Tải bản đầy đủ

bài tập môn quản trị học có đáp án

1
Điểm : 1

Nói một cách điển hình, môi trường vĩ mô của tổ chức bao gồm yếu tố nào sau đây:
Chọn một câu trả lời
a. Các nhà
cung cấp
b. Các yếu
quốc tế
c. Các yếu
tố văn hóa
xã hội
d. Các yếu
tố văn hóa
xã hội và
các yếu tố
quốc tế
Sai.
Đáp án đúng là "Các yếu tố văn hóa xã hội và các yếu tố quốc tế".
Vì: "Theo lý thuyết các yếu tố văn hóa và yếu tố quốc tế thuộc môi trường vĩ mô của tổ chức".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học" bài 3, mục 3.2 về Môi trường kinh doanh ngành của tổ chức.


Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question2
Điểm : 1

Tỷ giá ngoại hối, lãi suất, thâm hụt, thặng dư ngân sách nhà nước, cán cân thanh toán
quốc tế,… là các ví dụ minh họa cho yếu tố nào dưới đây:
Chọn một câu trả lời
a. Các yếu tố
quốc tế
b. Các yếu tố
văn hóa xã
hội
c. Các yếu tố
công nghệ
d. Các yếu tố
kinh tế
Sai.
Đáp án đúng là "Các yếu tố kinh tế"
Vì "Các ví dụ nêu ra đều là các chỉ tiêu phản ánh điều kiện kinh tế của một quốc gia".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.2.1 về Môi trường kinh doanh ngành của tổ chức.


Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question3
Điểm : 1

Các chính sách thuế, hệ thống luật pháp, việc kiểm soát về khả năng tín dụng thông
qua chính sách tài chính…là các ví dụ minh họa cho yếu tố nào dưới đây:
Chọn một câu trả lời
a. Các yếu tố
công nghệ

b. Các yếu tố
kinh tế
c. Các yếu tố
văn hóa xã
hội
d. Các yếu tố
chính trị luật
pháp
Sai.
Đáp án đúng là "Các yếu tố chính trị luật pháp"
Vì "Các ví dụ nêu ra đều là các chỉ tiêu phản ánh điều kiện pháp luật của một quốc gia".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.2.3 về Môi trường kinh doanh ngành của tổ chức.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question4
Điểm : 1

Những nhà quản trị các công ty có khó khăn về tài chính cũng thường mời ngân hàng
vào trong hội đồng quản trị của họ, để dễ tiếp cận với thị trường tiền tệ là cách thể hiện
cho giải pháp quản trị biến động môi trường nào dưới đây:
Chọn một câu trả lời
a. Hợp đồng
b. Phòng
ngừa
c. Cấp hạn
chế
d. Kết nạp
Sai.
Đáp án đúng là "Kết nạp".
Vì "Ví dụ cho thấy rất rõ đây là cách quản trị theo kết nạp do họ thu hút thêm các ngân hàng tham gia vào tổ chức của


họ".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.5 về Các giải pháp quản trị biến động môi trường.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question5
Điểm : 1

Các tổ chức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cùng loại với sản phẩm, dịch vụ mà
doanh nghiệp đang cung cấp trên thị trường được gọi là:
Chọn một câu trả lời
a. Các nhà
phân phối
b. Đối thủ
cạnh tranh
trực tiếp
c. Các khách
hàng
d. Đối thủ
cạnh tranh
tiềm năng
Sai.
Đáp án đúng là "Đối thủ cạnh tranh trực tiếp".
Vì "Ví dụ cho thấy rất rõ đây là các đối thủ cạnh tranh hiện tại vì cung cấp các sản phẩm/dịch vụ giống nhau trên thị
trường".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.3.1 về Môi trường kinh doanh ngành của một tổ chức.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question6
Điểm : 1

Đối với công ty điện tử SAMSUNG, các siêu thị điện máy, các cửa hàng giới thiệu sản
phẩm điện máy, các đại lý bán hàng của SAMSUNG là các ví dụ minh họa cho yếu tố
nào dưới đây:
Chọn một câu trả lời
a. Các khách
hàng tiềm
ẩn
b. Các nhà
cung cấp


c. Các đối thủ
cạnh tranh
d. Các nhà
phân phối
Sai.
Đáp án đúng là "Các nhà phân phối".
Vì "Đây là các cơ quan, tổ chức trung gian giúp SAMSUNG phân phối sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng"
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.3 về Môi trường kinh doanh ngành của một tổ chức.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question7
Điểm : 1

Công ty hàng không ký hợp đồng với các công ty xăng dầu các nhà chế biến thực
phẩm ký hợp đồng, với những nhà cung cấp ngũ cốc là các ví dụ minh họa cho giải
pháp quản trị biến động môi trường nào dưới đây:
Chọn một câu trả lời
a. Cấp hạn
chế
b. Hợp đồng
c. Quân bình
d. Phòng
ngừa
Sai.
Đáp án đúng là "Hợp đồng".
Vì "Ví dụ cho thấy rất rõ đây là cách quản trị theo ký hợp đồng"
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.5 về Các giải pháp quản trị biến động môi trường.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question8
Điểm : 1

Cấp phát các sản phẩm hoặc dịch vụ trên một căn cứ ưu tiên khi có nhu cầu vượt quá
cung cấp là cách mô tả cho giải pháp quản trị biến động môi trường nào dưới đây:
Chọn một câu trả lời
a. Cấp hạn
chế
b. Phòng
ngừa


c. Quân bình
d. Hợp đồng
Sai.
Đáp án đúng là "Cấp hạn chế".
Vì "Phân phối hàng hóa theo thứ tự ưu tiên khi thừa cầu trên thị trường là giải pháp cấp hạn chế".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.5 về Các giải pháp quản trị biến động môi trường.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question9
Điểm : 1
Tồn trữ vật tư để dự phòng biến động giá cả; Bảo trì phòng ngừa những chi tiết vật tư đã đến kỳ bảo dưỡng, thay thế;
Tuyển và huấn luyện nhân viên mới vào những mùa vụ hay có biến động nhân sự,…là các ví dụ minh họa cho giải
pháp quản trị biến động môi trường nào dưới đây:

Chọn một câu trả lời
a. Kết nạp
b. Hợp đồng
c. Cấp hạn
chế
d. Phòng
ngừa
Sai.
Đáp án đúng là "Phòng ngừa".
Vì "Đầu cơ tích trữ hàng hóa mua giá thấp và bán giá cao vào lúc cao điểm (nhu cầu cao và khan hiếm hàng hóa) là
một trong những hoạt động phòng ngừa".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.5 về Các giải pháp quản trị biến động môi trường.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question10
Điểm : 1

Chính phủ có thể thúc đẩy khuyến khích việc mở rộng và phát triển hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp thông qua việc trợ cấp cho các ngành công nghiệp được lựa
chọn, ưu tiên về thuế trong những hoàn cảnh nhất định, bảo vệ một vài ngành kinh
doanh thông qua những biểu thuế suất đặc biệt, hay bằng cách trợ giúp việc nghiên
cứu và triển khai…là các ví dụ minh họa cho yếu tố nào dưới đây:
Chọn một câu trả lời
a. Các yếu tố
văn hóa xã
hội


b. Các yếu tố
kinh tế
c. Các yếu tố
chính trị luật
pháp
d. Các yếu tố
công nghệ
Sai.
Đáp án đúng là "Các yếu tố chính trị luật pháp"
Vì "Thuế là một thành phần của hệ thống pháp luật".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.2.3 về Môi trường kinh doanh ngành của tổ chức.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question11
Điểm : 1

Các công ty điện thoại, dịch vụ internet có thể áp dụng biện pháp tính giá cước đắt vào
thời gian cao điểm và giá rẻ vào ban đêm để hạn chế và khuyến khích lượng sử dụng
của khách hàng để cân đối nhu cầu thiết bị là minh họa cho giải pháp quản trị biến
động môi trường nào dưới đây:
Chọn một câu trả lời
a. Phòng
ngừa
b. Hợp đồng
c. Quân bình
d. Cấp hạn
chế
Sai.
Đáp án đúng là "Quân bình".
Vì "Đây là một hoạt động san phẳng nhu cầu từ thời điểm có nhu cầu cao sang thời điểm có nhu cầu thấp".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.5 về Các giải pháp quản trị biến động môi trường.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question12
Điểm : 1

Các cơ quan của chính phủ quản lý các hoạt động có liên quan của tổ chức, doanh
nghiệp như Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Sở kế hoạch đầu tư,….là những ví dụ
minh họa cho yếu tố nào trong môi trường kinh doanh ngành của một tổ chức
Chọn một câu trả lời


a. Các nhà
cung cấp
b. Các cơ
quan hữu
quan
c. Các đối thủ
cạnh tranh
d. Các tổ
chức nghiệp
đoàn
Sai.
Đáp án đúng là "Các cơ quan hữu quan".
Vì "Ví dụ cho thấy đây là các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến các hoạt động của 1 tổ chức, từ khóa “Các
cơ quan của chính phủ quản lý các hoạt động có liên quan của tổ chức”".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.3.4 về Môi trường kinh doanh ngành của một tổ chức.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question13
Điểm : 1

Sản xuất và trữ hàng hóa để bán vào những mùa cao điểm như đồ chơi trẻ em nhân
dịp trung thu; quần áo, quà tặng vào dịp Giáng sinh; vàng, bạc, đồ trang sức vào mùa
cưới. …là các ví dụ minh họa cho giải pháp quản trị biến động môi trường nào dưới
đây:
Chọn một câu trả lời
a. Phòng
ngừa
b. Kết nạp
c. Cấp hạn
chế
d. Hợp đồng
Sai.
Đáp án đúng là "Phòng ngừa".
Vì "Đầu cơ tích trữ hàng hóa mua giá thấp và bán giá cao vào lúc cao điểm (nhu cầu cao và khan hiếm hàng hóa) là
một trong những hoạt động phòng ngừa".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.5 về Các giải pháp quản trị biến động môi trường.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question14
Điểm : 1


Mức gia tăng sản lượng theo đầu người, mức tăng mức sống của các cá nhân điển
hình trong dân cư, mức gia tăng năng suất lao động xã hội cao và ổn định, ....là những
ví dụ minh họa cho yếu tố nào trong môi trường kinh tế vĩ mô của một tổ chức
Chọn một câu trả lời
a. Kinh tế
b. Chính trị
pháp luật
c. Quốc tế
d. Văn hóa xã
hội
Sai.
Đáp án đúng là "Văn hóa xã hội".
Vì "Ví dụ cho thấy đây là yếu tố văn hóa, từ khóa “tăng mức sống của các cá nhân điển hình trong dân cư...”"
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.2.2 về Môi trường kinh tế vĩ mô của một tổ chức.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question15
Điểm : 1

Thoả thuận phân chia thị trường, định giá, phân chia lãnh thổ địa lý, hợp nhất, hoạt
động chung và điều khiển chung,… là những ví dụ minh họa cho giải pháp quản trị biến
động môi trường nào dưới đây:
Chọn một câu trả lời
a. Cấp hạn
chế
b. Hợp
đồng
c. Liên kết
d. Kết nạp
Sai.
Đáp án đúng là "Liên kết".
Vì "Ví dụ cho thấy việc thoả thuận phân chia thị trường, định giá, phân chia lãnh thổ địa lý, hợp nhất, hoạt động chung
và điều khiển chung,… nằm trong giải pháp liên kết của tổ chức".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.5 về Các giải pháp quản trị biến động môi trường.

Không đúng
Điểm: 0/1.


1. Các tổ chức có ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp một cách gián
tiếp ví dụ Hội phụ nữ, Hiệp hội tiêu dùng, v.v... nhưng có thể gây ảnh hưởng đến
tổ chức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng...là những ví dụ minh họa
cho yếu tố nào trong môi trường kinh doanh ngành của một tổ chức
Chọn một câu trả lời
a. Các nhóm
áp lực
b. Các cơ
quan hữu
quan
c. Các nhà
cung cấp
d. Các đối thủ
cạnh tranh
Sai.
Đáp án đúng là "Các nhóm áp lực".
Vì "Các tổ chức gây áp lực, sức ép đối với hoạt động của tổ chức, từ khóa “có ảnh hưởng đến hoạt động của các
doanh nghiệp một cách gián tiếp”".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.3.4 về Môi trường kinh doanh ngành của một tổ chức.

2. Đối với công ty điện tử SAMSUNG, các siêu thị điện máy, các cửa hàng giới
thiệu sản phẩm điện máy, các đại lý bán hàng của SAMSUNG là các ví dụ minh
họa cho yếu tố nào dưới đây:
Chọn một câu trả lời
a. Các đối thủ
cạnh tranh
b. Các nhà
phân phối
c. Các nhà
cung cấp
d. Các khách
hàng tiềm
ẩn
Sai.
Đáp án đúng là "Các nhà phân phối".
Vì "Đây là các cơ quan, tổ chức trung gian giúp SAMSUNG phân phối sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng"
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.3 về Môi trường kinh doanh ngành của một tổ chức.

3. Mức gia tăng sản lượng theo đầu người, mức tăng mức sống của các cá nhân
điển hình trong dân cư, mức gia tăng năng suất lao động xã hội cao và ổn


định, ....là những ví dụ minh họa cho yếu tố nào trong môi trường kinh tế vĩ mô
của một tổ chức
Chọn một câu trả lời
a. Kinh tế
b. Văn hóa xã
hội
c. Chính trị
pháp luật
d. Quốc tế
Sai.
Đáp án đúng là "Văn hóa xã hội".
Vì "Ví dụ cho thấy đây là yếu tố văn hóa, từ khóa “tăng mức sống của các cá nhân điển hình trong dân cư...”"
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.2.2 về Môi trường kinh tế vĩ mô của một tổ chức.

4. Vinaphone, Mobilephone, Hanoi Mobile đại diện cho yếu tố nào trong môi trường
hoạt động của tổ chức
Chọn một câu trả lời
a. Các đối thủ
cạnh tranh
b. Các nhà
cung cấp
c. Các bên có
liên quan
d. Các khách
hàng
Sai.
Đáp án đúng là "Các đổi thủ cạnh tranh".
Vì: "Các công ty này cùng hoạt động trong một thị trường công nghệ viễn thông và cung cấp cùng một loại dịch vụ".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học" bài 3, mục 3.3.1

5.

Sự thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp do tỷ lệ tham gia
của lao động nữ ngày càng tăng là ví dụ minh họa cho yếu tố nào của
môi trường vĩ mô?

Chọn một câu trả lời
a. Kinh tế
b. Tài chính
c. Đối thủ
cạnh tranh


d. Nhân
khẩu
Sai.
Đáp án đúng là "Nhân khẩu".
Vì: "Tỉ lệ lao động và cơ cấu lao động thể hiện đặc điểm của môi trường nhân khẩu học"
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học" bài 3, mục 3.2.2 về Môi trường bên ngoài của một tổ chức.

6. Những thành tựu của công nghệ làm thay đổi phương pháp làm việc của con
người, sự bùng nổ của cuộc cách mạng về thông tin và truyền thông đã tác động
đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của tổ chức như sản xuất, lưu thông, phân
phối hay cách thức giao tiếp, phối hợp trong nội bộ tổ chức…là các ví dụ minh
họa cho yếu tố nào dưới đây:
Chọn một câu trả lời
a. Các yếu tố
công nghệ
b. Các yếu tố
chính trị luật
pháp
c. Các yếu tố
kinh tế
d. Các yếu tố
văn hóa xã
hội
Sai.
Đáp án đúng là "Các yếu tố công nghệ".
Vì "Ví dụ cho thấy đó là các yếu tố về công nghệ, từ khóa “thành tựu của công nghệ làm thay đổi”".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.2.4 về Môi trường kinh doanh ngành của tổ chức.

Dân số, phong cách và lối sống, nghề nghiệp, văn hóa, tôn giáo…là các ví dụ minh
họa cho yếu tố nào dưới đây:
13.

Chọn một câu trả lời
a. Các yếu tố
văn hóa xã
hội
b. Các yếu tố
công nghệ
c. Các yếu tố
kinh tế
d. Các yếu tổ
quốc tế
Sai.
Đáp án đúng là "Các yếu tố văn hóa xã hội"


Vì "Các ví dụ nêu ra đều là các chỉ tiêu phản ánh điều kiện văn hóa xã hội của một quốc gia".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 3, mục 3.2.2 về Môi trường kinh doanh ngành của tổ chức.

Bản chất của phương pháp đánh giá…………là người ta lượng hoá phương án và
đánh giá dựa vào các chỉ tiêu hiệu quả.
Chọn một câu trả lời
a. Định tính
b. Chuyên gia
c. Định lượng
d. Bảng điểm cân bằng
(balancescore card)
Sai.
Đáp án đúng là "Định lượng".
Vì "Phương pháp định lượng là lượng hoá phương án và đánh giá dựa vào các chỉ tiêu hiệu quả".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.5 Quy trình lập kế hoạch.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question2
Điểm : 1

Những người quản lý ở cấp cơ sở trong tổ chức, vai trò lập kế hoạch của họ sẽ hướng
tới loại kế hoạch nào?
Chọn một câu trả lời
a. Chiến lược
b. Chiến thuật
c. Hoạt động
d. Định
hướng
Sai.
Đáp án đúng là "Hoạt động".
Vì "Kế hoạch hoạt động thể hiện vai trò và nhiệm vụ của người quản lý cấp cơ sở trong tổ chức".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.3.2 về Các loại kế hoạch.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question3
Điểm : 1

Các yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến chất lượng của một bản kế hoạch.
Chọn một câu trả lời


a. Phương pháp
lập kế hoạch
b. Trình độ của
nhân viên
c. Trình độ của
người lập kế
hoạch
d. Chất lượng
thông tin đầu
vào
Sai.
Đáp án đúng là "Trình độ của nhân viên".
Vì "Các phương án cond lại ảnh hướng đến chất lượng của một bản kế hoạch (kết quả của quá trình lập kế hoạch)".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của một bản kế
hoạch

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question4
Điểm : 1

Quản lý theo mục tiêu (MBO) có nhiều đặc trưng ngoại trừ:
Chọn một câu trả lời
a. Những tiến bộ
của quá trình đạt
được mục tiêu
được xem xét
định kỳ.
b. Các mục tiêu
thường chung
chung, mơ hồ
c. Các mục tiêu
về kết quả cụ
thể do nhân viên
và những người
quản lý cùng xác
định
d. Phần thưởng
được đưa ra
dựa trên cơ sở
những tiến bộ
đó.
Sai.
Đáp án đúng là "Các mục tiêu thường chung chung, mơ hồ".
Vì "Theo phương pháp MBO thay vì sử dụng mục tiêu để kiểm tra, người quản lý dùng nó để khích lệ nhân viên.


MBO bao gồm mục tiêu cụ thể, quá trình ra quyết định có sự tham gia của nhân viên, một khoảng thời gian rõ ràng,
và phản hồi lại kết quả thực hiện".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.3.2 về Các loại kế hoạch.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question5
Điểm : 1

Một công cụ hay được sử dụng để xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy
cơ cho tổ chức trong công việc lập kế hoạch.
Chọn một câu trả lời
a. SMART
b. SWOT
c. KPI (các chỉ số
đánh giá kết quả)
d. Sơ đồ Gantt
Sai.
Đáp án đúng là "SWOT".
Vì "KPI dùng trong quản trị nhân sự; SMART dùng trong xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch; Sơ đồ Gantt dùng trong
lập kế hoạch tiến độ".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.5 Quy trình lập kế hoạch.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question6
Điểm : 1

Loại kế hoạch nào sau đây có xu hướng diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, như
tháng, tuần, và ngày.
Chọn một câu trả lời
a. Chiến lược
b. Chiến thuật
c. Dài hạn
d. Định
hướng
Sai.
Đáp án đúng là "Chiến thuật".
Vì "Các kế hoạch của một tổ chức có thể được phân loại theo các tiêu thức khác nhau bề rộng (chiến lược, chiến
thuật), khung thời gian (dài hạn, ngắn hạn), mức độ cụ thể (định hướng, cụ thể), tần suất sử dụng (một lần, lâu dài)".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.3.2 về Các loại kế hoạch.

Không đúng


Điểm: 0/1.

Góp ý

Question7
Điểm : 1

Tất cả các mệnh đề sau đây đều là những đặc tính của các mục tiêu, ngoại trừ:
Chọn một câu trả lời
a. Thách thức,
nhưng có thể
đạt được với
nguồn lực của
doanh nghiệp
b. Khung thời
gian rõ ràng
c. Được viết ra
dưới dạng các
hành động, chứ
không phải kết
quả.
d. Thích đáng,
thích hợp với
hoàn cảnh và
nhu cầu của tổ
chức
Sai.
Đáp án đúng là "Được viết ra dưới dạng các hành động, chứ không phải kết quả".
Vì "Theo nguyên tắc SMART, các đặc trưng của một mục tiêu tốt:
- Cụ thể (Specific): Chỉ ra kết quả cuối cùng một cách rõ ràng, không được mơ hồ.
- Đo lường được (Measurable): Kết quả thực hiện có thể đo lường được về mặt định tính và định lượng (chất lượng,
số lượng, chi phí).
- Thách thức, nhưng có thể đạt được với nguồn lực của doanh nghiệp (Achievable): Thực tế, phù hợp với khả năng
của tổ chức.
- Thực tiễn (Realistic): Thích đáng, thích hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của tổ chức.
- Được hoàn thành trong một thời hạn xác định (Time-bound)".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.1 về Các đặc trưng của một mục tiêu tốt.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question8
Điểm : 1

Một mục đích của việc lập kế hoạch là làm giảm thiểu yếu tố nào sau đây?

Chọn một câu trả lời
a. Lãng phí và
sự trùng
lặp.


b. Chi phí và
thời gian.
c. Thời gian
và lãng phí.
d. Thời gian
và nhu cầu
nhân sự.
Sai.
Đáp
án
là:
Lãng
phí

sự
trùng
lặp.
Vì: mục đích của việc lập kế hoạch là làm giảm thiểu yếu tố Lãng phí và sự trùng lặp.
Tham khảo: Bài 4, mục 4.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của một bản kế hoạch.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question9
Điểm : 1

Các dự báo về môi trường, các đánh giá về điều kiện hiện có của tổ chức, các nghiên
cứu về đối thủ cạnh tranh,..là những mô tả cho …………..việc lập kế hoạch.
Chọn một câu trả lời
a. Các nguyên
tắc lập kế
hoạch
b. Các căn cứ
lập kế hoạch
c. Các phương
pháp lập kế
hoạch
d. Các quy định
lập kế hoạch
Sai.
Đáp án đúng là "Các căn cứ lập kế hoạch".
Vì "Các căn cứ lập kế hoạch:
-Căn cứ chủ yếu để lập kế hoạch là các dự báo về môi trường thực hiện kế hoạch trong tương lai (các cơ hội, nguy
cơ, điểm mạnh, điểm yếu, sự biến động về kinh tế xã hội nói chung,...) và các điều kiện hiện có của tổ chức, bộ phận
(điều kiện về tiền vốn, cơ sở vật chất, thời gian,...).
-Nghiên cứu về cạnh tranh: số lượng các đối thủ cạnh tranh, ưu thế cạnh tranh của họ, khả năng cạnh tranh của họ".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.4.1 về Các căn cứ lập kế hoạch.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question10
Điểm : 1


Bản chất của phương pháp đánh giá……………là người ta sử dụng kinh nghiệm,
phương pháp phân tích suy luận để đánh giá một sự vật, hiện tượng nào đó.
Chọn một câu trả lời
a. Bảng điểm cân bằng
(balancescore card)
b. Chuyên gia
c. Định lượng
d. Định tính
Sai.
Đáp án đúng là "Định tính".
Vì "Phương pháp định tính là người ta sử dụng kinh nghiệm, phương pháp phân tích suy luận để đánh giá một sự
vật, hiện tượng nào đó. Các biện pháp này là cần thiết nhưng chưa thật đầy đủ để giúp người ta có thể lựa chọn
phương án tối ưu vì nó chỉ cho phép đánh giá sơ bộ các phương án nhằm loại trừ những phương án kém khả thi
nhất".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.5 Quy trình lập kế hoạch.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question11
Điểm : 1

Những người quản lý ở cấp trung gian trong tổ chức, vai trò lập kế hoạch của họ sẽ
hướng tới loại kế hoạch nào?
Chọn một câu trả lời
a. Định
hướng
b. Sử dụng một
lần
c. Chiến lược
d. Chiến thuật
Sai.
Đáp án đúng là "Chiến thuật".
Vì "Kế hoạch chiến thuật thể hiện vai trò và nhiệm vụ của người quản lý cấp trung gian trong tổ chức".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.3.2 về Các loại kế hoạch.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question12
Điểm : 1

………….là những yếu tố của môi trường bên ngoài có tác động tích cực đến hoạt
động của tổ chức.


Chọn một câu trả lời
a. Các cơ
hội
b. Các nguy

c. Các điểm
yếu
d. Các điểm
mạnh
Sai.
Đáp án đúng là "Các cơ hội".
Vì "Cơ hội là những yếu tố của môi trường bên ngoài có tác động tích cực đến hoạt động của tổ chức".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.5 Quy trình lập kế hoạch.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question13
Điểm : 1

…………..là những hoạt động công ty làm không tốt hoặc những nguồn lực cần thiết
mà công ty lại không có.
Chọn một câu trả lời
a. Các nguy

b. Các cơ
hội
c. Các điểm
mạnh
d. Các điểm
yếu
Sai.
Đáp án đúng là "Các điểm yếu".
Vì "Điểm yếu là những hoạt động công ty làm không tốt hoặc những nguồn lực cần thiết mà công ty lại không có".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.3.2 Các loại kế hoạch.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question14
Điểm : 1

Môi trường càng bất định, các kế hoạch càng cần có tính ……….. và mang tính
……………..


Chọn một câu trả lời
a. Định hướng;
ngắn hạn
b. Chiến thuật;
dài hạn
c. Sử dụng 1
lần; ngắn
hạn
d. Chiến lược;
dài hạn
Sai.
Đáp án đúng là "Định hướng; ngắn hạn".
Vì "Do ảnh hưởng của môi trường nên kế hoạch được xây dựng phải linh hoạt (mang tính ngắn hạn và định hướng)"
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.3.2 về Các loại kế hoạch.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question15
Điểm : 1

Một người quản lý trong ngành công nghệ phần mềm nên có thái độ như thế nào khi
lập kế hoạch?
Chọn một câu trả lời
a. Nên tập
trung vào các
kế hoạch
chiến thuật
b. Nên tập
trung vào các
kế hoạch dài
hạn
c. Nên linh
hoạt
d. Nên hướng
sự tập chung
vào các chi
tiết.
Sai.
Đáp án đúng là "Nên linh hoạt".
Vì "Do ảnh hưởng của môi trường đặc biệt là thay đổi của công nghệ nên kế hoạch được xây dựng phải linh hoạt
(mang tính ngắn hạn và định hướng)".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.3.2 về Các loại kế hoạch.

Không đúng


Điểm: 0/1.

………..là những hoạt động công ty có khả năng làm tốt, hoặc là những nguồn lực
quý hiếm (duy nhất) mà công ty sở hữu
4.

Chọn một câu trả lời
a. Các điểm
mạnh
b. Các điểm
yếu
c. Các cơ
hội
d. Các nguy

Sai.
Đáp án đúng là "Các điểm mạnh".
Vì "Điểm mạnh: là những hoạt động công ty có khả năng làm tốt, hoặc là những nguồn lực quý hiếm (duy nhất) mà
công ty sở hữu".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.3.2 Các loại kế hoạch.

Trong quản lý kế hoạch chiến lược, ………….. xác định mục đích của tổ chức và trả
lời câu hỏi: “lý do tồn tại, hoạt động của tổ chức là gì?”
8.

Chọn một câu trả lời
a. Mục tiêu
b. Sứ mệnh
c. Chiến
lược
d. Đánh giá
Sai.
Đáp án đúng là "Sứ mệnh".
Vì "Sứ mệnh của một tổ chức là mục đích của tổ chức hoặc lý do và ý nghĩa của sự ra đời và tồn tại của nó".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.3.2 về Các loại kế hoạch.

12. …………..là

những yếu tố của môi trường bên ngoài có tác động tiêu cực đến hoạt
động của tổ chức.
Chọn một câu trả lời
a. Các cơ
hội
b. Các điểm
mạnh


c. Các nguy

d. Các điểm
yếu
Sai.
Đáp án đúng là "Các nguy cơ".
Vì "Nguy cơ là những yếu tố của môi trường bên ngoài có tác động tiêu cực đến hoạt động của tổ chức".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.5 Quy trình lập kế hoạch.

1
Điểm : 1

Dễ xảy ra tranh chấp ảnh hưởng giữa nhà quản lý cấp cao nhất và trưởng các dự án,
đơn vị kinh doanh; Đòi hỏi nhà quản lý cấp cao cần phải tạo ra ảnh hưởng lớn là
những nhược điểm của mô hình cơ cấu tổ chức nào?
Chọn một câu trả lời
a. Cơ cấu trực
tuyến
b. Cơ cấu ma
trận
c. Cơ cấu
chức năng
d. Cơ cấu trực
tuyến chức
năng
Sai.
Đáp án đúng là "Cơ cấu ma trận"
Vì "Đây là các đặc điểm cùa hình thành bộ phận theo kiểu ma trận".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 5, mục 5.2.3.2 về Các kiểu cơ cấu tổ chức cơ bản.

Nói một cách điển hình, môi trường vĩ mô của tổ chức bao gồm yếu tố nào sau đây?
Chọn một câu trả lời
a. Các cơ quan
nhà nước
b. Các vấn đề
liên quan đến
việc đạt mục
tiêu của tổ
chức
c. Những bên
liên đới
d. Điều kiện


chính trị
Sai.
Đáp án đúng là "Điều kiện chính trị".
Vì: "Những bên liên đới và các cơ quan nhà nước là các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh ngành, còn các vấn đề
liên quan đến việc đạt mục tiêu của tổ chức không liên quan gì đến môi trường hoạt động của một tổ chức".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học" bài 3, mục 3.2. về Môi trường kinh tế vĩ mô.

…………là các đảm bảo vật chất cho việc thực hiện kế hoạch, đồng thời nó cũng là
công cụ giúp cho nhà quản lý có thể kiểm tra được tiến độ thực hiện kế hoạch thông
qua việc kiểm tra các nguồn thu và chi.
Chọn một câu trả lời
a. Quy tắc
b. Chính sách
c. Ngân quỹ
d. Chương trình
Đúng.
Đáp án đúng là "Ngân quỹ".
Vì "Ngân quỹ là các kế hoạch được phát biểu dưới dạng các quan hệ con số mà trong đó quan trọng nhất là ngân quỹ
thu và chi. Nó phản ánh các nguồn thu và khoản chi đối với từng kế hoạch, trên cơ sở đó người ta có thể lượng hoá
để đánh giá hiệu quả của kế hoạch".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.3.2 về Các loại kế hoạch.

Những người quản lý ở cấp cao hơn trong tổ chức, vai trò lập kế hoạch của họ sẽ
hướng tới loại kế hoạch nào?
Chọn một câu trả lời
a. Chiến lược
b. Sử dụng một
lần
c. Định
hướng
d. Chiến thuật
Đúng.
Đáp án đúng là "Chiến lược".
Vì "Kế hoạch chiến lượclà kế hoạch ở cấp toàn doanh nghiệp hay tổ chức (chiến lược tổng thể), do các nhà lãnh đạo
cấp cao của tổ chức quyết định nhằm xác định những mục tiêu tổng thể cho tổ chức/doanh nghiệp".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.3.2 về Các loại kế hoạch.

Để so sánh với môi trường vi mô, mệnh đề nào sau đây mô tả chính xác môi trường vĩ
mô của tổ chức?
Chọn một câu trả lời
a. Có ít ảnh
hưởng hơn tới


các hoạt động của
tổ chức
b. Là mối quan
tâm của những
người quản lý cấp
cao
c. Thường được
cho là một yếu tố
không quan
trọng
d. Ảnh hưởng
nhiều hơn đến
các hoạt động của
tổ chức
Sai.
Đáp án đúng là "Có ít ảnh hưởng hơn tới các hoạt động của tổ chức".
Vì: "Môi trường kinh doanh ngành ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của 1 tổ chức, môi trường kinh tễ vĩ mô
ảnh hưởng một cách gián tiếp đến hoạt động của một tổ chức"
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học" bài 3, mục 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 về Môi trường bên ngoài của một tổ chức.

4
Điểm : 1

….là quá trình xây dựng cơ cấu của tổ chức.

Chọn một câu trả lời
a. Quản lý
nhân lực.
b. Tổ chức cơ
cấu.
c. Lãnh đạo.
d. Hình thành
bộ phận.
Sai.
Đáp
án
là:
Tổ
Vì:
Tổ
chức

cấu

quá
trình
xây
Tham khảo: Bài 5, mục 5.2.3.2. Các kiểu cơ cấu tổ chức cơ bản.

Không đúng
Điểm: 0/1.

Góp ý

Question5
Điểm : 1

Người quản trị lập kế hoạch do:
Chọn một câu trả lời

chức
dựng


cấu


của

tổ

cấu.
chức.


a. Lập kế
hoạch tránh
lãng phí cho tổ
chức
b. Tất cả các
phương án
đưa ra đều
đúng
c. Giúp cho
doanh nghiệp
ứng phó tốt
hơn với các
tình huống bất
định
d. Định hướng
cho người
quản lý và
nhân viên
trong tổ
chức.
Đúng.
Đáp án đúng là "Tất cả các phương án đưa ra đều đúng"
Vì "Xuất phát từ vai trò công tác lập kế hoạch giúp cho tổ chức ứng phó tốt hơn với những tình huống bất định; định
hướng cho người quản lý cũng như nhân viên; giúp giảm thiểu những trùng lặp và lãng phí trong tổ chức; xây dựng
các mục tiêu và các tiêu chuẩn được sử dụng trong quá trình kiểm tra".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 4, mục 4.2 Vai trò của công tác lập kế hoạch.

8
Điểm : 1

Trong khoảng 25 năm trở lại đây, thành phần nào trong môi trường vĩ mô của tổ chức
thay đổi nhanh nhất?
Chọn một câu trả lời
a. Toàn cầu
b. Kinh tế
c. Xã hội
d. Công
nghệ
Đúng.
Đáp án đúng là "Công nghệ".
Vì: "Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển rất nhanh ví dụ như công nghệ thông tin, điện thoại di
động, máy vi tính…"
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học" bài 3, mục 3.2.4 về Môi trường bên ngoài của một tổ chức.

15
Điểm : 1


Trong cùng một điều kiện, tầm mức quản lý càng rộng, mô hình tổ chức càng …………
Chọn một câu trả lời
a. Dân chủ
b. Quan liêu
c. Có kết
quả
d. Hiệu quả
Sai.
Đáp án đúng là "Hiệu quả"
Vì "Tầm quản lý là số lượng người hoặc bộ phận mà một nhà quản lý có thể kiểm soát một cách tối ưu".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 5, mục 5.2.2 về Tầm và mức quản lý.

18
Điểm : 1

Công việc nào dưới đây không nằm trong các bước của quá trình ủy quyền?
Chọn một câu trả lời
a. Chọn người
và giao nhiệm
vụ
b. Giao quyền
hạn và các điều
kiện cần thiết
để thực hiện
các nhiệm vụ
đó
c. Xác định kết
quả mong
muốn.
d. Dự toán chi
phí
Đúng.
Đáp án đúng là "Dự toán chi phí"
Vì "Xác định kết quả mong muốn; chọn người và giao nhiệm vụ; giao quyền hạn nội dung nằm trong các bước của
quá trình ủy quyền".
Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học", bài 5, mục 5.3.3 về Ủy quyền.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×