Tải bản đầy đủ

nhờ thầy Doanh giải giùm e!

Ở một loài thực vật có bộ NST 2n = 14, có một tế bào sinh dưỡng của một thể
đột biến tiến hành nguyên phân 5 lần đã cần môi trường cung cấp 651 NST
đơn. Khi thể đột biến này giảm phân, nếu các cặp NST phân li ngẫu nhiên thì
loại giao tử có 7 NST (giao tử n) chiếm tỉ lệ là: A.50%.
B.6,25%.
C.12,5%.
D.0%.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×