Tải bản đầy đủ

mẫu biên bản hiện trường xây dựng

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc
****
Hà nội ngày ..... tháng ...... năm 2016

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
(Về việc xác nhận hiện trạng kết cấu và kiến trúc công trình nhà cửa của các hộ dân xung
quanh trường THPT Vĩnh Ngọc)
A.Đại diện đơn vị thi công: Công ty C
Ông: Nguyễn A

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Trần B

Chức vụ : Chỉ huy trưởng

B.Đại diện các hộ dân:
Ông/Bà:......................................................
Ông/Bà:........................................................
Ông/Bà:......................................................

Ông/Bà:........................................................
Căn cứ vào hiện trạng thực tế nhà cửa các hộ dân xung quanh trường THPT Vĩnh
Ngọc do đoàn kiểm tra của công ty C xác nhận vào ngày 09/06/2016.
Đơn vị thi công chúng tôi cam kết đảm bảo thi công không làm ảnh hưởng cũng
như gây hư hại đến sự ổn định và kết cấu của công trình các hộ dân trong quá trình thi
công ép cọc móng cho đến khi làm xong hết phần móng của công trình.
Chúng tôi cam kết sẽ chịu trách nhiệm nếu quá trình ép cọc của chúng tôi gây ảnh
hưởng hư hại đến kết cấu ,kiến trúc công trình của các hộ dân.
NỘI DUNG KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Page 1 of 2


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Sau khi kiểm tra hiện trạng, hai bên đã đọc biên bản và thống nhất những nội dung
như trên.Biên bản này được lập làm ........ bản và có giá trị pháp lý như nhau.
A.ĐẠI DIỆN CÁC HỘ DÂN
Ông/Bà:.......................................... Ký tên :. .......................
Ông/Bà:.......................................... Ký tên :. ......................
Ông/Bà:.......................................... Ký tên :. .......................
Ông/Bà:.......................................... Ký tên :. ........................
B.ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Ông/Bà: Nguyễn A


Ký tên :. ........................

Page 2 of 2x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×