Tải bản đầy đủ

Kế hoạch khám sức khỏe học sinh năm 2016

PHÒNG GD&ĐT TIÊN YÊN

TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI THÀNH

Số: 02/KH-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Đại Thành, ngày 24 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH
Khám phân loại sức khỏe đầu năm học cho học sinh
Năm học 2015–2016
Căn cứ thông tư liên lịch: 03/2000/BGĐT ngày 01/03/2000;
Thực hiện công văn số: 729/PGD&ĐT V/v hướng dẫn công tác học sinh,
ngoại khóa và y tế trường học năm học 2015 – 2016;
Thực hiện công văn số: 730/GD&ĐT V/v triển khai công tác Y tế học đường
đầu năm học 2015-2016;
Thực hiện Hợp đồng trách nhiệm về Y tế giữa trường TH&THCS Đại Thành
với Trạm Y tế xã Đại Thành năm học 2015 – 2016;

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2015 – 2016;
Trường Tiểu học và THCS Đại Thành xây dựng kế hoạch khám phân loại
sức khỏe đầu năm học cho học sinh, năm học 2015-2016 như sau:
I. Mục tiêu:
1. Mục tiêu chung:
- Khám sức khỏe cho học sinh để phát hiện sớm các trường hợp bệnh trong
học đường, học sinh hay mắc phải như: cận thị, cong vẹo cột sống, tim mạch, lao,
bướu cổ và các bệnh khác mà gia đình không phát hiện do bệnh không có triệu
chứng biểu hiện rõ rệt.
- Nhằm để quản lý sức khỏe cho các em học sinh được tốt hơn.
- Đảm bảo cho học sinh có sức khỏe tốt để học sinh học tập và tham gia các
phong trào của nhà truờng.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 được khám sức khỏe 100 % .
II. Thời gian, địa điểm, thành phần.
STT
Ngày,
Điểm truờng
Thành phần khám
Ghi
tháng
chú
1
28/9/2015
Đoàn Kết
- Ban giám hiệu, GVCN trường
( Sáng)
TH&THCS Đại Thành
- Cán bộ Trạm y tế xã Đại Thành
2
28/9/2015
Khe Mươi
- Ban giám hiệu, GVCN trường
( Chiều)
TH&THCS Đại Thành
- Cán bộ Trạm y tế xã Đại Thành
III. Nội dung khám
1. Khám chiều cao cân nặng.
2. Các bệnh ngoài da.
3. Răng mắt.4. Báo cáo kết quả sau khi khám về BGH
IV. Biện pháp thực hiện:
1.Về phía nhà trường:
- Ban giám hiệu, GVCN và PHHS để tạo điều kiện cho học sinh đến khám
đầy đủ và đúng thời gian.
- CB phụ trách y tế học đường lập kế hoạch, chuẩn bị danh sách từng lớp cụ
thể, tổng hợp kết quả khám vào sổ quản lý sức khỏe học sinh năm học 2015-2016,
phát sổ khám sức khỏe cho PHHS và thu nhận lại thông qua GVCN.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Phối hợp với TTYT huyện trong việc tổ chức, chỉ đạo công tác khám sức
khỏe học sinh có tham gia BHYT học sinh trên địa bàn.
3. Trung tâm y tế huyện:
- Chịu trách nhiệm chuẩn bị về chuyên môn, y dụng cụ cần thiết cho việc
khám sức khỏe.
- Ghi kết quả khám sức khỏe học sinh vào mẫu theo qui định.
4. Trạm y tế:
- TYT xã khám sức khỏe và cập nhật số liệu.
V. Kinh phí thực hiện:
Trích từ quỹ 12% BHYT học sinh để lại trường chi cho hoạt động chuyên
môn như tổ chức khám sức khỏe cho học sinh định kỳ và phân loại sức khỏe cho
học sinh 01 lần/ năm thông qua hợp đồng với cơ sở y tế theo mức chi hiện hành về
việc thu một phần viện phí được quy định tại thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày
08/3/2007 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác
y tế trong các trường học.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban giám hiệu.
- Xây dựng kế hoạch.
- Giám sát quá trình thực hiện.
2. Giáo viên chủ nhiệm
- Thông báo lịch cho học sinh.
- Đảm bảo 100% học sinh đuợc khám đầy đủ.
VI. Kiến nghị:
- Ban giám hiệu nhà trường xem xét kế hoạch, quan tâm chỉ đạo, và dự trù
kinh phí để thực hiện kế hoạch.
- GVCN, PHHS và các em học sinh thực hiện theo mục tiêu kế hoạch đề ra.
Trên đây là kế hoạch khám sức khỏe đầu năm của truờng TH&THCS Đại
Thành năm học 2015 – 2016.
PHÓ HIỆU TRUỞNG

Hoàng Thị Thủy

CBYT TRẠM

...............................x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×