Tải bản đầy đủ

Đề KT HKII

TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2015 -2016

Họ tên: …………………………….…..……………………………..……..

SBD:

………………………………….

MÔN: Mi thuật

LỚP: 6

Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ RA: Hãy vẽ một bức tranh đề tài “ Bộ đội”
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành


Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương

HƯỚNG DẪN CHẤM
Loại Đạt:
+ Hoàn thành một bức tranh đúng theo chủ đề.
+ Hình vẽ đẹp, sinh động, nêu bật được nội dung bức tranh
+ Bố cục có mảng chính, mảng phụ.
+ Màu sắc tươi sáng, nổi bật.
Loại Chưa đạt: Những bài còn lại
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành

Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương


TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2015 -2016

Họ tên: …………………………….…..……………………………..……..

SBD:

………………………………….


MÔN: Mi thuật

LỚP: 7

Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ RA: Hãy vẽ một bức tranh đề tài “ Tự chọn”
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành

Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương

HƯỚNG DẪN CHẤM
Loại Đạt:
+ Hoàn thành một bức tranh theo ý thích
+ Hình vẽ đẹp, sinh động, nêu bật được nội dung bức tranh
+ Bố cục có mảng chính, mảng phụ.
+ Màu sắc tươi sáng, nổi bật.
Loại Chưa đạt: Những bài còn lại
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành

Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương


TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2015 -2016

Họ tên: …………………………….…..……………………………..……..

SBD:

………………………………….

MÔN: Mi thuật

LỚP: 8

Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ RA: Hãy vẽ một bức tranh đề tài “ Gia đình”
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành

Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương

HƯỚNG DẪN CHẤM
Loại Đạt:
+ Hoàn thành một bức tranh đúng theo chủ đề Gia đình
+ Hình vẽ đẹp, sinh động, nêu bật được nội dung bức tranh
+ Bố cục có mảng chính, mảng phụ.
+ Màu sắc tươi sáng, nổi bật, thể hiện không khí đầm ấm của gia đình
Loại Chưa đạt: Những bài còn lại
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành

Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương


TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2015 -2016

Họ tên: …………………………….…..……………………………..……..

SBD:

………………………………….

MÔN: Mi thuật

LỚP: 9

Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ RA: Hãy vẽ một bức tranh đề tài “ Tự chọn”
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành

Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương

HƯỚNG DẪN CHẤM
Loại Đạt:
+ Hoàn thành một bức tranh theo ý thích.
+ Hình vẽ đẹp, sinh động, nêu bật được nội dung bức tranh
+ Bố cục có mảng chính, mảng phụ.
+ Màu sắc tươi sáng, nổi bật.
Loại Chưa đạt: Những bài còn lại
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành

Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×