Tải bản đầy đủ

Đoạn chương trình nhập dữ liệu cho chương trình tính toán lượng phun

~1~

PHỤ LỤC
Phụ lục I:
Đoạn chương trình nhập dữ liệu cho chương trình tính toán lượng phun
time=0
%NHAP DU LIEU TINH TOAN
Ts1={'TIN HIEU KHOI DONG STA(tat=0, bat=1)','LUU LUONG KHI
NAP:VG(kg/h)','TOC DO DONG CO: NE(vong/phut)',...
'TOC DO XE V(km/h)','NHIET DO NUOC LAM MAT THW(oC)','TY LE KHONG KHI
- NHIEN LIEU OX',' NHIET DO KHI NAP THA(oC)'...
,'DIEN AP ACQUY U(V)','CONG TAC DEN PHANH (bat=1, tat=0)'}
tg =inputdlg(Ts1,'NHAP TIN HIEU DAU VAO');
thkd=eval(char(tg(1)))
Rm=eval(char(tg(2)))
n=eval(char(tg(3)))
v=eval(char(tg(4)))
tlm=eval(char(tg(5)))
AF=eval(char(tg(6)))
tkn=eval(char(tg(7)))
U=eval(char(tg(8)))

thdp=eval(char(tg(9)))
Ts2={'khong doi=0','khong tai=1','tang toc=2','tro tai=3','giam toc dot ngot=4'}
tg2=inputdlg(Ts2,' TIN HIEU VI TRI BUOM GA');
vtbg=eval(char(tg2))

Phụ lục II:
Đoạn chương trình vẽ đồ thị đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới lượng phun
và thời gian mở kim phun
Gnlcb=Gnlcb.signals.values
Gnlcb=Gnlcb(1,:)
figure(1)
plot(n,Gnlcb)
grid on
xlabel('toc do dong co (vong/phut)')


~2~
ylabel('luong phun co ban')
title(' SU THAY DOI LUONG PHUN CO BAN THEO TOC DO DONG CO')
figure(2)
plot(Rm,Gnlcb)
grid on
xlabel('luu luong khi nap')
ylabel('luong phun co ban')
title(' SU THAY DOI LUONG PHUN CO BAN THEO LUU LUONG KHI NAP')
Rm=linspace(9,360,30);%kg/h
n=linspace(600,6000,30);%vong/phut
[X,Y]=meshgrid(Rm,n);
Gnlcb=(120*X)./(Y*4*14.7*3600);
surf(X,Y,Gnlcb)
title(' BAN DO LUONG PHUN CO BAN')
ylabel('toc do dong co (vong/phut)')
xlabel('luu luong khong khi nap (kg/h)')
zlabel(' luong phun co ban (kg/hanh trinh)')
k1=k1.signals.values
k1=k1(1,:)
figure(3)
plot(tlm,k1)
grid on
xlabel('nhiet do nuoc lam mat')

ylabel('k1')
title(' HIEU CHINH DAM NGAY SAU KHI KHOI DONG')
k2=k2.signals.values
k2=k2(1,:)
figure(4)
plot(tkn,k2)
grid on
xlabel('nhiet do khi nap')
ylabel('k2')
title(' HIEU CHINH THEO NHIET DO KHI NAP')
k4=k4.signals.values
k4=k4(1,:)
figure(5)
plot(n,k4)
grid on
xlabel('toc do dong co')
ylabel('k4')
title(' HIEU CHINH LAM DAM TRO TAI')
k7=k7.signals.values
k7=k7(1,:)
figure(7)
plot(tlm,k7)
grid on


~3~
xlabel('nhiet do nuoc lam mat')
ylabel('k7')
title(' HIEU CHINH HAM NONG DONG CO')
k6=k6.signals.values
k6=k6(1,:)
figure(8)
plot(AF,k6)
grid on
xlabel('ty le hoa khi')
ylabel('k6')
title(' HIEU CHINH HOI TIEP')
tinj=tinj.signals.values
tinj=tinj(1,:)
Gnlcbkd=Gnlcbkd.signals.values
Gnlcbkd=Gnlcbkd(1,:)
figure(9)
plot(tlm,Gnlcbkd)
grid on
xlabel('nhiet do nuoc lam mat')
ylabel('luong phun co ban khi khoi dong')
tda=tda.signals.values
tda=tda(1,:)
figure(10)
plot(U,tda)
grid on
xlabel('dien ap acquy')
ylabel('thoi gian tre')
title(' HIEU CHINH THOI GIAN MO KIM PHUN THEO DIEN AP ACQUY')Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×