Tải bản đầy đủ

Công nghệ 6 (45'')

Họ và tên:……………………
Lớp:…….

TRƯỜNG THPT HỒ THỊ KỶ
KIỂM TRA 45 PHÚT
Công nghệ 6

Điểm

*Câu 1:
Hãy nêu vai trò của nhà ở với đời sống con người?
*Câu 2:
Em hãy nêu các công việc cần làm để giũ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
*Câu 3:
Em hãy trình bày lại phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình?
*Câu 4:
Hãy trình bày lại công dụng, cách chọn tranh ảnh và cách trang trí tranh ảnh?
*Câu 5:
Thế nào là nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Bài làm
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×