Tải bản đầy đủ

Huy động nguồn lực tài chính để đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội thành phố cửa khẩu quốc tế móng cái (TT)

0

0

23457894

2
47
4

778
45 
24
7243456789894
8

383664

38983373833
3744
 89
! !"#$%


 !"# &%


 !"# '%
3"7#$"%&'()*

()* + ,-./!01#23-4/
5",6 7/89:)* + 
/8;73-< 7 =">/"2?)@/AB 
CDEFGHIJKKKKKJLMNOJKKKKKKKJPQRLMJKKKKKKKJSTUFVWXYJ
J
J
J
Z[F\G]F\^UFGI]_F`_aSFbSF\cIdJ
ef7-1"# )@/7"g
ef7-1"# =">/"2?)@/AB 


0

23457899
4
454 549
93
9 4344
44
!"#$%&'()*+',-&"'./01234567879:;<:9=>79?;@A;9BCD9EFAG9HI=9?JK9

;L9=MAG9=;>A;9:;N9OPAG9Q<74'RST'UVW'X)&V'+Y'Z[',\']^_4'`a'
0bc0defghidjkkl0d
0!"#$%&'()*+',-&"'./012345mn:9=79?;@A;9
?;r9BCD9EFAG9HI=9?JK9;L9=MAG9H;K9H7A;9=I9?st9H;uK9OPAG9Q<74'Xv'
$Y#'wx)'+Vy_'zV_{'V|U'}#aU'"){'~XV)'+V€&"'&"#&'Za&'UV_'TV^+'
+‚)ƒ&'z)&V'+Y'()*+'!{„'+‚_&"'"){)'…_S&'V)*&'&{$~4'X†01‡11ˆ‰b
fghiŠ‹ljˆkdeˆ‹0lˆjlkˆb0c0de
Œ!"#$%&'()*+',-&"'./01345Ž;t79=;79?;@A;9:;<=9
=‘7’A9HI=9?JK9;L9=MAGbRST'UVW'!"V)“&'U”#'R[)'UVW&V'XY'+_^&4'•a'
–ej—c0d‰bc0d‰


0

23567
89!"#$%"&'"()*"+'","-)"./0"()*",/1/".2)"-'"()*"3%/".0"(4,"+%5."67*".28!9","-)".21"
,/%0"&:;,"-<"=/$.".2%>"3%/".09",/1/".2)9"67?,"=/@!9"*"%/"-'"(?%"!AB%C"!"#$%","
(:D!"+%E"!%F%"G'%".2E"HI"3J9",",$,",K*"3/L7"67?,".0".2E"+M"-'".2E"+%>9"&'"(%>J"!%*A"./A*9"
/M%".N"!%O*"I"/'/"&*!9"P"-'/"(*%"=/$.".2%>"3%/".0"-Q"+%>"R)/"ST,"SMU"&'"JM.".2A!"/O!"
,K*"!V"!%*A"&:7"3%/".0"!%O*"R%5."W*J"-'"XYZXW"-F%"[27!"\7?,9"67?,"!%*","<"3%/".0"
]F9"^!"(M!"+_,"/`."./0"!%F%9","./)".2:D!"2M!"&F9".?,"(M"=/$.".2%>"/*/"-'","ab,"&*"
.c*"&FC
Y*7"/d"Ie"^J"+f/"./:D!"/A$"67*"/5"-F%"[27!"\7?,9"/D"3/*%"./$,".?."/O!"&;%"
./0".7g5."(?%"-<"-)".21"()*"&h"-'"ai"67*".jJ"(4,"+%5.",k*"[27!":d!9",k*".l/"\7m!"W%/"
./n!"67*"-%5,"./i,"/%5"./1"(%>J"JM."a?",d",/09",/1/"a$,/".'%",/1/"(4,"./o".B%"3/7"-i,",K*"
3/L7"(>".BA"!7p"&i,",/A"(q7".:"=/$.".2%>"/B".q!"3%/".0"rs"/M%9"!"#$%"(s","/O!"+:F,"
=/$.".2%>"/*/",/!".t"JM."/7g5"n!"!/%5="&B,"/_7".2u"./'/"./)"rs9"./'/"=/?"+%E"!%F%9"
-F%".?,"(M"=/$.".2%>"/*/"aA"-F%",$,"()*"=/:d!"3/$,",k*".l/"\7m!"W%/"-'",$,"()*"=/:d!"
,k*"[27!"\7?,","+%E"!%F%"!%$="-F%"!"#$%C
[7g"/%E9",$,",d",/09",/1/"a$,/".'%",/1/"(4,"./o",k*"!"#$%"(:;,"./i,"/%5".2A!"
3/Am!"./D%"!%*"v"^J"w.t"Pxxe"(0"Iyyz{C"W!7p"&i,"G'/",/A"(q7".:"/B".q!"3%/".0"rs"/M%"
,/:*".:d!"rb!"-F%".%+%E"J_79"r7`."/_=",m/9"r7`."/_="3/L7".B%"3/7"-i,"+%E"!%F%",k*"R%5."W*J"-F%"[27!"\7?,C"
Y*7"ai"3%5"[27!"\7?,"/B"(4."!%'"3/A*".B%"S%>"}n!"^J"IyP~9",$,"/AB."(M!"=/$.".2%>"
3%/".0"rs"/M%",k*"!"#$%",'!"./>"/%5"2V"ai"+`."|"()/"-'"+M,"&M"/%<7"3/"3/^9"./$,/"
./b,"/:"W^!"&i,",B/".2*/9"^!"&i,"am"r7`.",@"g07"3€J"GA"./%07",$,"(%<7"3%5"(>"=/$."
.2%>9"67g"Jn"Gj"a?"/cU"/B".q!"!%*A"./n!9"+0"+s%9",K*"3/L79".27!".jJ"./:d!"JB%9"G7"&),/9"
G),/"-N9".'%",/1/",@"./%079"g07U"!7p"/j"&i,",/`."&:;!",*A",/:*"($="b!"(:;,"gE7",q7"
=/$.".2%>C"#$,",d",/0",/1/"a$,/9"./>",/09"+M"J$g"67m"&h"/%5"/'/",/:*"./7"/."(:;,",$,"
!7p"&i,".BA"E"ai"+b."=/$"=/$.".2%>9"/`."&'"/B".q!"3‚"./7_."-'"/j"&i,C
[2A!"3/%"(9"=/1*"(?%"G%5"+E"3%*"+%E"!%F%"&'"./'/"=/?"}n!"ƒ:!9"„/7".i".2)"Gj"
.M,"#/A*!".l/"\7m!"[jg9"[27!"\7?,9","r7`."=/$."(%>J"./`="/d"!"#$%"&B%"(*!"=/$."
.2%>"2`."/*/"GA"(:;,"W/'":F,"#M!"/@*"W/j"Gj"[27!"ƒA*"./1"(%>J"rjg"Gi!"./'/"
…„/7"3/*%"=/$."./1"(%>J".28!"(%>J"}n!"ƒ:!…9"&'"+'"(B=9"()*"+'"(M."=/$"(>"[27!"\7?,"
†‡ˆ‰‰Š%>9".%0"-'A"./)".2:D!"XYZXWU"(p!"./D%9",/A"}n!"ƒ:!"(:;,"/:u!",$,",d",/09"
,/1/"a$,/"(4,"+%5.":7"(s%9"/:"./7"/."(q7".:9":7"(s%"./709":7".%E"!7p"&i,"(q7".:".t"!j"
a$,/".27!":d!C"W/O!",/1/"a$,/"=/$.".2%>"}n!"ƒ:!",k*"[27!"\7?,"-t*".BA",d"/M%",/A"
./'/"=/?"!"#$%"=/$.".2%>"/*/9"/`."&'",$,"&‹/"-i,","/%<7"&;%"./0"/:"G),/"-N"./:d!"
JB%9"-_".m%9"G7"&),/U"&B%"-t*"(4."!"#$%"-'A"./0"=/m%"(?%"J4."-F%"/O!"./$,/"./b,"JF%"-'"
Jb,"(M",B/".2*/"67g0."&%5."/d9"(@%"/c%"!"#$%"=/m%"/*/",/!"-:d"&E".2u"./'/"JM."
./'/"=/?","-)"./0"(?%".$,"!*!".qJ"-F%",$,"./'/"=/?"(?%"G%5"=/1*"[27!"\7?,C
[2:F,".f/"/f/"/:"-_g9"-F%"/_"./b,"2Œ!9"(>".2$/".N."/_7"aA"-F%",$,"./'/"=/?"ŒJ"
.2A!"/'!"&*!"3%/".0"-Q"+%>"R)/"ST,"SM"-'",$,"./'/"=/?"=/1*"+E"3%*"+%E"!%F%"!%$="-F%"
!"#$%9",q"=/$."/7g".?."/`."/O!"&;%"./0"!"#$%".2E",d"au".2*/"./k.?%"(*",$,"!7p"


0
2346748469
9
9
 966 

 4
9866 4 9 4 !"64844#
4949$ 9%849&
98
9'(  ) 234!*'+3 ,- .86/69
969
9
90412
9340465 6 99 74
84!962
6(6 96:96%44
696
93
6# 46
4; "  6728$4940426
6 9< 6= 4866
+ 
+
97 
!84> 9
9# 9 6:46&
98
4#4949$ 9%8496
49$ 9866(62 6$ 9
49"649 2846<624849*699 4906(6
98 9?66;
6 84 ) 234
6
986
6 @6 -4
6 
9 ) 2346
49$ 9!*'+3 4844A 6< 9976
42
6B 67 6- 
9866 69
9

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×