Tải bản đầy đủ

Chất lượng đầu năm công nghệ 6

Họ và tên:……………………
Lớp:…….

TRƯỜNG THPT HỒ THỊ KỶ
KIỂM TRA ĐẦU NĂM
Công nghệ 6

Điểm

*Câu 1:
*Hãy điền vào đoạn trống cho hoàn chỉnh các câu sau đây?
Vải sợi …………… được dệt bằng các dạng sợi do con người tạo ra từ một số chất
……………lấy từ ……………,than đá, ……………
Vải sợi hóa học có thể chia làm ……………………………………………………………
……………………………………….
*Câu 2:
Em hãy trình bày tính chất của vải sợi nhân tạo, vải sợi tổng hợp?
Bài làm
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

1x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×