Tải bản đầy đủ

DE THI HKII - DIA 7 - 2015-2016

TRƯỜNG THCS TÂN LẬP

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN:ĐỊA 7
NĂM HỌC: 2015- 2016
Cấp độ
Tên chủ
đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng
Cấp độ thấp

So sánh đặc
điểmđịa hình
Bắc Mĩ và
Nam Mĩ
Số câu: 1
Số điểm: 1.5đ

Tỉ lệ: 15 %

- Tự nhiên châu Mĩ
Số câu: 1
Số điểm: 1.5đ.
Tỉ lệ 15 %
Giải
thích
được tác động
của tan băng ở
châu Nam Cực
đến đời sống
của con người
và sinh vật
trên Trái Đất
Số câu: 1
Số điểm: 1.5đ
Tỉ lệ: 15 %

- Châu Nam Cực

Số câu: 1
Số điểm: 1.5đ
Tỉ lệ 15%

- Châu Đại Dương

Số câu: 1
Số điểm: 4đ
Tỉ lệ: 40%

- Kinh tế Châu Âu

Số câu: 1
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
Tổng số câu:6
Tổng số điểm: 10đ
Tỉ lệ: 100 %


Vận dụng
Cấp độ cao

Nêu đặc điểm của
dân cư châu Đại
Dương
Số câu: 1
Số điểm: 4đ
Tỉ lệ: 40 %
Ngành kinh tế nào Phân tích sự
phát triên nhât châu phát triên đa
Âu
dạng trong lĩnh
vực dịch vụ ở
châu Âu
Số câu: 1/2
Số câu: 1/2
Số điểm: 1.0đ
Số điểm: 2.0đ
Tỉ lệ: 10 %
Tỉ lệ: 20 %
Số câu: 1.5
Số câu: 1.5
Số câu: 1
Số điểm: 5đ
Số điểm: 2đ
Số điểm: 1.5đ
Tỉ lệ: 50 %
Tỉ lệ: 20 %
Tỉ lệ: 15 %

---------------Hết----------------

Số câu: 1
Số điểm: 1.5đ
Tỉ lệ: 15 %


TRƯỜNG THCS TÂN LẬP

KÌ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2015 - 2016
MÔN: ĐỊA 7
Thời gian: 45 phút
( Không kể thời gian chép đề)

ĐỀ
Câu 1( 1.5 điểm ):
Đặc điểm địa hình Nam Mĩ có gì giống và khác địa hình Bắc Mĩ ?
Câu 2( 4 điểm ):
Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương?
Câu 3( 3 điểm ):
Ngành kinh tế nào phát triển nhất Châu Âu ? Phân tích sự phát triển đa dạng trong
lĩnh vực dịch vụ ở Châu Âu?
Câu 4(1.5 điểm ):
Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người và
sinh vật trên Trái Đất như thế nào?

---------------Hết----------------


TRƯỜNG THCS TÂN LẬP

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KÌ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: ĐỊA 7
NĂM HỌC: 2014- 2015
Câu

Câu 1
( 1.5đ )

Câu 2
( 4.0 đ )

Câu 3
( 3.0 đ )

Câu 4
( 1.5 đ )

Nội dung

Biểu điểm

- Giống: Sắp xếp cấu trúc địa hình tương đối giống nhau.
- Khác: Bắc Mĩ có núi già A-pa-lat ở phía đông trong khi ở
Nam Mĩ là các cao nguyên. Hệ thống Cooc-đi-e của Bắc Mĩ
là hệ thống núi và sơn nguyênchiếm gần một nửa lục địa
Bắc Mĩ trong khi ở Nam Mĩ hệ thống An-đet cao, đồ sộ hơn
nhưng chiếm một tỉ lệ diện tích không đáng kể so với hệ
thống Cooc-đi-e ở Bắc Mĩ,ở giữa làđồng bằng…

0.5 đ
1.0 đ

- Dân số ít : 31 triệu người
- Mật độ trung bình thấp dưới 3,6 người/km2
- Phân bố không đồng đều
+ Đông nhất: Đông và Đông Nam Ô-xtrây-Li-a, Niu-DiLen.
+ Thưa : Các đảo
- Tỉ lệ dân thành thị cao trung bình 69% (2001)
- Thành phần dân cư: Chủ yếu là người nhập cư, có sự đa
dạng về ngôn nghữ và văn hóa.
+ Người bản địa: (20% ) Người Ô-xtrâ-lô-it sống ở Ôxtrây-li-a.Người Pô-Li-Nê-diêng sống trên các đảo Đông
Thái Bình Dương và người Mê-La-Nê-diêng sống trên các
đảo Tây Thái Bình Dương.
+ Người nhập cư: (80%) Người gốc Âu (đông nhất), người
gốc Á

1.0đ

- Dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển nhất châu Âu.
- Dịch vụ phát triển đa dạng :
+ Phục vụ cho mọi ngành kinh tế.
+ Có nhiều sân bay, hải cảng, các trung tâm tài chính ngân
hàng... nổi tiếng hàng đầu thế giới.
+ Hoạt động du lịch phát triển phong phú, đa dạng...

1.0đ
2.0đ

- Mực nước biển dâng cao làm cho diện tích lục địa trên
Trái Đất bị thu hẹp lại, đe dọa cuộc sống của người dân ở
các vùng thấp, trên các đảo hoặc ở các vùng ven biển.
- Nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động thực vật trước
giờ chỉ quen sống trong khí hậu lạnh giá.

1.0 đ

Tổng cộng:
4 câu
( 10 điểm )

---------------Hết----------------

1.0đ

1.0đ
1.0đ

0.5đ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×