Tải bản đầy đủ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN PHƯƠNG ĐÔNG

B GIÁOăD Că ÀOăT O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P
TÀI:

T NGăC

NGăCỌNGăTỄCăQU NăLụăCHIăPHệăS N

XU TăKINHăDOANHăVẨăH GIỄăTHẨNHăS N PH M
T IăCỌNGăTYăTRỄCHăNHI M H U H N TỂNă
PH

NGă ỌNG


SINHăVIểNăTH C HI N : NGUY N TH NG C MAI
MẩăSINHăVIểN

: A19933

CHUYểNăNGẨNH

: TẨIăCHệNHă

HẨăN I - 2014


B GIÁOăD Că ÀOăT O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU N T T NGHI P
TÀI:

T NGăC

NGăCỌNGăTỄCăQU NăLụăCHIăPHệăS N

XU T KINHăDOANHăVẨăH GIỄăTHẨNHăS N PH M
T IăCỌNGăTYăTRỄCHăNHI M H U H N TỂNă
PH

NGă ỌNG

Giáoăviênăh

ng d n

: T.S Nguy n Th Thúy

Sinhăviênăth c hi n


: Nguy n Th Ng c Mai

Mƣăsinhăviên

: A19933

ChuyênăngƠnh

:ăTƠiăchính

HẨăN I - 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N
Trong su tăquáătrìnhănghiênăc uăkhóaălu n v a qua,ăemăđãănh năđ

c s giúpăđ

và h ng d n t nă tìnhă c aă cácă th yă cô,ă cácă anhă ch vàă cácă b n. V iă tìnhă c mă chână
thành,ăemăxinăbàyăt lòngăbi tă năt i:
Ti năs ăNguy n Th Thúyăđãăgiúpăđ vàăh ng d n t nătình,ătruy năđ t cho em
nh ng kinh nghi măquýăbáuătrongăsu tăquáătrìnhălàmăkhóaălu n t t nghi p.
Banăgiámăhi u,ăPhòngăđàoăt o, Khoa Kinh t - Qu nălýăTr

ngă

i h căTh ngă

Longăđãăt o m iăđi u ki n thu n l iăgiúpăđ emătrongăquáătrìnhăh c t p t iătr
làmăkhóaălu n.
Cácăth yăcôăgiáoăgi ng d yătrongănhàătr

ngăvàă

ngăđãătruy năđ t cho em r t nhi u ki n

th c b íchătrongăquaătrìnhăh c t păh năbaăn măquaăđ emăcóănh ng n n t ng ki n th c
đ th c hi năkhóaălu năc ngănh ăcó đ căhànhătrangăv ng ch c cho s nghi p trong
t

ngălaiăkhiăt t nghi p.

Cu iăcùng,ăemăxinăg i l i c mă năchânăthànhănh t t i t p th cánăb côngănhână
viênăcôngătyăTNHHăTânăPh ngă ôngăđãăt nătìnhăgiúpăđ em trong su t th i gian qua
đ emăcóăth hoànăthành t tăkhóaălu n t t nghi pănày.
Tuyănhiên,ădoănh ng h n ch v th iăgianăvàătrìnhăđ nênăkhóaălu n ch c ch n
cònănhi u thi uăsót.ăR tămongăđ c s gópăýăc a th yăgiáoăvàăquýăcôngătyăđ bàiăvi t
đ

căhoànăthi năh n.
Em xin chân thành c m n !


L I CAMă OAN
TôiăxinăcamăăđoanăăKhóaălu n t t nghi p nàyălàădoăt b năthânăth c hi năcóăs
h tr t giáoăviênăh ng d năvàăkhôngăsaoăchépăcácăcôngătrìnhănghiênăc u c aăng i
khác.ăCácăd li uăthôngătinăth c p s d ngătrongăKhóaălu nălàăcóăngu n g căvàăđ c
tríchăd nărõăràng.ă
Tôiăxinăch uăhoànătoànătráchănhi m v l iăcamăđoanănày!
Sinhăviên
Nguy n Th Ng c Mai

Thang Long University Library


M CL C
PH N M

U

CH
NGă1.ăC ăS LụăLU N CHUNG V CỌNGăTỄCăQU NăLụăCHIăPHệă
S N XU TăVẨăGIỄăTHẨNHăS N PH M TRONG DOANH NGHI P S N
XU T ................................................................................................................................... 1
1.1. Chiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăgiáăthƠnhăs n ph m trong doanh nghi p
s n xu t .......................................................................................................................... 1
1.1.1.

Chi phí s n xu t kinh doanh .......................................................................... 1

1.1.1.1.

Khái ni m chi phí s n xu t kinh doanh ..................................................... 1

1.1.1.2.

Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh ....................................................... 1

1.1.2.

Giá thành s n ph m ........................................................................................ 4

1.1.2.1.

Khái ni m giá thành s n ph m ................................................................... 4

1.1.2.2.

Phân lo i giá thành s n ph m .................................................................... 4

1.1.3.

M i liên h gi a chi phí s n xu t kinh ếoanh và giá thành s n ph m........ 5

1.2. S c n thi t ph i qu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăgiáăthƠnhăs n
ph m ............................................................................................................................... 6
1.2.1.

S c n thi t ph i qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh ................................ 6

1.2.2.

S c n thi t ph i qu n lý giá thành s n ph m .............................................. 7

1.3. N i dung c a qu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăgiáăthƠnhăs n ph m.... 8
1.3.1.

Qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh ............................................................. 8

1.3.1.1.

Qu n lý chi phí nguyên v t li u tr c ti p ................................................... 9

1.3.1.2.

Qu n lý chi phí nhân công tr c ti p ......................................................... 10

1.3.1.3.

Qu n lý chi phí s n xu t chung ................................................................ 11

1.3.2.

Qu n lý giá thành s n ph m ........................................................................ 12

1.4. Cácănhơnăt nhăh ngăđ năcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu t kinh doanh
vƠăgiáăthƠnhăs n ph m ................................................................................................ 13
1.4.1.

Các nhân t không ki m soát đ

1.4.2.

Các nhân t ki m soát đ

c .............................................................. 13

c.......................................................................... 14

CH
NGă2.ăTH C TR NG V CỌNGăTỄCăQU NăLụăCHIăPHệăS N XU T
KINHăDOANHăVẨăH GIỄăTHẨNHăS N PH M T IăCỌNGăTYăTRỄCHă
NHI M H U H NăTỂNăPH
NGă ỌNG ................................................................. 16
2.1.
căđi m t ch căkinhădoanhăvƠăs n ph m c aăcôngătyătráchănhi m h u
h năTơnăPh ngă ông ................................................................................................ 16
2.1.1.
c đi m t ch c kinh doanh c a công ty trách nhi m h u h n Tân
Ph ng ông .............................................................................................................. 16


2.1.1.1.

Gi i thi u chung v công ty trách nhi m h u h n Tân Ph

ng ông .. 16

2.1.1.2.
Tân Ph

Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty trách nhi m h u h n
ng ông ...................................................................................................... 16

2.1.1.3.

C c u t ch c c a công ty trách nhi m h u h n Tân Ph

ng ông... 17

2.1.1.4.
c đi m t ch c s n xu t s n ph m c a công ty trách nhi m h u
h n Tân Ph ng ông ............................................................................................... 18
c đi m v s n ph m c a công ty .............................................................. 20

2.1.2.
2.1.2.1.

Danh m c s n ph m.................................................................................. 20

2.1.2.2.

Tiêu chu n ch t l

2.1.2.3.

Các đ c đi m khác ..................................................................................... 23

ng .............................................................................. 23

2.1.3.
ánh giá chung v tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty trách
nhi m h u h n Tân Ph ng ông qua 3 n m 2011- 2013 ..................................... 24
2.1.3.1. Tình hình ếoanh thu – chi phí – l i nhu n 3 n m 2011 – 2013 c a
công ty trách nhi m h u h n Tân Ph ng ông ..................................................... 24
2.1.3.2. Tình hình tài s n – ngu n v n n m 2011 – 2013 c a công ty trách
nhi m h u h n Tân Ph ng ông ........................................................................... 27
2.2. Th c tr ngăcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu t kinh doanh t iăcôngătyătráchă
nhi m h u h năTơnăPh ngă ông ............................................................................ 30
2.2.1. Qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh t i công ty trách nhi m h u h n
Tân Ph ng ông ...................................................................................................... 30
2.2.1.1.
ánh giá hi u qu qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh t i công ty
trách nhi m h u h n Tân Ph ng ông qua m t s ch tiêu t ng quát ................ 30
2.2.1.3.

Qu n lý chi phí nhân công tr c ti p ......................................................... 37

2.2.1.4.

Qu n lý chi phí s n xu t chung ................................................................ 38

2.2.2. Qu n lý giá thành s n ph m t i công ty trách nhi m h u h n Tân
Ph ng ông .............................................................................................................. 39
2.3. ánhăgiáăcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăh giáăthƠnhă
s n ph m t iăcôngătyătráchănhi m h u h năTơnăPh ngă ông ............................. 42
2.3.1.
2.3.2.

u đi m.......................................................................................................... 42
Nh

c đi m ................................................................................................... 43

CH
NGă3.ăGI IăPHỄPăT NGăC
NGăCỌNGăTỄCăQU NăLụăCHIăPHệă
S N XU TăKINHăDOANHăVẨăH GIỄăTHẨNHăS N PH M T IăCỌNGăTY
TRỄCHăNHI M H U H NăTỂNăPH
NGă ỌNG ................................................. 46
3.1.

nhăh

ngăphátătri n c aăcôngătyătrongăth i gian t i ................................... 46

Thang Long University Library


3.2. Gi iăphápăt ngăc ng côngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăh
giáăthƠnhăs n ph m t iăcôngătyătráchănhi m h u h năTơnăPh ngă ôngătrongă
th i gian t i .................................................................................................................. 47


DANH M C VI T T T
Kýăhi uăvi tăt t

Tênăđ yăđ

BHTN

B oăhi măth tănghi p

BHXH

B oăhi măxãăh i

BHYT

B oăhi măyăt

NCTT

Nhânăcôngătr căti p

NVL

Nguyênăv tăli u

SPDD

S năph măd ădang

SX

S năxu t

SXKD

S năxu tăkinhădoanh

TNHH

Tráchănhi măh uăh n

VN

Vi tăNamă

ng

Thang Long University Library


DANH M CăCỄCăB NG BI U,ăHỊNHăV ,ă

TH ,ăCỌNGăTH C
Trang

B ng 2.1 Thôngătinăchungăv côngăty

17

B ng 2.2 Danh m c s n ph mămangăth

ngăhi u Challenge

22-23

B ng 2.3 Danh m c s n ph mămangăth

ngăhi u V n Long

23-24

B ngă2.4ăBáoăcáoăk t qu kinh doanh

26

B ng 2.5 B ngăcânăđ i k toán

30

B ng 2.6 Ch tiêuăđánhăgiáăhi u qu qu nălýăCPSXăt ngăquát

32

B ngă2.7ăC ăc uăchiăphíăSXKDăc aăcôngăty

33

B ng 2.8 B ngăphânătíchăchiăphíăNVLăn mă2011ă- 2013

35

B ng 2.9 K ho ch s n xu tăcácăm tăhàngăc aăcôngătyăn mă2013

36

B ng 2.10 Th c t s n xu tăcácăm tăhàngăc aăcôngătyăn mă2013

36

B ng 2.11 nhăh

37

ng c aăcácănhânăt đ năchiăphíăNVLătr c ti p

B ng 2.12 B ngătínhăgiáăthànhăs n ph m H01 c aăn mă2013

43

B ng 2.13 B ngăphânătíchăgiáăthànhăs n ph m

43

S ăđ 2.1ăS ăđ qu nălýăs n xu t c aăcôngătyătráchănhi m h u h năTânăăăăăăăăăă
18
Ph ngă ông
S ăđ 2.2ăQuyătrìnhăcôngăngh s n xu t

20

S ăđ 2.3ăC ăc u t ch c s n xu t c aăcôngăty

21


L IM

U

1. Lýădoăch n đ tƠi
Trongăđi u ki n kinh t th tr

ng m c aăvàăh i nh pănh ăhi n nay thìăc nh tranh

làăv năđ t t y uăkhôngăth tránhăkh iăđòiăh iăcácădoanhănghi p ph iăcóănh ngăph ngă
ánăkinhădoanhăđ t hi u qu kinh t .ăCôngătyăTNHHăTânăPh ngă ôngălàădoanhănghi p
ho tăđ ngătrongăl nhăv c s n xu t th că năch nănuôi,ăluônăph i ho tăđ ng trongăđi u
ki n c nh tranh gay g t v iăcácădoanhănghi păcùngăngànhăngh .ă c bi tăvàiăn măg n
đâyăkhiăth tr ngăliênăt căcóăd u hi u b t n, d ch b nhăhoànhăhành,ăvi cătìmăđ u ra
cho s n ph măvìăth l iăcàngăkhóăkh n.
M t doanh nghi p mu n t n t i vàăphátătri năthìăluônăph iătìmăraăcácăgi iăphápăđ
cóăth đ y m nhătiêuăth s n ph m, m t trong nh ng gi iăphápăr t h u hi uăđóălàăh
giáăbánăs n ph m.ăTuyănhiênătrongănh ngăn măv aăqua,ăchiăphíănguyênăli u s n xu t
th că năch nănuôiăngàyăcàngăcóăxuăh ng t ngăthìăvi c qu nălýăt tăchiăphíăs n xu tălàă
v năđ vôăcùngăc p thi tăđ i v i nh ngăcôngătyăs n xu t th că năch nănuôiănóiăchungă
vàăcôngătyăTNHHăTânăPh ngă ôngănóiăriêng.ăVi căt ngăchiăphíăs n xu tăkhôngătránhă
kh iălàmăgiáăthànhă s n ph măt ngă theo.ăVìă v yăđ cung c p ra th tr ng nh ng s n
ph măđ yăđ tiêuăchu n ch tăl ngămàăgiáăc c nhătranhălàăm tăbàiătoánăđ i v i doanh
nghi p.
Nh n th că đ c t m quan tr ng c aă côngă tácă qu nă lýă chiă phíă s n xu tă vàă h giáă
thànhăs n ph mănênătrongăth i gian th c t p t iăcôngătyăTNHHăTânăPh ngă ông,ăemă
đãăđiăsâuănghiênăc uăđ tài:ă“ăT ngăc

ngăcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu t kinh

doanhăvƠă h giáăthƠnhăs n ph m t iăcôngă tyătráchănhi m h u h n TơnăPh
ông”.

ngă

2. M cătiêuănghiênăc u
Nghiênăc u th c tr ngăcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvàăgiáăthànhă
s n ph m c aăcôngătyăTNHHăTânăPh

ngă ôngăt đóăđ xu t cácăgi iăphápănh m ti t

ki măchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvàăh giáăthànhăs n ph m.
iăt

3.
iăt

ngăvƠăph măviănghiênăc u c aăđ tƠi
ng nghiênăc u c aăđ tài:ăcácăcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu t kinh doanh

vàăgiáăthànhăs n ph m t iăcôngătyăTNHHăTânăPh

ngă ông.

Ph măviănghiênăc u c aăđ tài:
- V khôngăgian:ăt iăcôngătyăTNHHăTânăPh

ngă ông.

Thang Long University Library


- V th i gian: s li u trong bàiăđ
4. Ph

c l y t n mă2011ăđ năn mă2013.

ngăphápănghiênăc u

tàiăcóăs d ngăcácăph

ngăphápăsau:ăph

ngăphápăquanăsát, ph

ngăphápăphână

tích,ăt ng h p, th ngăkê,ăsoăsánh.
5. K t c uăkhóaălu n
Ngoàiăcácăph n m đ u, k t lu n, m c l căvàătàiăli u tham kh o,ăkhóaălu năđ
k t c uăthànhă3ăch ngănh ăsau:
Ch

c

ngă 1:ă C ă s lýă lu n chung v côngă tácă qu nă lýă chiă phíă s n xu t kinh

doanhăvƠ giáăthƠnhăs n ph m trong doanh nghi p s n xu t.
Ch ngă2:ăTh c tr ng v côngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠ
h giáăthƠnhăs n ph m t iăcôngătyăTNHHăTơnăPh ngă ông.
Ch

ngă3:ăGi iăphápăt ngăc

ngăcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu t kinh

doanhăvƠăh giáăthƠnhăs n ph m t iăcôngătyăTNHHăTơnăPh

ngă ông.


CH
NGă1.ăC ăS LụăLU N CHUNG V CỌNGăTỄCăQU NăLụăCHIăPHệă
S N XU TăVẨăGIỄăTHẨNHăS N PH M TRONG DOANH NGHI P S N
XU T
1.1. Chiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăgiáăthƠnhăs n ph m trong doanh nghi p s n
xu t
1.1.1. Chi phí s n xu t kinh doanh
1.1.1.1. Khái ni m chi phí s n xu t kinh doanh
Chiăphíăs n xu tăkinhădoanhălàătoànăb bi u hi n b ng ti n c aătoànăb cácăhaoăphíă
v laoă đ ng s ngă vàă laoă đ ng v tă hóaă màă doanhă nghi p b raă cóă liênă quană đ n ho t
đ ng s n xu t kinh doanh trong th iăkìănh tăđ nhă(tháng,ăquí,ăn m).ăNóiăcáchăkhácăchiă
phíăs n xu tăkinhădoanhălàăbi u hi n b ng ti n c aătoànăb haoăphíămàădoanhănghi p
ph iătiêuădùngătrongăm t th i k đ th c hi năquáătrìnhăs n xu tăvàătiêuăth s n ph m.
[4, tr.137, 138]
1.1.1.2. Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh
đ

qu nălýăvàăki m tra ch t ch vi c th c hi năcácăđ nh m căchiăphíăvàătínhătoánă
c k t qu ti t ki măchiăphíă t ng b ph n s n xu tăvàătoànăxíănghi p, c n ph i ti n

hànhă phână lo iă chiă phíă s n xu t.ă Cóă nhi uă cáchă phână lo iă chiă phíă s n xu t,ă nh ngă
đây,ăemăxinătrìnhăbàyăhaiăcáchăphânălo i ph bi nănh ăsau:
- Phân lo i chi phí s n xu t kinh ếoanh thỀo công ế ng kinh t c a chi phí
(kho n m c chi phí).
C năc vàoăýăngh aăc aăchiăphíătrongăgiáăthànhăs n ph măvàăđ thu n ti n cho vi c
tínhăgiáăthành toànăb ,ăchiăphíăđ căphânătheoăkho n m căcáchăphânălo iănàyăd aăvàoă
côngăd ng c aăchiăphíăvàăm căphânăb chiăphíăchoăt ngăđ iăt ng. Vi căphânălo i chi
phíătheoăcáchănàyăgiúpăchoădoanhănghi păcóăth n m b tăđ

căvaiătrò,ăch căn ngăc a

t ng kho n m căchiăphíătrongăquáătrìnhăho tăđ ng s n xu t kinh doanh.
+ Chi phí nguyên v t li u tr c ti p: bao g mătoànăb chiăphíănguyênăv t li u s d ng
tr c ti p trong t ngăquáătrìnhăs n xu t s n ph mănh ăchiăphíănguyênăv t li uăchính,ăchiă
phíănguyênăv t li u ph ...
+ Chi phí nhân công tr c ti p: kho n m că chiă phíă nàyă baoă g m ti nă l ngă vàă cácă
kho nătríchătheoăl ngătínhăvàoăchiăphíăs n xu tănh ăkinhăphíăcôngăđoàn,ăb o hi m y
t , b o hi măxãăh i...c aăcôngănhânătr c ti p th c hi n t ngăquáătrìnhăs n xu t.

1

Thang Long University Library


+ Chi phí s n xu t chung: cácă chiă phíă s n xu t c n thi tă khácă phátă sinhă trongă
ph m vi phânăx

ng s n xu tăngoàiăhaiăm căchiăphíănguyênăv t li u tr c ti păvàăchiă

phíănhânăcôngătr c ti p.
Chiăphíăs n xu t chung bao g m:ăchiăphíănhânăviênăphânăx ng,ăchiăphíănguyênă
v t li uădùngăchoăqu nălýăphână x ng,ăchiă phíăcôngăc d ng c , kh u hao máyă mócă
thi t b ,ătàiăs n c đ nhăkhácădùngătrongăho tăđ ng s n xu t,ăchiăphíăd ch v thuêăngoàiă
ph c v s n xu tănh :ăđi n,ăn

c, s a ch a, b o hi mătàiăs n t iăx

ng s n xu t. . .

+ Chi phí bán hàng: nh ng kho năchiăphíăphátăsinhăcóăliênăquanăđ n ho tăđ ng
tiêuăth s n ph m,ăhàngăhoá,ălaoăv , d ch v .
Chiăphíăbánăhàngă baoăg m:ăchiăphíăl

ngăvàăcácăkho nătríchătheoăl

ngăc a lao

đ ng tr c ti p,ăgiánăti p hay qu nălýătrongăho tăđ ngăbánăhàng,ăv n chuy năhàngăhoá,ă
tiêuăth ,ăchiăphíăv nguyênăv t li u,ănhiênăli u,ăcôngăc , d ng c dùngătrongăvi căbánă
hàng,ăv n chuy năhàngăhoáătiêuăth ,ăchiăphíăv côngăc , d ng c dùngătrongăvi căbánă
hàngănh ăbaoăbìăs d ngăluânăchuy n,ăcácăqu yăhàng...,ăchiăphíăkh u hao thi t b vàătàiă
s n c đ nhădùngătrongăbán hàngănh ăkh uăhaoăcácăph ngăti n v n chuy n, kh u hao
c aă hàng,ă nhàă kho,ă chiă phíă d ch v thuêă ngoàiă liênă quană đ nă bánă hàngă nh ă chiă phíă
qu ngăcáo,ăchiăphíăh i ch ,ăchiăphíăb oătrì,ăb oăhành,ăchiăphíăkhuy nămãi...
+ Chi phí qu n lý doanh nghi p: bao g m t t c cácăchiăphíăliênăquanăđ năcôngă
vi că hànhă chính,ă qu n tr trong ph mă vuă toànă doanhă nghi p.ă Chiă phíă qu nă lýă doanhă
nghi p bao g m:ă chiă phíă l ngă vàă cácă kho nă tríchă theoă l ngă c a b máyă qu nă lýă
doanh nghi p,ă chiă phíă v t li u,ă n ngă l ng,ă nhiênă li u,ă côngă c , d ng c , kh u hao
thi t b ,ătàiăs n c đ nhădùngătrongăhànhăchínhăqu n tr ,ăchiăphíăd ch v đi năn c,ăđi n
tho i, b o hi m, ph c v chungă toànă doanhă nghi p,ă cácă kho n thu , l phíă ch aă tínhă
vàoăgiáă tr tàiăs n,ă cácăkho năchiăphíăliênăquanăđ n s gi mă sútăgiáătr tàiă s nădoătácă
đ ng c a th tr ng,ă tìnhă hìnhă kinhă t dùngă trongă s n xu t kinh doanh d phòngă n
ph iăthiăkhóăđòi,ăd phòngăgi măgiáăhàngăt n kho, hao h tătrongăcácăkhâuăd tr ...
- Phân lo i chi phí s n xu t kinh ếoanh thỀo tính ch t kinh t (y u t chi phí)
Theoăcáchăphânălo iănàyăthìăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăphátăsinhăn uăcóăcùngăn i
dung kinh t thìăđ c s p x păvàoăm t y u t b t k nóăphátăsinhă b ph nănào,ădùngă
đ s n xu t ra s n ph mănào.ăCáchăphânălo iănàyăc ng cho ta bi tăcácălo iăchiăphíănàoă
đ cădùngăvàoăho tăđ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p v i t tr ng c a t ng
lo iăchiăphíăđóălàăbaoănhiêu.

2


+ Y u t chi phí nguyên li u, v t li u:
Y u t chiăphíănguyênăv t li u bao g mătoànăb giáătr nguyên,ăv t li uăchính,ăv t
li u ph , ph tùngăthayăth ,ăcôngăc , d ng c dùngăvàoăho tăđ ng s n xu t kinh doanh
trong k k toánă(lo i tr giáătr v t li uădùngăkhôngăh t nh p l iăkhoăvàăph li u thu
h i). Y u t nàyăbaoăg m:
Chiăphíănguyênăv t li uăchính:ăbao g mă giáă muaăvàăchiă phíă muaăc a nh ng lo i
nguyênăv t li uăchínhăđ c s d ng tr c ti pătrongăcácăquáătrìnhăs n xu t kinh doanh.
Nguyênăv t li uăchínhăth ng c uăthànhănênăc s v t ch tăchínhăc a s n ph măvàăchiă
phíăc aănóăth ng chi m m t t tr ng l nătrongăgiáăthành s n ph măđ i v iăcácădoanhă
nghi p s n xu t.
Chiă phíă nguyênă v t li u ph : bao g mă giáă muaă vàă chiă phíă muaă c a nh ng lo i
nguyênăv t li uădùngăđ k t h p v i nh ngănguyênăli uăchínhălàmăt ngăch tăl ng,ăđ
b n,ătính th m m c a s n ph m ho călàănh ngănguyênăli uădùngătrongăcôngăvi căhànhă
chính,ăv năphòng,ăs a ch aămáyămócăthi t b .ăChiăphíănguyênăv t li u ph th

ngăphátă

sinh trong t t c cácăho tăđ ng s n xu t,ătiêuăth , qu nălý...
Chiăphíănguyênăli u: bao g măgiáămuaăvàăchiăphíămuaăc aănhiênăli uădùngăvàoăs n
xu t kinh doanh trong k k toán.
Chiăphíăph tùngăthayăth : bao g măgiáămuaăvàăchiăphíămuaăc aăcácăph tùngăthayă
th dùngăvàoăs n xu t kinh doanh trong k k toán.ăTh c ch t ph tùngăthayăth c ng
làănguyênăli u ph ,ătuyănhiên,ăchúngăbaoăg m nh ng b ph n, chi ti tădùngăđ thay th
khi ti năhànhăs a ch aătàiăs n c đ nh.
Chiăphíănguyênăli uăkhác:ăbao g măgiáămuaăvàăchiăphíămuaăc a nh ng lo iănguyênă
v t li uăkhôngăthu căcácăy u t k trênănh ăchiăphíănguyênăv t li uăđ căthù,ăchiăphíăv
ph ph m, ph li u t n d ng...
+ Y u t chi phí nhiên li u, đ ng l c s d ng vào qua trình s n xu t kinh doanh
trong kì (tr s dùng không h t nh p l i kho và phê li u thu h i).
+ Y u t chi phí ti n l
l

ng và các kho n ph c p l

ngăvàăph c pămangătínhăch tăl

ng: ph nă ánhă t ng s ti n

ngăph i tr choătoànăb côngănhânăviênăch c.

+ Y u t chi phí b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn: tríchătheoăt
l quyăđ nhătrênăt ng s ti năl ngăvàăph c păl ngăph i tr choătoànăb côngănhână
viênăch c.

3

Thang Long University Library


+ Y u t chi phí kh u hao tài s n c đ nh: ph năánhăt ng s kh u hao ph iătríchă
trong k c a t t c tàiăs n c đ nh s d ng cho ho tăđ ng s n xu t kinh doanh trong k
k toán.ăThông tin v chiăphíăkh uăhaoăgiúpănhàăqu n tr nh n bi tăđ c m c chuy n
d chăgiáătr tàiăs năvàoăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăc ngănh ăt căđ haiămònătàiăs n c
đ nh. D aăvàoăthôngătinănày,ănhàăqu n tr cóăth ho chăđ nh t tăh năchi năl cătáiăd u
t ăho căđ u t ăm r ngăđ đ m b oăc ăs v t ch t - k thu tăphùăh p v iăquáătrìnhăs n
xu t kinh doanh
+ Y u t chi phí d ch v mua ngoài: bao g măcácăchiăphíăg n li n v iăcácăd ch v
mua t bênăngoàiăcungăc p cho ho tăđ ng s n xu t kinh doanh trong k k toánăc a
doanh nghi pănh ăgiáăd ch v đi năn

c, b o hi mătàiăs nănhàăc a,ăph

ngăti n, qu ng

cáo...Cácă chiă phíă lo iă nàyă giúpă nhàă qu n tr hi uă rõă h năt ng m c d ch v liênă quană
đ n ho tăđ ng c a doanh nghi păđ thiêtăl p quan h traoăđ i, cung ng v iăcácăđ năv
d ch v ph c v cho ho tăđ ng s n xu t kinh doanh...
+ Y u t chi phí khác b ng ti n: bao g m t t c cácăchiăphíăs n xu t kinh doanh
khácăb ng ti năch aăph năánhă cácă y u t trênămàădoanhănghi păth ng ph i thanh
toánătr c ti p trong k k toán. Y u t nàyăph n l nălàăcácădòngăti n m tăchiătiêuănh
t i doanh nghi p.ăVìăv y, vi c n m v ng y u t chiăphíăkhácăb ng ti n s giúpăcácănhàă
qu n tr ho căđ nhăđ

căngânăsáchăti n m tăchiătiêu,ăh n ch nh ng t năđ ng ti n m t,

tránhăb t nh ng t n th t, thi t h i trong qu nălýăv n b ng ti n.
1.1.2. Giá thành s n ph m
1.1.2.1. Khái ni m giá thành s n ph m
Giáăthànhăs n ph mălàăbi u hi n b ng ti nătoànăb nh ngăhaoăphíăv laoăđ ng s ng
c n thi tăvàălaoăđ ng v tăhóaăđ cătínhătrênăm t kh iăl ng s n ph m, d ch v , lao v
hoànăthành.ăGiáăthànhăs n ph mălàăm t ch tiêuămangătínhăgi i h năvàăxácăđ nh, v a
mangătínhăch tăkháchăquan,ăv aămangătínhăch quan. Trong h th ngăcácăch tiêuăqu n
lýăc a doanh nghi p,ăgiáăthànhăs n ph mălàăch tiêuăkinhăt t ng h p, ph năánhăk t qu
s d ngăcácălo iătàiăs nătrongăquáătrìnhăs n xu tăkinhădoanh,ăc ngănh ătínhăđúngăđ n
c aăcácăgi iăphápăqu nălýămàădoanhănghi păđãăth c hi n nh m m căđíchăh th p chi
phí,ănângăcaoăl i nhu n. [4, tr.138]
1.1.2.2. Phân lo i giá thành s n ph m
- Phân lo i giá thành thỀo th i gian và c s s li u tính giá thành
tr

+ Giá thành k ho ch: vi cătínhătoánăxácăđ nhăgiáăthànhăk ho chăđ c ti năhànhă
căkhiăquáătrìnhăs n xu t,ăgiáăthànhăs n ph măđ cătinhătrênăc ăs chiăphíăs n xu t
4


k ho chăvàăs năl

ng k ho ch.ăGíaăthànhăk ho chălàăm cătiêuăph năđ u c aăđoanhă

nghi p,ălàăc năc đ soăsánh,ăphânătíchăđánhăgiáătìnhăhìnhăth c hi n k ho ch h giáă
thànhăc a doanh nghi p.
+ Giá thành đ nh m c: vi cătínhăgiáăthànhăđ nh m căc ngă đ c th c hi nătr c
khi ti năhành s n xu t.ăGiáăthànhăs n ph măđ cătínhătrênăc ăs chiăphíăcácăđ nh m c
chiăphíăs n xu t hi năhànhăvàăch tínhăchoăm tăđ năv s n ph m.ăGíaăthànhăđ nh m călàă
côngăc qu nălýăđ nh m c c a doanh nghi p,ăđ căxemălàăth căđoăchínhăxácăđ đánhă
giáăk t qu s d ngătàiăs n,v tăt ,ăti n v n,ălaoăđ ng trong s n xu t,ăgiúpăchoăđánhăgiáă
đúngăđ năcácăgi iăphápăkinhăt , k thu tămàăđoanhănghi păđãăápăd ng nh mănângăcaoă
hi u qu s n xu t kinh doanh.
+ Giá thành th c t : giáăthànhăth c t c a s n ph m ch cóăth tínhătoánăđ c khi
quáătrìnhăs n xu tăđãăhoànăthành.ăGiáăthànhăs n ph măđ cătínhăd aătrênăc ăs s li u
chiăphíăs n xu t th c t đãăphátăsinhăvàăt p h păđ c trong k vàăs năl ng s n ph m
th c t đãăs n xu t ra trong k .ăGiáăthànhăth c t làăch tiêuăkinh t t ng h păđ xácă
đ nh k t qu ho tăđ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
- Phân lo i giá thành thỀo ph m vi s n xu t và tiêu th s n ph m
+ Giá thành s n xu t (giá thành công x ng): làătoànăb nh ngăchiăphíăliênăquană
đ n vi c s n xu t s n ph m trong ph măviăphânăx ng, b ph n s n xu t, nh ng chi
phíăđóăbaoăg m:ăchiăphíănguyênăli u, v t li u tr c ti p,ăchiăphíănhânăcôngătr c ti p, chi
phíăs n xu t chung.
+ Giá thành tiêu th (giá thành toàn b c a s n ph m): làătoànăb chi phíăph i b
raăđ ti năhànhăvi c s n xu tăvàătiêuăth s n ph m.Giáăthànhătiêuăth đ cătínhătheoă
côngăth c:
Giáăthànhă
=
tiêuăth

Giáăthànhă
s năxu t

+

Chiăphíăbánăhàngă
phânăb ăchoăt ngăs nă
ph m

+

Chiăphíăquánălýădoanhă
nghi păphânăb ăchoăt ngă
s năph m
[4, tr.147]

1.1.3. M i liên h gi a chi phí s n xu t kinh ếoanh và giá thành s n ph m
Gi aăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvàăgiáăthànhăs n ph măcóăm iăliênăh ch t ch
v iănhauătrongăquáătrìnhăs n xu t t o ra s n ph m.ăChúngăđ uălàănh ngăhaoăphíăv lao
đ ng s ngă và laoăđ ng v tăhóaă màă doanhănghi p b raătrongăquáă trìnhăs n xu t, g n
li n v i ho tăđ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
5

Thang Long University Library


Tuyănhiênăgi aăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvàăgiáăthànhăs n ph măcóănh ngăđi m
khácăbi tăc ăb n sau:
Chiăphíăs n xu t bi u hi n m tăhaoăphíălaoăđ ngăphátăsinhătrongăquáătrìnhăs n xu t
cònă giáă thànhă s n ph m bi u hi nă haoă phíă laoă đ ng k t tinh trong kh iă l

ng s n

ph m,ăcôngăvi căhoànăthành.
Chiăphíăs n xu tăluônăg n v i m t th i k nh tăđ nhă(tháng,ăquý,ăn m),ăkhôngăc n
bi tănóăthu c lo i s n ph mănào,ăhoànăthànhăhayăch aăhoànăthành.ăCònăgiáăthànhăs n
ph măluônăluônăg n li n v i m t kh iăl ng s n ph m,ăcôngăvi c, lao v hoànăthànhă
nh t đ nh.
Chiă phíă s n xu tă luônă g n v i t ng th i k phátă sinhă chiă phíă cònă giáă thànhă s n
ph m l iăđ ng th iăliênăquanăt i c chiăphíăphátăsinhătrongăk vàăchiăphíăk tr c (chi
phíăd dangăđ u k ) chuy năsang.ăGiáăthànhăs n ph măkhôngăg m nh ngăchiăphíăs n
xu tă khôngă liênă quană đ n ho tă đ ng t o ra s n ph mă vàă nh ngă chiă phíă s n xu t d
dang cu i k ( chuy n sang k sau).ăNóăđ
T ngăgiáăthànhă
=
s năph mă

ChiăphíăSXăd ă
dangăđ uăk

c th hi năquaăcôngăth c sau:

+

ChiăphíăSXăphátă
sinhătrongăk

-

ChiăphíăSXăd ă
dangăcu iăk
[1, tr.11]

Vìăv y,ăchiăphíăs n xu t kinh doanh trong kìălàăc ăs đ tínhăgiáăthànhăs n ph m,
vi călãngăphíăhayăti t ki măchiăphíă nhăh ng tr c ti păđ năgiáăthànhăs n ph m,ăđ t ra
yêuăc u v vi c ph i qu nălýăt tăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhănh ăv y s h đ
thànhăs n ph m.

căgiáă

1.2. S c n thi t ph i qu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăgiáăthƠnhăs n ph m
1.2.1. S c n thi t ph i qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh
M cătiêuăhàngăđ u c a m i doanh nghi p s n xu tălàăl i nhu n, m iăliênăh gi a
chiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvàăl i nhu n th hi n ch hai ch tiêuănàyăcóăquanăh t
l ngh ch v i nhau, do v y b t c doanh nghi p s n xu t kinh doanh v i m căđíchăl i
nhu năđ u ph i th c hi n qu nălýăt tăchiăphí.
Qu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhălàăvi c t ng h p,ăphânătíchăvàăđ aăraănh ng
đánhăgiáăv tìnhăhìnhăs d ngăcácăngu năchiăphíăc a doanh nghi p, t đóăgiúpăcácănhàă
qu n tr đ aăraănh ng quy tăđ nh v chiăphíăng n h năc ngănh ădàiăh năphùăh p v i
tìnhăhìnhăho tăđ ng c a doanh nghi p.
S c n thi t ph i qu nălýăchiăphíăs n xu t kinh doanh b i nh ng lýădoăsau:
6


- Th nh t,ăchiăphíăs n xu t kinh doanh làăc năc quan tr ngăđ tính giáăthànhăs n
ph m, ng

c l iă giáă thànhă s n ph mă làă th

că đoă m că chiă phíă s n xu tă tiêuă th s n

ph m c a doanh nghi p,ătaăcóăth th yăđ c qua nh ngăcôngăth cătínhăgiáăthànhăs n
ph măđãătrìnhăbàyă trên,ăchiăphíăs n xu tăcàngăt ngăthìăkhôngătránhăkh iăgiáăthànhăs n
ph măc ngăt ngătheo.ăVi c ti t ki măhayălãngăphíăchiăphíăđ u nhăh ng tr c ti păđ n
giáă thànhă s n ph m,ă vìă v y c n ph i qu nă lýă t tă chiă phíă s n xu t nh m ti t ki m chi
phí,ăt đóăt oăđi u ki năgiúpădoanhănghi p h giáăthànhăs n ph m.
- Th hai,ătrongăquáătrìnhăho tăđ ng s n xu t kinh doanh, m i doanh nghi păđ u
phátăsinhăr t nhi uăcácălo iăchiăphíăkhácănhau,ăn uăkhôngăqu nălýăchiăphíăthìăs r tăkhóă
đ n m b tă đ că cácă kho n m că phátă sinh.ă Tr c khi ti nă hànhă s n xu t s n ph m,
doanh nghi p ph iăxácăđ nhărõăm căchiăphíăs n xu t s n ph m, vi c qu nălýăt tăchiăphíă
giúpădoanhănghi păcóăth xácăđ nhăchínhăxácăm căđ tiêuăhaoăchiăphíătrong t ng s n
ph m, t ng khâuăs n xu t, t o ti năđ đ khiăđiăvàoăs n xu t,ăcóăth soăsánhăvàăphátă
hi n ra nh ngăchiăphíănàoăkhôngăh pălý, t đó cóănh ng bi năphápăgi i quy t k p th i.
ng th iăgiúpădoanhănghi p th yăđ c nh ngăđi m m nhăvàăđi m y u trong k s n
xu t, t đóăđ aăraănh ng ho chăđ nh chi năl c quan tr ng, ch ng h nănh ăn u vi c
s n xu t lo i s n ph mănàyăt năquáănhi uăchiăphíăkhôngăki măsoátăđ căvàăs cătiêuăth
kémăthìăti năhànhăthuăh p s n xu t,ăng c l i m r ng s n xu t khi ki măsoátăt t chi
phíăvàăs cătiêuăth c a th tr

ng cao.

- Th ba, qu nă lýă t tă chiă phíă s n xu t kinh doanh t oă đi u ki n ti t ki mă đ

c

l ng ti nădùngătrongăs n xu t, t đó nhu c u v năl uăđ ng c a doanh nghi p s đ c
gi m b t. N uăcóănhuăc u vay v năthìăs ti t ki măđ c kho nălãiăsu t ph i tr . Ho călàă
v i kh iă l ng s n xu t s n ph m nh ă c ă màă l i ti t ki mă đ că chiă phíă thìă doanhă
nghi păcóăth rútăb tăđ căl ng v năl uăđ ng trong s n xu t đ dùngăchoănh ng vi c
khácănh :ăm r ng s n xu t, t ngăs l ng s n ph m tung ra th tr ng.
Tómăl i, vi c qu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhălàăvi c ph i ph năđ u ti t ki m
chiăphí,ătránhălãngăphí,ăgiúpăvi c s d ng v n c a doanh nghi păcóăhi u qu cao nh t.
1.2.2. S c n thi t ph i qu n lý giá thành s n ph m
Giáăthànhălàăth

căđoăm c s n xu tăvàătiêuăth s n ph m, cóăliênăquanăm t thi t

đ n l i nhu n c a doanh nghi p,ă làă c nă c đ xácă đ nhă đ c hi u qu s n xu t kinh
doanhăvàăgiúpăcácănhàăqu n tr đ aăraăcácă quy tăđ nh trong ho tăđ ng s n xu t kinh
doanh.
M cătiêuăc a vi c qu nălýăgiáăthànhăs n ph mălàăh giáăthànhăs n ph m. Do v y s
c n thi t c a vi c h giáăthànhăs n ph m trong doanh nghi p b i nh ngălýădoăsau:

7

Thang Long University Library


- Th nh t,ăgiáăthànhăs n ph m b nhăh
lu t c nhătranhătrênăth tr

ng tr c ti p b i quy lu t cung c u, quy

ng. Khi s n ph m v tăt ăthi u th n, c u l năh năcungăthìă

nângă giáă thànhă s n ph m tr c ti pă làmă thayă đ i l i nhu n c a doanh nghi p.ă Nh ngă
th c t ,ăcóăs c nh tranh r t l n gi a nhi u doanh nghi păcùngăs n xu t m t lo i m t
hàng,ăvíăd nghànhăd tămayăthìăcóăs c nh tranh gi a nh ngăcôngătyăc ph n l nănh :ă
May 10, Vi t Ti n,ă Nhàă Bè...vàă hàngă tr mă doanhă nghi pă khác,ă doă đóă xu t hi n hi n
t ng cung l năh năc u, t đóădoanhănghi păxácăđ nh làăph i h giáăthànhăs n ph m
t o l i th c nh tranh. N uă giáă thànhă s n ph m c a doanh nghi p th pă h nă cácă m t
hàngăcùngălo iătrênăth tr ngămàăv năđ m b o ch tăl ngăthìăt tănhiênădoanhănghi p
s t ngăđ c kh iăl ng s n ph mătiêuăth , khôngănh ngăkhôngălàmăgi m l i nhu n
màăl iălàmăchoăl i nhu năt ngălên.
- Th hai, h giáă thànhă làă m tă côngă c c nh tranh h u hi u,ă lànhă m nhă vàă b n
v ng. i v i ph n l n doanh nghi păn c ta hi nănayădoătrìnhăđ khoa h căvàăqu nălýă
v năcònăl c h u, s lãngăphíăchiăphíătrongăs n xu tălàăr t l n.ăNh ngăn u doanh nghi p
nàoăbi tăđiătr căđónăđ uăcôngăngh , v n d ng nh ng ti n b khoa h c trong qu nălýă
hi năđ iăthìăđâyăs làăm t bi năphápăh giáăthànhăvôăcùngăhi u qu ,ălàăl a ch năthôngă
minhăvàăsángăsu t c aăcácădoanhănghi p n u mu nănângăcaoăn ngăsu tălaoăđ ng, t đóă
c t gi m nh ngăchiăphíăkhôngăc n thi t, ti n t i h giáăthànhăs n ph m. T đóădoanh
nghi păcóăth dùngăchi năl căgiáăth p nh m chi măđ c th ph năvàăthâmănh p d n
vàoăth tr ng, nh tălàăđ i v i nh ng doanh nghi p m iăthànhăl p, ho c nh ng doanh
nghi p s n xu t nh ng s n ph m cung ngăchoăcácăvùngănôngăthôn,ămi nănúi.ăTaăcóă
th th y m tăvíăd làălo i s n ph m m bao gi yăhaiăconătômăc aăMiliket,ăcôngătyăh
giáăthànhăs n ph m b ng vi căkhôngăđ uăt ănhi uăvàoăcácăho tăđ ngămarketingăvàăchiă
phíăs n xu tăđ c h n ch t i thi u, c th làădùngăbaoăgi yăđ gi măchiăphíăbaoăbì,
m cădùăgiáăc leoăthangănh ngălo i m nàyăv năđ cătinădùngăb i nh ngăng iăcóăthuă
nh p th p.
1.3. N i dung c a qu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhăvƠăgiáăthƠnhăs n ph m
1.3.1. Qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh
N i dung quan tr ng c a vi c qu nălýăchiăphíăs n xu tăkinhădoanhălàăph i l p k
ho chăchiăphíăhàngăn mă(l p b ng d toánăchiăphíătheoăy u t )ăvàătheoădõi,ăch păhànhă
đúngăd toánăchiăphí.
thu n ti n cho vi c qu nă lýă chiă phíă s n xu tă kinhă doanh,ă cácă doanhă nghi p
th ngăphânălo iăchiăphíătheoăcôngăd ng kinh t c aăchiăphí.ăTheoăcáchăphânălo iănày,ă
chiăphíăs đ c chia theo t ng kho n m c. V iăđ căthùălàădoanhănghi p s n xu t, ba
kho n m căchiăphíăchi m t l l n nh t trong t ngăchiăphíăc uăthànhănênăs n ph m là:
chiăphíănguyênăv t li u tr c ti p, chiăphíănhânăcôngătr c ti păvàăchiăphíăs n xu t chung.
8


Khiănghiênăc u n i dung ch y u c a qu nălýăchiăphíăs n xu t kinh doanh, em s t p
trungăvàoăbaăkho n m căchiăphíăđãănêuă trên. N i dung quan tr ng c a vi c qu nălýă
chiăphíăs n xu t kinhădoanhălàăph i l p k ho chăchiăphíăhàngăn mă(l p b ng d toánă
chiăphíătheoăy u t )ăvàătheoădõi,ăch păhànhăđúngăd toánăchiăphí.
1.3.1.1. Qu n lý chi phí nguyên v t li u tr c ti p
Qu nă lýă chiă phíă nguyênă v t li u tr c ti pă làă quáă trìnhă l p k ho ch, t ch c, ch
đ oăvàăki mătraăcôngătácăs d ngănguyênăv t li u nh m th c hi năđ căđúngăk ho ch
v s d ngăchiăphíănguyênăv t li uămàădoanhănghi păđãăđ ra. Côngătácăqu nălýăchiăphíă
nguyênăv t li uăchúătr ngăvàoăhaiăy u t là:ăm cătiêuăhaoăv tăt ăvàăgiáăv tăt .
M i lo i s n ph mă th

ngă đ

c ch t o t nh ngă NVLă khácă nhau,ă m i lo i

th ngăcóăm cătiêuăhaoăkhácănhauăvàăgiáăc khácănhau.ăDoăv y,ăkhiăphânătíchăkho n
m căchiăphíăNVLătr c ti păcóăth phânătíchăchiăphíăNVLăt ng lo i s n ph m,ăsauăđóă
t ng h p l i
i v i t ng lo i s n ph m, kho n m căchiăphíăNVLătrongăgiáăthànhăđ

cătính:

Cv =  q1 x mi x gvi - F
Trongăđó:ă
Cv:ăChiăphíăNVLătrongăgiáăthànhă1ălo i s n ph m
q1: s năl

ng th c t c a s n ph m

mi: m cătiêuăhaoăv t li uăiăchoă1ă VSP
gvi:ăđ năgiáăv t li u i
F:ăgiáătr ph li uăcóăíchăthuăh i
Cácăch s 1 vàă0 t

ngă ng v i k th c t vàăk ho ch

Ta s tínhătoánăs chênhăl ch gi a k ho chăvàăth c t quaăcôngăth c:
Ấ Cv = Cv1 ậ Cv0
Xácăđ nh nhăh
nhăh

ng c a cácănhânăt đ n kho n m cătrên:

ng c a m cătiêuăhaoăv t li uă1ă VSPăđ n kho n m c:
Ấm =  q1 x ( m1i ậ m0i ) x gv0i

nhăh

ng c a đ năgiáăv t li uăthayăđ i:
9

Thang Long University Library


Ấgv = Cv1 ậ Cv0
nhăăh ng c a vi c s d ng v t li u thay th : n uăkýăhi u Cvtt1ălàăchiăphíăv t
li u thay th k th c t , Cvtb0ălàăchiăphíăv t li u thay th k k ho ch,ăđ cătínhătheoă
s năl

ng th c t ,ăthìă nhăh

ng c a vi cădùng v t li u thay th :
Ấ Cvtt = Cvtt1 ậ Cvtb0

nhăh

ng c aăgiáătr ph li uăcóăíchăthuăh i:
Ấ F = - ( F1 ậ F0 )

F0: làăgiáătr ph li uăcóăíchăthuăh iăđãăđi u ch nh theo s năl

ng th c t

1.3.1.2. Qu n lý chi phí nhân công tr c ti p
Chiăphíănhânăcôngătr c ti p bao g măcácăkho n m c:
- Ti năl

ngăc aăcôngănhânăs n xu t.

- Kinhăphíăcôngăđoàn,ăb o hi m y t , b o hi măxãăh i...ăđ
quyăđ nhătríchătheoăl

cătínhătheoăm t t l

ng.ă

Doăđó,ăqu nălýăchiăphíănhânăcôngătr c ti pălàăvi cămàăcácădoanhănghi p c n ph i
th c hi nălàăqu nălýăt tăchiăphíăti năl ng,ălàmăsaoăđ s d ng qu ti năl ngăsaoăchoă
hi u qu vàăh pălý.ăHi u qu vàăh pălýă đâyălàăv aăđ m b o cho k t qu ho tăđ ng
s n xu t kinh doanh c a doanh nghi păcóălãi,ăv aăđápă ngăđ c nhu c u ti năl ngăc a
ng iălaoăđ ng, v aăthôngăquaăti năl ngălàmăđ ng l c,ăgiúpăng iălaoăđ ngălàmăvi c
cóăhi u qu vàănhi tătìnhăv iăcôngăvi c.ăCôngătácăqu nălýăchiăphíănhânăcôngătr c ti p
bao g m nh ng n i dung sau Nh ă v y,ă khiă phână tíchă kho n m c chi phíă NCTTă ch
y uălàăxemăxétăkho n m căchiăphíăti năl ngăc aăcôngănhânăs n xu t. đâyătaăxemăxétă
s chênhăl ch c aăchiăphíănhânăcôngătr c ti p gi a th c t vàăk ho ch.
Ch tiêuăphânătích:
ChiăphíăNCTTătrongă1ălo i s n ph măđ

căxácăđ nh b ngăcôngăth c sau:

CL =  q1 x Li
Trongăđó:ă
CLă:ăchiăphíăti năl
q1: s năl

ng th c t

Li:ăchiăphíăti năl
Ti năl

ngăcôngănhânăs n xu t

ngă1ăđ năv s n ph m đ

ngăc a 1 đ năv s n ph m
căxácăđ nh b ng:
10


Li =  Gj x Lcbj
Trongăđóă
Gj: s gi côngăhaoăphíăc a b c th jăđ s n xu t ra 1 SPi
Lcbj: ti năl
Do v y,ăCLăcóăth đ

ngă1ăgi côngăc a m i b c th

c vi t nh ăsau:ă
CL =  q1 x Gj X Lcbj

Ta s tínhătoánăchênhăl ch c a ti năl

ngăgi a th c t vàăk ho chătheoăcôngăth c:

Ấ CL = CL1 ậ CL0
1.3.1.3. Qu n lý chi phí s n xu t chung
Chiăphíăs n xu tăchungălàănh ngăchiăphíăph năánhănh ngăchiăphíădùngăđ ph c v
s n xu t,ăkinhădoanhăchungăphátăsinhă phânăx ng s n xu t. Qu nălýăchiăphíăs n xu t
chung làăquáătrìnhăxâyăd ngăđ nh m c, l p k ho ch, t ch c, ch đ oăvàăki m tra vi c
s d ng,ă phână b chiă phíă s n xu t chung nh m th c hi n t t nh ng m că tiêuă doanh
nghi păđãăđ ra.
Qu nălýăchiăphíăs n xu t chung ph i t pătrungăvàoăhaiăn i dung c a lo iăchiăphíă
nàyălà:ăchiăphíăs n xu t chung c đ nhăvàăchiăphíăs n xu t chung bi năđ i
- Chi phí s n xu t chung bi n đ i (bi n phí): làă nh ngă chiă phíă s n xu tă giánă
ti p,ăth ngăthayăđ i tr c ti p ho c g nănh ătr c ti p theo s l ng s n ph m s n xu t,
nh ă chiă phíă nguyênă li u, v t li uă giánă ti p,ă chiă phíă nhână côngă giánă ti p...Chiăphíă s n
xu t chung bi năđ iăđ căphânăb h tăvàoăchiăphíăch bi n cho m iăđ năv s n ph m
theoăchiăphíăth c t phátăsinh.ăQu nălýăchiăphíăs n xu t chung bi năđ i là làăvi c ph i
xácăđ nhăđ c đ nh m căchiăphíăc năphânăb thôngăquaăquáătrìnhăl p k ho ch, t ch c
vàăgiámăsátăvi c s d ng lo iăchiăphíănàyăđ th c hi năđúngăv i k ho chămàădoanhă
nghi păđãăđ ra.
nh m căchiăphíăs n xu tăchungăbiênăđ iăđ
l

ng.

căxâyăd ngătheoăđ nh m c v giáăvàă

nh m căgiáăph năánhăbi năphíăc aăđ năgiáăchiăphíăs n xu tăchungăphânăb .

nh m căl ng,ăvíăd l y th i gian làmăth căđoăthìăl ng đâyăph năánh s gi c a
ho tă đ ngă đ c ch nă làmă c nă c phână b chiă phíă s n xu tă chungă choă 1ă đ nă v s n
ph m. T đóătaăcóăcôngăth căđ năgi năđ xácăđ nhănh ăsau:
nh m c bi n phí s n xu t chung =
th

nh m c giá x

nh m c l

ng

- Chi phí s n xu t chung c đ nh (đ nh phí): làănh ngăchiăphíăs n xu tăgiánăti p,
ngăkhôngăthayăđ i theo s l ng s n ph m s n xu t,ănh :ăchiăphíăb oăd ngămáyă

mócăthi t b ,ănhàăx

ng,ăchiăphíăqu nălýăhànhăchínhă cácăphânăx

ng, b ph n, t ,ăđ i

11

Thang Long University Library


s n xu t.ă.ă.ăChiăphíăs n xu t chung c đ nh phânăb vàoăchiăphíăch bi n cho m iăđ nă
v s n ph măđ

c d aătrênăcôngăsu tăbìnhăth

ng c aămáyămócăs n xu t. Qu nălýăchiă

phíăs n xu t chung c đ nh t ngăt côngăvi c qu nălýăchiăphíăs n xu tăchungăbiênăđ i,
đóălàăvi c ph iăxácăđ nhăđ c đ nh m căchiăphíăc năphânăb thôngăquaăquáătrìnhăl p k
ho ch, t ch că vàă giámă sátă vi c s d ng lo iă chiă phíă nàyă đ th c hi nă đúngă v i k
ho chămàădoanhănghi păđãăđ ra.
1.3.2. Qu n lý giá thành s n ph m
Qu nălýăgiáăthànhăs n ph mălàăcôngătácăxâyăd ng k ho chăgiáăthànhăm cătiêuăs n
ph m c a k s n xu t.ă Giáă thànhă s n ph mă cóă th t ngă ho c gi mă tùyă vàoă tìnhăhìnhă
cung c uătrênăth tr ng.ăTuyănhiênăđ m t doanh nghi păcóăth phátătri n b n v ngăvàă
cóăth chi n th ngăđ
ho tăđ ng trong th tr

căcácăđ i th c nh thìănhi m v c păbáchăc aăcácădoanhănghi p
ngăbãoăhòaănh ăhi nănayălàăph i h giáăthànhăs n ph m.

Vi c h giáăthànhăs n ph m th hi n qua hai lo i ch tiêu:ăm c h giáăthànhăvàăt
l h giáăthànhăs n ph m.
M c h giáăthànhăc a s n ph m, ph năánhăs tuy tăđ i v c chi phíăs n xu tăvàă
tiêuăth ti t ki đ căgi a k ho chăvàăth c t đ c xácăđ nhătheoăcôngăth c sau:
M c h giáăthànhăc a s n ph m, ph năánhăs tuy tăđ i v m căchiăphíăs n xu t
vàătiêuăth ti t ki đ căgi a k ho chăvàăth c t đ c xácăđ nhătheoăcôngăth c sau:
Ấz =

nQ1i  (Z1i ậ Z0i)

i 1

[3, tr.29]
Trongăđó:
Ấz: M c gi măgiáăthànhăc a s n ph măsoăsánhăđ
Q1i:ăL

c.

ng s n ph m lo i i k báoăcáo

Z0i: Giáăthànhăs n ph m lo i i k g c
Z1i :ăGiáăthànhăđ năv s n ph m th i k báoăcáo
n: S n ph măsoăsánhăth i (i= 1,n).
T l h giáăthànhăc a s n ph măhàngăhóaăsoăsánhăđ
phíăs n xu tăvàătiêuăth s n ph m ti t ki măđ
t l theoăcôngăth c sau:
12

c ph năánhăt

ngăđ i v chi

c.ăTùăcôngăth cătrênătaăcóăth xácăđ nh


n

Tz=ăẤză/ă  (Q1i  Z0i)
i 1

Trongăđó:
Tz: t l h giáăthànhăs n ph măsoăsánhăđ

c.

Ấz, Q1i, Z0i đãăchúăthíchă trên.
Khiăđánhăgiáăthànhătíchăc a doanh nghi p trong ph năđ u ti t ki măchiăphíăvàăh
giáăthànhăs n ph m c n ph i h p s d ng c hai ch tiêuănàyăđ đánhăgiáăvi c h giáă
thànhăc a doanh nghi p.
1.4. Cácănhơnăt nhăh ngăđ năcôngătácăqu nălýăchiăphíăs n xu t kinhădoanhăvƠă
giáăthƠnhăs n ph m
1.4.1. Các nhân t không ki m soát đ

c

- Cácănhânăt thu căđi u ki n t nhiênăvàămôiătr ngăkinhădoanh.ăMôiătr ng t
nhiênăcóă nhăh ngăđ n vi c b o qu nănguyênăv t li u,ămôiătr ng kinh doanh c aăcácă
doanh nghi p ch u nhăh ng b i h th ng lu tăphápăv kinh doanh, ch ng h n nh ng
l năđi u ch nh m căl ngăc ăb n c aăNhàăn călàmăchiăphíănhânăcôngăt ngălên.ăDoăđóă
nh ngănhânăt nàyăcóă nhăh

ng tr c ti păđ năquáătrìnhăt ch căvàăqu nălýăs n xu t.

- H th ngăc ăs ăh t ng c aăxãăh i bao g măcácăm tănh :ăh th ngăgiaoăthôngăcóă
thu n ti năkhông?ăS phânăb s n xu t dânăc ănh ăth nào?..ăNh ng y u t nàyăcóă
tácăđ ng tr c ti păđ năchiăphíăs n xu t kinh doanh, c th h nălàătácăđ ngăđ năchiăphíă
v n chuy năhàngăhóa.
- Nh ngănhânăt v trìnhăđ phátătri n c a k thu t, khoa h c,ăcôngăngh vàătrìnhă
đ s n xu t. Trong xu th hi nănay,ăcùngăv i s phátătri n m nh m c a khoa h căcôngă
ngh vàănh ng ng d ng trong ho tăđ ng s n xu tăkinhădoanhănh ăcôngăngh s n xu t,
cácămáyămócăthi t b hi năđ i... Vi c ti p c n nh ngăthànhăt uănóiătrênăt oăđi u ki n
choăcácădoanhănghi p ti t ki măđ căchiăphíălaoăđ ng s ngăvàălaoăđ ng v tăhóaătrongă
quáătrìnhăs n xu t.ăDoăđóădoanhănghi pănàoăbi t n m b tăvàă ng d ng nh ngăthànhăt u
khoa h c k p th i s ti t ki măđ căchiăphíăs n xu t kinh doanh, h giáăthành,ănângăcaoă
ch tăl

ng s n ph m t đóăt oăđ

- Th tr

c l i th c nhătranhătrênăth

ngătr

ng.

ngăvàăs c nh tranh:

+ Th tr ngăcácănguyênăli uăđ uăvàoănh ngăn măg năđâyăliênăt c b t n,ăth ngă
xuyênă cóă xuă h ngă t ngă giáă d nă đ nă t ngă chiă phíă s n xu t t đóă kéoă giáă thànhă s n
ph măc ngăt ngătheo.
13

Thang Long University Library


+ S c nhătranhăngàyăcàngăkh c li t, nh tălàăv iăcácădoanhănghi p m iăthànhăl p,
ch aăcóăkinhănghi m s n xu t kinh doanh, s n xu tăch aă năđ nh, v năđ uăt ăcònăh n
ch , kh n ngă c nhă tranhă trênă th tr ngă kém...ă s khóă kh nă h nă trongă vi c h giáă
thànhă soă v iă cácă doanhă nghi pă điă tr c. Ho c trong xu th c nh tranh hi nă nay,ă cácă
doanh nghi păluônăph iăchúătr ngăđ uăt ăchoăđ i m i k thu t,ăcôngăngh ,ăđàoăt o lao
đ ng,ăđ uăt ăchoăqu ngăcáo,ăti p th s n ph m...ăkhôngătránhăkh iălàmăchiăphíăs n xu t
kinhădoanhăt ngălên.
1.4.2. Các nhân t ki m soát đ

c

đâyătaănóiăđ n nh ngănhânăt v m t t ch c qu nălýătàiăchính,ăt ch c qu n lýă
s n xu t c a b năthânăm i doanh nghi p.
T ch c qu nălýătàiăchínhăc a doanh nghi păcóă nhăh ng tr c ti păđ n kh n ngă
ti t ki mă chiă phíă s n xu tă kinhă doanhă vàă h giáă thànhă s n ph m. Vi că phână ph i, s
d ng v n h pălýăvàăt ngăc ng ki mătra,ăgiámăsátătrongăquáătrìnhăs d ng v n s giúpă
cho vi c s d ng v n c a doanh nghi păcóăhi u qu cao, t đóăgi m b tăđ căchiăphíă
s n xu tăvàăh đ căgiáăthànhăs n ph m. Vi călênăk ho ch, ch tiêuătàiăchínhăt ng k
s n xu t,ătínhătoánăchínhăxácăvàăđ yăđ vàăk p th iăcácăkho n m căchiăphíăs giúpăcácă
nhàăqu nălýăn m b tăđ c th c tr ng ho tăđ ng s n xu t c a doanh nghi p, t đóăs cóă
nh ng gi iăphápăkh c ph c n u vi c qu nălýăch aăđ

c t t.

T ch c qu nălýăs n xu t c a doanh nghi păc ngăcóătácăđ ng r t l n đ n ti t ki m
chiăphíăs n xu tăvàăh giáăthànhăs n ph m. Vi c l a ch n lo iăhìnhăs n xu t,ăph ngă
phápăt ch c s n xu t, t ch călaoăđ ng h pălýăđ m b oăchoăquáătrìnhăs n xu t kinh
doanh c a doanh nghi p di nă raă liênă t c, nh pă nhàng,ă khôngă b giánă đo n, t n d ng
đ c th iăgianăc ngănh ăcôngăsu t c aăcácămáyămóc,ăthi t b . T ch călaoăđ ng h pălýă
s nângăcaoăđ căn ngăsu tălaoăđ ng kh iăd y ti măn ngăsángăt o c aăng iălaoăđ ng,
lo i tr đ c cácănguyênănhânăgâyălãngăphíăs călaoăđ ng, t đóăcóăth ti t ki m đ c
chiăphíănhânăcôngăvàăh giáăthànhăs n ph m.

14


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×