Tải bản đầy đủ

Tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm

Tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm
14G2ĐT001

Giải pháp nâng cao chất lượng đào
tạo khối ngành kinh tế tại Trường Đại
học Công nghiệp Việt –Hung

14G2ĐT002

Nâng cao văn hóa ứng xử của sinh
viên trường Đại học Công nghiệp Việt Bùi Thị Hiền
- Hung

14G1ĐT001

Xây dựng quy trình thanh toán tại
Trường Đại học Công nghiệp Việt
-Hung

Lê Thị Ánh Tuyết


14G4ĐT001

Vận dụng phương pháp thảo luận
nhóm trong quá trình dạy và học môn
đường lối các mạng của ĐCSVN tại
Trường ĐH CN Việt Hung

Khuất Thị Hồng Nhung

14G4ĐT002

Tận dụng và tái sử dụng một số hóa
chất sau thí nghiệm

Trần Thị Thanh

14G8ĐT001

Thiết kế chế tạo bộ thực hành PLC đa
năng

Trịnh Xuân Tuyên

Tạ Thị Dung
Vũ Trung Thướng

14G8ĐT002

Thiết kế chế tạo mô hình điều khiển
băng tải bằng bằng vi điều khiển

Đỗ Quang Hưng

Trịnh Xuân Tuyên
Nguyễn Thị Bình

14G8ĐT003

Nghiên cứu thiết kế mô hệ truyền
động điện F-Đ


Lê Đức Dũng

Trịnh Cường Thanh
Nguyễn Nhật Long
Nguyễn Thị Mai Liên

14G1ĐT002

Xây dựng quy trình quản lý đào tạo
tại trường ĐH Công nghiệp Việt –
Hung

Nguyễn Văn Mẽ

An Hồng Sơn
Nguyễn Quang Vinh
Lương Thị Hà
Chu Đức Tạo
Nguyễn T.Bích Thủy
Vũ Hùng Cường

14G2ĐT003

Giải pháp nâng cao khả năng thuyết
trình của sinh viên trường đại học
công nghiệp Việt - Hung

Nguyễn Thị Huyền
Trang

Nguyễn Thị Huyền
Trang
Hoàng Thanh Hoa

Đặng Thị Lan Anh

Đỗ Duy Hoàn

Nguyễn Thị Huệ
Đinh Thị Thu Hà
Đỗ Thị Hiên
Nguyễn Tất Thành Tân
Vũ Thị Thu
Nguyễn Thị Như
Phượng
Ngô Sỹ Tiệp
Phạm Thanh Nhan
Nguyễn Thị Thanh
Hương


14G2ĐT005

Giải pháp nâng cao hoạt động tự học
các học phần kế toán cho sinh viên
trường ĐHCN Việt – Hung

Phan Thị Thu Hương

Ứng dụng phần mềm Proteus xây
14G8ĐT004 dựng đề cương bài giảng học phần Vũ Thị Hiếu
Thí nghiệm kỹ thuật số
Ứng dụng Matlab Simulink khảo
14G10ĐT001 sát, mô phỏng hệ thống phanh xe Nguyễn Văn Bằng
tải lớn

Phan Thị Thu Hương
Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Công Thuật
Hà Tiến Đạt

14G1ĐT003

Xây dựng quy định, định mức tính giờ
NCKH của giảng viên trường đại học Nguyễn Đức Trí
công nghiệp Việt - Hung

Nguyễn Văn Mẽ
Nguyễn Ngọc Thủy
Hoàng Trường
Nghiêm Xuân Khoát
Đỗ Ngọc Sơn
Nguyễn Thành Nhơn
Nguyễn Trung Dũng
Đặng Thị Minh Loan

14G2ĐT006

Giải pháp nâng cao hiệu quả phương
pháp hoạt động nhóm trong quá trình
học của sinh viên ngành kinh tế tại
trường ĐH CN Việt – Hung

Nguyễn Thị Minh

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Đặng Thị Minh Loan

14G8ĐT005

Thiết kế nhận diện thương hiệu của
Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Nguyễn Thị Hải Yến

Hà Gia Sơn

Đặng Thị Lan Anh

Đỗ Duy Hoàn

Nguyễn Văn Bằng

Hà Tiến Đạt
Nguyễn Công Thuật

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
lập kế hoạch tại khoa QT-KT&NH
trường ĐH CN Việt – Hung
Nghiên cứu và mô phỏng khảo sát
quãng đường vận tốc thới gian phanh
14G10ĐT002
của ô tô sử dụng hệ thống phanh khí
nén
Thiết kế lắp ráp bộ phận tổng hợp cho
14G9ĐT001
thực hành thực nghiệm điện tử
14G1ĐT004 Nghiên cứu xây dựng quy trình thực
hiện cơ chế một cửa cho HS-SV trong
Trường đại học Công nghiệp Việt Hung
14G2ĐT007

Phùng Bá Yên
Nguyễn Vân Long

Nguyễn Văn Nhung
Phùng Toàn Thắng
CN. Nguyễn Hữu Dũng
Ths. Nguyễn Trọng
Khoa
Ths. Nguyễn Thế Tùng
CN. Nguyễn Thị Thu

Ths. Đào Thị Thanh
Thủy
CN. Vũ Thị Phương


Thảo
CN. Đặng Minh Thuần
Ths. Nguyễn Văn Tha

Ths. Ngô Thị Lan (CN)
Ths. Hà Gia Sơn
Ths. Nguyễn Hồng
Quân
Ths. Phan Thị Việt Hà
Cn. Mai Thị Huyền
SV. Nguyễn Hồng
Phương
SV. Vũ Đức Việt Sơn
SV. Phí Thị Thu Thủy

14G8ĐT006

Xây dựng phần mềm quản lý nghiên
cứu khoa học tại Trường đại học
Công nghiệp Việt - Hung

Ngô Thị Lan

14SV2ĐT00
4

Phương pháp học tập các học phần
Chuyên ngành Tài chính – ngân hàng
trường Đại học công nghiệp Việt Hung

SV. Nguyễn Thị Tuyết
Nhung (CN)
GVHD: Ths. Nguyễn
Huyền Trang

14SV2ĐT00
2

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng
và xác định kết quả kinh doanh tại các
công ty kinh doanh thiết bị tin học
trên địa bàn Hà Nội

SV. Nguyễn Thị Xuân
(CN)
HD: Nghiêm Xuân
Khoát

SV. Mai Thị Thu
SV. Hoàng Thị Ngoan

14SV2ĐT00
1

Giải pháp nâng cao khả năng huy
động vốn của một số ngân hàng trên
địa bàn Thị xã Sơn tây

SV. Tạ Đức Thành
(CN) HD: Nghiêm
Xuân Khoát

SV. Nguyễn Thị Thùy
Trang
SV. Lê Thị Ánh

14SV2ĐT00
3

Các giải pháp nhằm phát huy tính tích
cực của các nhân tố ảnh hưởng đến
kết quả học tập của sinh viên ngành
tài chính ngân hàng Trường đại học
Công nghiệp Việt - Hung

SV. Mai Thị Nụ(CN)
HD: Đặng Thị Minh
Loan

SV. Lê Thị Thu
SV. Bùi Thị Thảo

14SV9ĐT00
1

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mạch
điều khiển động cơ DC dùng vi sử lý

SV. Nguyễn Xuân
Hoàng (CN)
GVHD: Phùng
ToànThắng

Phạm Trung Hiếu
Nguyễn Văn Giang

14G1ĐT005

Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động
của trung tâm dịch vụ tại trường đại
học Công nghiệp Việt - Hung

Nguyễn Anh Tuấn

Đinh Thu Hà
Hoàng Trường
Phạm Thu Hiếu
Nguyễn Ngọc Anh


14SV2ĐT00
8

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao
năng lực cạnh tranh của Công ty cổ
phần khí cụ điện I

SV. Khuất Thúy Quỳnh
HD: Bùi Thị Dâu

SV. Trương Thị Khánh
Vân

14SV2ĐT00
7

Giải pháp ngăn ngừa nợ xấu tại một
số ngân hàng thương mại trên địa
bành thị xã Sơn tây

SV. Ngô Thị Thanh
Thư (CN)
HD: Nguyễn Văn Thế

SV. Lê Hữu Giáp
SV. Nguyễn Thị Hoa

14SV2ĐT00
9

Hoàn thiện thuế kế toán thuế thu nhập
doanh nghiệp tại một số công ty kinh
doanh chứng khoán trên địa bàn Hà
Nội

SV. Nguyễn Thu Anh
HD: Nguyễn Huyền
Trang

Lưu Thị Trúc Quỳnh
Lại Mỹ Ánh

14SV2ĐT00
6

Hạn chế rủi ro trong tín dụng tiêu
dùng của NHNN và PT NT chi nhánh
Thạch thất

SV. Vũ Quốc Khánh
HD Nguyễn Thị Minh

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị xác định
14G10ĐT003 thời gian chậm tác dụng của hệ thống
phanh khí nén trên ô tô

Nguyễn Văn Hiển

Nghiên cứu, chế tạo sa bàn khảo sát
14G10ĐT004 hệ thống điện, nhiên liệu động cơ xe
máy

Đỗ Ngọc Minh

SV. Hoàng Thị Linh
SV. Bùi Thị Kiều Trang
NCS. Nguyễn Công
Thuật Ths. Nguyễn
Ánh Thụy
Ths. Nguyễn Hữu Lý
Ths. Phùng Văn Hảo
Ths. Nguyễn Trung
Dũng
HS. Phùng Minh Tiến
HS. Nguyễn Mạnh
Cường
Ths.Nguyễn Văn
SángThs.Trần Văn Trà
Nguyễn Đình Thọ

14G5ĐT001

Thiết kế, chế tạo hệ thống phân loại
sản phẩm

Phí Tuấn Sơn

14SV2ĐT01
0

Phát triển ngân hàng điện tử tại ngân
hàng thương mại Vietinbank chi
nhánh Huyện Thạch thất- Hà Nội

SV. Lưu Thị Tình
GVHD: Nguyễn Mạnh


Hoàng Mai Hương
Nguyễn Văn Linh

SV. Nguyễn Đức Anh
Bùi Thị Hồng Chinh

Nguyễn Bảo Ngọc
Hoàng Thị Nhường

SV. Nguyễn Thị Thảo
Sương
HD: Ths. Đỗ Thị Hằng

SV: Phạm Thị Xuyến

14SV2ĐT01
1
15SV2ĐT00
1

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả
tài chính của công ty Supe phôt phát
Lâm thao
Giải pháp tăng cường công tác quản
lý thu thuế gtgt đối với các doanh
nghiệp trên địa bàn huyện phúc thọTp Hà Nội


15SV2ĐT00
2
15SV2ĐT00
3

Nâng cao hiệu quả quản lí dự án đầu
tư xây dựng Sân vận động Sơn Tây
(giai đoạn 2) bằng phương pháp
đường găng
Quản lý thời gian, tiến độ dự án cải
tạo, nâng cấp tỉnh lộ 419 ( KM7+730
– KM11+552 )

15G2ĐT001

Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học
đội tuyển Olympic toán trường
ĐHCN Việt - Hung

15G8ĐT001

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về
đạo đức về việc giáo dục đạo đức lối
sống cho sinh viên trường ĐHCN
Việt - Hung

15G2ĐT002

Phân tích các nhân tố tác động đến
phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán
bộ quản lý tại trường ĐHCN ViệtHung

Nghiên cứu, xây dựng chương trình
15G10ĐT001 mô phỏng nguyên lý hoạt động các hệ
thống trên ô tô

SV. Lê Thị Thu Hằng
HD:Đặng Thị Lan Anh

Trần Thị Hồng
Nguyễn Thị Thùy Linh

SV. Đỗ Thị Thanh
Loan(CN)
Đặng Thị Lan Anh

Cấn Thị Bích Liên
Nguyễn Quang Trung

Nguyễn Việt Huy

Ths. Lê Ngọc Kiên
Ths. Đỗ Tiến Dũng

Ths.Nguyễn Hoàng
Nguyễn Thị Diễm Hằng Hiếu
Ths.Trần Thị Thúy Hà
SV.Lê Thị Tầm

Đỗ Huy Hoàn

Đặng Thị Lan Anh, Vũ
Trung Thướng, Kiều
Duy Trường, Nguyễn
Thị Minh

Nguyễn Công Thuật

Ths. Nguyễn Ánh Thụy
Ths. Nguyễn Văn Bằng
Ths. Nguyễn Hữu Hùng

15SV8ĐT00
1

Nghiên cứu điều khiển ổn định điện
áp và tần số của máy phát điện ứng
dụng trong mô hình nhà máy thủy
điện vừa và nhỏ.

SV. Nguyễn Văn
Tài(CN)
GVHD.Ths.Trịnh Xuân
Tuyên

SV.Vũ Ngọc Khánh
SV.Vũ Văn Cảnh

15SV8ĐT00
2

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình
hệ thống trộn dung dịch điều khiển
bằng PLC và phần mềm giám sát
WinCC.

SV. Phạm Văn
Lộc(CN)
GVHD.Ths. Đỗ Quang
Hưng

SV.Phạm Mạnh Hùng
SV.Vũ Hải Phong

15G5ĐT001

Ứng dụng phần mềm Easyrob để thiết
kế mô hình, lập trình và mô phỏng
quá trình làm việc của Robot Scara
trong công nghiệp

Nguyễn Văn Trường

Ths. Ngô Văn Điệu
Ths. Nguyễn Duy
Chiến
Ths. Lê Hữu phước

Nguyễn Quang Vinh

Nguyễn Đức Trí
An Hồng Sơn
Lương Hà
Chu Đức Tạo

15G1ĐT001

Đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy
năm 2015 và các năm sau


15G1ĐT002

Xây dựng chương trình liên kết đào
tạo cử nhân Quản trị kinh doanh
chuyên ngành Marketing giữa Đại học
Phùng Thị Hải Bình
công nghiệp Việt – Hung và trường
Kinh doanh Niels Brock Copenhagen
Đan Mạch

Khuất Thị Lan Hương
Nguyễn Bích Ngọc

15G2ĐT003

Ảnh hưởng của Kinh tế thị trường tới
lối sống của sinh viên Hà Nội khối
ngành Kinh tế trường ĐHCN Việt –
Hung

Nguyễn Thị Thanh
Hiên
Trần Hoàng Hiệp

16G8ĐT001
16G8ĐT002

Xây dựng thư viện số MINI khoa
Điện, Điện tử & Công nghệ thông tin
Thiết kế điều khiển LED dùng vi điều
khiển AT89S52

Trần Vũ Quảng

Ngô Thị Lan
Nguyễn Văn Nhung

Hà Gia Sơn
Phan Thị Việt Hà
Phùng Bá Yên
Phùng Toàn Thắng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×