Tải bản đầy đủ

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

PHÂN VIỆN MIỀN NAM

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
TRUNG CẤP LÝ LUẬN
CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

Thực trạng và giải pháp
nâng cao hiệu quả thực hiện
cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” tại xã Thanh Hải, huyện
Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Đề tài:

Người thực hiện: Đào Nhật Đạc
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Lục
Lớp: Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5
Niên khóa: 2014 - 2015
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2015

MỤC LỤC


I. Phần thứ nhất: Mở đề..........................................................................5
1. Lý do chọn đề tài....................................................................................5
2. Mục đích, nhiệm vụ................................................................................6
2.1. Mục đích..............................................................................................6
2.2. Nhiệm vụ.............................................................................................6
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu..............................................................6
3.1. Đối tượng nghiên cứu..........................................................................6
3.2. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................6
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.............................................6
4.1. Cơ sở lý luận.......................................................................................6
4.2. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................7
5. Tóm tắt bố cục........................................................................................7
II. Phần thứ hai: Nội dung và kiến nghị.................................................7
Chương 1: Cơ sở khoa học của đề tài......................................................7
1.1. Cơ sở lý luận.......................................................................................7
1.1.1. Các khái niệm liên quan...................................................................7
1.1.2. Quan điểm........................................................................................7
1.1.3. Nội dung...........................................................................................8
1.2. Cơ sở thực tiễn..................................................................................12
1.3. Cơ sở pháp lý....................................................................................13
Chương 2: Tình hình thực tế.................................................................13
2.1. Đặc điểm tình hình chung.................................................................13
2.2. Khảo sát thực trạng nghiên cứu.........................................................13
2.3. Nhận xét đánh giá..............................................................................22
2.3.1. Ưu điểm..........................................................................................22
2.3.2. Hạn chế...........................................................................................23
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế..............................................................23
Chương 3: Phương hướng, mục tiêu, giải pháp.......................................24
2


3.1. Phương hướng...................................................................................24
3.2. Mục tiêu............................................................................................25
3.3. Giải pháp...........................................................................................25
III. Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị...................................................
1. Kết luận....................................................................................................
2. Kiến nghị..................................................................................................

Tài liệu tham khảo.....................................................................................

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3


.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
I. Phần thứ nhất: Mở đề
1. Lý do chọn đề tài
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất
cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời sự nghiệp cách mạng cho Đảng và nhân dân ta.
Người đã để lại tài sản vô giá về tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng,
mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại
và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và
tự hào đối với mỗi người dân Việt Nam đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, Đảng
4


viên và thế hệ trẻ ngày nay không những để thể hiện sự ngưỡng mộ, biết ơn mà
còn để rèn luyện hoàn thiện bản thân.
Gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, nước ta đã giành được những
thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Cùng với đó Đại hội lần thứ X cũng đi đến
quyết định trong 5 năm tới đưa Việt Nam thoát khỏi một nước nghèo và đến
2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Như vậy,
hiện nay Đảng ta đang đứng trước một sứ mệnh lịch sử mới là lãnh đạo toàn dân
tộc thực hiện khát vọng ngàn đời là xây dựng một nước Việt Nam hùng cường,
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Lịch sử giao cho Đảng ta
nhiệm vụ rất nặng nề. Để đủ sức hoàn thành sứ mệnh lịch sử nặng nề và đầy
vinh quang trên, đòi hỏi Đảng ta phải nâng cao cho được năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, Đảng ta đang đứng trước những nguy cơ và
thách thức rất lớn đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị và cả về đạo đức, lối
sống; tệ nạn tham nhũng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ngày
càng diễn ra nghiêm trọng.
Việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” tại xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã đạt được
những kết quả tích cực, đáng tự hào, góp phần chung vào kết quả thực hiện cuộc
vận động này. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, việc
thực hiện cuộc vận động vẫn còn mắc phải nhưng yếu kém, khuyết điểm nhất
định. Do vậy, công tác địch hướng và thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục
những yếu kém, khuyết điểm là một việc làm hết sức cấp thiết.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giải chọn đề tài “Thực trạng và
giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh
Ninh Thuận để nghiên cứu và hoàn thành khóa học này.
2. Mục đích, nhiệm vụ
2.1. Mục đích
Thực hiện nghiên cứu đề tài này, tác giả mong muốn góp phần nâng cao
nhận thức đối với cán bộ, Đảng viên nói chung và xã Thanh Hải nói riêng về
những lợi ích thiết thực, hiệu quả mà cuộc vận động mang lại. Từ đó, sẽ có
nhiều cán bộ, đảng viên tích cực, sáng tạo hơn nữa khi tham gia thực hiện cuộc
vận động nhằm ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống và tệ nạn quan liêu, tham nhũng trong cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, đề
5


tài cũng đề xuất những giải pháp cho xã Thanh Hải để thực hiện cuộc vận động
này đạt kết cao nhất, có hiệu ứng lan tỏa đến từng gia đình, người dân sinh sống
trên địa bàn.
2.2. Nhiệm vụ
Việc thực hiện và nghiên cứu đề tài này, tác giả sẽ thực hiện ba nhiệm vụ
trọng tâm, cụ thể như sau:
Một là, đưa ra những quan điểm cơ bản nhất liên quan đến cuộc vận động
này như nội dung, ý nghĩa, quan điểm của cuộc vận động.
Hai là, trình bày thực trạng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải,
tỉnh Ninh Thuận.
Ba là, căn cứ vào thực trạng nêu trên, tác gia xin đề ra một số định hướng
và giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của cuộc vận động
này trên địa bàn xã Thanh Hải.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu: việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải,
tỉnh Ninh Thuận.
3.2. Phạm vi nghiên cứu: xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh
Thuận.
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
4.1. Cơ sở lý luận
Cơ sở lý luận của đề tài nói chung và cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” dựa trên Chỉ thị số 06-CT/TW và Chỉ thị số
03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
4.2. Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp được sử dụng phục vụ cho đề tài bao gồm: thu thập
thông tin, phân tích, tổng hợp, đánh giá.
5. Tóm tắt bố cục
Bố cục của đề tài được chia thành 03 phần như sau:
6


1. Phần thứ nhất là Mở đề: trình bày những nội dung như lý do, nhiêm vụ,
mục đích, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, cơ sở lý luận và phương
pháp nghiên cứu của đề tài.
2. Phần thứ hai là Nội dung đề tài được chia thành 03 chương:
Chương 1 trình bày cơ sở khoa học của đề tài.
Chương 2 trình bày thực trạng thực hiện đề tài này tại Xã Thanh Hải.
Chương 3 đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp.
3. Phần thứ ba là phần kết luận và kiến nghị
II. Phần thứ hai: Nội dung và kiến nghị
Chương 1: Cơ sở khoa học của đề tài
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Các khái niệm liên quan
Đạo đức
Đạo đức theo nghĩa chung nhất là một hình thái ý thức xã hội bao gồm
những nguyên tắc, chuẩn mực và thang bậc giá trị được xã hội thừa nhận.
Đạo đức có 03 chức năng chính:
- Chức năng giáo dục: những chuẩn mực đạo được cộng đồng xã hội chấp
nhận sẽ tác động vào ý thức và hành vi đạo đức mỗi người để cho họ tự giáo
dục, rèn luyện và hoàn thiện nhân cách theo chuẩn mực chung của xã hội.
- Chức năng điều chỉnh: chuẩn mực đạo đức sẽ điều chỉnh hành vi mỗi cá
nhân trong mối quan hệ người với người trong xã hội.
- Chức năng phản ánh: tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội do đó
những mâu thuẫn trong tồn tại xã hội được thể hiện trong đạo đức xã hội
1.1.2. Quan điểm
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản
và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo
sự chuyển biển mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội của Đảng.
7


1.1.3. Nội dung
Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục,
rèn luyện mình, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là
“người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Nội dung của
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được
thể hiện như sau:
1. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu
với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn
mới; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất
nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém
phát triển.
Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần
yêu nước nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn
tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng
chủ nghĩa xã hội. Từ quyết tâm “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng
quyết giành cho được tự do, độc lập”, để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng
có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, để nước ta “sánh vai với cường
quốc năm châu”. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần:
- Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những hy sinh to lớn
của ông cha để chúng ta có non sông, Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do, thống
nhất trọn vẹn hôm nay. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh
hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân
chính. Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nền văn hóa,
bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân và sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích của đất
nước.
- Trung với nước, hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng, phát huy
quyền làm chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện, làm chủ
trực tiếp và tự quản cộng đồng; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, giải quyết
kịp thời những yêu cầu, kiến nghị hợp tình, hợp lý của dân; khắc phục cho được
thói vô cảm, lãnh đạm, thờ ơ trước những khó khăn, bức xúc... của nhân dân.
- Trung với nước, hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết
tâm vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, góp phần dựng xây đất nước phồn vinh, sớm
8


đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, theo kịp trình độ các nước phát
triển trong khu vực và thế giới; thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính
yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
- Trung với nước, hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn
kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu
tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch, cơ hội
hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân
dân. Đoàn kết là yêu nước, chia rẽ là làm hại cho đất nước. Mọi biểu hiện cục
bộ, bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính.
- Trung với nước hiếu với dân là phải có tinh thần trách nhiệm cao đối
với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; quyết tâm phấn đấu để
thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước, cho dân tộc; quyết tâm xây
dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Phải có tinh thần ham học hỏi, phát huy
truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta; biết vận dụng sáng
tạo các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong sản xuất, công
tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mọi sự bảo thủ, trì trệ, lười học
tập, ngại lao động, đòi hỏi hưởng thụ vượt quá khả năng và kết quả cống hiến là
trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ
Chí Minh.
- Trung với nước, hiếu với dân yêu cầu mỗi chúng ta phải giải quyết đúng
đắn mối quan hệ cá nhân - gia đình - tập thể - xã hội; quan hệ giữa nghĩa vụ và
quyền lợi. Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu nước là sẵn sàng phấn đấu hy
sinh cho lợi ích chung, việc gì có lợi cho dân, cho nước, cho tập thể thì quyết chí
làm, việc gì có hại thì quyết không làm. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể, vì
đất nước, vì nhân dân, phải nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo, không tham
lam, vụ lợi, vun vén cá nhân...
2. Thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” nêu
cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là chuẩn mực đạo đức truyền
thống trong quan hệ "đối với mình", được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận
dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trở thành
chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Người là một tấm gương mẫu mực
về “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Học tập và làm theo tấm gương của
9


Người, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong giai đoạn hiện nay
là:
- Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có
năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản
của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức;
biết sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của Nhà nước, của tập thể, của chính
mình một cách có hiệu quả.
- Thực hiện chí công, vô tư là kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối
sống thực dụng. Đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo
danh vọng, địa vị, giành giật lợi ích cho mình, lạm dụng quyền hạn, chức vụ để
chiếm đoạt của công, thu vén cho gia đình, cá nhân..., cục bộ, địa phương chủ
nghĩa. Phải thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm
của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa
thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm...
- Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư phải kiên quyết chống
bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều,
làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang
nặng đầu óc cá nhân, tư lợi, việc gì có lợi cho mình thì “hăng hái”, tranh thủ
kiếm lợi, việc gì không “kiếm chác” được cho riêng mình thì thờ ơ, lãnh đạm.
Không làm dối, làm ẩu, bòn rút của công, ăn bớt vật tư, tiền của của Nhà nước
và của nhân dân. Phải có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu tranh chống
tham nhũng, tiêu cực, loại trừ mọi biểu hiện vô liêm, bất chính ra khỏi đời sống
xã hội.
3. Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân
phục vụ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao dân chủ và kỷ luật và chính
Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần
chúng nhân dân, luôn luôn quan tâm đến mọi người, gắn bó với nhân dân. Người
luôn luôn phê phán “óc lãnh tụ”, phê phán thói “quan cách mạng”, phê phán
những biểu hiện quan liêu, coi thường quần chúng, coi thường tập thể, vi phạm
nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa
cá nhân.
- Học tập và làm theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong
tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương. Mọi biểu
10


hiện dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ để “kéo bè, kéo cánh”, để làm rối loạn
kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể,
đứng trên quần chúng..., làm cho nhân dân bất bình, cần phải lên án và loại bỏ.
- Học tập đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên,
dù ở bất cứ cương vị nào phải gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Phải
trăn trở và thấy trách nhiệm của mình khi dân còn nghèo đói. Không chỉ sẻ chia
và đồng cam, cộng khổ với nhân dân, mà còn phải biết tập hợp nhân dân, phát
huy sức mạnh của dân, tổ chức, động viên, lãnh đạo nhân dân phấn đấu thoát
khỏi đói nghèo. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và nhân ái, luôn luôn đòi
hỏi cao ở cán bộ, đảng viên, đồng thời cũng sẵn lòng giúp đỡ cán bộ, đảng viên
hoàn thành nhiệm vụ, phát huy ưu điểm, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm.
- Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê
bình. Người dạy cán bộ, đảng viên và mọi người chúng ta: không sợ khuyết
điểm, không sợ phê bình, mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm, sai lầm và
không có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, sẽ dẫn đến khuyết điểm ngày càng to
và hư hỏng. Tự phê bình phải được coi trọng, được đặt lên hàng đầu, theo tư
tưởng Hồ Chí Minh “phải nghiêm khắc với chính mình”. Phê bình phải có mục
đích là xây dựng tổ chức, xây dựng con người, xây dựng đời sống tình cảm và
quan hệ đồng chí, quan hệ xã hội lành mạnh, trong sáng, có lý, có tình. Phải
khắc phục bệnh chuộng hình thức, thích nghe lời khen, (thậm chí xu nịnh), tâng
bốc nhau, không dám nói thẳng, nói thật để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đồng
thời, cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân, vụ lợi
mà “đấu đá”, nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ.
4. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ
nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị
giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh
tế quốc tế.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ tình yêu
thương đối với con người, với nhân loại và đoàn kết toàn nhân loại vì mục tiêu
giải phóng các dân tộc bị áp bức, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa
quốc tế trong sáng. Nhờ đó mà nhân dân thế giới kính yêu Người, trao tặng
Người danh hiệu nhà văn hóa kiệt xuất trên thế giới, anh hùng giải phóng dân
tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Từ chủ nghĩa quốc tế cao
cả, Người đã xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của dân tộc ta với các
11


dân tộc trên thế giới, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của nhân
dân ta và phong trào cách mạng thế giới.
- Ngày nay, trong điều kiện toàn cầu hóa, việc mở rộng tình đoàn kết quốc
tế, hợp tác cùng có lợi, chủ động, tích cực hội nhập là một nguồn lực quan trọng
để xây dựng và phát triển đất nước. Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực hiện
chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa với tinh thần Việt
Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới, phấn đấu vì
độc lập, hòa bình, hợp tác và phát triển.
- Đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy tinh thần độc
lập tự chủ, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các nước khác, mở rộng hợp
tác cùng có lợi, phấn đấu vì hòa bình, phát triển, chống chiến tranh, đói nghèo,
bất công, cường quyền, áp đặt trong quan hệ quốc tế. Khép lại những vấn đề của
quá khứ, lịch sử, xoá bỏ mặc cảm, hận thù, nhìn về tương lai, xây dựng tình hữu
nghị giữa các dân tộc.
- Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, kiên quyết đấu tranh
chống tâm lý tự ty, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; phê phán các biểu hiện vong bản,
vọng ngoại, ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản.
1.2. Cơ sở thực tiễn
Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt trong công
cuộc đổi mới ở nước ta. Lời dặn đầu tiên trong bản Di chúc thiêng liêng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta là “trước hết nói về Đảng”. Xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh luôn luôn là nhân tố đảm bảo cho thắng lợi của
cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trong Đảng và xã hội, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền, đã
được Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo từ rất sớm, ngay sau khi giành được chính
quyền, xây dựng bộ máy nhà nước mới. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta đã
chỉ ra nguy cơ này tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, tháng
01/1994. Đến nay tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã
trở thành một hiện tượng khá phổ biến, có trong một bộ phận không nhỏ cán bộ,
đảng viên, trong các tầng lớp nhân dân. Từ sự suy thoái đó, đã nảy sinh ta nhiều
tệ nạn đáng lo ngại, như tham nhũng, tiêu cực, bè phái, lợi ích nhóm… Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI coi đây là “vấn đề cấp bách”, cần tập
trung giải quyết.
12


Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần tích cực, quan
trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khắc phục tình trạng nêu trên.
1.3. Cơ sở pháp lý
Nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản mang tính
chất chỉ đạo trong việc thực hiện cuộc vận động này, bao gồm:
1. Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
3. Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW.
4. Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 7/11/2011 của Thủ tướng Chính Phủ về
việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh.
Chương 2: Tình hình thực tế
2.1. Đặc điểm tình hình chung
Thanh Hải là xã đồng bằng ven biển, có vị trí địa lý phía Bắc giáp
xã Vĩnh Hải, phía Nam và phía Đông giáp biển, phía Tây giáp xã Nhơn
Hải; cách trung tâm huyện Ninh Hải 15km; diện tích tự nhiên là 650,8 ha,
dân số 2045 hộ/8805 khẩu; toàn xã có 04 thôn bao gồm thôn Mỹ Tân 1,
Mỹ Tân 2, Mỹ Phong và Mỹ Hiệp với 100% là dân tộc Kinh. Từ khi tách
xã đến nay (ngày 01/10/2005), Thanh Hải có tốc độ tăng trưởng kinh tế
từng bước đi lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng thuỷ sản
(đánh bắt, nuôi trồng và chế biến); thu hút đầu tư tăng nhanh; thu ngân
sách tăng mạnh; tiềm lực kinh tế được tăng cường, hệ thống kỹ thuật được
đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội
có nhiều tiến bộ, hệ thống chính trị luôn được củng cố, Đảng bộ xã Thanh
Hải hiện nay có 09 chi bộ trực thuộc Đảng bộ, tổng số Đảng viên là: 59
đảng viên trong đó chính thức là 53 Đảng viên, dự bị là 06 đảng viên.
2.2. Khảo sát thực trạng nghiên cứu

13


Qua quá trình thu thập và tìm tòi nghiên cứu việc thực hiện cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại xã Thanh Hải, tác
giả đã tổng hợp được những hoạt động, lĩnh vực công tác để thực hiện cuộc vận
động này được khái quát như sau:
Thứ nhất, viêcê quán triêt,ê triển khai và thực hiênê các văn bản của
Trung ương và địa phương.
Để cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, trong những năm qua Đảng
uỷ xã Thanh Hải đã tiến hành xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên
truyền rộng rãi đến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhau thực hiện, cụ
thể qua các văn bản sau:
1. Quyết định 38-QĐ/ĐU ngày 19/3/2012 về thành lập bộ phận giúp việc
Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Quyết định 39-QĐ/ĐU ngày 19/3/2012 về ban hành Quy chế làm việc
của Bộ phận giúp việc Đảng ủy về về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
3. Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 24/10/2011 về về tiếp tục đẩy mạnh cuộc
vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
4. Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 04/4/2012 của Đảng ủy về triển khai học
tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 đối với chuyên đề “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân
dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
5. Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 04/6/2012 của Đảng ủy về việc học tập
một số tác phẩm của Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và cơ quan, đơn
vị.
6. Hướng dẫn số 26-HD/BPGV ngày 05/6/2012 của Bộ phận giúp viê êc
Đảng ủy về học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt
Chi bộ, Mặt trận, các đoàn thể và cơ quan, đơn vị năm 2012.
7. Thông báo số 57-TB/ĐU ngày 29/3/2012 việc thực hiện đăng ký học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
8. Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 26/9/2012 kiểm tra về tiếp tục đẩy mạnh
14


về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”.
9. Chương trình số 33-CTr/ BPQV ngày 20/12/2012 về về tiếp tục đẩy
mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
năm 2013.
10. Thông báo số 80-TB/ĐU ngày 20/1/2013 việc thực hiện đăng ký học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với Ban Thường Vụ.
11. Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 19/2/2013 về tổ chức cuộc thi viết
những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh.
Qua việc liệt kê những văn bản nêu trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng,
Đảng ủy xã Thanh Hải đã ban hành những văn bản hết sức thiết thực, tạo thêm
những cở sở pháp lý cụ thể để cán bộ, đảng viên của Xã và toàn thể nhân dân
tích cực thực hiện cuộc vận động này.
Thứ hai, mức độ chuyển biến về nêu gương, ý thức tự giác, trách
nhiệm đối với công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng
viên; tác động thực hiện nhiệm vụ chính trị, phòng chống suy thoái tư tưởng
chính trị, đạo đức và lối sống trong mỗi cán bộ đảng viên.
Một là, mức độ chuyển biến về nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm đối
với công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên.
Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cho chi bộ xây dựng chuẩn mực
đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đơn vị của
mình và toàn thể cán bô ê, đảng viên viết bảng đăng ký kế hoạch về những chuẩn
mực học tâ êp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Mỗi đảng viên tuân thủ chế độ, giờ giấc làm việc; nhiệt tình, tích cực
trong công tác. Trong công việc thì tiếp tục phát huy sự trung thực, khách quan,
công tâm, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; tiết kiệm trong chi tiêu, bảo
quản và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị phục vụ công tác, học tập; không
tư lợi cá nhân trong việc sử dụng công quỹ, tài sản của nhà nước, không lợi
dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân, gây phiền hà đối với nhân dân.
Cấp uỷ viên phải thường xuyên tham gia sinh hoạt trong chi bộ Đảng nơi
mình sinh hoạt, công tác với tư cách đảng viên của chi bộ; phục tùng sự phân
công, sự kiểm tra và quản lý của chi bộ; tự phê bình và phê bình trong chi bộ hoặc
15


trước cán bộ chủ chốt cơ quan nơi mình làm việc. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên tự
liên hệ, tự phê bình, kiểm điểm cá nhân, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức phục vụ
nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.
Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh đã trở
thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với phong trào thi đua sâu rộng trong từng đơn
vị, từng cá nhân như: tập thể Đảng ủy thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU của
Tỉnh ủy xây dựng Ninh thuận xanh – sạch – đẹp với chủ đề trồng cây xanh theo
02 bên đường xuống bến cá Mỹ Tân; các chi bộ trường với phong trào “Mỗi thầy
giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” do đó đã duy trì sĩ số hằng năm đều đạt từ 98% trở lên,
tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ; thể dục thể thao đạt nhiều thành tích…
Mặt trận và các đoàn thể với phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”; “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “vận động quỹ vì
người nghèo” hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Hội Phụ Nữ với phong trào
“Phụ nữ tích cực lao động, học tập sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no hạnh
phúc”. Hội Nông dân phát động phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi”.
Đoàn Thanh niên với phong trào “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Tuổi trẻ
Thanh Hải chung tay xây dựng nông thôn mới” đã xây dựng cổng trường An Toàn
Giao thông tại Trường Tiểu Học Mỹ Phong. Bên cạnh đó, các Thường trực Đảng
ủy cũng đã thể hiện sự tiên phong thực hiện cuộc vận động này như Ông Nguyễn
Khắc Hòa – Bí thư Đảng ủy với phong trào “Chăm lo và phát triển đảng viên
vượt chỉ tiêu”, Ông Phạm Xuân Thành – Phó Bí thư Đảng ủy với phong trào
“Thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan”, Ông Lê Thành Nhựt - Phó Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân với phong trào “Lãnh chỉ đạo mô hình một
cửa liên thông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Với những kết quả đạt được từ sự tham gia tích cực của các tổ chức chính
trị - xã hội, đoàn thể trên địa bàn Xã đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết
của Đảng Bộ, hầu hết các chỉ tiêu đều vượt và đạt; trong đó có những chỉ tiêu còn
đạt cao. Vì vậy Đảng bộ xã Thanh Hải hàng năm được Huyện ủy xếp loại “Đảng
bộ trong sạch, vững mạnh”.
Hai là, Tác động thực hiện nhiệm vụ chính trị, phòng chống suy thoái tư
tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên.
Việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” tại xã Thanh Hải luôn gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết
trung ương 4 của Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI về “Một số
16


vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” góp phần không nhỏ vào kết quả
thực hiện nhiệm vụ chính trị như: sản lượng đánh bắt, chế biến cá hấp, nông
nghiệp, thu ngân sách, đời sống nhân dân từng bước ổn định; tỷ lệ hộ nghèo, tỷ
lệ phát triển dân số và trẻ em suy dinh dưỡng đều giảm so với năm 2012; văn
hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững;
công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, kết nạp đảng viên đạt 100%. Hệ
thống chính trị được củng cố và hoạt động có hiệu quả, đồng thời vận động nhân
dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, nhất là nhận thức trong việc giao đất xây dựng hạ tầng được nâng lên như:
tuyến đường ven biển đã có 113/121 hộ nhận tiền đền bù, trạm y tế đã nhận tiền
đền bù, khu nghỉ dưỡng Hòn Đỏ nhân dân đồng thuận cao...Đã tập trung chỉ đạo
vận động quyết liệt đối với các hộ khiếu nại thuộc dự án Spa Nho để không xảy
ra điểm nóng. Huy động sự đóng góp trong nhân dân như hoạt động gây quỹ
khuyến học, quỹ quốc phòng,… đạt kết quả cao.
Bên cạnh đó, công tác đấu tranh, phòng chống suy thoái tư tưởng chính
trị, đạo đức và lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ủy quan
tâm. Đặc biệt công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của
Đảng nói chung và Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI nhằm giúp cho đảng viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua
đó, Đảng ủy và đảng viên tự đánh giá mức độ suy thoái để có giải pháp khắc
phục sửa chữa.
Thứ ba, chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng, thực hiện chuẩn
mực đạo đức, học tập chuyên đề qua từng năm.
Bộ phận giúp việc Đảng ủy đề xuất với Đảng ủy xây dựng góc “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với nội dung như sau:
Về khẩu hiệu tuyên truyền: “Toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân xã
Thanh Hải quyết tâm thực hiện thắng lợi việc thực hiện cuộc vận động “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với một số hình ảnh
hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn mực đạo đức chung cho
toàn chi bộ, cơ quan. Bộ phận giúp việc Đảng ủy đã chủ động ban hành công
văn hướng dẫn về học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh
hoạt chi bộ, Mặt trận, các đoàn thể và cơ quan, đơn vị năm 2012 với chuyên đề
“Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc
tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”
17


và Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 19/2/2013 của Đảng ủy về tổ chức cuộc thi viết
những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh. Bên cạnh đó, Bộ phận giúp việc của Đản ủy hướng dẫn trong mỗi kỳ
sinh hoạt của các chi bộ hàng tháng phải dành ít nhất 60 phút (trước hoặc sau
khi triển khai các nội dung sinh hoạt theo định kỳ) để học tập chuyên đề tư
tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề mà Bộ phận giúp việc đã
định hướng. Sau khi chi bộ tổ chức cho đảng viên sinh hoạt thảo luận, làm rõ
những nội dung trong chủ đề học tập của tháng và đảng viên tự viết bản thu hoạch
và đăng ký việc làm của mình đã học tập trong tháng rồi gửi về Bộ phận giúp
viê êc Đảng ủy tổng hợp, chọn bài hay nhất để thông tin trên góc “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ và gởi về Ban Tuyên giáo huyện
những tác phẩm dự thi (từ năm 2011 đến nay đã được 31 bài).
Thứ tư, công tác tuyên truyền, giáo dục về việc thực hiện cuộc vận
động trong xã hội, đặc biệt đối với thanh thiếu niên.
Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền trên đài phát thanh của Xã
hàng ngày gắn với các ngày kỷ niệm, các hoạt động văn hóa văn nghệ.
Các chi bộ tuyên truyền, học tập trong các đợt sinh hoạt của chi bộ, Mặt
trận và các đoàn thể trong sinh hoạt định kỳ, hội họp thường xuyên lồng ghép
tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên những nội dung thiết thực về cuộc vận
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, giúp cho
cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng,
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó tạo nên phong trào thi đua học tập, lao
động sản xuất theo tấm gương của Bác.
Đảng ủy đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Xã tiếp tục
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống cho
thế hê ê trẻ thông qua các buổi toạ đàm, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề,
diễn đàn, nói chuyện truyền thống, như : Đoàn Trường Tiểu học Mỹ Tân tổ chức
học sinh đi tham quan di tích Lăng Ông Nam Hải, đoàn viên, thanh niên của Xã
tham gia hiến máu nhân đạo, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự,…
Qua đó, làm cho thế hê ê trẻ giữ vững lập trường, trung thành với lý tưởng
cách mạng, tự hào với truyền thống của các thế hệ cha anh, soi mình vào những
tấm gương tiêu biểu trong xã hội; đặt ra cho mình mục tiêu, lý tưởng phấn đấu,
xây dựng ý thức, động cơ, thái độ học tập đúng đắn, góp sức mình xây dựng quê
hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Đó chính là việc xây đắp nền tảng cho
18


thế hê ê lực lượng thanh niên trẻ để góp phần thúc đẩy sự phát triển nhân cách
của thanh niên theo hướng đạt tới cái đúng, cái tốt và cái đẹp. Phê phán, đẩy lùi
cái xấu, cổ vũ, xây dựng cái đẹp trong thanh niên, có nhận thức và chấp hành
tốt, đấu tranh chống lối sống thực dụng, ích kỷ và chống lại các hành vi trái với
đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Thứ năm, kết quả xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm.
Đảng ủy tập trung lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư
tưởng cho cán bộ, đảng viên tăng cường công tác giám sát đảng viên trong việc
chấp hành kỷ luật kỷ cương nhất là quy định những điều đảng viên không được
làm.
Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về
“Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ngay từ đầu năm bộ phận giúp việc của Đảng ủy đã xây dựng chương trình công
tác năm hướng dẫn các chi bộ về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ chí Minh, từng cá nhân Ban Thường vụ tự đăng ký một chuyên đề học tập
theo Bác từ đó toàn Đảng bộ phát huy cao tính chủ động của từng cá nhân và
học tập làm theo.
Sau khi các chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ xong trong tháng 3, Đảng ủy đã
có công văn hướng dẫn yêu cầu các chi bộ tiếp tục thực hiện Công văn số
02/ĐU của Đảng ủy về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện
Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức trung ương
về nội dung sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, phân công các đồng chí Bí thư chi bộ,
Đảng ủy viên tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Bí thư chi bộ, Đảng ủy
viên.
Công tác đào tạo luôn được Đảng ủy quan tâm như trong năm 2013 có 02
cán bộ, đảng viên đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị, tạo điều kiện cho 09
các bộ, đảng viên đang học các lớp đại học. Năm 2013 Đảng ủy rà soát bổ sung
quy hoạch A1 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời kiện toàn cán bộ thôn đảm bảo
số lượng theo biên chế.
Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy quan tâm, sau khi tổng
kết công tác xây dựng đảng. Ban thường vụ đã có kế hoạch phát triển đảng viên
đến từng chi bộ, khu dân cư. Đến nay đã phát triển được 6/6 đảng viên đạt
100%.
19


Công tác xây dựng các công trình cơ bản luôn được Đảng ủy chú trọng,
nhất là nhận thức của người dân trong việc giao đất xây dựng hạ tầng được nâng
lên như: tuyến đường ven biển đã có 113/121 hộ nhận tiền đền bù, Trạm Y tế đã
nhận tiền đền bù, khu nghỉ dưỡng Hòn Đỏ được nhân dân đồng thuận cao... Đã
tiến hành xử lý 04 trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, Xã
đã triển khai đề án xây dựng quy hoạch và mở rộng khu quy hoạch. Công tác
quản lý đất đai luôn được Đảng ủy quan tâm. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế
hoạch và triển khai đăng ký cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đến từng
thôn và hộ dân. Tính đến nay tổng số diện tích đất đủ điều kiện đã được cấp
Giấy Chứng nhận quyển sử dụng đất đất trên địa bàn xã Thanh Hải là
314,4/330,2 ha; trong đó đất nông nghiệp đã cấp được 290.4/303.4 ha đạt 95.7
% và đất ở cấp được 24/26.8 ha đạt 89,5%.
Về công tác vệ sinh môi trường: Tổ chức ra quân vệ sinh cảng biển và dọc
tuyến đường 702; ký hợp đồng với chủ phương tiện xe chở rác đúng thời gian
quy định; triển khai cho các hộ dân sinh sống trước kè biển làm cam kết không
được vứt rác ra biển. Chỉ đạo UBND xã triển khai kế hoạch trồng cây xanh dọc
hai bên đường xuống Bến cá Mỹ Tân.
Đảng ủy chỉ đạo cho Ban Công an, Tư pháp giải quyết dứt điểm các vụ
việc không để tồn động, tăng cường tấn công trấn áp tội phạm. Riêng vấn đề
củng cố Tổ nhân dân tự quản, Ban Thường vụ đã giao chi bộ, Ban quản lý thôn
phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Xã thực hiện.
Song song đó, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể, chi bộ
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải quyết
một cách nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề, vụ việc bức xúc.
Thứ sáu, kết quả thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày
07/11/2011của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối hành chính nhà nước.
Đảng uỷ Xã duy trì tổ chức việc chào cờ vào mỗi buổi sáng thứ Hai hàng
tuần, sau khi kết thúc lễ chào cờ, Bí thư - Chủ tịch UBND có báo cáo công tác
thực hiện của tuần qua, đồng thời thông tin tuyên truyền chuyên mục học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc chào cờ, hát Quốc ca trở
thành nề nếp sinh hoạt thường xuyên là việc làm có ý nghĩa, thiết thực nhằm
nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc phụng sự Tổ quốc,
phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm chỉnh về nếp sống văn hoá nơi công sở.
20


Việc cải cách hành chính đến nay đã thực hiện tốt theo đề án giải quyết
các hồ sơ trên các lĩnh vực theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” theo
quy trình thủ tục, công tác trực tiếp dân đảm bảo. Đối với cán bộ, công chức
luôn xác định được nhiệm vụ, chức trách được giao, luôn chấp hành nghiêm
chỉnh quy chế và giờ giấc làm việc, tinh thần thái độ của cán bộ, cũng như cán
bộ lãnh đạo được nâng cao, thể hiện được trách nhiệm của mình trong công tác,
luôn nêu cao trong “tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý
thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.
Thứ bảy, nêu gương điển hình những tập thể, cá nhân đạt thành tích
cao trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”.
Qua việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến các chi bộ trực thuộc, các ngành, Mặt trận,
hội đoàn thể đã thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực và có hiệu quả trên các
lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, những phong trào tiêu biểu như :
- Chi hội khuyến học thôn Mỹ Phong với phong trào thi đua toàn dân về
khuyến học, khuyến tài.
- Tổ dân vận thôn Mỹ Phong vận động người dân hiến đất 2.400 m2 đất
làm đường mương thoát nước.
- Chi bộ Mẫu Giáo xã Thanh Hải vận động trên 100 triệu đồng xây dựng
03 phòng học và một bếp ăn cho học sinh.
- Chi đoàn thanh niên với mô hình cổng trường an toàn giao thông tại
trường tiểu học Mỹ Phong với số tiền vận động 1,8 triệu đồng.
- Ông Lê Văn Tám, Chủ tịch Hội Nông dân đã 17 lần hiến máu tình
nguyện và 04 lần hiến máu cho người thân trong gia đình,… Bà Phạm Thị Năm,
Chi hội Phó chi hội Phụ nữ thôn Mỹ Tân đã vận đông nhân dân xã Thanh Hải
đóng góp kinh phí ủng hộ cho gia đình bị đắm tàu ở thôn Mỹ Hiệp để đưa về
quê mai táng.
Với những kết quả đạt được nêu trên, Huyện ủy Ninh Hải đã khen thưởng
cho chi bộ mẫu Giáo và Đảng ủy đã đạt được Giải Khuyến khích trong cuộc thi
viết “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn Đảng bộ.
Thứ tám, công tác kiểm tra định kỳ sơ, tổng kết năm.
Đảng uỷ xây dựng Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 26/9/2012 kiểm tra về
21


tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” đối với các 06 chi bộ trực thuộc (Quân sự, Trường Mẫu giáo, Trường
Tiểu học Mỹ phong, Chi bộ thôn Mỹ Hiệp, Chi bộ thôn Mỹ Tân 2, Chi bộ Mỹ
Phong). Năm 2013 Đảng uỷ ban hành Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 07 tháng 10
năm 2013 về kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với 3 chi bộ (chi bộ thôn Mỹ Tân,
Chi bộ Cơ quan, và chi bộ Trường Tiểu học Mỹ Tân); Tiến hành giám sát việc
khắc phục trung ương 4 đối với các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ và
9 Chi bộ trực thuộc.
Bộ phận giúp việc Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ tiến hành sơ kết 06
tháng, sơ kết 01 năm và 02 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời tham mưu cho Đảng ủy sơ kết 03
năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW trong đợt tổng kết xây dựng Đảng cuối năm.
Trong hai năm 2011-2013, Đảng ủy đã khen thưởng cho 06 tập thể và 10 cá
nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động này.
2.3. Nhận xét đánh giá
2.3.1. Ưu điểm
Qua khảo sát trực trạng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tác giả nhận định rằng, việc thực hiện cuộc
vận động này tại xã Thanh Hải đã đạt được những kết quả tích cực có sự chuyển
biến cao độ dựa vào những ưu điểm sau đây:
Một là, Đảng ủy xã Thanh Hải đã kịp thời quán triệt thực hiện cuộc vận
động trên cơ sở Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; triển
khai các kế hoạch của Huyện ủy Ninh Hải và kế hoạch của Đảng ủy đến cán bộ,
đảng viên trong toàn xã. Qua đó các chi bộ, chính quyền và các hội, đoàn thể
xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai cho cán bộ cốt cán và đảng viên đăng
ký làm theo về chuẩn mực, đạo đức của Bác.
Hai là, công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phong
phú như qua hệ thống phát thanh, trong sinh hoạt cơ quan chi bộ, qua việc họp
dân ở các thôn; trong sinh hoạt các hội đoàn thể đặc biệt là qua hội nghị biểu
dương khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ba là, việc thực hiện cuộc vận động này đã tác động đến nhận thức tư
tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thể hiện qua phong trào:
22


thanh niên làm theo lời Bác, thanh niên lập thân lập nghiệp, góp vốn xoay vòng
giúp nhau giảm nghèo,... đạt được kết quả trên là có tinh thần tự giác, tự rèn
luyện trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đời sống hàng ngày, trong
mối quan hệ gia đình, cộng đồng và trong công việc đã góp phần quan trọng làm
giảm tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ
phận cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính,
sửa đổi lề lối làm việc; làm người công bô êc tâ ên tụy, trung thành của nhân dân.
2.3.2. Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện cuộc vận động “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế,
khuyết điểm sau đây:
Thứ nhất, một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ Xã vẫn chưa linh hoạt dựa
vào điều kiện thực tiễn để xây dựng chuẩn mực đạo đức làm theo phong cách
của Bác; chưa dành thời gian nhiều để lồng ghép các chuyên đề về Bác trong
các buổi sinh hoạt định kỳ.
Thứ hai, việc thực hiện viết bài thu hoạch với chủ đề hàng tháng do bộ
phận giúp việc của Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh đề ra còn chậm và mang tính hình thức, vẫn còn
nhiều bài viết chưa đáp ứng được tinh thần của cuộc vận động này.
Thứ ba, công tác tuyên truyền cuộc vận động chưa được thường xuyên,
liên tục, chưa đủ mạnh để tạo cho cán bộ, đảng viên và đặc biệt là quần chúng
nhân dân tự nguyện học tập và làm theo gương Bác, người dân sinh sống trên
địa bàn xã vẫn chưa nắm được những điểu cơ bản của cuộc vận động này để xây
dựng kế hoạch thực hiện, thậm chị họ chưa bao giờ nghe hoặc nhắc đến cuộc
vận động này.
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
Việc mắc phải những hạn chế, khuyết điểm nêu trên là do những nguyên
nhân sau đây:
Một là, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên vẫn chưa thực sự đầy đủ
về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên cơ sở là Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính
trị mặc dù Đảng bộ xã, các chi bộ đã nhiều lần triển khai, quán triệt thực hiện

23


cuộc vận động này trên nhiều kênh thông tin khác nhau. Điều đó, cho thấy một
số cán bộ, đảng viên vẫn chưa coi trọng đến cuộc vận động này.
Hai là, một số thành viên bộ phận giúp việc cho Đảng ủy để thực hiện
cuộc vận động chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Việc thành
lập và giao cho bộ phận giúp việc của Đảng ủy triển khai thực hiện cuộc vận
động này là một giải pháp hữu hiệu, không những giảm áp lực cho Ban Thường
vụ Đảng ủy mà còn có thể triển khai thực hiện cuộc vận động này một cách hiệu
quả nhất mà vẫn có sự tham gia của Thường trực Đảng ủy. Tuy nhiên, bộ phận
giúp việc của Đảng ủy là những cá nhân kiêm nhiệm nhiều chức vụ nên trong
quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động vẫn còn sự chậm trễ và đôi lúc hiệu
quả đạt được chưa cao.
Ba là, một số chi bộ còn lúng túng trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện cuộc
vận động, chưa tạo ra phong trào mạnh mẽ trong các tổ chức hội, đoàn thể quần
chúng nhân dân, nhất là trong lực lượng đoàn viên, thanh niên. Trong 06 chi bộ
trực thuộc Đảng bộ xã, có đến 04 chi bộ là thôn, 02 chi bộ còn lại là trường tiểu
học. Hầu hết các chi bộ thôn là những đảng viên còn hạn chế về mặt trình độ
học vấn nên việc triển khai cuộc vận động đến người dân còn gặp nhiều khó
khăn, bên cạnh đó nguồn lực cũng là một trong những nguyên nhân làm cho
cuộc vận đồng này chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn dân.
Chương 3: Phương hướng, mục tiêu, giải pháp
3.1. Phương hướng
Dựa vào những kết quả đạt được cũng như hạn chế, yếu kém của việc
thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” trong những năm qua tại xã Thanh Hải, tác giả xin đề xuất một số
phương hướng nhiệm vụ cơ bản sau đây:
1. Tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến tất cả cán bộ, công chức, đảng viên
và đặc biệt là quần chúng nhân dân bằng nhiều kênh thông tin khác nhau kể cả
đến từng tổ nhân dân tự quản để tuyên truyền cuộc vận động này.
2. Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện cuộc vận động việc “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng thời biểu dương khen thưởng
những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt cuộc vận động này.

24


3. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mặt trận và các đoàn thể chính trị
xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện chỉ thị, quy định của Ban
bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý.
4. Gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp
bách của Đảng hiện nay”; tiếp tục lựa chọn vấn đề trọng tậm, bức xúc, nổi cộm,
hạn chế, từ đó, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định
ra thời gian giải quyết dứt diểm, cuối năm sơ kết đánh giá báo cáo lên cấp trên.
5. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, cán bộ,
đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.
6. Chỉ đạo bộ phận giúp việc của Đảng ủy xây dựng nội dung chương
trình hướng dẫn các chi bộ về chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” chẳng hạn như nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ
nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm… tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về
tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị 03 đối với công tác xây dựng đảng và thực
hiện nhiệm vụ chính trị.
3.2. Mục tiêu
Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ xã Thanh Hải, các chi
bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân; làm cho toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân xã Thanh Hải nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư
tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu
rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh
chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng bộ xã Thanh Hải trong
sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ
xã Thanh Hải đề ra.
3.3. Giải pháp
Để nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại xã Thanh Hải, tác giả xin đề xuất một số giải
pháp cơ bản sau đây:
Một là, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ nhân dân tự quản ở các
thôn. Qua đó, để tuyên truyền, phổ biến cuộc vận động này đến từng gia đình
một cách hiệu quả nhất. Nhờ đó mà người dân có thế nắm bắt được những nội
25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×