Tải bản đầy đủ

Bài tập tin học tổng hợp (phần 2)

1.

Hãy soạn văn bản Word có nội dung như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

PHIẾU YÊU CẦU CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM
Bộ phận: ..........................................................Cơ sở:........................................................................
Ngày tháng: ........................................................................................................................................
STT
1.
2.

Tên văn phòng phẩm


Đơn vị tính

Số lượng

Chữ ký người nhận

3.
4.
TỔNG

Ghi chú:
 Gửi mail bản mềm trước khi gửi bản cứng này.
 Bản cứng phải đầy đủ chữ ký của Người duyệt và Người lập.

Người duyệt

2.

Người lập

Yêu cầu:

 Chọn phông chữ Arial, cỡ chữ 12, riêng tiêu đề: “PHIẾU YÊU CẦU CẤP PHÁT VĂN PHÒNGPHẨM” cỡ chữ 15.5.
Thiết lập khổ giấy A4, Margins: Top 2cm, Bottom 2cm, Left 2.5cm, Right 2cm
Định dạng: Line-spacing: 1.1 lines, Spacing: Before: 3pt, After 3pt
Tạo tab ..... cho nội dung phần Bộ phận, Cơ sở, Ngày tháng.
Chèn 1 hình ảnh bất kỳ trước dòng tiêu đề.
Tạo Hyperlink cho dòng tiêu đề đến trang http://dantri.com.vn/
Tạo ký hiệu tự động cho phần ghi chú, tạo tiêu đề đầu trang là tên khóa học, tiêu đề cuối trang là tên
học viên (Header/Footer)

 Đặt password cho file khi mở là “123”.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×