Tải bản đầy đủ

dap an de thi vao 10 mon tieng anh tinh phu tho nam 2016 2017

Đáp án đề thi vào 10 THPT môn Tiếng Anh tỉnh Phú Thọ
Năm học: 2016-2017
Câu I:
1. A
2. D
3. C
4. B
Câu II:
1. B
2. C
3. D
4. C
5. A
6. C
7. A
8. D
9. B
10. A
11. D
12. C
Câu III

1. C -> likes
2. B -> avoiding
3. D -> hard


4. A -> most
Câu IV
1. Have known
2. Taking
3. Were you watching
4. To pass
Câu V
1. Warmly
2. Interactive
3. Communication
4. Electrified
Câu VI
1. B
2. C
3. D
4. A
Câu VII
1. A vocano is a mountain that is open at the top.
2. No, they aren’t.
3. The people in the town of Pompeii were killed.
4. No, It didn’t.
Câu VIII.
1. It took him an hour to water the flowers yesterday.
2. I don’t type so carefully as Anna does.
3. Everything was used to writing by hand.


4. The last time she phoned me was three months ago.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×