Tải bản đầy đủ

Mẫu đề thi Anh văn cơ bản 1 hệ Cao đẳng 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
KHOA NGOẠI NGỮ

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2011 - 2012

Đề thi môn: ANH VĂN CĂN BẢN 1 (BASIC ENGLISH 1)
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian làm phần NGHE)
Họ và tên sinh viên: …………………………………….………….. MSSV: ………………………….
Lớp: ………………………………………….……….. Khóa: ……………….. Đề số: ………………..
Giám thị 1: ……………………………………Giám thị 2: …………………………………….
SAU 45 PHÚT LÀM BÀI, GIÁM THỊ CHO SINH VIÊN NGHE ĐĨA VÀ THU BÀI KHI ĐĨA KẾT THÚC

PART I: (20 POINTS) VOCABULARY & GRAMMAR (# EXERCISE 2 page 35 wkbook)
1. Present Simple + Frequency Adverbs
A.
B.
2. Present Simple + Frequency Adverbs
A.

B.
3. Present Continuous
A.
B.
4. Present Continuous
A.
B.
5. Past Simple
A.
B.
6. Past Simple
A.
B.
7. Future plan (be going to)
A.
B.
8. Future plan (be going to)
A.
B.
9. Vocabulary : Jobs
A.
B.
10. Vocabulary : Jobs
A.
B.
11. Vocabulary : Food and drink
A.
B.
12. Vocabulary : Food and drink
A.
B.
13. Vocabulary : Sport and exercise
A.
B.
14. Vocabulary : Sport and exercise
A.
B.
15. Vocabulary : daily activities
A.
B.


C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

1


16. Vocabulary : daily activities
A.
B.
17. Vocabulary : clothing
A.
B.
18. Vocabulary : clothing
A.
B.
19. Vocabulary : local attractions + vacation activities
A.
B.
20. Vocabulary : local attractions + vacation activities
A.
B.
ANSWER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PART II: (20 POINTS) READING Topics: Travel, Food, Personal profile, sports, past habit, daily
routine – multiple choice 10 items – elementary level (01 OR 02 TEXTS) (# Exercise 3 page 80 –
stsbook, exercise2, 3 page 34 workbook)
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
1................True/False statement
2................True/False statement
3................True/False statement
4................True/False statement
5................True/False statement
6. Question ? (ANSWER BRIEFLY)
................................................................................................................................................................................
7. Question? (ANSWER BRIEFLY)
................................................................................................................................................................................
8. Question? (ANSWER BRIEFLY)
................................................................................................................................................................................
9. Question? (ANSWER BRIEFLY)
................................................................................................................................................................................
10. Question? (ANSWER BRIEFLY)
................................................................................................................................................................................

PART III: (30 POINTS) COMMUNICATION SKILLS
A. Match the questions in column A and the responses in column B (15 points) (#Exercise 1 page 7/12 –
Sts book)
A

B

Matching

1

A.

1_____

2

B.

2_____

3

C.

3_____

4

D.

4_____

5

E.

5_____

6

F.

6_____

7

G.

7_____

2


8

H.

8_____

9

I.

9_____

10

J.

10_____

B. Complete the conversation (15 points) (6 items – #Exercise 2 page 7 – Sts book)

1.

A: Hi, my name is Brian. (1)_____________________________________ ?
B: I’m Jane.
A: (2)_____________________________________ ?
B: I’m from Canada. (3)_____________________________________ ?
A: I’m from England.

2.

A: Hi, my name is Brian. (4)_____________________________________ ?
B: I’m Jane.
A: (5)_____________________________________ ?
B: I’m from Canada. (6)_____________________________________ ?
A: I’m from England.

PART IV: WRITING
Write complete sentences using the prompts (15 points) (6 items - # Exercise 5 page 41

workbook ) thầy cô soạn phần Writing chỉ sử dụng những cấu trúc ngữ pháp chính
có trong sách và có dạy cho sv như adj. comparison, There + be, be going to
1. These shoes / nice / my old ones / . (comparative adjective)
................................................................................................................................................................
2. Who / you / go / with / ? (be going to)
................................................................................................................................................................
3. There / be / 2 / book / table / . (There + be)
................................................................................................................................................................
4. These shoes / nice / my old ones / . (comparative adjective)
................................................................................................................................................................
5. There / be / 2 / book / table / . (There + be)
................................................................................................................................................................
6. Who / you / go / with / ? (be going to)
................................................................................................................................................................
PART V: LISTENING (15 points)

Listen to the recording three times and complete the gaps with the missing words (10 gaps – choose
conversation in the student book)
A: How (1) __________ you?
B: How (2) __________ you?
A: How (3) __________ you?
B: How (4) __________ you?
3


A: How (5) __________ you?
B: How (6) __________ you?
A: How (7) __________ you?
B: How (8) __________ you?
A: How (9) __________ you?
B: How (10) __________ you?
----------------------------------------------- THE END ---------------------------------------------------Ghi chú:

+ Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
+ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Cán bộ ra đề
Họ tên và chữ ký

4x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×