Tải bản đầy đủ

Mau 4 CTTN BC đk ket qua thuc hien

Mẫu 4-CTTN-BC-ĐK

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN KHOA …………
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm ……

BÁO CÁO KẾT QUẢ
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN
NĂM HỌC 2015 - 2016
________________

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH:
1. Tên công trình thanh niên: ............................................................................
2. Đơn vị đăng ký thực hiện: .............................................................................
3. Thời gian thực hiện: .......................................................................................
4. Thành phần Ban chỉ đạo: (nếu có)
Đ/c .......................................chức vụ ..........................................- Trưởng ban

Đ/c .......................................chức vụ ..........................................- Phó ban
Đ/c .......................................chức vụ...........................................- Thành viên
5. Thành phần Ban chủ nhiệm:
Đ/c .......................................chức vụ ..........................................- Chủ nhiệm
Đ/c .......................................chức vụ ..........................................- Phó CN
Đ/c .......................................chức vụ ..........................................- Thành viên
Đ/c .......................................chức vụ ..........................................- Thành viên
Đ/c .......................................chức vụ...........................................- Thành viên
6. Các mục tiêu (hoặc chỉ tiêu cơ bản) của công trình:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Công tác triển khai, quán triệt và phân công thực hiện.
+ Về ý nghĩa:........................................................................................................
+ Về nội dung: ......................................................................................................
+ Biện pháp thực hiện:..........................................................................................
+ Đối tượng tác động: ...........................................(dự kiến số lượng …. ĐVTN).
2. Hiệu quả đạt được (theo các mục tiêu đặt ra).
- Hiệu quả về kinh tế: ...........................................................................................
- Hiệu quả về giáo dục: ........................................................................................
- Về cơ chế:..........................................................................................................


Mẫu 4-CTTN-BC-ĐK

- Được về tổ chức: ................................................................................................
III. NHẬN ĐỊNH CHUNG.
1. Mặt được:.........................................................................................................
2. Chưa được:......................................................................................................
3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:
- Nguyên nhân:......................................................................................................
- Bài học kinh nghiệm: .........................................................................................
TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

TM. BAN CHỦ NHIỆM
CHỦ NHIỆM

…………………………


…………………………x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×