Tải bản đầy đủ

Mẫu đề thi Anh văn cơ bản 1 hệ Cao đẳng 2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
KHOA NGOẠI NGỮ

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2010 - 2011

Đề thi môn: ANH VĂN CĂN BẢN 1 (BASIC ENGLISH 1)
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên sinh viên: …………………………………….………….. MSSV: ………………………….
Lớp: ………………………………………….……….. Khóa: ……………….. Đề số: ………………..

Giám

thị

1:

……………………………………Giám


…………………………………….
PART I: (40 POINTS) VOCABULARY & GRAMMAR
1. Present Simple + Frequency Adverbs
A.
B.
2. Present Simple + Frequency Adverbs
A.
B.
3. Present Simple + Frequency Adverbs
A.
B.
4. Present Simple + Frequency Adverbs
A.
B.
5. Present Simple + Frequency Adverbs
A.
B.
6. Present Continuous
A.
B.
7. Present Continuous
A.
B.
8. Present Continuous
A.
B.
9. Present Continuous
A.
B.
10. Present Continuous
A.
B.
11. Past Simple
A.
B.
12. Past Simple
A.
B.
13. Past Simple
A.

B.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

1

thị

2:


14. Past Simple
A.
B.
C.
D.
15. Past Simple
A.
B.
C.
D.
16. Singular / plural nouns – Count Nouns/ Non-count Nouns – a/an – this /that ...
A.
B.
C.
D.
17. Singular / plural nouns – Count Nouns/ Non-count Nouns – a/an – this /that ...
A.
B.
C.
D.
18. Singular / plural nouns – Count Nouns/ Non-count Nouns – a/an – this /that ...
A.
B.
C.
D.
19. Singular / plural nouns – Count Nouns/ Non-count Nouns – a/an – this /that ...
A.
B.
C.
D.
20. Singular / plural nouns – Count Nouns/ Non-count Nouns – a/an – this /that ...
A.
B.
C.
D.
ANSWER
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PART II: (30 POINTS) READING Topics: Travel, Hotels, Food, Personal or company
profile – multiple choice 10 items – elementary level (01 OR 02 TEXTS)
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
1. question
A.
B.
C.
D.
2. question
A.
B.
C.
D.
3. question
A.
B.
C.
D.
4. question
A.
B.
C.
D.
5. question
A.
B.
C.
D.
6. question
A.
B.
C.
D.
7. question
A.
B.
C.
D.
8. question
A.
B.
C.
D.
9. question
A.
B.
C.
D.
10. question
A.
B.
C.
D.

Answer:
1

2

3

4

5

6
2

7

8

9

10


PART III: (40 POINTS) WRITING
A. Put the words in the correct order to make complete sentences (20points)
1. Monique / speak / Italian / Can / ?
........................................................................................................................................................
2. Monique / speak / Italian / Can /?
........................................................................................................................................................
3. Monique / speak / Italian / Can /?
........................................................................................................................................................
4. Monique / speak / Italian / Can /?
.......................................................................................................................................................
5. Monique / speak / Italian / Can /?
........................................................................................................................................................
6. Monique / speak / Italian / Can /?
........................................................................................................................................................
7. Monique / speak / Italian / Can /?
........................................................................................................................................................
8. Monique / speak / Italian / Can /?
........................................................................................................................................................
9. Monique / speak / Italian / Can /?
........................................................................................................................................................
10. Monique / speak / Italian / Can /?
.......................................................................................................................................................

B. Make Wh-questions for the underlined parts of the sentences (10 points) đặt câu
hỏi Who, what, where, how ...
1. Alex is reading Twilight.
............................................................................................................................................
2. Alex is reading Twilight.
............................................................................................................................................
3. Alex is reading Twilight.
............................................................................................................................................
4. Alex is reading Twilight.
............................................................................................................................................
3


5. Alex is reading Twilight.
............................................................................................................................................
----------------------------------------------- THE END ---------------------------------------------------Ghi chú:

+ Thí sinh được/ không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
+ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Cán bộ ra đề
Họ tên và chữ ký

4x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×