Tải bản đầy đủ

ĐỀ HKII SỬ 8 15-16 TPCL

UBND THÀNH PHỐ CAO LÃNH
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Lịch Sử; Lớp 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thòi gian phát đề)
(Đề thi có 01 trang)
Câu 1. (3,0 điểm)
Trình bày nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam và những nét chính về
diễn biến chiến sự tại Đà Nẵng từ năm 1858 đến năm 1859.
Câu 2. (2,0 điểm)
Triều đình phong kiến nhà Nguyễn có trách nhiệm gì trong việc để mất
nước vào tay thực dân Pháp?
Câu 3. (2,0 điểm)
Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp (1897-1914) có tác
động gì đến xã hội Việt Nam?
Câu 4. (3,0 điểm)
Nêu những hoạt động chủ yếu của phong trào Đông du (1905-1909).
Thất bại của phong trào Đông du đã để lại bài học gì?
Hết./.
-------------------------------------------------------------------------------------------UBND THÀNH PHỐ CAO LÃNH
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO


Đề chính thức

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Lịch Sử; Lớp 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thòi gian phát đề)
(Đề thi có 01 trang)
Câu 1. (3,0 điểm)
Trình bày nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam và những nét chính về
diễn biến chiến sự tại Đà Nẵng từ năm 1858 đến năm 1859.
Câu 2. (2,0 điểm)
Triều đình phong kiến nhà Nguyễn có trách nhiệm gì trong việc để mất
nước vào tay thực dân Pháp?
Câu 3. (2,0 điểm)
Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp (1897-1914) có tác
động gì đến xã hội Việt Nam?
Câu 4. (3,0 điểm)
Nêu những hoạt động chủ yếu của phong trào Đông du (1905-1909).
Thất bại của phong trào Đông du đã để lại bài học gì?
Hết./.

Đề chính thức
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×