Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu cong vẹo cột sống tại thái bình

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

HS

Học sinh.

PHCN

Phục hồi chức năng.

TH

Tiểu học.

THCS

Trung học cơ sở.

PTTH

Phổ thong Trung học.


TK

Thần kinh.

VCS

Vẹo cột sống.

CVCS

Cong vẹo cột sống.


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Trịnh Văn Minh (2002). Giải phẫu ngực - bụng. Giải phẫu người tậpII.Bộ môn Giải phẫu, trường Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất bản Y học.
Trần Đình Long, Lý Bích Hồng, Nguyễn Hoài An(1995). Tình hình
cong vẹo cột sống ở học sinh phổ thong cơ sở Trần Quốc Toản, Hoàn
Kiếm, Hà Nội từ 1982 đến 1989. Tạp chí Nhi khoa, hội nhi khoa ViệtNam, 4-9.
Trần Văn Dần, Đào Thị Mùi (2005). Nghiên cứu về bệnh cong vẹo
cộtsống ở học sinh phổ thông Hà Nội, thực trạng và giải pháp dự
phòng.Đề tài cấp Bộ Y tế, Hà Nội.
Nguyễn Thị Lan (2013). Thực trạng vẹo cột sống ở học sinh huyện
Mỹ Đức, Hà Nội và nhu cầu phục hồi chức năng. Luận văn chuyên
khoaII, Đại học Y Hà Nội.
Vũ Văn Túy(2001). Một số nhận xét về tình hình VCS ở HS tiểu học
và trung học cơ sở huyện An Hải, Hải Phòng, Luận văn TN thạc sỹ Yhọc, ĐHYHN 2001.
Nguyễn Hữu Chỉnh(2005). Đánh giá thực trạng, các yếu tố liên quan
và ứng dụng giải pháp dự phòng vẹo cột sống cho HS thành phố HảiPhòng. Mã số đề tài 3852/QĐ-BYT.
Winter RB, Moe JH, Lonstein JE (1984). Posterior spinal arthrodesis
for congenital scoliosis: an analysis of 290 patients 5 to 19 years old. JBone Joint Surg Am 66:1188–1197.
Slabaugh P, Winter R, Lonstein J, et al. (1980). Lumbosacral
hemivertebrae: a review of 24 patients with resection in eight. Spine
5:234–244.

MỤC LỤC


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.........................................................
ĐẶT VẤN ĐỀ......................................................................................
NỘI DUNG..........................................................................................
A. Tổng quan bệnh cong vẹo cột sống học đường......................
1. Khái niệm cong vẹo cột sống.....................................................
2. Phân loại cong vẹo cột sống......................................................
2.1.
Phân loại theo nguyên nhân...........................................
2.2.
Phân loại theo hình dáng................................................
2.3.
Phân loại theo thời gian mắc..........................................
2.4.
Phân loại theo vị trí.........................................................
2.5.
Phân loại theo chức năng cân bằng của cột sống.........
2.6.
Phân loại theo hình ảnh X Quang..................................
2.7.
Phân loại theo múc độ biến đổi cột sống......................
2.8.
Phân loại theo tiến triển lâm sàng.................................
3. Ảnh hưởng của cong vẹo cột sống đến sức khỏe.....................
B. Thực trạng CVCS ở Việt Nam và thế giới..............................
1. Tình hình CVCS trên thế giới....................................................
2. Tình hình CVCS ở Việt Nam......................................................
C. Phòng chống CVCS cho học sinh..............................................
1. Cải thiện điều kiện vệ sinh học đường.....................................
1.1.
Cải thiện môi trường nhà trường.....................................
1.2.
Cải thiện điều kiện vệ sinh lớp học................................
1.2.1. Bàn ghế hợp vệ sinh.......................................................
1.2.2. Vệ sinh chiếu sáng.........................................................
1.2.3. Vệ sinh trang bị, đồ dùng học tập................................
1.2.4. Vệ sinh chế độ học tập..................................................
2. Khám phát hiện cong vẹo cột sống định kỳ..............................
2.1.
Khám lâm sàng.................................................................
2.2.
Khám bằng thước đo cong vẹo cột sống........................
2.3.
Chụp X- Quang: xác định góc cong, vẹo.......................
3. Giáo dục, truyền thông, phòng chống CVCS...........................
3.1.
Đối tượng, vai trò các đối tượng truyền thông..............
3.2.
Các nội dung yêu cầu trong truyền thông.............................
3.2.1.
3.2.2.

Nâng cao sức khỏe thể chất..........................................
Đảm bảo vệ sinh thiết bị, đồ dùng học tập..................

KẾT LUẬN..........................................................................................


TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×