Tải bản đầy đủ

Báo cáo xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa xã Hát Môn

UBND XÃ HÁT MÔN
BVĐ XD CƠ QUAN ĐẠT
CHUẨN VĂN HÓA
Số: /BC- BVĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hát Môn, ngày

tháng

năm 2013

BÁO CÁO
Kết quả phấn đấu xây dựng “cơ quan đạt chuẩn văn hóa” xã Hát Môn năm 2013
phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2014-2018
PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả xây dựng “cơ quan đạt chuẩn văn hóa” Đảng ủy, HĐND, UBND xã
Hát Môn năm 2013
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH


Xã Hát Môn có diện tích tự nhiên 4,33km2 có 1947 hộ với 8401 khẩu. Xã có hai tôn
giáo là đạo phật và đạo thiên chúa, trong đó đạo phật chiếm 97% dân số, đạo thiên chúa có
3% dân số. Là xã có nhiều di tích lịch sử nên có truyền thống văn hóa lâu đời, đặc biệt là
có di tích Đền thờ Hai Bà Trưng. Hàng năm được ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ
đạo tổ chức lễ hội. Hát Môn đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh của huyện Phúc
Thọ và cả khu vực Xứ Đoài.
Trụ sở làm việc bao gồm: Cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các
đoàn thể tại khu trung tâm xã Hát Môn- huyện Phúc Thọ- TP Hà Nội. Đảng bộ toàn xã có
236 đảng viên, có 15 chi bộ, trong đó có 01 chi bộ cơ cơ quan, 01 chi bộ quỹ tín dụng
nhân dân, 03 chi bộ nhà trường, 10 chi bộ cụm dân cư. Số Đảng viên đang công tác tại chi
bộ cơ quan là 13 Đảng viên.
Tổng số cán bộ, công chức, lao động hợp đồng hiện đang công tác tại cơ quan Đảng
ủy, HĐND, UBND là 45 người, trong đó cán bộ, công chức là 20 người. Trình độ chuyên
môn đại: học 15, cao đẳng 02, trung cấp 4, đang học đại học 03 người. Trình độ lý luận
chính trị cao cấp lý luận hành chính 01 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị 12 đồng chí.
Tổng số công đoàn viên trong cơ quan là 20 người.
* Thuận lợi:
Kết quả thực hiện Quy chế cơ quan văn hóa xã Hát Môn thường xuyên nhận được
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện của Đảng ủy, HĐND, UBND
xã Hát Môn. Đặc biệt là sự hướng dẫn chỉ đạo của Phòng VH&TT huyện Phúc Thọ. Cán
bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan xã Hát Môn đã phát huy tốt vai trò nhiệm vụ
của mình, cùng với MTTQ, các đoàn thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh
tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng.
1


* Về khó khăn
Kinh phí hoạt động của các ban ngành, đoàn thể còn ít nên hiệu quả hoạt động chưa
cao.
Hoạt động của một số ban ngành, đoàn thể làm việc còn chưa đi sâu vào các chuyên
đề cụ thể.
Những thuận lợi, khó khăn đã tác động và ảnh hưởng chi phối không nhỏ đến cán
bộ, công chức, nhân viên lao động.
II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO

Trong năm Đảng ủy, UBND xã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc việc xây
dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.
Ban vận động đã tập trung quán triệt học tập và tổ chức thực hiện Thông tư
01/2012/TT-BVHTT&DL ngày 18/01/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc
quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”,

“đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; UBND xã ra quyết định
số 55/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 về việc thành lập Ban vận động xây dựng “cơ quan đạt
chuẩn văn hóa”. Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 về việc ban hành quy chế
xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 về
việc kiện toàn Ban vận động xây dựng “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.
Ban vận động thực hiện quy chế “cơ quan đạt chuẩn văn hóa” do đồng chí Phó chủ
tịch UBND xã làm Trưởng ban, trong quá trình hoạt động ban vận động thường xuyên
củng cố và kiện toàn, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của
Ban. Thường xuyên nhắc nhở các ban ngành đoàn thể, thực hiện nghiêm túc quy chế văn
hóa; bám sát, triển khai các văn bản hướng dẫn, quy định của các cấp.
III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Ban vận động thường xuyên kết hợp các hội nghị, tuyên truyền thông tư số
01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,
về việc Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn
văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; đến toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức chức trong cơ quan.
Phát động tuyên truyền về kế hoạch, Quy chế “cơ quan đạt chuẩn văn hóa” đến toàn
thể cán bộ, công chức, nhân viên lao động trong cơ quan. Qua đó các tiêu chí văn hóa đã
thấm nhuần trong nhận thức của cán bộ, công chức cơ quan.
Ban vận động kết hợp công đoàn xã, các đoàn thể thường xuyên tổ chức, đưa nội
dung quy chế cơ quan văn hóa vào sinh hoạt tại các cuộc hội nghị, hội họp.

2


IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 03 TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN “CƠ QUAN ĐẠT
CHUẨN VĂN HÓA”.

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban,
ngành chức năng của huyện Phúc Thọ. Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ
XXIV nhiệm kỳ 2010-2015. Cơ quan: Đảng ủy HĐND, UBND xã Hát Môn trong năm
2013 đã đạt được nhiều thành quả trong cả hệ thống Đảng và chính quyền.
- Về công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy
+ Công tác tư tưởng: Ban thường vụ Đảng ủy trong năm qua luôn làm tốt công tác
tư tưởng, lãnh đạo tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các ngày lễ kỷ niệm của đất nước,
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tổ chức hội nghị chuyên đề cho cán bộ,
đảng viên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học tập Nghị quyết
TW6, TW7, thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” theo đúng kế hoạch.
+ Công tác tổ chức: BTV làm tốt các chức năng nhiệm vụ của mình, trong năm đã
tổ chức triển khai đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 theo đúng kế hoạch. Ban hành 09
Nghị quyết, 04 chương trình và 7 kế hoạch. Tổ chức trao tặng 5 huy hiệu Đảng, trong đó
huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 01 đồng chí (Huyện ủy trao tặng), và tổ chức nhiều công tác
khác.
+ Công tác kiểm tra: UBKT Đảng ủy đã thực hiện kế hoạch xây dựng đầu năm
2013. Thực hiện tốt Nghị quyết Đảng ủy đề ra, giám sát công tác dồn điền đổi thửa ở các
cụm dân cư. Thực hiện Kế hoạch của UBKT Huyện ủy về giám sát công tác lãnh đạo chỉ
đạo xây dựng Nông thôn mới gắn liền với dồn điền đổi thửa, theo chương trình số 09CTr/HU ngày 24/10/2011 của Huyện ủy một cách sát sao, quyết liệt.
+ Về công tác dân vận: BTV Đảng ủy luôn chú trọng đến công tác Dân vận, đổi mới
cách thức Dân vận, thành lập 10 tổ dân vận tại 10 cụm dân cư do đồng chí Bí thư chi bộ
làm tổ trưởng.
- Về Công tác lãnh đạo, giám sát của HĐND
Trong năm HĐND luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức tiếp xúc cử
tri, kịp thời giải quyết những vấn đề kiến nghị của nhân dân đúng thời gian dảm bảo hiệu
quả hoạt động.
- Về công tác chính quyền:
Với sự tập trung lãnh đạo của Đảng, chính quyền xã, sự đoàn kết nỗ lực của cán bộ,
nhân dân toàn xã. Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong năm đạt được kết quả cụ thể
như sau:

+ Kinh tế:
Giá trị giá trị sản xuất nông nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đều tăng
trưởng so với các năm.
3


Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2013 đạt 39,3 tỷ đồng chiếm 26,7%,
tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản đạt 51,9 tỷ đồng chiếm 35,2%, tổng giá trị
kinh doanh dịch vụ đạt 51,9 tỷ đồng chiếm 38,1%. Thu nhập bình quân đầu người
năm 2013 đạt 17,53 triệu đồng/người/năm.
Công tác xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục được triển khai và thực hiện theo
Nghị quyết số 11 của Đảng ủy, Nghị quyết số 07 của HĐND xã về xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2011-2020 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Với sự cố gắng nỗ lực phấn
đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như sự tích cực tham gia hưởng ứng của Đảng bộ
và nhân dân trong xã, đến nay xã đã đạt được 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên
cạnh những tiêu chí đã đạt được, địa phương đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện 10
tiêu chí còn lại, trong đó có 06 tiêu chí cơ bản đạt đó là: Giao thông, hộ nghèo, tỷ lệ lao
động có việc làm, giáo dục, y tế, môi trường.
Công tác dồn điền đổi thửa: Tiến độ đến nay đã có 9/9 cụm dân cư thực hiện
phương án dồn diền đổi thửa: khảo sát thực địa, lập phương án, lên sơ đồ, tổ chức họp dân,
gắp phiếu. Đã bàn giao diện tích ngoài thực địa, phấn đấu đến 31/12/2013 hoàn thành việc
giao đất, tổng diện tích 164,3 ha (đồng 114,3 ha, bãi 50 ha).
+ Văn hóa- xã hội
Về y tế-dân số: Duy trì công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo chương trình Y
tế Quốc gia- tiêm chủng mở rộng đạt 99,9%. Tổ chức tiêm vắcxin cho trẻ và tiêm phòng
uốn ván cho phụ nữ mang thai, đạt 100% kế hoạch. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đảm bảo
cho việc thăm, khám chữa bệnh cho nhân dân. Hoàn thành chương trình xã đạt chuẩn
Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện các biện
pháp kế hoạch hóa gia đình, năm 2013 số sinh con thứ 3 là 22 trường hợp chiếm 1,12%
tổng số hộ dân.
Về công tác giáo dục: Cơ sở trang thiết bị trường học được quan tam đầu tư, năm
2013 trường THCS đầu tư hệ thống máy tính gồm 20 bộ máy, góp phần nâng cao chất
lượng học tập của học sinh. Công tác chuyên môn, chất lượng dạy và học được chú trọng,
tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi trường Tiểu học đạt 82%, trường THCS đạt 68%, số lớp tốt và
khá trường Mầm non 13/13, trong đó có 8/13 lớp tốt.
Văn hóa thông tin- Truyền thanh:
Làm tốt công tác tuyên truyền, làm tốt việc tiếp âm, tiếp sóng đài 3 cấp, cập nhập
thông tin hàng ngày theo quy định, trong năm đã viết được 135 tin, 93 bài và đưa 341
thông báo kẻ vẽ, cắt dán 70m2 pano, 105 băng zôn khẩu hiệu và treo 2000 cờ các loại.
Ban văn hóa phối hợp với MTTQ và các đoàn thể xã, tuyên truyền nhân dân thực
hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn
với xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa, thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trong năm có 05 gia đình thực hiện hỏa táng theo
quy định của Thành phố Hà Nội. Số hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2013 là
1560/1947 hộ, đạt 80,1%.
4


Phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng hoạt động sôi nổi toàn xã có 13 Câu lạc
bộ văn hóa văn nghệ, thể thao, các loại hình CLB đều hoạt động có hiệu quả. Các câu lạc
bộ thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với CLB xã bạn.
Ban văn hóa phối hợp ban ngành các cấp làm tốt công tác quản lý, phát huy giá trị
di tích tại địa phương, thực hiện công tác tiếp nhận đồ thờ tự đúng trình tự. Phối hợp các
cấp hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng cấp xếp hạng di tích Đền thờ Hai Bà Trưng từ cấp Quốc
gia lên cấp Quốc gia đặc biệt. Trong năm làm hồ sơ đề nghị xếp hạng 03 di tích: Chùa Bảo
Lâm, Đền thờ Đức Thánh Thủy và Phủ Quận Công đã hoàn thành hồ sơ trích ngang đề
nghị cấp trên xếp hạng.
Về chính sách thương binh- xã hội: Ban thương binh xã hội chăm lo thực hiện tốt
các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, các đối tượng chính sách; cấp phát tiền
lương hưu trí, trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội đầy đủ, kịp thời đảm bảo an sinh xã hội. Phối
hợp các ngành liên quan tổ chức trao quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết Qúy tỵ
2013 và ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt
21.730.000đ. Số hộ nghèo năm 2013 giảm còn 3,4%, không có hộ đói.
Về an ninh- Quốc phòng: Nhìn chung trong năm 2013 tình hình an ninh chính trị
được giữ vững. Trật tự xã hội, an toàn giao thông giảm rõ rệt (so với năm 2012 giảm 11 vụ
= 39 đối tượng). Quản lý hành chính nhà nước về trật tự xã hội được thực hiện đúng quy
định của Pháp luật. Công tác Quốc phòng và quân sự địa phương, luôn duy trì lực lượng
sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ trong những ngày lễ tết. Thực hiện công tác tuyển quân, giao
quân đảm bảo chất lượng. Làm tốt công tác hậu phương quân đội, kết hợp với Ban thương
binh xã hội giải quyết đầy đủ cho các trường hợp theo quy định.
- Về hoạt động MTTQ và các đoàn thể
+ Năm 2013 Đảng ủy đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể thường xuyên củng cố tổ
chức nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tiếp tục phối hợp với các ban ngành
tuyên truyền, vận động nhân dân, làm tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết hợp các ban ngành, đoàn thể xã vận động nhân dân ủng hộ các
loại quỹ, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra : “Qũy vì người nghèo = 45.440.000đ, đền ơn
đáp nghĩa = 21.730.000đ, quỹ bảo trợ trẻ em = 8.770.000đ, quỹ khuyến học =
18.618.000đ”, vận động nhân dân ủng hộ lũ lụt Miền trung = 5.000.000đ. Chỉ đạo bầu
thanh tra nhân dân ở các cụm dân cư và kiện toàn thanh tra nhân dân theo đúng luật. Tổ
chức thành công hội thi “Trưởng ban công tác mặt trận giỏi”, dự thi được giải nhất huyện,
giải khuyến khích Thành phố.
+ Hội Phụ nữ, tích cực vận động hội viên tham gia sản xuất, tham gia tổ chức các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng xuân Qúy Tỵ, ngày thành lập Đảng 3/02,
tuyên truyền kỷ niệm 5 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, tham gia lễ hội truyền
thống Đền thờ Hai Bà Trưng. Tích cực vận động hội viên tham gia phong trào thi đua
“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”.
5


Tham gia hội thi Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đạt giải nhất cụm, tổ chức tốt hội
thi “Chi hội trưởng Phụ nữ giỏi”.
+ Hội CCB chăm lo xây dựng hội vững mạnh về mọi mặt, trong năm đăng ký và thi
đua các phong trào: “Đẩy mạnh phong trào Hội CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi” góp phần
nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên, “Xây dựng hội trong sạch, vững mạnh
về chính trị, tư tưởng và tổ chức”. Vận động hội viên tham gia phong trào thi đua “Hội
viên hội CCB gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa năm 2013”, các phong trào thường
xuyên duy trì tốt, có hiệu quả.
+ Hội Nông dân của xã thực hiện tốt nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền,
thực hiện tốt các Nghị quyết, Chương trình của Đảng ủy, chăm lo tới đời sống hội viên.
Hội Nông dân tích tham gia các cuộc vận động: “Người nông dân thủ đô chỉ sản xuất và
bán ra thị trường sản phẩm an toàn”; “Người nông dân thủ đô thanh lịch, phong trào nông
dân lao động sản xuất kinh doanh giỏi”, đã góp phần xây dựng phong trào hội “Hội nông
dân vững mạnh”.
+ Đoàn Thanh niên, Tổ chức, vận động hội viên tham gia các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, TDTT nhân các ngày lễ lớn, ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Phát động đoàn viên
tham gia lao động tình nguyện, vận động đoàn viên làm tốt công tác vệ sinh môi trường.
+ Công đoàn cơ sở xã phối hợp tốt với UBND thường xuyên động viên, đoàn viên
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn xã luôn chú trọng đến đời sống tinh thần
của công đoàn viên, thường xuyên tổ chức tham gia các hội thao trong địa phương và toàn
huyện. Trong năm công đoàn xã đã vận động Công đoàn viên tham gia hội khỏe Cán bộ,
công nhân viên chức đạt 01 giải nhì, 01 giải ba môn cầu lông, tham gia Đại hội TDTT lần
thứ VIII xã. Chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức lao động trong cơ
quan, và tham gia đóng góp xây dựng quỹ mái ấm công đoàn. Thường xuyên tổ chức lao
động vệ sinh cơ quan vào thứ 6 hàng tuần, góp phần xây dựng công đoàn cở sở xã “Tiên
tiến, vững mạnh”.
Nhìn chung các tổ chức chính trị- xã hội luôn có phong trào thi đua, thực hiện tốt
nhiệm vụ của mình.
* Các tổ chức, Hội, ban ngành đều có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực,
hiệu quả, góp phần hoàn thành kế hoạch công tác năm.
* Được sự giúp đỡ tạo điều kiện của Đảng ủy, chính quyền, 100% cán bộ, công
chức trong cơ quan thường xuyên theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ.
* Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan thường xuyên thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo
đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
* Các hoạt động dịch vụ công luôn được chú trọng, phù hợp với nhiệm vụ được
giao, chất lượng đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu của nhàn dân.
* Hàng năm cán bộ, công chức đổi mới tư duy, sáng tạo trong công việc, góp phần
hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, chính quyền giao phó.
6


2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở
*100% Cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp
sống văn minh. Cán bộ, công chức, viên chức luôn thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TU ngày
3/10/2012 của thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới trên địa bàn TP Hà Nội; Chỉ thị 28 CT/HU ngày 20/3/2013 của Huyện ủy về việc tổ
chức việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội và các sinh hoạt cộng đồng, gia đình cán bộ,
công chức, viên chức hàng năm đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
* 100% cán bộ, công chức, viên chức và người thân trong gia đình không mắc các tệ
nạn xã hội, không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền
và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan.
* Cán bộ, công chức tham gia sinh hoạt cơ quan đầy đủ, các hội nghị giao ban
tháng, quý đều được chuẩn bị chu đáo và triển khai sâu, rộng đến từng cán bộ, công chức;
Cán bộ công chức cơ quan luôn thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, đi làm đầy đủ,
nghỉ đúng giờ quy định; Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được cơ quan chú trọng, đảm bảo
thực hiện tốt, mọi công việc của UBND đều được công khai, dân chủ tại hội nghị.
- Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan luôn có tinh thần đoàn kết, tương trợ,
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Công đoàn xã luôn kịp thời động viên thăm hỏi, giúp đỡ cán
bộ, công chức khi ốm đau, khi gặp khó khăn trong cuộc sống.
* 99% cán bộ, công chức, viên chức không hút thuốc lá trong phòng làm việc,
không uống rượu, bia trong giờ làm việc. Trang phục gọn gàng, lịch sự đảm bảo văn hóa
công sở.
- Trụ sở làm việc cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, các phòng ban được bố trí đầy
đủ, khuôn viên được bài trí đúng quy định.
3. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
* 100% cán bộ, công chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của
Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
* 100% cán bộ, công chức nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan,
chấp hành nghiêm chỉnh luật cán bộ, công chức. Không có cán bộ vi phạm pháp luật;
không có khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. Cơ quan luôn đảm bảo các điều kiện cho cán
bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, an ninh viên túc trực thường xuyên.
* Công tác cải cách hành chính được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, thực hiện
cơ chế một cửa theo quyết định số 93/2007/QĐ ngày 22/6/2007 của Thủ tướng chính phủ,
tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đúng quy định, có phòng tiếp công dân do cán
bộ chuyên môn phụ trách. Tính từ ngày 01/01/2013 đến 30/9/2013 tiếp nhận giải quyết
được 7073 thủ tụ hành chính, trong đó có 04 thủ tục hành chính đang trong thời gian giải
quyết, không có hồ sơ trả quá hạn. Cán bộ một cửa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hài
hòa cở mở trong giao tiếp, nhiệt tình trong công việc đáp ứng được nhu cầu giao dịch của
nhân dân. Bộ phận 1 cửa thực hiện chế độ làm việc sáng thứ 7 hàng tuần đầy đủ; Quản lý
7


sử sụng ngân sách nhà nước có hiệu quả, không để xảy ra lãng phí; Cán bộ, công chức
viên chức luôn có tinh thần đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
* Đánh giá chung
Nhìn chung các phong trào thi đua trong năm của cơ quan đều thiết thực, hiệu quả
gắn kết được mục tiêu, nội dung thi đua với nhiệm vụ chính trị. Toàn thể cán bộ công
chức, viên chức, lao động cơ quan đều có ý thức thực hiện các mục tiêu đề ra.
- Ưu điểm
Trong năm cơ quan đã tổ chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thực
hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được pháp luật quy định. Đúng chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có vụ việc làm sai,trái
gây hậu quả, không có trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật. Cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tốt, đoàn kết nội bộ tốt, có
ý thức xây dựng cơ quan đoàn thể vững mạnh, hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào
thi đua yêu nước.
- Tồn tại, hạn chế
Trình độ năng lực của một số cán bộ công chức mới, bước đầu còn chưa đáp ứng
được nhiệm vụ được giao, vì vậy hiệu quả một số việc còn chưa cao.
PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2014-2018
1. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung của Quy chế dân chủ, trong hoạt động của cơ
quan, xây dựng cơ quan, Đảng bộ và đoàn thể vững mạnh, giữ vững cơ quan văn hóa khi
đã được công nhận. Các đoàn thể phấn đấu đăng ký các phong trào thi đua đạt loại tốt.
2. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” trong cán bộ, công chức cơ quan. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ
công chức, viên chức, lao động trong việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan.
3. Vận động cán bộ, công chức, viên chức lao động tích cực thực hiện các nhiệm vụ
của mình và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Vận động cán bộ, công chức tự nâng cao
trình độ nghiệp vụ.
4. Chỉ đạo quyết liệt chương trình xây dựng Nông thôn mới, hoàn thành các đề án,
các dự án thành phần theo đúng kế hoạch.
5.Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi và
xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, từng bước nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức góp phần thiết thực vào việc phấn đấu hoàn
thành nhiệm vụ được giao.
6. Có kế hoạch tự kiểm tra, rà soát định kỳ hàng năm theo các tiêu chuẩn trong
thông tư 01/2012/TT-BVTT DL ngày 18/01/2012 của Bộ Văn hóa TT&DL về việc quy
định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự về việc Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét
và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp
8


đạt chuẩn văn hóa”. Hàng năm tổng kết đánh giá kết quả xây dựng danh hiệu “cơ quan đạt
chuẩn văn hóa”.
7. Tăng cường công tác tuyên truyền Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày
27/4/2012 về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội cho cán bộ, công chức cơ quan.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện phấn đấu xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn
hóa” của Đảng ủy- HĐND- UBND và các đoàn thể xã Hát Môn năm 2013. Kính đề nghị
UBND huyện Phúc Thọ, Ban chỉ đạo phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” huyện Phúc Thọ
xem xét công nhận Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hát Môn đạt danh hiệu “Cơ quan đạt
chuẩn văn hóa”.
TM. BAN VẬN ĐỘNG

Nơi nhận:
- UBND huyện Phúc Thọ;

TRƯỞNG BAN

- Ban chỉ đạo “TD ĐKXD ĐSVH” huyện;
- BTV Đảng ủy; TT HĐND; UBND xã;
- BCH Công đoàn xã;

Phó chủ tịch UBND xã

- Ban vận động xây dựng “cơ quan đạt
chuẩn văn hóa”;

Nguyễn Đình Trường

- Lưu VT.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Khương

9


I

10x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×