Tải bản đầy đủ

DE THI HKI - DIA 7 - 2015-2016

TRƯỜNG THCS TÂN LẬP

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN:ĐỊA 7
NĂM HỌC: 2015 - 2016
Cấp độ
Tên chủ
đề

Nhận biết

- Sự di dân và đô thị
hóa ở Đới Nóng

- Trình bày được
vấn đề di dân ở đới
nóng

Số câu: 1
Số điểm: 3đ. Tỉ lệ 30%

Số câu: 1

1 điểm= 20%

- Lâm nghiệp Tây Ninh

- Phân loại rừng ở
Tây Ninh và phân
bố các loại rừng đó

Số câu: 1
Số điểm: 2đ. Tỉ lệ 20%
- Các lục địa và các
châu lục

Số câu: 1
2 điểm= 20%

Thông hiểu

Vận dụng
Cấp độ thấp

Vận dụng
Cấp độ thấp
- Hậu quả của
vấn đề đô thị
hóa tự phát ở
đới nóng
Số câu: 1
1 điểm= 10%

- Phân biệt được
lục địa và châu
lục

Số câu: 1
Số điểm: 2đ Tỉ lệ: 20%
- Môi trường đới ôn
hòa

Số câu: 1

2 điểm= 20%
- Giải thích
được tại sao khí
hậu đới ôn hòa
mang tính chất
trung gian và
thời tiết thất
thường

Số câu: 1
Số điểm: 3đ Tỉ lệ: 30%
Tổng số câu:6
Tổng số điểm: 10đ
Tỉ lệ: 100 %

Số câu: 1
2 điểm= 20%
Số câu: 2
Số điểm: 4đ

Số câu: 2
Số điểm: 4đ

Sự phân hóa
của thảm thực
vật

Số câu: 1
1 điểm= 10%
Số câu: 1
Số điểm: 1đ

---------------Hết----------------

Số câu: 1
Số điểm: 1đ


TRƯỜNG THCS TÂN LẬP

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2015 - 2016
MÔN: ĐỊA 7
Thời gian: 45 phút
( Không kể thời gian chép đề)

Câu 1( 3 điểm ):
Những nguyên nhân nào dẫn đến các làn sóng di dân ở đới nóng?Hậu quả
của vấn đề đô thị hóa tự phát ở đới nóng?
Câu 2(2 điểm ):
Tỉnh Tây Ninh có các loại rừng nào ? Phân bố ở đâu ?
Câu 3(2điểm ):
Lục địa khác với châu lục ở những điểm nào?
Câu 4(3 điểm ):
Tính chất trung gian của khí hậu và thất thường của thời tiết ở đới ôn hòa thể
hiện như thế nào?Chứng minh thảm thực vật ở môi trường đới ôn hòa được phân
hóa theo không gian ?

---------------Hết----------------


TRƯỜNG THCS TÂN LẬP

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: ĐỊA 7
NĂM HỌC: 2015- 2016
Câu

Nội dung

- Nguyên dân di dân rất đa dạng
+ Di dân tự do: do thiên tai, chiến tranh, kinh tế chậm phát
triển, nghèo đói, thiếu việc làm
+ Di dân có kế hoạch: nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở
các vùng núi, ven biển
Câu 1 ( 3đ ) - Hậu quả của vấn đề đô thị hóa ở đới nóng:
+ Đối với người dân : Thiếu điện, nước,tiện nghi sinh hoạt,
thiếu việc làm, dịch bệnh dễ phát sinh và lây lan…
+ Đối với môi trường: Rác thải và nước thải làm ô nhiễm
nguồn nước, bầu không khí… làm xấu cảnh quan đô thị
- Tây Ninh có 3 loại rừng chính: rừng phòng hộ, rừng đặc
dụng và rừng sản xuất
- Phân bố :
+ Rừng phòng hộ: Dầu Tiếng (Tân Châu), Chàng Riệt (Tân
biên).
Câu 2 ( 2đ ) + Rừng đặc dụng: Rừng lịch sử Lò Gò – Xa Mát (Tân
Biên), rừng lịch sử và giống lâm nghiệp núi Bà Đen (Hoà
Thành).
+ Rừng sản xuất: phân tán ở các xã Phước Vinh, Hoà Hội,
Ninh Điền (Châu Thành) và rừng Nhum (Bến Cầu).
- Lục địa là khối đất liền rộng hàng triệu Km2 có biển và
đại dương bao quanh. Sự phân chia các lục địa mang ý
nghĩa về mặt tự nhiên là chính
Câu 3 ( 2đ ) - Châu lục bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo bao
quanh. Sự phân chia châu lục chủ yếu mang ý nghĩa lịch sử,
kinh tế, chính trị

Biểu điểm


0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
1.5đ
1.5đ


- Tính chất trung gian:
+ Không quá nóng và mưa nhiều như ở đới nóng, cũng
không quá lạnh và ít mưa như đới lạnh
+ Chịu tác động của cả khối khí ở đới nóng lẫn khối khí ở
đới lạnh
- Tính chất thất thường :
+ Thời tiết có thể nóng lên hoặc lạnh đi đột ngột từ 100C
đến 15 trong vài giờ ( Khi có các khối khí nóng từ chí tuyến
tràn lên hay có khối khí lạnh từ cực tràn xuống
Câu 4 ( 3đ )
+ Thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng từ nắng sang mưa
hay có tuyết rơi ( Khi có gió Tây ôn đới thổi từ đại dương
vào đất liền )
- Sự phân hóa của thảm thực vật theo không gian:
+ Từ Tây sang Đông : Rừng lá rộng chuyển sang rừng hỗn
giao và cuối cùng là lá kim
+ Từ Bắc xuống Nam : Rừng lá kim chuyển sang rừng hỗn
giao rồi tới thảo nguyên và rừng cây bụi gai
Tổng cộng:
4 câu
( 10 điểm )

---------------Hết----------------

0.5đ
0.5đ
0.5đ

0.5đ
0.5đ
0.5đx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×