Tải bản đầy đủ

Dap an 6

TRƯỜNG ĐHNH TP.HCM
KHOA GIÁO DỤC CƠ BẢN
BỘ MÔN TOÁN

ĐÁP ÁN MÔN: LT XSUẤT & TKÊ TOÁN
Đề 06
------*------

Phần
I

Câu
1

Nội dung
1 C
1 C
1 C
79
a. P ( A)  .
 .

 .

 0,5852
3 C
3 C
3 C
135
2
9
2
10

2
8
2
10

Điểm
0,50

2
6
2
10

0,50

1 C82
.
3 C102 28
P( A2 / A) 

 0,3544
79
79
135
1 C92
.
3 C102 36
b. P( A1 / A) 


 0, 4557 , P( A3 / A) 
79
79
135

1 C62
.
3 C102 15

 0,1899
79
79
135

0,50

7
6
4
P ( B )  0, 4557.  0, 3544.  0,1899.  0, 7595
8
8
8

0,50

c. Ta có: P (C )  1  P (C )  1  P(C1 ).P (C2 ).P (C3 ) 

1,00

 C2   C2   C2 
 1  1  P (C1 )  . 1  P (C2 )  . 1  P(C3 )   1  1  92  . 1  82  . 1  62 
 C10   C10   C10 

P(C )  0,9496
2a


18  

 P ( X  18)  0, 0391
 0,5   (  )  0, 0391


 P ( X  24)  0,1719
0,5   ( 24   )  0,1719




0,25

 18  
 18  
 (  )  0, 4609
 (  )   ( 1, 7612)


24


 (
  ( 24   )   (0.9467)
)  0, 3281

0,25


II

18  
   1, 7612
   1, 7612  18
   21,9024



   0,9467  24
   2, 2157
 24    0.9467
 

0,50

2b

P(16  X  22)   (0, 0440)   (2, 6639)  0, 0175  0, 4961  0,5136 .

1,00

4

a. n  115, x  21, 4130, s  8, 0236

0,50

t  1,96;  1, 4665

0,50

2

  19,9465; 22,8795 

1,00

b. H 0 :   20 , H1 :   20

0,25

t   1, 64485 , g  1,8885

0,25

g  t : Bác bỏ Ho với   5% . Vậy hãng kinh doanh nên đầu tư với

0,50

mức ý nghĩa 5%
0,25

c. H 0 : p  0,18 , H1 : p  0,18

t   1, 96 , f 
2

17
 0,1478, g  0,8999
115

0,25

g 2

mức ý nghĩa 5%.
d. t   1, 96 , f 
2

  t .
2

f .(1  f )
n

0,25

17
 0,1478
115

 3%  n  (

1, 96 2
) .0,1478.0,8522
0, 03

0,25

n  537, 6  n  538

0,25

Vậy: Cần điều tra thêm ít nhất 538-115=423 hộ nữa.

0,25x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×