Tải bản đầy đủ

Biên bản hội nghị cán bộ viên chức

Mẫu 01-HNCBVC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
Đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày…… tháng……năm 20…
BIÊN BẢN
Hội nghị Cán bộ, Viên chức đầu năm học 20…..-20…..
Tổ chức Hội nghị CBVC năm học 20…... - 20…… vào lúc ...... giờ....... phút,
ngày ..... tháng ..... năm 20……., tại ......................................................................................
1) Thành phần tham dự:
+
Chủ
trì
Hội
nghị
..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

+
Thư
ký:
..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
+ Tổng số cán bộ viên chức:.................. Có mặt:......................;
+
Vắng
mặt
(có

do):..........;
Tên
người
vắng
mặt:
..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
+ Vắng mặt (không có lý do):..........; Tên người vắng mặt:
..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2) Nội dung:
a) Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC của đơn vị năm học 2013-2014 và
phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp, thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
(Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, những chỉ tiêu đã đề ra, so sánh những gì đã
làm được, chưa làm được, nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của đơn vị,
cá nhân, từ đó đề ra những giải pháp trong năm học tới)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
b) Các ý kiến thảo luận, bổ sung tại Hội nghị.
TCCB01\Thong bao 2014_5.1

1/2Mẫu 01-HNCBVC

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
c) Lãnh đạo đơn vị tiếp thu, giải trình các ý kiến kiến nghị, đề xuất của cán bộ, viên chức
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
d) Tổ chức đăng ký thi đua đầu năm học cho tập thể đơn vị và cá nhân
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
đ) Các nội dung khác (nếu có)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
e) Kết luận thống nhất các nội dung cần phải thực hiện và thông qua Nghị quyết Hội nghị
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Biên bản này đã được thông qua và có ..........% các thành viên dự họp đều nhất trí.
Hội nghị kết thúc lúc ......... giờ.........phút cùng ngày./.
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TCCB01\Thong bao 2014_5.1

CHỦ TỌA
(Ký, ghi rõ họ tên)

2/2x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×