Tải bản đầy đủ

Công nghệ 6 (15'')

Họ và tên:……………………
Lớp:…….

TRƯỜNG THPT HỒ THỊ KỶ
KIỂM TRA 15 PHÚT
Công nghệ 6

Điểm

*Câu 1:
Em hãy cho biết sự thừa và thiếu đạm sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cơ thể?
*Câu 2:
Trình bày thừa và thiếu chất đương bột?
*Câu 3:
Tại sao nói thiếu chất béo sẽ thiếu năng lượng và vitamin?
Bài làm
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

1x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×