Tải bản đầy đủ

Mau 5 CTTN BBNT cđ bien ban nghiệm thu

Mẫu 4-CTTN-BBNT-CĐ
ĐOÀN KHOA TIẾNG ANH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TIẾNG ANH 5

TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2016

***

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
CÔNG TRÌNH THANH NIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016
________________

Căn cứ vào phiếu đăng ký và kế hoạch tổ chức thực hiện công trình thanh niên
của Chi đoàn Tiếng Anh 5- Khoa Tiếng Anh

Căn cứ vào văn bản đề nghị nghiệm thu công trình thanh niên của Ban Chấp
hành Chi đoàn Tiếng Anh 5.
Hôm nay, ngày ……/…/……, tại …………………………Chúng tôi gồm có:
1. Đại diện bên tổ chức thực hiện công trình gồm:
Đ/c Dương Thị Ngọc Thanh
chức vụ
Bí thư chi Đoàn TA5
Đ/c Nguyễn Thị Hải Hà
chức vụ
PBT chi Đoàn TA5
Đ/c Nguyễn Hải Thùy Dung
chức vụ UV BCH chi Đoàn TA5
Đ/c Văn Nguyễn Thu Quyên
chức vụ
CHP chi Hội TA5
Đ/c Nguyễn Thị Bích Ly
chức vụ
UV chi Hội TA5
2. Đại diện bên nghiệm thu công trình, gồm:
Ban chỉ đạo:
Đ/c ............................................................chức
vụ
.............................................................................
Đ/c ............................................................chức
vụ
.............................................................................
Đoàn khoa ..............:
Đ/c ............................................................chức
vụ
.............................................................................
Đ/c ............................................................chức
vụ
.............................................................................
Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường:
Đ/c ............................................................chức
vụ
.............................................................................
Đ/c ............................................................chức
vụ
.............................................................................

Cùng tiến hành đánh giá nghiệm thu công trình thanh niên
.............................................................................
như sau:
................................................................................................................................


Mẫu 4-CTTN-BBNT-CĐ

................................................................................................................................
................................................................................................................................
TM. BCH ĐOÀN KHOA
TM. BAN CHỈ ĐẠO
TM. BAN CHỦ NHIỆM
BÍ THƯ
TRƯỞNG BAN
CHỦ NHIỆM

ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN TRƯỜNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×