Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập lập trình quản lý quản lý cửa hàng bán xe đạp

Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................................................1
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................................................1
CHƯƠNG I - KHÁI QUÁT CƠ SỞ DỮ LIỆU.............................................................................3
1.Lý do chọn đề tài.......................................................................................................................3
2.Mục đích và yêu cầu của hệ thống.............................................................................................4
3. Giới thiệu hệ thống...................................................................................................................4
CHƯƠNG II – CÁC TRUY VẤN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU.......................................................5
1.Table..........................................................................................................................................5
2.Chức năng của các bảng............................................................................................................6
3. Mô tả chi tiết trong bảng dữ liệu..............................................................................................7
4.Liên kết giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu..............................................................................10

CHƯƠNG III – THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU..............................................................................11
1 . Cơ sở dữ liệu và các thủ tục...................................................................................................12
2 . Một số kết quả thu được........................................................................................................27

LỜI MỞ ĐẦU
Một đất nước được coi là phát triển khi đất nước đó có một nền kinh tế vững
mạnh và hiệu quả .Xét ở phạm vi một doanh nghiệp trong cơ chế thị trường hiện
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

1
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

nay thì quá trình bán hàng có vai trò rất lớn,quyết định sự tồn tại và phát triển của
doanh nghiệp .
Trong những năm gần đây,sự chuyển hướng đổi mới của cơ chế thị trường nền
kinh tế nước ta có nhiều biến động .Hoạt động kinh doanh nói chung hầu hết các
doanh nghiệp đều đổi mới, bước đầu đã hoà nhập với nền kinh tế khu vực và cả thế
giới. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp thương mại nói riêng vấn đề tiêu thụ là
một trong những yếu tố quan trọng trong việc tiêu thụ hàng hoá, là một nghệ thuật
kinh doanh của từng doanh nghiệp. Mỗi nhà doanh nghiệp phải biết nắm bắt được
một nguồn cung ứng hàng hoá và sự biến động của nó, phải năng động, thích hợp,
mềm dẻo…
Và trong quá trình kinh doanh phát triển của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp
thì một lượng lớn các thông tin về giao dịch (mua bán, trao đổi) các loại hàng hoá
giữa các bên liên quan như nhà cung cấp, nhà buôn bán và khách hàng đều cần

được quản lí, theo dõi hàng ngày. Quy mô và số lượng của giao dịch càng lớn, càng
nhiều người thì số lượng thông tin càng nhiều, càng quan trọng và phức tạp. Chính
vì thế sẽ mất nhiều thời gian, công sức để quản lí để dẫn đến những sai sót đáng
tiếc khi quản lí, khai thác và xử lí các thông tin trên.
Với một thực trạng như vậy thì việc ứng dụng tin học vào công tác quản lí sẽ
làm cho quá trình tác nghiệp đạt được những hiệu quả lớn, nhanh chóng và chính
xác hơn.Vì những lí do trên mà nhóm em đã quyết định chọn đề tài “Quản lý cửa
hàng bán xe đạp”
Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Tô Hải Thiên nhóm 4 đã hoàn thiện được
bài tập của mình.Tuy nhiên bài làm còn sơ sài.Mong thầy và các bạn tham khảo và
góp ý kiến để nhóm em hoàn thiện bài cho hoàn chỉnh
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

2
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

Em xin trân thành cảm ơn!

CHƯƠNG I - KHÁI QUÁT CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.Lý do chọn đề tài
Đề tài : Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Lý do chọn đề tài :
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

3
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

- Công nghệ thông tin đang ngày càng chiếm nhiều vị trí quan trọng trong cuộc
sống hàng ngày. Hầu như tất cả mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực đều liên quan ít
nhiều đến công nghệ thông tin.
- xuất phát từ nhu cầu thực tế của gia đình và do bản thân là sinh viên của khoa
công nghệ thông tin nên nhóm em đã chọn đề tài “Quản Lý Cửa Hàng Bán Xe
Đạp” với mong muốn xây dựng chương trình này nhằm giúp gia đình quản lý cửa
hàng một cách thuận lợi ,tiết kiệm được chi phí và thời gian trong việc quản lý cửa
hàng.
2.Mục đích và yêu cầu của hệ thống
Mục đích của hệ thống: Tạo ra một chương trình đáp ứng được mọi yêu cầu của
cửa hàng. Nhằm giúp cửa hàng quản lý việc nhập, xuất sản phẩm một cáh nhanh
chóng, chính xác.
Yêu cầu của hệ thống : Sử dụng phần mềm Microsoft SQL Server 2000 xây
dựng lên cơ sở dữ liệu ứng dụng với chương trình quản lý cửa hàng bán xe đạp với
các yêu cầu sau:
- Cơ sở dữ liệu có chức năng tạo bảng, tạo liên kết khóa chính khóa ngoại giữa các
bảng với nhau trong cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu sử dụng các câu lệnh và các thủ tục như: Insert, Update, Delete,
Trigger, Stored Procedure, View để tạo nên chương trình.
3. Giới thiệu hệ thống
Đặc trưng hệ thống :


Người quản lí sẽ có một tài khoản của riêng mình để đăng nhập sử dụng

hệ thống.
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

4
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------



Một nhân viên hoặc quản lý có thể nhập xuất nhiều sản phẩm cùng một

lúc để phục vụ cho khách hàng tới mua hoặc sửa chữa sản phẩm


Một sản phẩm có thể được nhập xuất nhiều lần, và khi một sản phẩm

được nhập hay xuất đều được lưu lại dầy đủ thông tin


Do vậy, yêu cầu đặt ra phải có phải có một hệ thống cơ sở dữ liệu phải

thật hợp lí và chặt chẽ để đáp ứng được các đặc trưng trên.

CHƯƠNG II – CÁC TRUY VẤN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.Table
a.Định nghĩa
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

5
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

Đối tượng quan trọng nhất trong SQL Server là bảng. Bảng trong SQL
Server chứa các cột, mỗi cột có thể chứa dữ liệu và được chỉ định kiểu và kích
thước
b. Các bảng trong SCDL
Sau khi đã phân tích thiết kế hệ thống ta có mô hình ERD gồm
Sanpham(Masp ,Tensp ,Loai ,Hangsx )
Nhanvien(Manv,Tennv ,Ngaysinh,Diachi,Sodienthoai ,SoCMTND,
Nguyenquan ,Ngayvao )
Nhacungcap(MaNCC ,TenNCC ,Diachi ,Sodienthoai,SoFax )
Nhap(Manhap,Ngaynhap,Manv MaNCC)
Xuat(Maxuat,Ngayxuat,Manv )
Chitietxuat(Maxuat,Masp ,Soluongxuat ,Dongiaxuat ,Baohanh )
Chitietnhap(Manhap ,Masp,Soluongnhap ,Dongianhap ,Lydonhap)

2.Chức năng của các bảng

Tên bảng
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

Chức năng
6
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

Sản phẩm
Nhân viên
Nhà cung cấp
Nhập
Xuất
Chi tiết nhập
Chi tiết xuất

Lưu thông tin sản phẩm
Lưu thông tin nhân viên
Lưu thông tin về nhà cung cấp
Lưu thông tin khi nhập sản phẩm
Lưu thông tin khi xuất sản phẩm
Lưu thông tin chi tiết của sản phẩm khi nhập
Lưu thông tin chi tiết của sản phẩm khi xuất

3. Mô tả chi tiết trong bảng dữ liệu

Bảng Sản phẩm

Bảng Nhân viên

SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

7
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

Bảng Nhà cung cấp

Bảng Nhập

SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

8
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

Bảng Xuất

Bảng chi tiết nhập
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

9
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

Bảng Chi tiết xuất

4.Liên kết giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu

SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

10
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG III – THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

11
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

1 . Cơ sở dữ liệu và các thủ tục

/*Tạo cơ sở dữ liệu*/
create database baocaonhom4
go
drop database baocaonhom4
go
-------Tạo các bảng cơ sở dữ liệu và liên kết trong cơ sở dư liệu--------------create table Sanpham
(
Masp char(6) primary key,
Tensp nvarchar(30),
Loai nvarchar(30),
Hangsx nvarchar(30)
)
go
create table Nhanvien
(
Manv char(6)primary key,
Tennv nvarchar(30),
Ngaysinh datetime,
Diachi nvarchar(30),
Sodienthoai nvarchar(30),
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

12
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

SoCMTND nvarchar(30),
Nguyenquan nvarchar(30),
Ngayvao datetime
)
go
create table Nhacungcap
(
MaNCC char(6) primary key,
TenNCC nvarchar(30),
Diachi nvarchar(30),
Sodienthoai nvarchar(30),
SoFax nvarchar(10)
)
go
create table Nhap
(
Manhap char(6) primary key,
Ngaynhap datetime,
Manv char(6),
MaNCC char(6),
constraint fk_Nhap_Nhanvien foreign key(Manv)references Nhanvien(Manv),
constraint fk_Nhap_Nhacungcap foreign key(MaNCC)references
Nhacungcap(MaNCC)
)
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

13
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

go
create table Xuat
(
Maxuat char(6) primary key,
Ngayxuat datetime,
Manv char(6),
constraint fk_Xuat_Nhanvien foreign key(Manv)references Nhanvien(Manv),
)
go
create table Chitietxuat
(
Maxuat char(6),
Masp char(6),
Soluongxuat float(4),
Dongiaxuat float(10),
Baohanh nvarchar(20),
constraint pk_Chitietxuat primary key(Maxuat,Masp),
constraint fk_ctx_Sanpham foreign key(Masp) references Sanpham(Masp),
constraint fk_ctx_Xuat foreign key(Maxuat) references Xuat(Maxuat)
)
go
create table Chitietnhap
(
Manhap char(6),
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

14
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

Masp char(6),
Soluongnhap float(4),
Dongianhap float(10),
Lydonhap nvarchar(20),
constraint pk_Chitietnhap primary key(Manhap,Masp),
constraint fk_ctn_Sanpham foreign key(Masp) references Sanpham(Masp),
constraint fk_ctn_Nhap foreign key(Manhap) references Nhap(Manhap)
)
go
set dateformat dmy
go
------------Các thủ tục---------------------------------create proc themsp(@Masp char(6),@Tensp nvarchar(30),@Loai
nvarchar(30),@Hangsx nvarchar(30))as
if not exists (select * from Sanpham where Masp=@Masp)
begin
insert into sanpham values (@Masp,@Tensp,@Loai,@Hangsx)
print 'thêm d? li?u thành công'
end
go
exec themsp 'sp01','xe mini','xe thường','công ty TNHH Qu?c B?o'
go
exec themsp 'sp02','xe cào cào','xe thường','công ty TNHH Thiên Minh'
go
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

15
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

exec themsp 'sp03','xe fifa','xe thường','công ty TNHH Ý Nhi'
go
exec themsp 'sp04','xe phượng hoàng','xe thu?ng','công ty TNHH Tu?n Anh'
go
exec themsp 'sp05','xe đạp điện','xe điện','công ty TNHH Máy Tính'
go
create proc themnv(@Manv char(6),@Tennv nvarchar(30),@Ngaysinh
datetime,@Diachi nvarchar(30),@Sodienthoai nvarchar(30),@SoCMTND
nvarchar(30),@Nguyenquan nvarchar(30),@Ngayvao datetime)as
if not exists (select * from nhanvien where manv=@manv)
begin
insert into nhanvien values
(@Manv,@Tennv,@Ngaysinh,@Diachi,@Sodienthoai,@SoCMTND,@Nguyenqu
an,@Ngayvao)
print 'thêm dữ liệu thành công '
end
go
drop proc themnv
go
exec themnv 'nv01','Ngô Van Tuấn','15/10/1991','Nam
Ðịnh','0123456789','135332525','Hà Nội','2/1/2010'
go
exec themnv 'nv02','Bùi Văn Minh','10/2/1990','Hưng
Yên','01256297475','114145666','Vĩnh Phúc','2/5/2010'
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

16
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

go
exec themnv 'nv03','Hoàng Thị Hoa','6/12/1989','Thái
Bình','0165681234','0127848322','Phú Thọ','3/6/2010'
go
exec themnv 'nv04','Ngô Ngọc Anh','25/5/1990','Nam Ð?
nh','01655205793','1323424445','Nam Định','29/9/2010'
go
exec themnv 'nv05','Nguyễn Thị Minh','28/12/1991','Nam
Ðịnh','0973903826','32423454','Thái Bình','5/10/2010'
go
create proc themNCC(@MaNCC char(6),@TenNCC nvarchar(30),@Diachi
nvarchar(30),@Sodienthoai nvarchar(30),@SoFax nvarchar(10))as
if not exists (select * from Nhacungcap where MaNCC=@MaNCC)
begin
insert into Nhacungcap values (@MaNCC,@TenNCC ,@Diachi ,@Sodienthoai
,@SoFax)
print 'thêm d? li?u thành công'
end
go
exec themNCC 'NCC01','công ty TNHH Thiên Đường','Hà
Nội','4457754127','425413213546'
go
exec themNCC 'NCC02','công ty TNHH Bảo Sơn','Hà
Nội','4534646464645','67867645464564'
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

17
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

go
exec themNCC 'NCC03','công ty TNHH Hòa Bình','Hà
Nội','678678687687','678678678678'
go
exec themNCC 'NCC04','công ty TNHH Chiến Tranh','Hà
Nội','676786767677','465546675465'
go
exec themNCC 'NCC05','công ty TNHH Bảo Minh','Nam
Định','0123456789','5684257268568'
go
create proc themnhap(@Manhap char(6),@Ngaynhap datetime,@Manv
char(6),@MaNCC char(6))as
if not exists (select * from Nhap where Manhap=@Manhap)
begin
insert into Nhap values (@Manhap,@Ngaynhap,@Manv ,@MaNCC )
print 'thêm dữ liệu thành công'
end
go
exec themnhap 'N01','01/2/2010','nv01','NCC01'
go
exec themnhap 'N02','01/4/2010','nv02','NCC02'
go
exec themnhap 'N03','01/6/2010','nv03','NCC03'
go
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

18
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

exec themnhap 'N04','01/9/2010','nv04','NCC04'
go
exec themnhap 'N05','01/12/2010','nv05','NCC05'
go
create proc themchitietnhap(@Manhap char(6),@Masp char(6),@Soluongnhap
float(4),@Dongianhap float(10),@Lydonhap nvarchar(20))as
if not exists (select * from Chitietnhap where Manhap=@Manhap)
begin
insert into Chitietnhap values (@Manhap ,@Masp
,@Soluongnhap,@Dongianhap ,@Lydonhap )
print 'thêm dữ liệu thành công'
end
go
exec themchitietnhap 'N01','sp01',5,1000.000,'bổ sung'
go
exec themchitietnhap 'N02','sp02',7,1000.000,'bổ sung'
go
exec themchitietnhap 'N03','sp03',5,1500.000,'hết hàng'
go
exec themchitietnhap 'N04','sp04',5,1500.000,'bổ sung'
go
exec themchitietnhap 'N05','sp05',5,2000.000,'hết hàng'
go
create proc themxuat(@Maxuat char(6),@Ngayxuat datetime,@Manv char(6))as
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

19
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

if not exists (select * from Xuat where Maxuat=@Maxuat)
begin
insert into Xuat values (@Maxuat,@Ngayxuat,@Manv )
print 'thêm dữ liệu thành công'
end
go
exec themxuat 'X01','1/1/2011','nv01'
go
exec themxuat 'X02','1/4/2011','nv02'
go
exec themxuat 'X03','1/6/2011','nv03'
go
exec themxuat 'X04','1/9/2011','nv04'
go
exec themxuat 'X05','1/12/2011','nv05'
go
create proc themchitietxuat(@Maxuat char(6),@Masp char(6),@Soluongxuat
float(4),@Dongiaxuat float(10),@Baohanh nvarchar(20))as
if not exists (select * from Chitietxuat where Maxuat=@Maxuat)
begin
insert into Chitietxuat values (@Maxuat ,@Masp ,@Soluongxuat
,@Dongiaxuat ,@Baohanh )
print 'thêm dữ liệu thành công'
end
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

20
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

go
exec themchitietxuat 'X01','sp01',1,1500000,'6 tháng'
go
exec themchitietxuat 'X02','sp02',1,1500000,'12 tháng'
go
exec themchitietxuat 'X03','sp03',2,1800000,'12 tháng'
go
exec themchitietxuat 'X04','sp04',1,2000000,'24 tháng'
go
exec themchitietxuat 'X05','sp05',1,2500000,'24 tháng'
go
drop proc suasp
go
create proc suasp(@Masp char(6),@Tensp nvarchar(30))as
if exists (select Masp from Sanpham where Masp=@Masp)
begin
update sanpham set Tensp=@Tensp where Masp=@Masp
print 'Sửa dữ liệu thành công'
end
go
exec suasp 'sp04','xe mini'
go
exec suasp 'sp01','xe phượng hoàng'
go
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

21
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

drop proc suanv
go
create proc suanv(@Manv char(6),@Tennv nvarchar(30))as
if exists (select Manv from nhanvien where Manv=@Manv)
begin
update nhanvien set Tennv=@Tennv where Manv=@Manv
print 'Sửa dữ liệu thành công'
end
go
exec suanv 'nv01','Ngô Thị Hồng Trang'
go
create proc suaNCC(@MaNCC char(6),@TenNCC nvarchar(30))as
if exists (select MaNCC from Nhacungcap where MaNCC=@MaNCC)
begin
update Nhacungcap set TenNCC=@TenNCC where MaNCC=@MaNCC
print 'Sửa dữ liệu thành công'
end
go
exec suaNCC 'NCC01','công ty TNHH Thành Hưng'
go
create proc suanhap(@Manhap char(6),@Manv char(6))as
if exists (select Manhap from Nhap where Manhap=@Manhap)
begin
update Nhap set Manv=@Manv
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

22
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

print 'sửa dữ liệu thành công'
end
go
exec suanhap 'N01','nv02'
go
create proc suaxuat(@Maxuat char(6),@Manv char(6))as
if exists (select Maxuat from Xuat where Maxuat=@Maxuat)
begin
update Xuat set Manv=@Manv
print 'sửa dữ liệu thành công'
end
go
exec suaxuat 'X01','nv02'
go
create proc xoanv(@Manv char(6))as
if exists (select * from nhanvien where Manv=@Manv)
begin
delete from nhanvien where Manv=@Manv
print 'xóa dữ liệu thành công'
end
go
exec xoanv 'nv01'
go
delete from Nhacungcap where Mancc='NCC05'
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

23
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

go
select*from Nhanvien
go
drop trigger trigger_xoaNhap
go
--------------Tạo trigger--------------------------create trigger trigger_xoaNhap on Chitietnhap for delete
as
if (@@rowcount=0)
begin
print'bảng nhà Nhacungcap không có dữ liệu'
return
end
delete Chitietnhap
from Chitietnhap t1,deleted t2
where t1.Manhap=t2.Manhap
delete Chitiethap
from Chitietnhap t1,deleted t2
where t1.Manhap=t2.Manhap
print'Đã xóa dữ kiệu thành công'
go
create proc xoaNhap @Manhap char(6)
as
if exists (select * from Nhap where Manhap=@Manhap)
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

24
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô Hải Thiên
Môn
: SQL

--------------------------------------------------------------------------------------

begin
alter table Chitietnhap nocheck constraint all
delete from Nhap where Manhap=@Manhap
alter table Chitietnhap check constraint all
end
else
print 'Không có nhà cung cấp nào'+@Manhap
go
exec xoaNhap 'N05'
go
drop proc xoaNhap
go
drop trigger trigger_xoaNCC
go
create trigger trigger_xoaNCC on Nhap for delete
as
if(@@rowcount=0)
begin
print'khong co nha cung cap nao'
return
end
delete Nhap
from Nhap t1,deleted t2
where t1.MaNCC=t2.MaNCC
SV thực hành: Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang
Lớp
: 60CĐT2

25
Quản lý cửa hàng bán xe đạp
Vân Hội – Tam Dương – Vĩnh Phúc


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×