Tải bản đầy đủ

Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH
----------

LỮ BÁ VĂN

CÁC YẾU TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG
ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ
KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015


i

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH
----------


LỮ BÁ VĂN

CÁC YẾU TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG
ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ
KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Mã số:
62340102

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS. TS HỒ TIẾN DŨNG
TS NGÔ QUANG HUÂN

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015


ii

LỜI CAM ĐOAN
Đây là công trình nghiên cứu của chính tác giả. Nội dung đề tài chưa từng
công bố ở bất kỳ tài liệu nào. Tài liệu tham khảo trong đề tài được trích dẫn và
nêu nguồn đầy đủ trong mục tài liệu tham khảo.
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015

LỮ BÁ VĂN


iii

LỜI CÁM ƠN
Trước hết, xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Quý Thầy
giáo, Cô giáo các Viện, khoa, phòng, ban liên quan, đặc biệt là khoa Quản Trị
và Viện Đào tạo Sau đại học thuộc trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí
Minh đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp cận và nghiên cứu đề tài này.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS.TS Hồ Tiến Dũng và
Thầy TS. Ngô Quang Huân đã dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn, giúp
đỡ tận tình để tôi hoàn thành công trình nghiên cứu này.
Xin gửi lời cám ơn đến những người thân, bạn bè của tôi đã động viên và
giúp đỡ về nhiều mặt để góp sức cho nghiên cứu thành công.

Cuối cùng, tôi cũng xin cám ơn các cơ quan, ban, ngành, các đối tác và
các tổ chức cá nhân khác đã giúp đỡ tôi trong việc cung cấp tài liệu, dành thời
gian tham gia phỏng vấn, tham gia hội thảo, trả lời bảng câu hỏi để có cơ sở
thực hiện nghiên cứu này.
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2015

LỮ BÁ VĂN


iv
MỤC LỤC
BÌA PHỤ………………………………………………………………………i
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. ii
LỜI CÁM ƠN .................................................................................................. iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC ........................................................................ xii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................... xiv
DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................ xvii
DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................... xviii
TÓM TẮT ......................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1....................................................................................................... 2
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ......................................................................... 2
1.1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu .......................................................... 2
1.2 Mục tiêu nghiên cứu................................................................................ 3
1.3 Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................. 4
1.4 Phương pháp nghiên cứu......................................................................... 4
1.4.1 Quy trình nghiên cứu ....................................................................... 4
1.4.2 Phương pháp nghiên cứu.................................................................. 5
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................... 5
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu ...................................................................... 5
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 5
1.6 Đóng góp mới của đề tài nghiên cứu ...................................................... 6
1.7 Kết cấu của luận án: ................................................................................ 6
CHƯƠNG 2....................................................................................................... 7
CƠ SỞ LÝ THUYẾT, MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .......................................... 7
2.1 Rủi ro (Risk) ............................................................................................ 7
2.1.1 Khái niệm về rủi ro ......................................................................... 7
2.1.1.1 Trường phái truyền thống (trường phái tiêu cực) ..................... 7
2.1.1.2 Trường phái trung hòa............................................................... 7
2.1.1.3 Các khái niệm rủi ro khác ......................................................... 8
2.1.1.4 Khái niệm rủi ro của tác giả ...................................................... 8


v
2.1.2 Phân loại rủi ro ................................................................................. 9
2.1.2.1 Phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro truyền thống ......... 9
2.1.2.2 Phân loại rủi ro theo nguồn gốc rủi ro ...................................... 9
2.1.2.3 Phân loại rủi ro theo môi trường tác động .............................. 10
2.1.2.4 Phân loại theo đối tượng rủi ro ............................................... 10
2.1.2.5 Phân loại theo các ngành, lĩnh vực hoạt động ........................ 10
2.1.3 Chi phí của rủi ro............................................................................ 10
2.2 Tổn thất (Loss) ...................................................................................... 11
2.2.1 Định nghĩa tổn thất ......................................................................... 11
2.2.2 Phân loại tổn thất ............................................................................ 11
2.2.2.1 Căn cứ theo khả năng đo lường .............................................. 11
2.2.2.2 Căn cứ theo đối tượng thiệt hại ............................................... 11
2.3 Biến động tiềm ẩn ở kết quả sản xuất và kinh doanh có liên quan đến rủi
ro...................................................................................................................... 12
2.3.1 Khái niệm ....................................................................................... 12
2.3.1.1 Khái niện biến động tiềm ẩn ở các kết quả sản xuất............... 12
2.3.1.2 Khái niệm về biến động tiềm ẩn ở các kết quả kinh doanh .... 12
2.3.2 Phân loại sự biến động tiềm ẩn kết quả sản xuất và kinh doanh ... 12
2.3.2.1 Biến động kết quả tăng lên so với dự kiến ban đầu ................ 12
2.3.2.2 Biến động kết quả giảm xuống so với dự kiến ban đầu .......... 12
2.4 Một số khái niệm liên quan đến rủi ro, tổn thất, biến động tiềm ẩn trong
sản xuất và kinh doanh ................................................................................ 13
2.4.1 Khái niệm về Bất định (Unstable).................................................. 13
2.4.2 Các khái niệm khác ........................................................................ 13
2.4.2.1 Rủi ro thuần túy và rủi ro suy đoán......................................... 13
2.4.2.2 Rủi ro có thể đa dạng hóa và rủi ro không thể đa dạng hóa (rủi
ro đặc trưng và rủi ro thị trường) ........................................................ 13
2.4.2.3 Khái niệm về kết quả sản xuất cà phê ..................................... 14
2.4.2.4 Khái niệm về kết quả kinh doanh cà phê ................................ 14
2.5 Mối quan hệ giữa rủi ro và tổn thất; mối quan hệ giữa rủi ro và biến
động tiềm ẩn ở các kết quả trong sản xuất và kinh doanh .......................... 15
2.5.1 Mối quan hệ giữa rủi ro và tổn thất ................................................ 15
2.5.2 Mối quan hệ giữa rủi ro và biến động tiềm ẩn ở các kết quả ......... 15


vi
2.6 Quản trị rủi ro (Risk management) ....................................................... 16
2.6.1 Khái niệm, các yếu tố cơ bản và quy trình về quản trị rủi ro......... 16
2.6.1.1 Khái niệm về quản trị rủi ro .................................................... 16
2.6.1.2 Các yếu tố cơ bản của quản trị rủi ro ...................................... 16
2.6.1.3 Quy trình quản trị rủi ro .......................................................... 17
2.7 Tổng quan các công trình nghiên cứu trước có liên quan đến luận án . 18
2.7.1 Tình hình nghiên cứu tài liệu nước ngoài ...................................... 18
2.7.2 Tình hình nghiên cứu tài liệu trong nước....................................... 24
2.7.3 Đánh giá chung kết quả nghiên cứu trước đây đối với các yếu tố rủi
ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam. 27
2.7.3.1 Xác định các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất cà
phê ....................................................................................................... 28
2.7.3.2 Xác định các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh
cà phê................................................................................................... 28
2.8 Mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất
và kinh doanh cà phê tại Việt Nam cùng các giả thuyết ............................. 29
2.8.1 Mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản
xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam cùng các giả thuyết ................. 29
2.8.1.1 Mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả
sản xuất cà phê tại Việt Nam cùng các giả thuyết .............................. 31
2.8.1.2 Mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả
kinh doanh cà phê tại Việt Nam .......................................................... 39
2.8.2 Khung phân tích các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất
và kinh doanh cà phê tại Việt Nam ......................................................... 48
2.9 Mô hình lý thuyết về quản trị rủi ro ...................................................... 48
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 50
3.1 Quy trình nghiên cứu ............................................................................ 50
3.1.1 Phương pháp nghiên cứu................................................................ 50
3.1.1.1 Khảo sát bằng kỹ thuật Delphi (phỏng vấn sâu các chuyên gia)
............................................................................................................. 50
3.1.1.2 Nghiên cứu sơ bộ .................................................................... 50
3.1.1.3 Nghiên cứu chính thức ............................................................ 52
3.1.2 Nền tảng để xây dựng và đánh giá thang đo .................................. 53
3.1.2.1 Phương pháp Delphi ............................................................... 53


vii
3.1.2.2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo ............................................ 54
3.1.2.3 Đánh giá và hiệu chỉnh thang đo bằng EFA, tương quan và hồi
quy ....................................................................................................... 54
3.1.3 Quy trình nghiên cứu ..................................................................... 55
3.1.3.1 Bước 1: Xây dựng thang đo .................................................... 55
3.1.3.2 Bước 2: Nghiên cứu định tính trong bước nghiên cứu sơ bộ . 56
3.1.3.3 Bước 3: Nghiên cứu định lượng trong bước nghiên cứu sơ bộ
............................................................................................................. 56
3.1.3.4 Bước 4: Nghiên cứu định lượng trong bước nghiên cứu chính
thức ...................................................................................................... 57
3.1.3.5 Bước 5: Đánh giá thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi
ro.......................................................................................................... 57
3.1.3.6 Bước 6: Xây dựng các giải pháp quản trị rủi ro ...................... 57
3.2 Xây dựng thang đo ................................................................................ 59
3.2.1 Đo lường các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất cà phê
................................................................................................................. 59
3.2.1.1 Đo lường sự biến động tiềm ẩn ở các kết quả trong sản xuất cà
phê ....................................................................................................... 59
3.2.1.2 Đo lường tổn thất trong sản xuất cà phê ................................. 60
3.2.2 Đo lường các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cà
phê ........................................................................................................... 61
3.2.2.1 Đo lường sự biến động tiềm ẩn ở các kết quả kinh doanh trong
quá trình kinh doanh cà phê ................................................................ 61
3.2.2.2 Đo lường tổn thất kinh doanh trong quá trình kinh doanh cà
phê ....................................................................................................... 62
3.3 Đánh giá sơ bộ thang đo ........................................................................ 63
3.4. Thiết kế mẫu ......................................................................................... 64
3.4.1 Phương pháp chọn mẫu .................................................................. 64
3.4.2 Kích thước mẫu .............................................................................. 64
3.4.2.1 Mẫu trong xây dựng thang đo ................................................. 64
3.4.2.2 Mẫu trong nghiên cứu sơ bộ ................................................... 65
3.5 Thu thập dữ liệu nghiên cứu ................................................................. 65
3.5.1 Thu thập dữ liệu trong xây dựng thang đo (theo phương pháp
Delphi) ..................................................................................................... 65


viii
3.5.1.1 Trong lĩnh vực sản xuất .......................................................... 65
3.5.1.2 Trong lĩnh vực kinh doanh ...................................................... 66
3.5.2 Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu sơ bộ ....................................... 66
3.5.2.1 Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp
định tính............................................................................................... 66
3.5.2.2 Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp
định lượng ........................................................................................... 67
3.5.3 Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu chính thức ............................... 67
CHƯƠNG 4..................................................................................................... 69
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, HÀM Ý QUẢN TRỊ, ĐÁNH GIÁ THỰC
TRẠNG ........................................................................................................... 69
4.1 Kết quả nghiên cứu ............................................................................... 69
4.1.1 Kết quả xây dựng và kiểm định thang đo: ..................................... 69
4.1.1.1 Đánh giá sơ bộ xây dựng thang đo thông qua kỹ thuật Delphi
............................................................................................................. 69
- Trong lĩnh vực sản xuất .................................................................... 69
- Trong lĩnh vực kinh doanh .............................................................. 70
4.1.1.2 Đánh giá thang đo trong nghiên cứu sơ bộ ............................. 72
- Đối với nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính ................... 72
- Đối với nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng ................ 75
4.1.1.3 Nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng .......... 79
- Nghiên cứu chính thức trong sản xuất .............................................. 79
- Nghiên cứu chính thức trong kinh doanh ......................................... 83
4.1.2 Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu ......................................... 87
4.1.2.1 Kiểm định mô hình lý thuyết .................................................. 87
- Mô hình lý thuyết về rủi ro trong sản xuất cà phê tại Việt Nam ...... 87
- Mô hình lý thuyết về rủi ro trong quá trình kinh doanh cà phê ........ 89
4.1.2.2 Kiểm định các giả thuyết ........................................................ 92
- Mô hình biến động tiềm ẩn ở các kết quả sản xuất ......................... 92
- Mô hình tổn thất trong sản xuất ........................................................ 93
- Mô hình biến động tiềm ẩn ở kết quả kinh doanh ............................ 95
- Mô hình tổn thất trong kinh doanh ................................................... 96
4.1.3 Thảo luận kế quả nghiên cứu ......................................................... 98


ix
4.1.4 Điểm mới phát hiện của nghiên cứu: ........................................... 101
4.1.5 Các hàm ý quản trị ....................................................................... 102
4.1.5.1 Các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình sản xuất cà phê ... 102
4.1.5.2 Các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình kinh doanh cà phê
........................................................................................................... 102
4.1.5.3 Tiến hành chương trình quản trị rủi ro ................................. 103
4.2 Đánh giá thực trạng ............................................................................. 103
4.2.1 Thực trạng về các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và
công tác quản trị rủi ro trong quá trình sản xuất cà phê tại Việt Nam .. 103
4.2.1.1 Thực trạng về yếu tố rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ biến
động giá cả thị trường ....................................................................... 103
4.2.1.2 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố thời
tiết ...................................................................................................... 105
4.2.1.3 Thực trạng rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố sâu, dịch
bệnh ................................................................................................... 108
4.2.1.4 Thực trạng rủi ro, công tác quản trị rủi ro từ yếu tố kỹ thuật sản
xuất .................................................................................................... 111
4.2.1.5 Thực trạng về rủi ro, công tác quản trị rủi ro từ yếu tố công
nghệ ................................................................................................... 111
4.2.1.6 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố mất
cân đối trong quá trình sản xuất ........................................................ 113
4.2.1.7 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro đối với vốn sản
xuất .................................................................................................... 114
4.2.1.8 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố tâm lý
hành vi nhà sản xuất .......................................................................... 115
4.2.2 Thực trạng về các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh
và công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh cà phê tại Việt Nam ........ 116
4.2.2.1 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố giá thị
trường ................................................................................................ 116
4.2.2.2 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro từ yếu tố kỹ thuật kinh
doanh ................................................................................................. 118
4.2.2.3 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro đối với các quỹ đầu cơ
quốc tế ............................................................................................... 119
4.2.2.4 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro từ các nhà rang xay thế
giới..................................................................................................... 123


x
4.2.2.5 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro từ yếu tố thông tin thị
trường ................................................................................................ 124
4.2.2.6 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố thị
trường tài chính quốc tế .................................................................... 126
4.2.2.7 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro đối với yếu tố đồng tiền
thanh toán và tỷ giá hối đoái ............................................................. 127
4.2.2.8 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro từ yếu tố vốn kinh doanh
........................................................................................................... 127
4.2.2.9 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro từ yếu tố tâm lý hành vi
của nhà kinh doanh............................................................................ 128
CHƯƠNG 5................................................................................................... 131
GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO................................................................. 131
5.1 Các giải pháp vi mô............................................................................. 131
5.1.1 Các giải pháp vi mô đối với lĩnh vực sản xuất cà phê tại Việt Nam
............................................................................................................... 131
5.1.1.1 Đối với yếu tố rủi ro do ảnh hưởng từ giá cả thị trường ....... 131
5.1.1.2 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố kỹ thuật sản xuất .................. 132
5.1.1.3 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố công nghệ (bao gồm công nghệ
sản xuất và công nghệ sau thu hoạch) ............................................... 133
5.1.1.4 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố thời tiết ................................ 136
5.1.1.5 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố sâu, dịch bệnh ...................... 137
5.1.1.6 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố vốn sản xuất ......................... 138
5.1.1.7 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố mất cân đối trong sản xuất ... 139
5.1.1.8 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố tâm lý hành vi của người sản
xuất .................................................................................................... 140
5.1.2 Các giải pháp vi mô đối với lĩnh vực kinh doanh cà phê ............ 141
5.1.2.1 Đối với yếu tố rủi ro ảnh hưởng từ giá cả thị trường ............ 141
5.1.2.2 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố kỹ thuật kinh doanh ............. 142
5.1.2.3 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố thông tin thị trường .............. 143
5.1.2.4 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố thị trường tài chính quốc tế .. 143
5.1.2.5 Đối với yếu tố rủi ro từ vốn kinh doanh ............................... 144
5.1.2.6 Đối với yếu tố rủi ro từ đồng tiền thanh toán và tỷ giá hối đoái
........................................................................................................... 145
5.1.2.7 Đối với yếu tố rủi ro từ Quỹ Đầu cơ quốc tế ........................ 146


xi
5.1.2.8 Đối với yếu tố rủi ro từ nhà rang xay cà phê thế giới ........... 147
5.1.2.9 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố tâm lý hành vi của nhà kinh
doanh ................................................................................................. 148
5.2 Các kiến nghị vĩ mô ............................................................................ 149
5.2.1 Nhà nước định hướng phát triển thị trường giao sau đối với cà phê
trên cơ sở hình thành và phát triển từ thấp đến cao .............................. 149
5.2.2 Nhà nước chỉ đạo quy hoạch các vùng sản xuất, khu chế biến cà
phê có tính ổn định, lâu dài tạo điều kiện phát triển bền vững ............. 150
5.2.3 Nhà nước định hướng phát triển các dịch vụ về kỹ thuật sản xuất,
kinh doanh để cung cấp cho các nhà kinh doanh và các nhà sản xuất . 150
5.2.4 Nhà nước cần xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư
công nghệ sản xuất và công nghệ sau thu hoạch .................................. 151
5.2.5 Nhà nước định hướng phát triển các kênh thông tin nhằm hỗ trợ
dịch vụ thông tin cho các nhà kinh doanh và các nhà sản xuất ............ 151
5.2.6 Nhà nước định hướng phát triển công tác đào tạo nguồn nhân lực
nhằm hỗ trợ nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp ............................ 152
5.2.7 Nhà nước cần hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Hiệp hội cà phê
hoạt động và phát triển .......................................................................... 152
5.3 CÁC GIẢI PHÁP KẾT HỢP .............................................................. 153
5.3.1 Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà
tài trợ vốn, nhà sản xuất và nhà kinh doanh để hỗ trợ phát triển bền vững
............................................................................................................... 153
5.3.2 Quản lý chất lượng cần phải xuyên suốt từ khâu sản xuất cho đến
khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng .................................................. 154
KẾT LUẬN ................................................................................................... 156
- Kết quả chính thức và đóng góp của đề tài nghiên cứu .......................... 156
- Những vấn đề chưa thực hiện trong nghiên cứu này cần được bổ sung 157
- Lời kết của luận án ................................................................................. 158
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ................ 159
TÀI LIỆU THAM KHẢO:............................................................................ 160
I. Tiếng Việt: ............................................................................................. 160
II. Tiếng Anh: ............................................................................................ 163
PHỤ LỤC ........................................................................................................... I
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ........ CXXXV


xii
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Bảng câu hỏi phỏng vấn theo kỹ thuật Delphi. ................................. I
Phụ lục 2: Dàn bài thảo luận nhóm dành cho các nhà sản xuất và các chuyên
gia trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính. ............................... II
Phụ lục 3: Bảng câu hỏi phỏng vấn các nhà sản xuất cà phê và các chuyên gia
trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính. ................................. VIII
Phụ lục 4: Dàn bài thảo luận nhóm dành cho các nhà kinh doanh và các
chuyên gia trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính. ............... XIV
Phụ lục 5: Bảng câu hỏi phỏng vấn các nhà kinh doanh và các chuyên gia
trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính. ................................ XXII
Phụ lục 6: Bảng câu hỏi dành cho các nhà sản xuất cà phê và các chuyên gia
trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng. ........................... XXIX
Phụ lục 7: Bảng câu hỏi dành cho các nhà kinh doanh cà phê và các chuyên
gia trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng. .................. XXXVI
Phụ lục 8: Bảng câu hỏi dành cho các nhà sản xuất cà phê và các chuyên gia
trong nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng. .................... XLIII
Phụ lục 9: Bảng câu hỏi dành cho các nhà kinh doanh và các chuyên gia trong
nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng. .......................... XLVIII
Phụ lục 10: Lịch sử hình thành và phát triển ngành cà phê thế giới và Việt
Nam. ............................................................................................................. LIV
Phụ lục 11: Kết quả Cronbach's alpha đối với các nhân tố rủi ro tác động đến
quá trình sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam trong nghiên cứu sơ bộ
bằng phương pháp định lượng. ................................................................... LVII
Phụ lục 12: Kết quả EFA đối với các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình sản
xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam trong nghiên cứu sơ bộ (NCSB) bằng
phương pháp định lượng. ......................................................................... LXXV


xiii
Phụ lục 13: Kết quả Cronbach's alpha đối với các nhân tố rủi ro tác động đến
quá trình sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam trong nghiên cứu chính
thức bằng phương pháp định lượng, .................................................. LXXXVII
Phụ lục 14: Kết quả EFA đối với các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình sản
xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam trong nghiên cứu chính thức bằng
phương pháp định lượng. ............................................................................ CVII
Phụ lục 15: Kết quả tương quan đối với các nhân tố rủi ro tác động đến quá
trình sản xuất và kinh doanh cà phê cà phê tại Việt Nam trong nghiên cứu
chính thức bằng phương pháp định lượng. ....................................................CX
Phụ lục 16: Kết quả hồi quy đối với các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình
sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam trong nghiên cứu chính thức bằng
phương pháp định lượng. .......................................................................... CXIV
Phụ lục 17: Danh sách các chuyên gia tham gia phỏng vấn Delphi ......... CXIX
Phụ lục 18: Danh sách các nhà sản xuất tham gia phỏng vấn trong nghiên cứu
..................................................................................................................... CXX
Phụ lục 19: Danh sách các nhà kinh doanh tham gia phỏng vấn trong nghiên
cứu ......................................................................................................... CXXVII


xiv
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
B

: Hệ số hồi quy.

BDKQKD: Biến động kết quả kinh doanh.
BDKQSX: Biến động kết quả sản xuất.
CN

: công nghệ

DTTTG : Đồng tiền thanh toán và tỷ giá hối đoái.
EFA

: Exploratory Factor Analysis – Phân tích nhân tố khám phá.

F

: Trị số dùng làm căn cứ để kiểm định độ tin cậy trong hồi quy.

GTT

: Biến động giá cả thị trường.

ha

: Hec-ta (1 hec-ta =10.000 m2 - mét vuông).

HKD

: Ký hiệu giả thuyết cho các nhân tố trong kinh doanh.

HSX

: Ký hiệu giả thuyết cho các nhân tố trong sản xuất.

HVNKD : Tâm lý hành vi nhà kinh doanh.
HVNSX : Tâm lý hành vi nhà sản xuất.
ICO

: International coffee organization (Tổ chức cà phê quốc tế).

KD

: Kinh doanh.

Kg

: Ki-lo-gam (Đơn vị đo lường khối lượng).

KHKTVN: Khoa học kỹ thuật Việt Nam.
KMO

: Kaiser-Meyer-Olkin (Chỉ tiêu xem xét sự thích hợp để phân tích nhân tố).

KTKD

: Kỹ thuật kinh doanh.

KTSX

: Kỹ thuật sản xuất.

lb

: Ký hiệu của Pound ( Cân Anh - Đơn vị đo khối lượng, 1 lb = 0,45359 kg)

LIFFE

: London international financial futures and options exchange (Thị
trường tài chính giao dịch hàng hóa tương lai và quyền chọn London).


xv

MT

: Metric ton (Tấn = 1.000 kg)

MCDSX : Mất cân đối trong sản xuất.
n

: Ký hiệu mẫu trong nghiên cứu.

NCCT

: Nghiên cứu chính thức

NCSB

: Nghiên cứu sơ bộ

NN&PTNT: Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
NRX: Nhà rang xay cà phê thế giới.
NXB

: Nhà xuất bản

NYBOT : New York board of trade (Sàn giao dịch hàng hóa New York).
PTNNNT : Phát triển nông nghiệp nông thôn.
QDCQT : Quỹ đầu cơ quốc tế.
R

: Hệ số tương quan.

R2

: Hệ số xác định trong phân tích hồi quy.

SDB

: Sâu dịch bệnh.

Sig

: Mức ý nghĩa trong thống kê – sig<5% là có ý nghĩa.

SPSS

: Statistical Package for Social Science (Phần mềm cung cấp một hệ

thống quản lý dữ liệu và khả năng phân tích thống kê).
SX
T

: Sản xuất.
: Tiêu chuẩn t dùng làm căn cứ kiểm định độ tin cậy giửa biến độc lập
với biến phụ thuộc.

TCCTKD : Thể chế chính trị tác động đến kinh doanh.
TCCTSX : Thể chế chính trị tác động đến sản xuất.
THT

: Yếu tố thời tiết.

TT

: Trung tâm.


xvi

TTKD

: Tổn thất trong kinh doanh.

TTTC

: Thị trường tài chính quốc tế.

TTTT

: Thông tin thị trường.

TTSX

: Tổn thất trong sản xuất.

U

: Ký hiệu phần dư trong phân tích hồi quy.

UNTAD : United Nations Conference on Trade and Development (Diễn đàn
Thương mại và Phát triển Liên Hiệp quốc).
USA
US Cent

: United States of America (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - Mỹ).
: United States Cent (Tiền xu của đồng Đô La Mỹ, 100 US Cent = 1

USD)
USD

: United States Dollar (Đô La Mỹ).

USDA

: United States Department of Agriculture (Bộ Nông nghiệp Mỹ).

VICOFA : Hiệp hội cà phê – Ca cao Việt Nam.
VIF

: Variance Inflation Factor (Thừa số tăng phương sai).

VKD

: Vốn kinh doanh.

VND

: Đồng Việt Nam.

VSX

: Vốn sản xuất.

WB

: Ngân hàng thế giới.

WTO

: World Trade Organization (Tổ chức thương mại Thế giới).

XHKD

: Yếu tố xã hội tác động đến kinh doanh.

XHSX

: Yếu tố xã hội tác động đến sản xuất.

β

: Hệ số Bê – Ta.

γ

: Hệ số Ga – Ma.


xvii
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1-1: Quy trình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản
xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam. .......................................................... 4
Hình 2-1 Mô hình nghiên cứu rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh
doanh cà phê tại Việt Nam .............................................................................. 29
Hình 2-2: Khung phân tích các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất
và kinh doanh cà phê tại Việt Nam. ................................................................ 48
Hình 2-3: Mô hình lý thuyết về quản trị rủi ro. .............................................. 48
Hình 3-1 Quy trình nghiên cứu về rủi ro và công tác quản trị rủi ro đối với các
yếu tố rủi ro ảnh hưởng kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam.
......................................................................................................................... 58


xviii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Bảng tổng hợp tình hình nghiên cứu tài liệu nước ngoài. .............. 23
Bảng 2.2: Bảng tổng hợp tình hình nghiên cứu tài liệu trong nước ............... 26
Bảng 4.1: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến các nhân tố rủi ro tác động dẫn
đến biến động kết quả sản xuất cà phê. ........................................................... 80
Bảng 4.2: Kết quả kiểm dịnh đa cộng tuyến các nhân tô rủi ro tác động dẫn
đến tổn thất trong sản xuất cà phê. .................................................................. 82
Bảng 4.3: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến các nhân tố rủi ro tác động dẫn
đến biến động kết quả kinh doanh cà phê. ...................................................... 84
Bảng 4.4 : Kết quả kiểm định đa cộng tuyến các nhân tố rủi ro tác động dẫn
đến tổn thất trong kinh doanh cà phê. ............................................................. 86
Bảng 4.5: Số liệu thống kê sản xuất cà phê tại Việt Nam (từ 1990 đến nay).
....................................................................................................................... 114
Bảng 4.6: Phiên giao dịch giá tăng trong điều kiện bình thường trên LIFFE
....................................................................................................................... 120
Bảng 4.7: Phiên giao dịch giá giảm trong điều kiện bình thường trên LIFFE
....................................................................................................................... 120
Bảng 4.8: Phiên giao dịch giá tăng trong điều kiện bình thường trên NYBOT
....................................................................................................................... 121
Bảng 4.9: Phiên giao dịch giá giảm trong điều kiện bình thường trên NYBOT
....................................................................................................................... 121
Bảng 4.10: Giao dịch giá tăng khi Quỹ đầu cơ thao túng thị trường trên LIFFE
....................................................................................................................... 121
Bảng 4.11: Giao dịch giá giảm khi Quỹ đầu cơ thao túng trên LIFFE ......... 122
Bảng 4.12: Giao dịch giá tăng khi Quỹ đầu cơ thao túng thị trường trên
NYBOT ......................................................................................................... 122
Bảng 4.13: Giao dịch giá giảm khi Quỹ đầu cơ thao túng thị trường NYBOT
....................................................................................................................... 122


1

TÓM TẮT
Cà phê là một thức uống rộng rãi, được phát hiện và sử dụng từ hàng nghìn
năm nay. Hiện nay, cà phê đang được sản xuất tại hơn 79 quốc gia trên thế giới. Sản
phẩm cà phê có thế mạnh trên thị trường hàng thật (physical) và cả thị trường hàng
hóa phái sinh (Derivative products). Đây là mặt hàng có đóng góp lớn cho nền kinh
tế của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, mặt hàng này còn thiếu tính ổn định, giá cả bấp
bênh nên phát sinh nhiều rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh.
Tính đến nay, Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê đứng thứ 2 trên thế giới1
(sau Brazil) nhưng phát triển thiếu tính bền vững, mang nặng tính tự phát. Phần lớn
sản xuất với quy mô nhỏ, manh mún, thiếu tập trung, tập quán lạc hậu, khả năng tài
chính yếu nên rủi ro càng nhiều. Đối với lĩnh vực kinh doanh thì các nhà kinh doanh
còn thiếu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ hạn chế, khả năng tài chính
yếu, sức cạnh tranh thấp cho nên thường xuyên đối diện với rủi ro.
Nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh
cà phê tại Việt Nam nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của chúng thông qua thang
đo được xây dựng mới để từ đó đề xuất chương trình quản trị rủi ro hiệu quả nhất.
Thực hiện nghiên cứu này với bước tiếp cận từ cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu
trước có liên quan và khảo sát thực tế cho thấy các yếu tố rủi ro ảnh hưởng lớn đến
kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê. Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản
xuất là: Rủi ro từ biến động giá thị trường, rủi ro từ yếu tố thời tiết, rủi ro từ yếu tố
sâu dịch bệnh, rủi ro từ yếu tố kỹ thuật sản xuất, rủi ro từ yếu tố công nghệ, rủi ro từ
yếu tố mất cân đối trong sản xuất, rủi ro từ yếu tố vốn sản xuất, rủi ro từ yếu tố tâm
lý hành vi của nhà sản xuất. Đối với các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh
doanh là: Rủi ro từ giá thị trường, rủi ro từ kỹ thuật kinh doanh, rủi ro từ thông tin
thị trường, rủi ro từ Quỹ đầu cơ quốc tế, rủi ro từ nhà rang xay cà phê thế giới, rủi
ro từ vốn kinh doanh, rủi ro từ thị trường tài chính quốc tế, rủi ro từ đồng tiền thanh
toán và tỷ giá hối đoái, rủi ro từ tâm lý hành vi của nhà kinh doanh.

1

USDA


2
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
Hiện nay, diện tích cà phê toàn cầu khoảng 10 triệu ha, được sản xuất tại hơn
79 quốc gia. Tổng sản lượng sản xuất bình quân hàng năm trong những năm gần
đây khoảng 151,005,25 triệu bao2 (1 bao = 60 kg), tương ứng khoảng 9,06 triệu tấn.
Phần lớn các quốc gia sản xuất cà phê dành phần nhiều sản phẩm làm ra để xuất
khẩu. Một số quốc gia khác ưu tiên tiêu dùng trong nước, phần còn lại xuất khẩu
(đơn cử Brazil). Sản phẩm cà phê được chế biến thành các dạng khác nhau nhưng
phổ biến là cà phê bột và cà phê hòa tan. Nhiều chủng loại cà phê được sản xuất,
song hai chủng loại được chọn làm nền tảng giao dịch trên thị trường thế giới là cà
phê Arabica và cà phê Robusta. Mỗi chủng loại cà phê được giao dịch trên một thị
trường chuyên biệt. Cà phê Arabica giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa New York
(NYBOT), cà phê Robusta giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa London (LIFFE).
Hai thị trường này vừa giao dịch hàng thật và vừa giao dịch các sản phẩm phái sinh.
Từ nhiều năm nay, Việt Nam là nước sản xuất Cà phê đứng thứ hai trên thế
giới (sau Brazil), sản lượng bình quân hàng năm trong những năm gần đây khoảng
1,3 triệu tấn/năm – chiếm tỷ trọng 16,1% sản lượng thế giới. Đối với cà phê
Robusta, Việt Nam là quốc gia sản xuất đứng đầu thế giới. Diện tích trồng cà phê
của Việt Nam hiện nay khoảng 641,7 nghìn ha3. Theo Cục Xúc Tiến Thương Mại
thuộc Bộ Công Thương dẫn nguồn số liệu điều tra thực tế năm 2014 của Bộ
NN&PTNT thì diện tích trồng cà phê của Việt Nam hiện tại khoảng 653,35 nghìn
ha4. Trong đó: cà phê Robusta khoảng 608.000 ha, cà phê Arabica khoảng 45.000
ha. Phần lớn sản lượng cà phê của Việt Nam dành cho xuất khẩu. Sản phẩm xuất
khẩu chủ yếu ở dạng nguyên liệu - cà phê nhân. Năm 2014 sản lượng xuất khẩu của

2

USDA.
Niên giám thống kê 2014 -Tổng cục Thống kê - Nhà xuất bản Thống kê năm 2015.
4
Cục Xúc Tiến Thương Mại. .
3


3
Việt Nam là 1,6906 triệu tấn, với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,5569 tỷ USD 5,
chiếm tỷ trọng khoảng 2,37 % trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy mặt hàng này
mang lại hiệu quả cao so với các mặt hàng khác trong nhóm sản phẩm nông nghiệp,
đóng góp rất đáng kể cho nền kinh tế nhưng cũng chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu
tố rủi ro. Thêm vào đó, công tác quản trị rủi ro của các tổ chức, cá nhân trong sản
xuất và kinh doanh cà phê của Việt Nam còn bộc lộ nhiều hạn chế. Do đó, cần phải
xác định rõ các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh, đồng
thời xây dựng thang đo lường rủi ro phù hợp nhằm đề ra những giải pháp quản trị
rủi ro tối ưu để khắc phục hạn chế và phát huy lợi thế. Những yếu tố rủi ro ảnh
hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê rất đa dạng và phức tạp nhưng có
thể phòng ngừa và hạn chế được. Nghiên cứu về các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết
quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam không chỉ đơn thuần mang lại giá
trị về mặt thực tiễn mà còn mang lại giá trị khoa học cao. Chính vì vậy, nghiên cứu
đề tài “Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê
tại Việt Nam” mang tính cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
Đối với mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu xác định mức độ ảnh hưởng của các
yếu tố rủi ro đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam trên cơ sở đó
đề xuất giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả nhất. Đồng thời, góp phần bổ sung cơ sở
lý thuyết về rủi ro và quản trị rủi ro nói chung, trong lĩnh vực sản xuất và kinh
doanh cà phê nói riêng.
Đối với các mục tiêu cụ thể:
Một là: Xác định các yếu tố rủi ro, xác định "khe hổng" của nghiên cứu là
khi xem xét rủi ro phải toàn diện (đề cập cùng lúc với tất cả các yếu tố rủi ro),
xuyên suốt và chi tiết cho từng yếu tố, đề cao tính hai mặt của rủi ro là không chỉ có
bất lợi mà còn cả thuận lợi. Trên cơ sở đó đề xuất mô hình nghiên cứu về các yếu tố
rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam.

5

Niên giám thống kê 2014-Tổng cục Thống kê - Nhà xuất bản Thống kê năm 2015.


4
Hai là: Xây dựng thang đo lường rủi ro nhằm xác định mức độ ảnh hưởng
của các yếu tố rủi ro đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam.
Ba là: Đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro trong quá trình sản xuất và kinh
doanh cà phê tại Việt Nam.
Bốn là: Bổ sung cơ sở lý thuyết về rủi ro và quản trị rủi ro nói chung và trong
sản xuất, kinh doanh cà phê nói riêng.
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
Thứ nhất là: Những yếu tố rủi ro nào ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh
doanh cà phê tại Việt Nam và những "khe hổng" nghiên cứu nào sẽ được giải quyết
thông qua nghiên cứu này?
Thứ hai là: Mối quan hệ giữa các yếu tố rủi ro với kết quả sản xuất và kết
quả kinh doanh cà phê tại Việt Nam?
Thứ ba là: Giải pháp nào cho quản trị rủi ro trong quá trình sản xuất và kinh
doanh cà phê tại Việt Nam?
Thứ tư là: Những đóng góp nào từ kết quả của đề tài cho khoa học trong lĩnh
vực nghiên cứu về rủi ro và quản trị rủi ro?
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.4.1 Quy trình nghiên cứu
Vấn đề
nghiên cứu

Nghiên cứu định
tính, định lượng

Cơ sở
lý thuyết

Xây dựng thang đo, xây
dựng mô hình lý thuyết

Khẳng định mô
hình nghiên cứu

Giải quyết vấn
đề nghiên cứu

Hình 1-1: Quy trình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản
xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam.
Nguồn: Theo quy trình của Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2007).


5
1.4.2 Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được áp dụng để thực hiện
đề tài này. Các bước tiến hành như sau: nghiên cứu định tính bằng kỹ thuật Delphi
nhằm xây dựng thang đo; nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính và phương
pháp định lượng để kiểm định thang đo; nghiên cứu chính thức bằng phương pháp
định lượng nhằm kiểm định lại và khẳng định thang đo. Cụ thể là: Thông qua kỹ
thuật Delphi, tiến hành phỏng vấn sâu các chuyên gia nhằm xây dựng thang đo và
mô hình nghiên cứu. Tiến hành nghiên cứu khám phá thông qua nghiên cứu sơ bộ
bằng phương pháp định tính với công cụ là bảng câu hỏi và dàn bài thảo luận nhóm
tập trung (hội thảo). Đánh giá, điều chỉnh thang đo và mô hình nghiên cứu thông
qua nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng với công cụ là bảng câu hỏi chi
tiết. Đánh giá lại và khẳng định thang đo, mô hình nghiên cứu trong nghiên cứu
chính thức bằng phương pháp định lượng với công cụ là bảng câu hỏi chi tiết.
Phương pháp nghiên cứu được trình bày cụ thể tại chương 3.
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu
Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại
Việt Nam sẽ được lựa chọn là đối tượng cho nghiên cứu này. Dựa trên cơ sở lý
thuyết, các nghiên cứu trước có liên quan và thông qua việc khảo sát các chuyên
gia, các nhà quản lý, các nhà sản xuất và các nhà kinh doanh cà phê tại các tỉnh Tây
Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam với thang đo được xây dựng mới
nhằm xác định mức độ tác động của các nhân tố rủi ro đó.
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu nhằm đánh giá các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất
và kinh doanh cà phê tại Việt Nam. Dựa vào cơ sở lý thuyết, các công trình nghiên
cứu trước có liên quan, thông qua các đối tượng khảo sát sẽ xây dựng, khẳng định
thang đo và mô hình lý thuyết. Thông qua kết quả nghiên cứu rút ra hàm ý quản trị,
đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp quản trị rủi ro. Đối tượng khảo sát của


6
nghiên cứu này là các chuyên gia, các nhà sản xuất và các nhà kinh doanh cà phê tại
các tỉnh Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Mốc thời gian chính
để khảo sát và thu thập dữ liệu của nghiên cứu này là từ năm 2010 đến 2015.
1.6 Đóng góp mới của đề tài nghiên cứu
- Xây dựng được thang đo đối với các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến sản xuất
và kinh doanh cà phê tại Việt Nam.
- Góp phần thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá rủi ro trong sản xuất và kinh
doanh cà phê phải toàn diện (đề cập cùng lúc với tất cả các yếu tố rủi ro) , xuyên
suốt và chi tiết cho từng yếu tố.
- Làm sáng tỏ tính hai mặt của rủi ro là không chỉ có bất lợi mà còn cả thuận
lợi. Trên cơ sở đó góp phần thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá và quan niệm về rủi
ro phải xem xét cả hai mặt là nguy cơ và cơ hội.
- Góp phần bổ sung thang đo cho ứng dụng nghiên cứu khoa học và thực tiễn
công tác quản trị rủi ro; bổ sung cơ sở lý thuyết rủi ro và quản trị rủi ro.
1.7 Kết cấu của luận án:
Luận án gồm có 05 chương, cụ thể như sau:
- Chương 1: Tổng quan nghiên cứu.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu.
- Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.
- Chương 4: Kết quả nghiên cứu, đánh giá thực trạng.
- Chương 5: Các giải pháp quản trị rủi ro.


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×