Tải bản đầy đủ

de thi hsg lop 10

SỞ GD VÀ ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTTH TRẠI CAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÌ THI CHỌN LỌC HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2015-2016
ĐỀ THI - Môn: Địa lí – Lớp: 10

Thời gian :150 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1( 5 điểm): Hãy xác định vào các ngày 5/4 Mặt trời lên thiên đỉnh ở vĩ độ
nào? tính góc nhập xạ của các địa điểm sau vào ngày 5/4:
Địa điểm

Huế

Đà nẵng

Tp.Hồ
Vũng tàu

Chí Minh

Cần thơ

Kép-tao

Vĩ độ

160 26’ B

16002’B

10047’B

10002’B

33056’N

10035’B

b. Vì sao các vật thể chuyển động trên trái đất đều bị lệch hướng?
Câu 2(6 điểm): Cho bảng số liệu.
Năm
1960
1976
1999
2005
2011

Tổng số dân
30,2
49,2
76,3
83,1
87,8

(Đơn vị: triệu người)
Số trẻ em được sinh ra Số người chết
1,407
0,362

1,943
0,369
1,518
0,427
1,545
0,440
1,457
0,606

a, Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô dân số và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của
nước ta trong thời kì 1960-2011.
b, Nhận xét và giải thích .
Câu 3 (5 điểm):
a, Em hãy trình bày ảnh hưởng của khí hậu đến sự phát triển và phân bố sinh
vật. Chứng minh thảm thực vật có sự phân bố theo vĩ độ và độ cao.
b, Phân tích tác động của địa hình và khí hậu dến chế độ nước sông trên thế giới.
Câu 4( 4 điểm):
Tính độ cao của đỉnh núi A và nhiệt độ tại độ cao 200m của sườn đón gió biết rằng
nhiệt độ tại đỉnh núi là 80C, nhiệt độ chênh lệch giữa chân núi và đỉnh núi là 180C.

………………hết……………


SỞ GD VÀ ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTTH TRẠI CAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐÁP ÁN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Địa lí – 10

Câu Ý

Nội dung cơ bản

Điể
m

Câu1

a

b

Câu2

a

Địa
điểm

Huế

Đà
nẵng
3,0đ

Vĩ độ

16026
B

16002
B

Góc
nhập
xạ

77021

77045

-Khi quay quanh
trục trái đất,ở các vĩ 2,0đ
độ khác nhau trừ 2
cực có vận tốc dài
khác nhau hướng
chuyển động từ tây
sang đông vì vậy
các vật thể chuyển
đông đêu bị lệch
hướng so với vị trí 1,5
ban đầu , do lực
criolit bán cầu bắc
vật lệch về bên phải, 3,0
bán cầu nam bị lệch
bên trái theo hướng
chuyển động, lực
này làm ảnh hưởng
tới sự hoạt động của
dòng biển, dòng
sông, đường đạn


1,5

bay.
b

Năm
1960
1976
1999
2005
2011

Câu3

a

Tổng số
dân(triệu
người)
30,2
49,2
76,3
83,1
87,8

-

Vẽ biểu đồ
kết hợp.

-

Yêu
cầu
chính xác ,
sai trừ 0,25
điểm

Nhận xét và giả 2,5
thích:
đ
- Quy mô dân
số liên tục
tăng(
dẫn
chứng)
-

Tỉ suất gia
tăng tự nhiên
giảm(dẫn
chứng)

-

Vậy quy mô
dân số nước
ta vẫn còn
tăng
nhanh
mặc dù tỉ
xuất gia tăng
dân số tự
nhiên
đã
giảm: do sinh
bù sau chiến
tranh nhiều,
quy mô dân
số quá đông,


b

Câu 4

gia tăng dân
số giảm là do:
kế hoạch hóa
gia đình, tỉ lệ
người
già
ngày càng lớn
khiến tỉ suất
tử thô tăng.

-Khí hậu là nhân tố
tự nhiên ảnh hưởng 2,5đ
trực tiếp đến sinh
vật thông qua các
yếu tố:Nhiệt độ,
nước, độ ẩm, ánh
sáng…
-Nhiệt độ: nơi nào
có nhiệt độ thích
hợp sinh vật phát
triển nhanh hơn.
- Nước và độ ẩm:
nhiệt cao ,độ ẩm lớn
sinh vật phát triển
tốt và ngược lại.
4,0đ
-Ánh sáng: quyết
định đến quang hợp
của cây xanh.
+ Sự phân bố thảm
thực vật theo vĩ độ:

Kiểu khí hậu
Cận cực lục địa


Ôn đới lạnh
Ôn đới hải dương
Ôn đới lục địa
Cận nhiệt gió mùa
Cận nhiệt địa trung hải
Cận nhiệt lục địa
Nhiệt đới lục địa
Nhiệt đới gió mùa
Xích đạo
+ Sự phân bố của
sinh vật theo độ
cao:theo dãy capca.

-Địa hình: Miền núi
do địa hình dốc
nước sông chảy
nhanh hơn.
+ Sườn đón gió mưa
nhiều , sườn khuất
gió mưa ít.
+Đồng bằng nước
sông chẩy chậm,
khu vực có nhiều hồ
đầm chế độ nước
sồn điều hòa hơn.
-Khí hậu: +Nơi khí
hậu nóng và vung
ôn đới có địa hinh
thấp chế độ nước
sông phụ thuộc vào
lượng mưa, có hai
mùa mùa lũ và mùa


cạn tương ứng là
mùa mưa và mùa
khô.
+ Miền ôn
đới lạnh núi
cao
,nước
sông chủ yếu
do băng tuyết
tan
cung
cấp
,mùa
xuân
băng
tuyết tan nên
mùa xuân là
mùa lũ

- Độ cao của đỉnh
núi
A
là:
0
0
(18 C:0,6 C)x100m
=3.000m
Nhiệt độ tại
độ cao 200m
là: theo quy
luật đai cao
tại sườn đón
gió
xuống
100m nhiệt
độ tăng 0,6C
là 24,80C
80C+
{(3000m200m)x0,60C:
100m}=24,80
C
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×