Tải bản đầy đủ

Trò chơi ô chữ về Bác Hồ powerpoint

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

TRÒ CHƠI Ô CHỮ
SV: NGUYỄN THỊ THU HIỀN
LỚP: SPMN K7
MSSV:


1

N

G

U

2
3

Y
N

TT

T

H

À

N

BN

N

H

À

R

Ồ N

G

A

O


C

Á

B

Á

C

N

H

À

S

À

N

B

Í

D

A

N

HC

N

A

M

Đ

À

HA

N

Chọn câu

4
5

Đáp án Hàng ngang

6
7

Q

UN

Á

O

BT

M

K

A

K

I

8
9

Đ/A HÀNG DỌC

N

G

H

H

N
*Câu 1: Tên tự đầu tiên của Hồ Chí Minh ?

N

G

U

YN

TT

T

H

À

N

H

Đáp Án

Câu trước

Câu sau

Trang chọn


*Câu 2:Nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước ?
BN

N

H

À

RN GGG

Đáp Án

Câu trước

Câu sau

Trang chọn


*Câu 3: Xung quanh bụt mọc nhấp nhô, cành liễu rủ lưa thưa xuống đâu ?

A

O

C

Á

B

Á

C

HĐáp Án

Câu trước

Câu sau

Trang chọn


*Câu 4: Nơi làm việc và sinh sống của Bác Hồ sau Phủ Chủ Tịch ?

N

H

À

S

À

N

Đáp Án

Câu trước

Câu sau

Trang chọn


*Câu 5: Tên gọi khác ngoài tên khai sinh được gọi là gì?

B

Í

D

A

N

H

Đáp Án

Câu trước

Câu sau

Trang chọn


*Câu 6:Tên một loài cây thấp nhỏ, màu nâu mọc rất nhiều xung quanh ao cá Bác Hồ ?

BT

MC

Đáp Án

Câu trước

Câu sau

Trang chọn


*Câu 7:Bộ đồ giản dị Bác thường mặc ?

Q

UN

Á

O

K

A

K

I

Đáp Án

Câu trước

Câu sau

Trang chọn


*Câu 8: Quê nội của chủ tịch Hồ Chí Minh ?

N

A

M

Đ

À

N

Đáp Án

Câu trước

Câu sau

Trang chọn


*Câu 9: Quê hương của Bác Hồ ở tỉnh nào?

N

G

HA

N

Đáp Án

Câu trước

Câu sau

Trang chọnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×