Tải bản đầy đủ

Cấu trúc đề thi môn Sinh của Sở DG&ĐT Phú Thọ

CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
LỚP 9 THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN : SINH HỌC (THCS)
(Ban hành kèm theo Công văn số 1955/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD ngày 18/12/2013
của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ)

Phần I: Cơ thể người và vệ sinh
Câu 1. (2,0 điểm ):
Kiến thức của 2 chương: Tuần hoàn và hô hấp.
Phần II: Lí thuyết về di truyền và biến dị
Câu 2. (3,0 điểm ): Bao gồm kiến thức của 2 chương:
Chương I: Các thí nghiệm của Men Đen;
Chương II: Nhiễm sắc thể.
Câu 3. (3,0 điểm ) Bao gồm kiến thức của 2 chương:
Chương III: ADN và Gen;
Chương IV: Biến dị.
Câu 4. (2,0 điểm ): Bao gồm kiến thức của 2 chương:
Chương V: Di truyền học người;
Chương VI: Ứng dụng di truyền học.
Phần III: Lí thuyết về sinh vật và môi trường
Câu 5. (4,0 điểm): Bao gồm kiến thức của 3 chương:

Chương I: Sinh vật và môi trường;
Chương II: Hệ sinh thái;
Chương III: Con người, dân số và môi trường.
Phần IV: Bài tập
Câu 6. (3,0 điểm ): Bao gồm kiến thức thuộc các phần sau:
- Nhiễm sắc thể, nguyên phân, giảm phân, thụ tinh;
- ADN và Gen.
Câu 7.(3,0 điểm ): Bao gồm kiến thức thuộc các phần sau:
- Các thí nghiệm của Men Đen;
- Di truyền liên kết;
- Phả hệ.
Chú ý:
- Phạm vi kiến thức: Chương trình toàn cấp theo phân phối chương trình của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Không thi các nội dung đã giảm tải theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1


2x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×