Tải bản đầy đủ

on thi tn 12

TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

Tổ: Xã Hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do –Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày …..tháng 05 năm 2016

KẾ HOẠCH ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016
MÔN: Địa lí; LỚP: 12
Họ và tên: ĐỖ THỊ THANH XUÂN
I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
1.Các văn bản hướng dẫn:
Thực hiện cồn văn số 378/SGDĐT-GDTrH ngày 04/4/2015 của Sở
GDĐT Thái Nguyên về việc tổ chức ôn thi THPT quốc gia năm 2016.
Căn cứ kế hoạch số:61/THPTTrC- KHCM ngày 04/5/2015 của trường
THPT Trại Cau về việc ôn tập bồi dưỡng học sinh lớp 12 dự thi THPT quốc gia
năm 2016
Căn cứ vào số buổi( số tiết) dạy thêm ôn thi tốt nghiệp theo phân công của
BCM.
2. Đặc điểm tình hình :

2.1. Tình hình giáo viên:
- Thuận lợi của giáo viên :Học sinh chịu khó học tập ,nghiên cứu bài học và
nghiêm túc ôn luyện .
Nhà trường luôn quân tâm động viên các giáo viên.
- Khó khăn của giáo viên: Một số em học sinh vẫn còn chưa đi học đều ,thời tiết
nóng nực
2.2.Tình hình học sinh:
- Số lượng học sinh tham gia ôn thi tốt nghiệp:
Lớp
12A4
12A5

Tổng số học
sinh đăng kí
31
32

Khá, giỏi
20
25

Trung bình
74
70

-Thuận lợi của học sinh:
1

Yếu ,kém
6
5


Mặc dù điều kiện đến trường đối với các em còn khá vất vả do hầu hết các em
nhà ở xa trường học nhưng các em rất chịu khó trong quá trình ôn luyện và khắc
phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt việc học của mình.
-Khó khăn của học sinh:
- Do học sinh ở vùng sâu vùng xa, có điều kiện khó khăn hơn thành phố nên
trình độ nhận thức của häc sinh trường THPT Tr¹i cau vẫn còn khá hạn chế.
II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1.Chỉ tiêu phấn đấu:
Lớp
12A4
12A5
Tổng

Số học sinh

Số lượng(từ 5 điểm trở Tỷ lệ(% từ 5 điểm trở

31
32
63

lên)
22
23
45

lên)
71%
72%
71%

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Thời gian ôn: Từ 9/5 đến hết ngày 25/6/2016.
Số buổi( tiết) ôn: dự kiến 15 buổi( 45 tiết)/môn.
2.Kế hoạch cụ thể:
2.1.Kế hoạch chung:

2


Tên Chủ đề

Số

Mục tiêu (Theo chuẩn kiến thức kĩ

tiết

năng)
- Kiến thức : Trình bày được đặc điểm
GTVT và TTLL ở nước ta.
+ Phân tích ảnh hưởng của VTĐL và
phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kt – xh
và quốc phòng .

Vị trí địa lý,
phạm vi lãnh

01

thổ

Đặc

04

: + Phân tích các thành phần tự nhiên để
thấy được các đặc điểm cơ bản của tự
nhiên Việt Nam.
+ Phân tích được các đặc điểm của cảnh
quan 3 miền tự nhiên ở nước ta : MB và
ĐBBB, MTB và BTB, MNTB và NB.
+Trình bày được 1 số tác động tiêu cực do
thiên nhiên gây ra đã phá hoại sản xuất,
gây thiệt hại về người và của
+Biết được sự suy thoái tài nguyên rừng,
đa dạng sinh học, đất - > một số nguyên
nhân dẫn đến sự suy giãm, cạn kiệt tài
nguyên và ô nhiễm môi trường.
+Biết được chiến lược, chính sách về tài
nguyên và môi trương của Việt Nam

07

+ Phân tích được 1 số đặc điểm dsố và
phân bố dân cư VN
+ Phân tích được nguyên nhân và hậu quả
của đông dân, gia tăng dân số nhanh, sự
phân bố dân cư không hợp lý
+ Biết được 1 số chính sách dsố nước ta.
+Hiểu và trình bày được 1 số đặc điểm của
nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở
nước ta.
+ Hiểu vì sao việc làm đang là vấn đề gay
gắt của nước ta và hướng giải quyết
+ Hiểu được 1 số đặc điểm ĐTH ở VN
nguyên nhân và hậu quả.
+ Biết được sự phân bố mạng lưới đô thị
ở nước ta.

điểm

chung của tự
nhiên, vấn đề
sử dụng và bảo
vệ tài nguyên

Địa lý dân cư

+ Phân tích được sự chuyển dịch cơ cấu
kinh tế: theo ngành, theo thành phần kinh
tế và lãnh thổ
+ Trình bày được ý nghĩa của chuyển
dịch cơ cấu kinh tế đối với sự phát triển
kinh té nước ta.
Chứng minh và giải thích được các đặc
điểm chính của nền nông nghiệp nước ta.
3

Chuyển dịch

+ Hiểu và trình bàyđược cơ cấu của ngành
nông nghiệp.

Ghi chú


Thi thử, chấm bài, sửa chữa những sai sót trong khi làm bài đặc biệt là kĩ năng
vẽ biểu đồ, nhận xét và đọc Atlat Việt Nam. Rút kinh nghiệm. Động viên Học
sinh thi TN và ĐH đạt kết quả cao.

XÉT DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG:

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

®ç thÞ thanh xu©n

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×