Tải bản đầy đủ

Kế hoạch tổ chức ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HÁT MÔN
Số: /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc
Hát Môn, ngày

tháng

năm 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ phát động “Ngày chạy Olympic” vì sức khỏe toàn dân năm 2016.
Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 27/01/2016 về việc phát động Ngày
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016. UBND xã Hát Môn xây dựng Kế hoạch
“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2016 trên địa bàn xã Hát Môn như sau:
I.
Mục đích yêu cầu
- Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng ngày
chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng

thói quen thường xuyên luyện tập Thể dục thể thao, nhằm nâng cao thể chất cho mọi
người;
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập Thể dục
thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân,
chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp
phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
- Tổ chức Ngày chạy Olympic đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm. Vận động đông
đảo quần chúng nhân dân tham gia, đạt chất lượng, hiệu quả.
II.
Thời gian và địa điểm tổ chức
1. Tổ chức phát động “ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”
- Thời gian: 8h sáng ngày 27/3/2016 (chủ nhật)
- Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Hát Môn
- Thành phần: Nhân dân 10 cụm dân cư, các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể
Hội ND, CCB, ĐTN, NCT, PN, cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc
UBND xã Hát Môn.
2. Nội dung, qui mô và hình thức tổ chức
- Tổ chức tuyên truyền về vai trò của việc tập luyện Thể dục thể thao trên phương tiện
truyền thanh.
- Vận động các đối tượng nhân dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để luyện tập
hàng ngày nhằm nâng cao trí lực và thể lực.
- Trang trí địa điểm tổ chức trang trọng, treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ phướn tại địa
điểm tổ chức, đích, xuất phát.
+ Khẩu hiệu:
Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại
Khỏe để xay dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Chương trình tổ chức:
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự


+ Phát biểu của BTC ôn lại truyền thống của ngành Thể dục TTViệt Nam trong 70
năm qua, đọc bài “Thể dục và sức khỏe”, kêu gọi toàn dân tham gia tập Thể dục thể thao
của Bác Hồ.
+ Tổ chức chạy đồng hành, lực lượng tham gia tối thiểu 500 người trở lên, cự ly chạy
tối thiểu 1km trở lên (Khối cơ quan 30 người, trường học 20 học sinh, 5 tổ chưc
Hội đoàn thể ND, PN, CCB, NCT ĐTN mỗi đoàn thể 40 người. 10 cụm dân cư
mỗi cụm 25 người.
III. Tổ chức thực hiện
1. Ban văn hóa và thông tin thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc việc thực
hiện Kế hoạch. Kết hợp các đoàn thể chỉ đạo tổ chưc Ngày chạy Olympic.

- Có kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh trước, trong và sau khi ngày
phát động diễn ra.
- Trang trí khánh tiết khu vực diễn ra lễ phát động ngày chạy Olympic và khu vực
chạy.
2. Ban công an- Quân sự Có kế hoạch phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn
trước, trong – sau khi hoạt động diễn ra.
3. Trạm y tế: Chủ động phân công cán bộ y tế trực thường xuyên tại khu vực diễn
ra các hoạt động.
4. Đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể, Hội Nông dân, LH Phụ nữ, CCB, Người cao
tuổi và Đoàn thanh niên xã chủ động kế hoạch tuyên truyền vận động, đôn đốc các thành
viên, hội viên và nhân dân tham gia lễ phát động “Ngày chạy Olympic”.
5. Trường Trung học cơ sở Hát Môn: Tổ chức tuyển chọn 20 học viên tham gia
Lễ phát động “Ngày chạy Olympic” 2016.
6. Cụm dân cư: Các đồng chí Bí thư chi bộ, ông (bà) cụm trưởng cụm dân cư,
tuyên truyền vận động nhân dân tham gia lễ phát động ngày chạy Olympic, mỗi cụm 25
người.
Trên đây là Kế hoạch Lễ phát động “Ngày chạy Olympic” năm 2016, UBND xã
Hát Môn đề nghị các ban, ngành đoàn thể, trường học, cụm dân cư thực hiện.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Trung tâm TDTD huyện; Để báo cáo

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban TV Đảng ủy;
- UBND xã;
- Các ban ngành có liên quan của xã; Để thực hiện
- Cụm trưởng cụm dân cư;
- Lưu VP.

Nguyễn Đình TrườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×