Tải bản đầy đủ

Bài tập tin học tổng hợp

1.

Hãy soạn văn bản Word có nội dung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


ĐĂNG KÝ THI CẢI THIỆN ĐIỂM
Tên em là: ..............................................................................................................................................
Lớp:........................................................................ Khóa:....................................................................
ĐTDĐ: ...................................................................................................................................................
Em xin đăng ký thi lần 2 để cải thiện điểm:
1.
2.
3.

Môn :
Môn :
Môn :


Em xin cam kết tuân thủ quy định của Quy chế đào tạo:
 Điểm thi lần 1 bị hủy
 Điểm thi lần 2 là điểm thi cuối cùng.

……., ngày ……tháng …… năm …….
Người nhận đơn

2.3.

Người làm đơn

Yêu cầu:
Chọn phông chữ Arial, cỡ chữ 12, riêng tiêu đề cỡ chữ 16.
Thiết lập khổ giấy A4, Margins: Top 2cm, Bottom 2cm, Left 2.5cm, Right 2cm
Định dạng: Line-spacing: 1.1 lines, Spacing: Before: 3pt, After 3pt.
Tạo tab cho các dòng …………
Đánh số thứ tự tự động, ký tự đầu dòng, ký tự đặc biệt
Đặt password cho file khi mở là “123”.

Hãy soạn văn bản Word có nội dung như sau:
1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

PHIẾU YÊU CẦU CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM

Bộ phận: ..........................................................Cơ sở:........................................................................
Ngày tháng: ........................................................................................................................................

STT

Tên văn phòng phẩm

Đơn vị
tính

Chữ ký
Người giao
Người nhận

Số lượng

2.
3.
4.
TỔNG

Ghi chú:
 Gửi mail bản mềm trước khi gửi bản cứng này.
 Bản cứng phải đầy đủ chữ ký của Người duyệt và Người lập.

Người duyệt

4.

Người lập

Yêu cầu:

 Chọn phông chữ Arial, cỡ chữ 12, riêng tiêu đề: “PHIẾU YÊU CẦU CẤP PHÁT VĂN PHÒNGPHẨM” cỡ chữ 15.5.
Thiết lập khổ giấy A4, Margins: Top 2cm, Bottom 2cm, Left 2.5cm, Right 2cm
Định dạng: Line-spacing: 1.1 lines, Spacing: Before: 3pt, After 3pt
Tạo tab ..... cho nội dung phần Bộ phận, Cơ sở, Ngày tháng.
Chèn 1 hình ảnh bất kỳ trước dòng tiêu đề.
Tạo Hyperlink cho dòng tiêu đề đến trang http://dantri.com.vn/
Tạo ký hiệu tự động cho phần ghi chú, tạo tiêu đề đầu trang là tên khóa học, tiêu đề cuối trang là
tên học viên (Header/Footer)

 Đặt password cho file khi mở là “123”.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×