Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPT QG môn hóa trường THPT long xuyên – an giang lần 3 – 2016

TR

NG THPT LONG XUYÊN
CHÍNH TH C

THI TH

THPT QU C GIA L N 3 N M 2016
Môn : HOÁ H C
Th i gian làm bài:90 phút (không k phát đ )
( thi g m 04 trang, 50 câu tr c nghi m)

Mã đ thi: 123

H , tên thí sinh: ............................................................................. S báo danh: .................................
Ch ký c a GT1: ............................................Ch ký c a GT2:...........................................................
Cho bi t: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Cl = 35,5; Na = 23; K = 39; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; S = 32;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba=137.

Câu 1: Cho thí nghi m nh hình v :


N I DUNG

Thí nghi m trên dùng đ đ nh tính nguyên t nào có trong glucoz ?
A. Cacbon.
B. hiđro và oxi.
C. Cacbon và hiđro.
D. Cacbon và oxi.
Câu 2: Thành ph n chính c a qu ng boxit là
A. Cr2O3.
B. FeCO3.
C. Fe3O4.
D. Al2O3.
Câu 3: Trung hòa hoàn toàn 6,0 gam axit cacboxylic đ n ch c X b ng dung d ch NaOH v a đ , thu
đ c 8,2 gam mu i. Công th c phân t c a X là
A. CH2O2.
B. C2H4O2.
C. C3H4O2.
D. C3H6O2.
Câu 4: Liên k t hóa h c trong phân t nào sau đây là liên k t ion?
A. Cl2.
B. HCl.
C. NaCl.
D. H2O.
Câu 5: t cháy ch t h u c X thu đ c s mol CO2 nh h n s mol H2O. X có th là
A. ancol.
B. axit cacboxylic.
C. este.
D. anđehit.
Câu 6: Khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây hi n t ng hi u ng nhà kính?
A. SO2.
B. NO2.
C. O3.
D. CO2.
Câu 7: Ch t nào sau đây ph n ng đ c v i phenol (C6H5OH)?
A. HCl.
B. NaCl.
C. KHCO3.
D. NaOH.
Câu 8: Phát bi u nào sau đây sai?
A. Amin no, đ n ch c, m ch h có công th c CnH2n+3N (n ≥ 1).

B. T t c các anđehit đ u có tính oxi hóa và tính kh .
C. Etyl fomat có ph n ng tráng b c.
D. Axit acrylic thu c cùng dãy đ ng đ ng v i axit axetic.
Câu 9: Tripeptit tham gia ph n ng màu biure t o s n ph m có màu
A. đ .
B. vàng.
C. tr ng.
D. tím.
Câu 10: Este có phân t kh i nh nh t b ng
A. 46.
B. 74.
C. 60.
D. 88.
Câu 11: Lên men m t l ng glucoz , thu đ c a mol ancol etylic và 0,2 mol CO2. Giá tr c a a là
A. 0,20.
B. 0,15.
C. 0,10.
D. 0,30.
Câu 12: Th y phân hoàn toàn 8,8 gam este C4H8O2 thu đ c 4,6 gam ancol. Tên c a este là
A. etyl axetat.
B. etyl fomat.
C. metyl propionat.
D. propyl axetat.
Câu 13: Ch t h u c nào sau đây trong thành ph n có ch a nguyên t nit ?
A. Protein.
B. Axit cacboxylic.
C. Cacbohiđrat.
D. Ch t béo.
http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đ thi th Hóa

Trang 1/5 – Mã đ thi 123


Câu 14: Công th c hóa h c c a s t (III) oxit là
A. Fe3O4.
B. Fe(OH)3.
C. Fe2O3.
D. Fe2(SO4)3.
Câu 15: Cho 15 gam h n h p X g m KHCO3 và CaCO3 vào dung d ch HCl (d ), th tích khí (đktc)
thu đ c là
A. 2,24.
B. 4,48.
C. 3,36.
D. 1,12.
Câu 16: Axit nào sau đây là axit béo?
A. Axit axetic.
B. Axit benzoic.
C. Axit stearic.
D. Axit oxalic.
Câu 17: Ph n tr m kh i l ng c a nguyên t nit trong Valin là
A. 18,67%.
B. 15,05%.
C. 11,96%.
D. 15,73%.
Câu 18: Kim lo i nào sau đây có nhi t đ nóng ch y cao nh t?
A. W.
B. Pb.
C. Cr.
D. Fe.
Câu 19: Dung d ch axit nào sau đây hòa tan đ c SiO2?
A. HCl.
B. HF.
C. HBr.
D. HI.
Câu 20: Cho ph n ng: aFeS2 + bO2
cFe2O3 + dSO2. T l a : b là
A. 4 : 7.
B. 7 : 4.
C. 4 : 11.
D. 11 : 4.
Câu 21: Trong các ch t sau, ch t có nhi t đ sôi cao nh t là
A. C2H5OH.
B. HCOOCH3.
C. C2H6.
D. CH3CHO.
Câu 22: Ion nào sau đây có tính oxi hóa m nh nh t?
A. Fe2+.
B. Cu2+.
C. Ag+.
D. Fe3+.
Câu 23:
phân bi t hai dung d ch KCl và K2SO4 có th dùng dung d ch
A. H2SO4.
B. BaCl2.
C. HNO3.
D. NaOH.
Câu 24: Polime nào sau đây đ c đi u ch b ng ph n ng trùng h p?
A. Nilon–6,6.
B. Novolac.
C. T lapsan.
D. PVC.
Câu 25: Kim lo i Cu không tan trong dung d ch nào sau đây?
A. HCl loãng nóng.
B. HNO3 loãng nóng.
C. H2SO4 đ c nóng.
D. HNO3 loãng ngu i.
Câu 26: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch HBr.
(b) Cho Al2O3 vào dung d ch NaOH loãng d .
(c) Cho Cu vào dung d ch H2SO4 đ c, nóng d .
(d) Cho Ba(OH)2 vào dung d ch NaHCO3.
Sau khi k t thúc các ph n ng, s thí nghi m thu đ c k t t a là
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 27: Cho 0,1 mol FeCl2 ph n ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 d , thu đ c m gam k t t a. Giá
tr c a m là
A. 10,8.
B. 28,7.
C. 39,5.
D. 17,9.
Câu 28: Thành ph n chính c a phân ure là
A. NH4H2PO4.
B. (NH2)2CO.
C. NH4HCO3.
D. (NH4)2HPO4.
Câu 29: Ch t nào sau đây có tính l ng tính?
A. NaAlO2.
B. Al2O3.
C. Al.
D. AlCl3.
Câu 30: Cho dãy các ch t: etilen, stiren, phenol, axit acrylic, etyl axetat, anilin. S ch t làm m t màu
dung d ch brom đi u ki n th ng là
A. 5.
B. 6.
C. 3.
D. 4.
Câu 31: Cho các phát bi u sau v crom:
(a) C u hình electron c a crom tr ng thái c b n là [Ar]3d44s2.
(b) Crom có đ tính kh y u h n s t và k m.
(c) L u hu nh b c cháy khi ti p xúc v i CrO3.
(d) Khi thêm axit vào mu i cromat, dung d ch chuy n t màu vàng sang màu da cam.
(e) Cr(OH)3 tan trong dung d ch ki m t o thành h p ch t cromat.
S phát bi u đúng là
http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đ thi th Hóa

Trang 2/5 – Mã đ thi 123


A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 32: Cho 45,0 gam h n h p b t Fe và Fe3O4 vào V lít dung d ch HCl 1,0M, khu y đ u đ các ph n
ng x y ra hoàn toàn, th y thoát ra 4,48 lít khí (đktc) và 5,0 gam kim lo i không tan. Giá tr c a V là
A. 0,4.
B. 0,6.
C. 1,2.
D. 1,4.
Câu 33: Dãy g m các ch t đ u đ c đi u ch tr c ti p (b ng m t ph n ng) t o ra axit axetic là
A. CH3COH, C2H2, C4H10, C2H5CHO.
B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3OH.
C. CH3OH, CH3CHO, C2H2, C2H5OH.
D. C4H10, CH3CHO, C2H5OH, CH3OH.
Câu 34: H n h p X g m hai ch t h u c no, đ n ch c, m ch h ph n ng v a đ v i a mol KOH, thu
đ c hai mu i và b mol ancol (a > b). H n h p X g m
A. ancol và este.
B. axit và este.
C. axit và ancol.
D. hai este.
Câu 35: H n h p X g m axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic.
trung hòa m gam X c n
dùng V ml dung d ch NaOH 2M. M t khác, đ đ t cháy hoàn toàn m gam X c n 6,048 lít O2 (đktc), thu
đ c 14,52 gam CO2 và 4,32 gam H2O. Giá tr c a V là
A. 90 ml.
B. 60 ml.
C. 180 ml.
D. 120 ml.
Câu 36: Cho 8,6 gam h n h p X g m Cu, Cr, Fe nung nóng trong oxi (d ) đ n khi ph n ng x y ra
hoàn toàn, thu đ c 11,8 gam h n h p Y.
tác d ng h t các ch t có trong Y c n V lít dung d ch HCl
2,0M. Giá tr c a V là
A. 0,10 lít.
B. 0,20 lít.
C. 0,15 lít.
D. 0,25 lít.
Câu 37: Hòa tan hoàn toàn m t l ng Ba vào dung d ch ch a a mol HCl thu đ c dung d ch X và a
mol H2. Trong các ch t sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH, NaHCO3. S ch t tác d ng
đ c v i dung d ch X là
A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 7.
Câu 38: H n h p X g m 3 ch t h u c có cùng s mol, đ u đ n ch c (ch a 3 lo i nhóm ch c khác
nhau), m ch h và có công th c phân t là CH2O2, C2H4O2, C3H2O. S mol AgNO3 ph n ng t i đa
v i 0,3 mol X trong dung d ch NH3 là
A. 0,6.
B. 0,7.
C. 0,4.
D. 0,5.
Câu 39: Este X không no, m ch h , có t kh i so v i oxi b ng 3,125 và khi tham gia ph n ng xà phòng
hóa t o ra m t anđehit và m t mu i c a axit h u c . Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i X?
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.
Câu 40: Cho y gam kim lo i M vào dung d ch Fe2(SO4)3, sau ph n ng kh i l ng ph n dung d ch t ng
thêm y gam. Kim lo i M là
A. Ag.
B. Zn.
C. Ba.
D. Cu.
Câu 41: H n h p X g m Ba, BaO, Na, Na2O và K. Cho m gam h n h p X vào n c d thu đ c 3,136
lít H2 (đktc), dung d ch Y ch a 7,2 gam NaOH; 0,93m gam Ba(OH)2 và 0,044m gam KOH. H p th
hoàn toàn 7,7952 lít CO2 (đktc) vào dung d ch Y thu đ c a gam k t t a. Giá tr g n nh t c a a là
A. 25,5.
B. 27,5.
C. 24,5.
D. 26,5.
Câu 42: Th y phân m gam h n h p X g m m t s este đ n ch c, m ch h b ng dung d ch NaOH v a
đ thu đ c a gam h n h p mu i và b gam h n h p ancol.
t cháy hoàn toàn a gam h n h p mu i
trong O2 v a đ thu đ c h n h p khí Y và 11,13 gam Na2CO3. D n toàn b Y qua bình đ ng dung
d ch Ca(OH)2 d , thu đ c 34,5 gam k t t a, đ ng th i th y kh i l ng bình t ng 19,77 gam so v i ban
đ u. un b gam h n h p ancol v i H2SO4 đ c 1400C thu đ c 6,51 gam h n h p các ete. Các ph n
ng x y ra hoàn toàn. Giá tr c a m là
A. 17,46.
B. 11,64.
C. 19,35.
D. 25,86.
Câu 43: Cho t t dung d ch H2SO4 vào dung d ch có ch a đ ng th i b mol KAlO2 và 2b mol KOH,
k t qu thí nghi m đ c mô t b ng đ th sau:
Giá tr c a a là

http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đ thi th Hóa

Trang 3/5 – Mã đ thi 123


A. 0,325.
C. 0,400.

B. 0,375.
D. 0,350.

Câu 44: H n h p X g m etanol, propan-1-ol, butan-1-ol và pentan-1-ol. Oxi hóa không hoàn toàn m t
l ng X b ng CuO nung nóng, sau m t th i gian thu đ c H2O và h n h p Y g m 4 anđêhit t ng ng
và 4 ancol d . t cháy hoàn toàn Y c n dùng v a đ 21 lít O2 (đktc), thu đ c H2O và 15,12 lít CO2
(đktc). M t khác, cho toàn b l ng Y trên ph n ng v i l ng d dung d ch AgNO3 trong NH3, đun
nóng. Sau ph n ng x y ra hoàn toàn, thu đ c m gam Ag. Giá tr c a m là
A. 27,0.
B. 43,2.
C. 64,8.
D. 32,4.
Câu 45: Nung m gam h n h p A g m Al và Fe3O4 trong môi tr ng không có không khí, đ n ph n
ng x y ra hoàn toàn (gi s ch có ph n ng kh oxit s t thành s t) thu đ c h n h p B. Chia B thành
hai ph n. Ph n m t tác d ng v i dung d ch NaOH d thu đ c 1,176 lít khí. Tách l y ph n không tan
cho tác d ng v i dung d ch HCl d , thu đ c 1,008 lít khí. Ph n hai tác d ng v i dung d ch H 2SO4
loãng d thu đ c 6,552 lít khí. Các khí đo đktc. Giá tr c a m là
A. 24,06.
B. 25,08.
C. 23,04.
D. 22,02.
Câu 46: H n h p X g m CH4, C2H4, C3H4 và C4H4. Nung nóng 6,72 lít h n h p E ch a X và H2 có m t Ni
làm xúc tác thu đ c h n h p F có t kh i so v i hiđro b ng 19. D n toàn b F qua bình đ ng dung d ch Br2
d th y l ng Br2 ph n ng là a gam; đ ng th i kh i l ng bình t ng 3,68 gam. Khí thoát ra kh i bình (h n
h p khí T) có th tích là 1,792 lít ch ch a các hiđrocacbon. t cháy toàn b T thu đ c 4,32 gam n c.
Th tích các khí đ u đo đktc. Giá tr c a a là
A. 22,40.
B. 19,20.
C. 25,60.
D. 20,80.
Câu 47: Ti n hành đi n phân 100 gam dung d ch ch a 0,2 mol FeCl3, 0,1 mol CuCl2 và 0,16 mol HCl
(đi n c c tr ) đ n khi b t đ u có khí thoát ra c hai c c thì d ng đi n phân. em ph n dung d ch sau
đi n phân tác d ng h t v i 150 gam dung d ch AgNO3, k t thúc ph n ng thu đ c 90,08 gam k t t a
và dung d ch ch a m t mu i duy nh t có n ng đ a%. Giá tr c a a g n nh t v i giá tr nào sau đây ?
A. 30,5.
B. 35,5.
C. 34,5.
D. 33,5.
Câu 48: Peptit X và peptit Y đ u m ch h có t ng s liên k t peptit b ng 8. Th y phân hoàn toàn X
c ng nh Y đ u thu đ c Gly và Val. t cháy hoàn toàn h n h p E ch a X và Y có t l s mol t ng
ng là 1 : 3 c n dùng 22,176 lít O2 (đktc). D n toàn b s n ph m cháy g m CO2, H2O và N2 qua bình
đ ng dung d ch Ca(OH)2 d th y kh i l ng bình t ng 46,48 gam, khí thoát ra kh i bình có th tích
2,464 lít (đktc).
Ph n tr m kh i l ng c a X trong h n h p E có giá tr g n nh t v i giá tr
nào sua đây?
A. 24,5.
B. 29,5.
C. 18,5.
D. 14,5.
Câu 49: H n h p X g m glixerol, metan, ancol etylic và axit no, đ n ch c m ch h Y, trong đó s mol
metan g p hai l n s mol glixerol.
t cháy h t m gam X c n 6,832 lít O2 (đktc), thu đ c 6,944 lít
CO2 (đktc). N u cho m gam h n h p X tác d ng v i 80 ml dung d ch NaOH 2,5M, r i cô c n dung d ch
sau ph n ng thì thu đ c a gam ch t r n khan. Giá tr c a a là
A. 13,12.
B. 12,48.
C. 10,88.
D. 14,72.
Câu 50: Cho 33,9 gam h n h p b t Zn và Mg (t l mol 1 : 2) tan h t trong dung d ch h n h p g m
NaNO3 và NaHSO4 thu đ c dung d ch A ch ch a m gam h n h p các mu i trung hòa và 4,48 lít (đktc)
h n h p khí B g m N2O và H2. Khí B có t kh i so v i H2 b ng 16,75. Giá tr c a m là
A. 308,1375.
B. 300,4325.
C. 240,6250.
D. 312,3575.
----------- H T ---------

http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đ thi th Hóa

Trang 4/5 – Mã đ thi 123


TR

NG THPT LONG XUYÊN
CHÍNH TH C

ÁP ÁN

THI TH THPT QG L N 3 N M 2016
Môn : HOÁ H C

Mã đ thi: 123

1

C

11

A

21

A

31

D

41

A

2

D

12

A

22

C

32

C

42

A

3

B

13

A

23

B

33

D

43

B

4

C

14

C

24

D

34

B

44

D

5

A

15

C

25

A

35

A

45

D

6

D

16

C

26

D

36

B

46

D

7

D

17

C

27

C

37

C

47

B

8

D

18

A

28

B

38

B

48

C

9

D

19

B

29

B

39

B

49

B

10

C

20

C

30

A

40

D

50

A

http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đ thi th Hóa

Trang 5/5 – Mã đ thi 123x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×