Tải bản đầy đủ

câu cần trao đổi

Cho cơ thể có kiểu gen AaBbDd HF /hf . Có 1/3 số tế bào sinh giao tử có hoán vị
gen.Tính số tế bào sinh tinh tối thiểu để được các loại giao tử tối đa. Biết không có
đột biến .
A 12

B .6

C. 8

32.

đáp án đa số các trường cho là 12.
Nhưng tôi cho rằng đáp án đó sai đó em HƯƠNG , đúng phải là 24.
Cách giải là : có tối đa là 32 loại giao tử trong đó có 16 loại hoán vị 16 loại liên
kết.
16 loại gt hoán vị cần 8 tế bào sinh tinh có hoán vị.
8 tê bào-- 1/3
?x ---------- 1
X= 24 tb
Nếu đáp án làm 12 sẽ sai ở chổ trong 12 tế bào nếu có 1/3 tế bào có hoán vị cho 8
gt liên kết 8 gt hoán vị,

2/3 tb còn lại không hoán vị cho đủ 16 loại gt liên kết vậy tổng giao tử liên kết đủ
với dư 8 trong khi gt hoán vị thiếu 8 loại. Tc có 24 loại gt chưa đủ 32 loại như đề
cho.
Đề này hơi cũ rồi nhưng bây giờ mới trao đổi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×