Tải bản đầy đủ

Trọn bộ bài giảng quản trị chiến lược

A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC &
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
MBA. Vũ Văn Hải


NỘI DUNG
I

Nguồn gốc
II

Khái niệm
III
IV
V

VI
VII


Vai trò
Phân loại
Yêu cầu

Các giai đoạn

Mô hình

2


I. Nguồn gốc
chiến lược

3


1. Chiến lược trong quân sự
Thời Alexander (330
trước công nguyên)
chiến lược được xem
như là kỹ năng khai
thác các lực lượng và
tạo dựng hệ thống
thống trị toàn cục

4


2. Luận điểm cơ bản của CL
Có thể đè bẹp đối thủ,
thậm chí là một đối thủ
mạnh hơn, đông hơn nếu
biết dẫn dắt thế trận và
đưa đối thủ vào trận địa
thuận lợi cho việc triển
khai các khả năng của
mình


5


II. Khái niệm

6


1. CL quân sự & CL kinh doanh
Chiến lược quân sự

1.
2.
3.
4.

Binh lực
Chiến trường
Thời gian
Sức mạnh
tương đối
5. Thắng lợi
6. Cuộc chiến

Chiến lược kinh doanh

1.
2.
3.
4.
.
1.
2.
7


2. Khái niệm chiến lược
N
.. mà DN cố gắng vươn tới trong dài
hạn?
DN cạnh tranh trên những
nào?
những hoạt động nào DN thực hiện?
DN sẽ làm thế nào để
tốt hơn so
với các đối thủ?
Những
nào DN cần có để cạnh
tranh?
Những nhân tố m
nào ảnh hưởng
đến sự cạnh tranh của DN?
8


2. Khái niệm chiến lược
Chiến lược xác định
,

bản dài hạn của DN và việc áp dụng một
chuỗi các hành động và
các nguồn
lực cần thiết để đạt được mục tiêu này
(Chandler, 1962)
Chiến lược là sự hình thành một kế hoạch
tổng thể cho thấy làm thế nào một tổ chức có
thể hoàn thành những nhiệm vụ và mục tiêu
của nó
(Thomas L. Wheelen et al. 2010)9


3. Quản trị chiến lược
Quản trị chiến lược là một tập hợp các
quản trị và
được thể
hiện thông qua kết quả của việc nghiên cứu,
hoạch định, thực thi và đánh giá các chiến
lược, được thiết kế nhằm đạt được các mục
tiêu của một doanh nghiệp
(Thomas L. Wheelen et al. 2010)

10


4. Ba câu hỏi lớn cho chiến
lược
Chúng ta đang
.?
N
chúng ta muốn
.?
Chúng ta sẽ
...bằng cách nào?

11


5. Cách thức xác định chiến
lược một công ty
Cách để làm
.khách hàng
Cách để
sự thay đổi của các
điều kiện môi trường
Cách để cạnh tranh với các đối thủ khác
Cách để
hoạt động KD của DN
Cách để
..các bộ phận chức năng khác
nhau của DN và phát triển các năng lực tiềm
tàng cần thiết của tổ chức
Cách để đạt được các mục tiêu
.và
tài chính
12


III. Vai trò của
chiến lược

13


1. Vai trò
1. Đ
. con đường phát triển của DN.
2. Tạo sự thống nhất và
sức mạnh
của các bộ phận chức năng trong tổ chức.
3. Khai thác và sử dụng
.các nguồn
lực.
4. Đối phó và
.nhanh với những biến
đổi của môi trường cạnh tranh.

14


1. Vai trò
“Không có chiến lược, tổ chức giống như
một con thuyền không có bánh lái ”
(Joel Ross and Michael Kami)

15


IV. Phân loại
chiến lược

16


1. Phân loại theo cấp độ quản lý

CÔNG TY

SBU 1

SẢN
XUẤT

SBU 2

TÀI
CHÍNH

Chiến lược
Cấp Cty
SBU 3

KINH
DOANH

NHÂN
SỰ

Chiến lược
Cấp ĐV KD

Chiến lược
Cấp chức năng

17


1. Phân loại theo cấp độ quản lý
Cấp doanh
Nghiệp

Lựa chọn hoạt động kinh doanh, phối
hợp điều chỉnh các đơn vị

Đơn vị
Kinh
doanh

Phát triển & bảo vệ lợi thế cạnh tranh
cho sản phẩm dịch vụ mà đơn vị quản


Bộ phận
Chức năng

Các quy trình tác nghiệp, các hoạt
động kinh doanh và các bộ phận của
chuỗi giá trị

18


2. Phân loại theo thời gian
Chiến lược ngắn hạn (
năm thường là
những chiến lược chức năng)
Chiến lược trung hạn (
..năm, là các
chiến lược khá quan trọng bao gồm nhiều
hoạt động, dự án)
Chiến lược dài hạn (
...năm trở đi,
chiến lược trở thành một định hướng, dự
báo cho doanh nghiệp trong tương lai)

19


V. Yêu cầu đối
với chiến
lược

20


1. Yêu cầu
1. Tăng thêm sức mạnh của DN và giành được
lợi thế cạnh tranh
2. Bảo đảm
.kinh doanh
3. Xác định rõ
và những
điều kiện cơ bản, để thực hiện mục tiêu
4. Xây dựng dựa trên
..về môi trường
trong tương lai
5. Bên cạnh chiến lược chính thức, DN cần
phải có chiến lược
.
6. Chiến lược là kết quả của sự phối hợp giữa
21
3R


VI. Các giai
đoạn quản
trị chiến
lược

22


1. Các giai đoạn
GIAI ĐOẠN

HOẠT ĐỘNG

Hoạch định
chiến lược

Tổ chức
nghiên cứu

Phân tích
& lựa chọn
CL

Thực hiện
chiến lược

Đưa ra KH,
chính sách

Phân bổ
nguồn lực

Kiểm tra
chiến lược

So sánh
kết quả với
mục tiêu

Khắc phục
điều chỉnh
23


2. Hoạch định chiến lược
a

b

Hoạch định
chiến lược
c

d
24


3. Thực hiện chiến lược
a

b

Thực hiện
chiến lược
c

d
25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×