Tải bản đầy đủ

Unit 5 Work and play A1

1
2
3
4
5
6
7

H Ii S
E N
N G
C H
C
L O
B I O L
A t
ma
m u sS i
p h y Ss i

T o R y

L i s h
E M I S T R Y
G Y Có 7 hàng ngang ô vuông, mỗi ô
chứa 1 chữ cái chỉ tên 1 môn học
h
của em . Hãy quan sát các hình
ảnh sau và đoán tên các môn học.
c
Có 1 từ theo hàng dọc là từ chủ đề
c s của bài học hôm nay. Ai tìm ra từ đó
trớc sẽ là ngời chiến thắng.
1. Bµi 1: Bµi tËp vÒ chøng minh
néi tiÕp (O;R)
)
)
12

P

F


Unit 5: Work and play
A. In class (Lesson 1: A1)
1. Vocabulary:
- Computer Science :
môn tin học
: cách sử dụng
- how to use
: thích, yêu thích
- be interested in
- map (n)

: bản đồ
- do experiments : làm thí nghiệm

I like
She likes

- I don’t know anything about
computers.
- I’m going to learn how to use
computers next month.

computers very much. = I am
She is

interested in computers


Unit 5: Work and play
A. In class (Lesson 1: A1)

Match A with B
A

B

how

maps

be

experiments

geography

to use computers

do

interested in
computers


Unit 5: Work and play
A. In class (Lesson 1: A1)
Trung secondary school
1. Quang
Vocabulary:
2. Listen and read:

Mai


Unit 5: Work and play
A. In class (Lesson 1: A1)

No

Sentences

Guess

Check

1

Mai goes to school five days a week.

F

2

Her classes always begin at seven
fifteen and finish at eleven o’clock.

F

3

Computer Science is her favorite
class.

T

4

She studies maps and learns about
different countries.

T

5

She writes some experiments in her
Physics class.

F


Unit 5: Work and play
A. In class (Lesson 1: A1)
Trung secondary school
1. Quang
Vocabulary:
2. Listen and read:

Mai


Unit 5: Work and play
A. In class (Lesson 1: A1)
1. Vocabulary:
2. Listen and read:

What does Mai study in her
Geography class?
- She studies maps and
learns about different
countries

What is Mai’s favorite class?
Her favorite class is
Computer Science


40
10
30
60
70
80
20
50

70
40
10
30
20
60
50

1

2

3

4

5 6

7

8


- What time do Mai ’s classes begin and finish?
- Her classes begin at 7 o’clock and finish at 11.15.


- What is Mai interested in?
- She is interested in computers.


- What does Mai do in her Computer Science class?
- She learns how to use computers.


- What does Mai study and learn in her Geography class?

- She studies maps and learns about different countries.


- What does Mai do in her Physics class?

- She does some experiments.


Unit 5: Work and play
A. In class (Lesson 1: A1)
1. Vocabulary:
2. Listen and read:
3. What do you learn and study in your classes?
Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

Home
Economics

History

Geography

Literature


Homework
1- Do EX 1 ( P. 27 – workbook )
2 -Tell about your subjects at school.
(What do you learn / study in each classes?)
3. Rewrite 5 questions and answers about Mai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×