Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPT QG hóa trường THPT thị xã quảng trị lần 1 – 2016

TR

NG THPT TH XÃ QU NG TR

CHÍNH TH C

THI TH

THPT QU C GIA LÂN 1 N M 2016
MỌN HịA H C
(Th i gian làm bài 90 phút, không k th i gian giao đ )
(

thi g m 04 trang, 50 câu tr c nghi m)
Mã đ thi 145

H , tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:...............................................................................

Cho bi t nguyên t kh i c a H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl =
35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108 và Ba = 137.

Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 2,4 gam Mg b ng dung d ch HNO3 loãng th y không có khí thoát ra. Cô c n dung d ch
sau ph n ng thu đ c m gam ch t r n. Gi s quá trình cô c n không x y ra ph n ng. Giá tr c a m là
A. 22,2.
B. 21.
C. 16,8.
D. 14,8.
Câu 2: Trong t nhiên có nhi u ngu n ch t h u c sau khi b th i r a sinh ra H2S, nh ng trong không khí hàm
l ng H2S r t nh , nguyên nhân là
A. H2S b O2 không khí oxi hoá ch m thành S và H2O.
B. H2S tan nhi u trong n c.
C. H2S b CO2 trong không khí oxi hoá thành các ch t khác. D. H2S b phân h y nhi t đ th ng sinh ra S và
H2.
Câu 3: Trong thành ph n c a h p ch t h u c nh t thi t ph i có nguyên t
A. hiđro.
B. oxi.
C. nit .
D. cacbon.
Câu 4: Ph n ng nào sau đây không ph i là ph n ng oxi hoá - kh ?
A. 2KI + O3 + H2O 2KOH + I2 + O2.
B. Fe3O4 + 8HCl
FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O.
C. Cl2 + Ca(OH)2 CaOCl2 + H2O.
D. 2H2S + SO2
3S + 2H2O.
Câu 5: Cho các phát bi u sau:
(a) Toluen làm m t màu dung d ch KMnO4 nhi t đ th ng.
(b) Axetilen tham gia đ c ph n ng tráng b c.
(c) t cháy hoàn toàn C2H6O thu đ c nCO2 < nH 2 O .
(d) Glyxin có 2 d ng t n t i là d ng phân t (H2N-CH2-COOH) và d ng ion l
ng c c ( H3 N CH 2  COO )

S phát bi u đúng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 6: Khi xà phòng hoá ch t béo luôn luôn thu đ c
A. glixerol.
B. etilen glicol.
C. axit axetic.
D. axit stearic.
Câu 7: X là m t amino axit no (phân t ch có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH). Cho 0,03 mol X tác d ng v i
dung d ch ch a 0,05 mol HCl thu đ c dung d ch Y. Thêm 0,1 mol NaOH vào dung d ch Y, sau ph n ng đem cô
c n thu đ c 7,895 gam ch t r n. X là
A. valin.
B. lysin.
C. alanin.
D. glyxin.
Câu 8: Dung d ch axit fomic không ph n ng đ c v i
A. kim lo i Mg.
B. dung d ch n c brom.
C. dung d ch AgNO3/NH3, to. D. kim lo i Cu.
Câu 9: Dung d ch AgNO3 không ph n ng đ c v i
A. dung d ch Fe(NO3)3.
B. dung d ch FeCl3.
C. dung d ch FeCl2.
D. dung d ch H2S.
Câu 10: Ti n hành các thí nghi m sau đi u ki n th ng:
(a) S c khí H2S vào dung d ch FeCl2.
(b) Cho dung d ch HCl vào dung d ch Fe(NO3)2.
(c) Cho CuS vào dung d ch HCl đ c.
(d) Cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch NaF.
S thí nghi m x y ra ph n ng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 11: Cacbohiđrat X có các đ c đi m:
- B thu phân trong môi tr ng axit.
- Thu c lo i polisaccarit.
- Phân t g m nhi u g c -glucoz .
X là
A. Tinh b t.
B. Glucoz .
C. Saccaroz .
D. Xenluloz .
Câu 12: Hiđroxit nào sau đây có tính axit m nh ?
A. H2SO4.
B. H3PO4.
C. NaOH.
D. H2SiO3.
http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đ thi th Hóa

Trang 1/5 – Mã đ thi 145


Câu 13: un nóng h n h p g m 5,6 gam Fe v i 6,4 gam b t S trong m t bình kín không ch a không khí đ n ph n
ng hoàn toàn. Kh i l ng ch t r n thu đ c sau ph n ng là
A. 10,4 gam.
B. 13,86 gam.
C. 8,8 gam.
D. 12 gam.
Câu 14: Quá trình k t h p nhi u phân t nh (monome) thành phân t l n (polime) đ ng th i gi i phóng nh ng
phân t nh khác (thí d H2O) đ c g i là ph n ng
A. th y phân.
B. trùng h p.
C. trùng ng ng.
D. xà phòng hoá.
Câu 15: Cho 3,072 gam ch t X ph n ng h t v i dung d ch HNO3 đ c, nóng, d , thu đ c 28,672 lít khí (bi t NO2
là s n ph m kh duy nh t c a N+5, th tích khí đo đktc). Ch t X là
A. S.
B. C.
C. Mg.
D. Cu.
Câu 16: Xà phòng hoá hoàn toàn 47,6 gam phenyl axetat b ng 400 ml dung d ch KOH 2M. Cô c n dung d ch sau
ph n ng thu đ c m gam ch t r n. Giá tr c a m là
A. 86,1.
B. 34,3.
C. 46,2.
D. 73,3.
Câu 17: Lo i qu ng nào sau đây đ c dùng đ s n xu t phân bón kali ?
A. Boxit.
B. Hematit.
C. Apatit.
D. Xinvinit.
Câu 18: D n 7,84 lít khí CO (đktc) đi qua ng s đun nóng đ ng 16 gam Fe2O3, sau m t th i gian thu đ c m gam
ch t r n và h n h p khí thoát ra có kh i l ng là 11,4 gam. Giá tr c a m là
A. 14,4.
B. 10,4.
C. 11,2.
D. 17,6.
Câu 19: Ch t nào sau đây có nhi t đ sôi cao nh t ?
A. CH3OH.
B. HCOOH.
C. HCHO.
D. CH4.
Câu 20: M t nguyên t Y có t ng s electron phân l p p là 11. Y là nguyên t hoá h c nào trong s các nguyên
t sau ?
A. 17Cl.
B. 9F.
C. 16S.
D. 19K.
Câu 21: Trong ph n ng: 2FeCl3 + H2S 2FeCl2 + S + 2HCl. Vai trò c a H2S là
A. ch t oxi hoá.
B. v a axit v a kh .
C. ch t kh .
D. Axit.
Câu 22: Trimetylamin có b c cùng v i b c c a ancol nào sau đây ?
A. Etanol.
B. Propan-2-ol.
C. 2-metylpropan-2-ol.
D. Metanol.
Câu 23: Fe b n mòn đi n hoá khi ti p xúc v i kim lo i M đ ngoài không khí m. Kim lo i M là
A. Zn.
B. Cu.
C. Mg.
D. Al.
o
Câu 24: Cho CH2=CH-CHO ph n ng v i H2 d (xt Ni, t ) đ n ph n ng hoàn toàn thu đ c
A. CH3CH2CH2OH.
B. CH2=CH-CH2-OH.
C. CH3CH2CHO.
D. CH3CH2COOH.
Câu 25: Kim lo i nào sau đây không ph n ng v i n c dù nhi t đ cao ?
A. Mg.
B. Be.
C. K.
D. Fe.
Câu 26: T ngày 15-22/4 n m 2016, xu t hi n hi n t ng cá ch t xu t hi n d c b bi n Th a Thiên - Hu . Ngày
26/4, S Tài nguyên và Môi tr ng Th a Thiên - Hu đã xác đ nh nguyên nhân chính d n đ n hi n t ng cá ch t là
do hàm l ng c a kim lo i n ng có trong n c bi n v t quá gi i h n cho phép. Kim lo i n ng d n đ n hi n t ng
cá ch t có trong k t lu n c a S Tài nguyên và Môi tr ng Th a Thiên - Hu là
A. Na.
B. Cr.
C. Hg.
D. Pb.
Câu 27: Hoà tan hoàn toàn 19,6 gam Fe trong dung d ch H2SO4 loãng, thu đ c V lít khí (đktc). Giá tr c a V là
A. 10,08.
B. 11,76.
C. 9,8.
D. 7,84.
Câu 28: Phát bi u nào sau đây đúng ?
A. Crom là kim lo i c ng nh t trong s các kim lo i.
B. nhi t đ cao, CO kh đ c Al2O3 t o thành Al kim lo i.
C. Kim lo i Mg không cháy đ c trong khí CO2.
D. Phèn chua đ c dùng đ kh chua cho đ t.
Câu 29: Trong các ion sau đây, ion nào có tính kh m nh nh t ?
A. Cl−.
B. Br−.
C. F−.
D. I−.
Câu 30: Trung hoà 3 gam axit cacboxylic X c n dùng v a đ 50 ml dung d ch NaOH 1M. X là
A. CH3COOH.
B. HCOOH.
C. CH2=CH-COOH.
D. CH3CH2COOH.
Câu 31: H n h p X g m a mol Na, b mol Ba, c mol Al tan h t trong n c thu đ c dung d ch Y. Thêm ti p dung
d ch ch a x mol HCl vào dung d ch Y thu đ c d mol k t t a. Giá tr l n nh t c a x theo a, b, c, d là
A. x = a + 2b + 3c − 3d.
B. x = a + b + c + d.
C. x = a + 2b + c − 3d.
D. x = a + 2b + 3c − d.
Câu 32: Ti n hành các thí nghi m sau đi u ki n th ng:
(a) Cho Na2S2O3 vào dung d ch H2SO4 loãng.
(b) Cho Ag2S vào dung d ch HCl.
(c) S c khí O3 vào dung d ch KI.
(d) Cho FeCl2 vào l ng d dung d ch KMnO4/H2SO4.
(e) Cho Al vào dung d ch NaOH.
(g) S c khí Cl2 vào dung d ch KI.
http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đ thi th Hóa

Trang 2/5 – Mã đ thi 145


S thí nghi m có sinh ra ch t khí sau ph n ng là
A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 33: Cho hình v mô t s đi u ch và làm khô khí clo trong phòng thí nghi m nh sau:

Có các nh n đ nh sau:
(a) N u thay MnO2 b ng KMnO4 thì có th không c n dùng đèn c n.
(b) Có th thay bình đ ng dung d ch H2SO4 đ c b ng bình đ ng CaO khan.
(c) Có th thay bông t m dung d ch NaOH b ng bông t m dung d ch Ca(OH)2.
(d) Bình đ ng dung d ch NaCl đóng vai trò gi l i khí hiđro clorua.
S nh n đ nh đúng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 34: H p ch t h u c X có CTPT là C3H10O4N2. X ph n ng v i NaOH v a đ , đun nóng cho s n ph m g m
hai ch t khí đ u làm xanh qu m có t ng th tích là 2,24 lít (đktc) và m t dung d ch ch a m g mu i c a m t axit
h u c . Giá tr c a m là
A. 13,4.
B. 6,7.
C. 6,9.
D. 13,8.
Câu 35: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho KClO3 vào dung d ch HCl đ c.
(b) Cho cacbon vào dung d ch H2SO4 đ c, nóng d .
(c) S c khí SO2 vào dung d ch H2S.
(d) Nhi t phân KMnO4.
(e) un nóng h n h p g m SiO2 d và Mg.
(g) un nóng dung d ch h n h p g m NH4Cl và NaNO2.
S thí nghi m có sinh ra phi kim là
A. 3
B. 5.
C. 6.
D. 4.
Câu 36: Cho b ng t ng h p khi làm thí nghi m v i các ch t sau d ng dung d ch n c: A, B, C và D.

Các ch t A, B, C, D l n l t là:
A. Fructoz , glucoz , axit fomic, anđehit axetic.
B. Phenol, glixerol, anđehit fomic, anđehit acrilic.
C. Phenol, glixerol, axit fomic, anđehit acrilic.
D. Anilin, etilen glicol, axit axetic, anđehit acrilic.
Câu 37: Hòa tan hoàn toàn m t l ng b t Fe b ng 400 ml dung d ch HCl 0,15M (l ng axit này đã đ c l y d
50% so v i l ng ph n ng), thu đ c dung d ch X và khí H2. Cho dung d ch AgNO3 d vào X, thu đ c khí NO
(s n ph m kh duy nh t c a N+5) và m gam k t t a. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr c a m là
A. 10,23.
B. 8,61.
C. 9,15.
D. 7,36.
Câu 38: Cho t t đ n h t dung d ch ch a b mol HCl vào dung d ch ch a a mol Na2CO3 thu đ c V lít CO2. Ng c
l i, cho t t đ n h t dung d ch ch a a mol Na2CO3 vào dung d ch ch a b mol HCl thu đ c 2V lít CO2. Bi u th c
liên h gi a a và b là
A. a = 0,8b.
B. a = 0,35b.
C. a = 0,75b.
D. a = 0,5b.
Câu 39: Cho m gam m t ancol no, m ch h X tác d ng hoàn toàn v i CuO (d ) nung nóng, thu đ c h n h p h i
Y (có t kh i h i so v i H2 là 47/3) có ch t h u c Z và th y kh i l ng ch t r n gi m 9,6 gam. M t khác đ t cháy
hoàn toàn a mol Z, thu đ c b mol CO2 và c mol n c; v i b = a + c. Giá tr c a m là
A. 17,4.
B. 37,2.
C. 18,6.
D. 34,8.
Câu 40: X là este t o b i -amino axit Y (ch a 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2) v i ancol đ n ch c Z. Th y phân
hoàn toàn 0,1 mol X trong 200 ml dung d ch NaOH 1M, cô c n dung d ch thu đ c 13,7 gam ch t r n và 4,6 gam
ancol Z. Công th c c a X là
A. H2N-CH2-COOCH2-CH=CH2.
B. CH3-CH(NH2)-COOCH3.
C. H2N-CH2-COOC2H5.
D. CH3-CH(NH2)-COOC2H5.
Câu 41: un nóng 0,1 mol este đ n ch c X v i 30 ml dung d ch 20% (d = 1,2 g/ml) c a m t hiđroxit kim lo i ki m
M. Sau khi k t thúc ph n ng, cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c ch t r n A và 3,2 gam ancol B.
t cháy
http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đ thi th Hóa

Trang 3/5 – Mã đ thi 145


hoàn toàn ch t r n A đ c 9,54 gam mu i cacbonat; 8,26 gam h n h p g m CO2 và h i n c. Khi nung A v i h n
h p NaOH/CaO thu đ c hiđrocacbon Z, đem đ t cháy Z cho s mol n c l n h n s mol CO2.
Phát bi u nào sau đây là sai ?
A. Kim lo i ki m M là Na.
B. B là ancol metylic.
C. X là metyl propionat.
D. Thành ph n tr m v kh i l ng c a cacbon trong X là 48,65%.
Câu 42: Hoà tan hoàn toàn h n h p X g m 2 kim lo i Mg và Al b ng 600 ml dung d ch HCl 1M, thu đ c 5,6 lít
khí H2 (đktc) và dung d ch Y ch a 3 ch t tan có cùng n ng đ mol. Rót t t dung d ch NaOH đ n d vào dung
d ch Y ta có đ th sau:
n

0,18

0

a

nNaOH

Giá tr c a a là
A. 0,52.
B. 0,6.
C. 0,62.
D. 0,58.
Câu 43: H n h p X g m 2 hiđrocacbon m ch h . Ti n hành 2 thí nghi m sau:
Thí nghi m 1: D n h n h p X đi qua dung d ch n c brom d th y v n còn khí thoát ra.
Thí nghi m 2: 0,672 lít h n h p X tác d ng đ c v i t i đa 0,896 lít H2.
Các th tích khí đo đktc, các ph n ng x y ra hoàn toàn. Hai hiđrocacbon trong h n h p X g m
A. 1 anken và 1 ankin.
B. 1 ankan và 1 anken.
C. 1 anken và 1 ankađien.
D. 1 ankan và 1
ankin.
Câu 44: H n h p X g m Mg và Fe3O4 (oxi chi m 25% kh i l ng). Cho m gam X vào dung d ch g m H2SO4 2M
và KNO3 1M, thu đ c dung d ch Y ch ch a 35,74 gam mu i trung hòa và 0,02 mol NO (s n ph m kh duy nh t).
Cho Ba(OH)2 d vào Y xu t hi n a gam k t t a. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr c a a g n giá tr nào
nh t sau đây ?
A. 62.
B. 63.
C. 60.
D. 61.
Câu 45: i n phân dung d ch ch a 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)2 (đi n c c tr , màng ng n x p) sau m t th i
gian thu đ c dung d ch X và kh i l ng dung d ch gi m 21,5 gam. Cho thanh s t vào dung d ch X đ n khi các
ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c khí NO (s n ph m kh duy nh t c a N+5) và kh i l ng thanh s t gi m 2,6
gam. Giá tr c a x là
A. 0,3.
B. 0,4.
C. 0,2.
D. 0,225.
Câu 46: Cho m t l ng b t Fe tan h t trong dung d ch ch a HNO3, sau khi ph n ng k t thúc thì thu đ c 2,688 lít
NO (đktc) và dung d ch X. Thêm dung d ch ch a 0,3 mol HCl (loãng) vào l thì th y khí NO ti p t c thoát ra và
cu i cùng thu đ c dung d ch Y.
ph n ng h t v i các ch t trong dung d ch Y c n v a h t 650 ml dung d ch
KOH 1M. (Bi t NO là s n ph m kh duy nh t c a N+5). Kh i l ng mu i có trong dung d ch X là
A. 29,04 gam.
B. 29,6 gam.
C. 32,4 gam.
D. 21,6 gam.
Câu 47: Nung 28,08 gam h n h p X g m Al và m t oxit s t trong khí tr , chia ch t r n thu đ c thành hai ph n
b ng nhau. Cho ph n m t vào dung d ch NaOH d , thu đ c 2,016 lít H2, còn l i ch t r n Y. Hòa tan h t Y vào
dung d ch HNO3 d , thu đ c 2,464 lít NO (s n ph m kh duy nh t c a N+5). Ph n hai ph n ng t i đa v i 64,68
gam H2SO4 (đ c, nóng) trong dung d ch, thu đ c SO2 (ph m kh duy nh t c a S+6). Bi t các th tích khí đ u đo
đktc. Hi u su t ph n ng nhi t nhôm là
A. 60%.
B. 50%.
C. 80%.
D. 75%.
Câu 48: Th y phân hoàn toàn m gam h n h p hai este đ n ch c m ch h A, B (MA KOH 1M thu đ c dung d ch X và h n h p Y g m 2 ancol là đ ng đ ng liên ti p. Th c hi n tách n c Y trong
H2SO4 đ c 1400C thu đ c h n h p Z. Trong Z t ng kh i l ng c a các ete là 8,04 gam (hi u su t ete hoá c a các
ancol đ u là 60%). Cô c n dung d ch X đ c 54,4 gam ch t r n. Nung ch t r n này v i CaO cho đ n khi ph n ng
x y ra hoàn toàn, thu đ c 6,72 lít (đktc) h n h p khí T. Ph n tr m kh i l ng c a A trong h n h p ban đ u là x %.
Giá tr c a x g n giá tr nào nh t sau đây?
A. 70%.
B. 67%.
C. 68%.
D. 69%.
Câu 49: Hòa tan h t 3,79 gam h n h p X g m Al và Zn (có t l mol t ng ng là 2:5) vào dung d ch ch a 0,394
mol HNO3, thu đ c dung d ch Y và V ml khí N2 (đktc). Dung d ch Y tác d ng v a đ v i 1,94 lít dung d ch NaOH
0,25M thì thu đ c dung d ch trong su t. Giá tr c a V g n giá tr nào nh t sau đây?
A. 269,5.
B. 268.
C. 268,5.
D. 269.
Câu 50: H n h p A g m 2 peptit m ch h là tetrapeptit X và tripeptit Y. Thu phân hoàn toàn m gam h n h p A
b ng dung d ch KOH, thu đ c 105,85 gam h n h p các mu i kali c a Val, Ala và Gly. M t khác đ đ t cháy hoàn
http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đ thi th Hóa

Trang 4/5 – Mã đ thi 145


toàn c ng l ng h n h p A trên c n dùng v a đ 66,36 lít khí O2 (đktc) và thu đ
giá tr nào nh t sau đây?
A. 60.
B. 63.
C. 62.

c 40,05g H2O. Giá tr c a m g n
D. 64.

--------- H T ----------

TR

ÁP ÁN THI TH

NG THPT TH XÃ
QU NG TR

THPT QU C GIA LÂN 1 N M 2016
MỌN HịA H C
Mã đ thi: 145

1

C

11

D

21

C

31

A

41

C

2

A

12

A

22

C

32

D

42

C

3

D

13

D

23

B

33

C

43

D

4

B

14

C

24

A

34

B

44

D

5

B

15

B

25

B

35

B

45

B

6

A

16

A

26

B

36

C

46

B

7

A

17

D

27

D

37

C

47

A

8

D

18

A

28

A

38

C

48

D

9

A

19

B

29

D

39

C

49

D

10

A

20

A

30

A

40

C

50

B

http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đ thi th Hóa

Trang 5/5 – Mã đ thi 145x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×