Tải bản đầy đủ

Đề tài Thực trạng công tác vận động thanh niên

I. LỜI MỞ ĐẦU

1/- Tính cấp thiết của đề tài:
Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự
phát triển xã hội hiện tại và là người chủ tương lai của đất nước. Nghị quyết Hội
nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VII
về công tác thanh niên trong thời kỳ mới đã khẳng định: “Thanh niên là lực
lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi
mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng
trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo
con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh
niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên”.
Công tác vận động thanh niên mang tính chính trị - xã hội, vừa hướng tới
việc xác lập hệ tư tưởng của Đảng trong thanh niên, xây dựng lực lượng chính
trị từ thanh niên, đồng thời hướng tới việc đáp ứng những đòi hỏi xã hội vốn có
của thanh niên, là quá trình giáo dục, thuyết phục và vận động thanh niên tham
gia thực hiện các nhiệm vụ của cách mạng, bồi dưỡng và phát huy thanh niên
theo mục tiêu chính trị của Đảng, là quá trình tạo ra môi trường kinh tế, văn hoá,
xã hội và là trường học cộng sản cho thanh niên học tập, rèn luyện và trưởng
thành, là quá trình đưa thanh niên vào hoạt động thực tiễn, vào các phong trào
hành động cách mạng, định hướng giúp thanh niên tự giáo dục, tự hoàn thiện

nhân cách của mình. Vì vậy công tác vận động thanh niên mang tính chính trị xã hội, vừa hướng tới việc xác lập hệ tư tưởng của Đảng trong thanh niên, xây
dựng lực lượng chính trị từ thanh niên, đồng thời hướng tới việc đáp ứng những
đòi hỏi xã hội vốn có của thanh niên.
Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi đã chọn đề tài: “Thực trạng công tác
vận động thanh niên ở xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từ năm
2009 - 2011, phương hướng và giải pháp trong thời gian tới”, để làm tiểu luận tốt
nghiệp.
2/- Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:
- Phạm vi nghiên cứu: đề tài có phạm vi khá rộng nhưng chỉ tập trung
nghiên cứu về thực trạng công tác vận động thanh niên ở xã Mỹ Long, huyện
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 và phương hướng, giải
pháp trong thời gian tới.
- Đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu của đề tài là thanh niên xã
Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
3/- Phương pháp nghiên cứu:
Đề tài chủ yếu sử dụng các phương pháp như: khảo sát thực tế, thu thập
thông tin số liệu có liên quan đã phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và
chưa đạt được, tìm ra những nguyên nhân, giải pháp, góp phần nâng cao hiệu


2
lực, hiệu quả trong công tác vận động thanh niên nói chung và của xã Mỹ Long
nói riêng.
II. NỘI DUNG

1/ Cơ sở lý luận:
* Một số khái niệm
Thanh niên là một nhóm xã hội nhân khẩu đặc thù bao gồm những người
trong một độ tuổi nhất định, có sự phát triển nhanh chóng về thể chất, tâm lý, trí
tuệ, có mặt trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội; có mối quan hệ gắn bó mật
thiết với tất cả các giai cấp, tầng lớp trong xã hội; là lực lượng xã hội to lớn đóng
vai trò quyết định đối với sự phát triển trong tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc.
Công tác vận động thanh niên là sự tác động của các chủ thể xã hội tới
thanh niên theo những mục tiêu xác định, nhằm bồi dưỡng và phát huy thanh
niên, đáp ứng những đòi hỏi vốn có của thanh niên về yêu cầu phát triển của xã
hội; là quá trình giáo dục thuyết phục và vận động thanh niên tham gia thực hiện
các nhiệm vụ của cách mạng.
* Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nói về thanh niên với tấm


lòng thương yêu vô hạn của vị cha già dân tộc. Người căn dặn chúng ta "Đảng
cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những
người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa"chuyên". Thanh niên
phải tự vươn lên phấn đấu rèn luyện để thật sự là đội quân chủ lực của cách
mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng một khái niệm đầy hình ảnh nói về tuổi thanh
niên, Người nói “một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời người khởi đầu từ tuổi
trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ vai trò của
thanh niên trên cả hai bình diện xã hội và mối quan hệ kết nối quá khứ với tương
lai không thể tách rời nhau, khi khẳng định “Thanh niên là người tiếp sức cách
mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ


3
thanh niên tương lai”. Điều này còn phản ánh một tất yếu lịch sử, đó là “bàn
giao thế hệ” mỗi thế hệ cách mạng chỉ có thể hoàn thành được nhiệm vụ của
mình trong một chặng đường nhất định. Thế hệ đó tất yếu phải được thế hệ đi
sau tiếp bước và dần dần thay thế. Đó chính là “tiếp sức cách mạng”, “kế tục
cách mạng” mà Bác Hồ đã đưa vào khái niệm thanh niên.
Thanh niên là lực lượng cách mạng hùng hậu, bộ phận quan trọng của dân
tộc, thức tỉnh thanh niên đi tới thức tỉnh dân tộc, cùng với tác phẩm “Bản án chế
độ thực dân Pháp” trong thư “Gửi thanh niên Việt Nam”, Bác nêu rõ đất nước sẽ
không còn nếu thanh niên không được “hồi sinh”. Và để thức tỉnh, hồi sinh bộ
phận quan trọng của dân tộc, Hồ Chí Minh đã mở trường huấn luyện chính trị,
xuất bản báo, sách (Báo Thanh niên, sách “Đường Cách Mệnh”) để giác ngộ
thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, về con đường đấu tranh cách mạng, sáng
lập ra “Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội” để qua đó, thức tỉnh
được nhiều người, thức tỉnh một thế hệ trong những năm đầu thế kỷ. Cuối cùng
là sự xuất hiện một tổ chức thanh niên kiểu mới (Đoàn Thanh Niên Cộng Sản)
dưới sự lãnh đạo của một đảng kiểu mới (Đảng Cộng Sản) tiếp nối sự nghiệp
thức tỉnh, hồi sinh lớp trẻ để đi tới thức tỉnh giai cấp công nhân và cả dân tộc
đứng lên làm cách mạng đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, giành lại chính quyền về
tay nhân dân.
Đảng và nhân dân luôn đặt niềm tin ở thanh niên: theo Chủ tịch Hồ Chí
Minh, tương lai của đất nước, của dân tộc nằm trong tay các thế hệ thanh niên.
Bác Hồ chỉ rõ “Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường
quốc năm Châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của
các em”. Bằng sự đánh giá khách quan, khoa học khả năng cách mạng to lớn của
thanh niên, Bác đi tới một dự báo đúng đắn “với một thế hệ thanh niên hăng hái
và kiên cường, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp bảo vể miền Bắc,
giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc”.
Sự phát triển đi lên của đất nước, nhất là thành tựu của hơn 15 năm thực
hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo chứng minh một cách
rõ ràng tư tưởng Hồ Chí Minh nhìn nhận về vai trò, vị trí của thế hệ trẻ đối với sự
nghiệp cách mạng của nước ta trong suốt tiến trình lịch sử hơn 70 năm qua.


4
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh niên
Công tác thanh niên là sự nghiệp “trồng người” Năm 1958, trong buổi nói
chuyện với lớp học chính trị của các giáo viên cấp II và cấp III toàn miền Bắc
Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh luận điểm nổi tiếng “Vì lợi ích mười năm thì phải
trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Luận điểm “trồng người”
của Bác cho thấy rõ con người là nhân tố quyết định sự thành công của cách
mạng, sự tiến bộ xã hội và tiền đồ dân tộc. Luận điểm “trồng người” của Bác
cho thấy rõ tính chất lâu dài, gian khổ của công việc, tức là của quá trình đào
tạo, giáo dục mà Bác coi là công việc của trăm năm, qua đó Bác còn cho thấy
được mục tiêu mà nền giáo dục của ta phải đạt tới là đem lại một chất lượng mới
cho từng người cũng như cho cả dân tộc.
Để thực hiện mục tiêu “trồng người” như đã nói trên, Bác chủ trương thực
hiện nguyên lý giáo dục toàn diện. Người xác định mục tiêu học tập là “ học để
phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh” và chỉ rõ
“trong việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt: Đạo đức cách mạng,
giáo dục xã hội chủ nghĩa, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, lao động và sản xuất”.
Công tác thanh niên là quá trình “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời
sau” là hình thành lớp người thừa kế xây chủ nghĩa xã hội “vừa hồng, vừa
chuyên”. Công tác thanh niên phải gắn với việc xây dựng và phát triển tổ chức
thanh niên, nhằm đảm bảo thực hiện nội dung công tác thanh niên có kết quả,
vấn đề quan trọng mà Bác nêu lên là phải tổ chức thanh niên thành lực lượng
chính trị hùng hậu quanh Đảng. Xây dựng tổ chức Đoàn phải gắn với đoàn kết
tập hợp thanh niên thành một mặt trận rộng lớn. Đoàn kết tập hợp thanh niên là
một công tác, một nhiệm vụ rất quan trọng mà Bác Hồ luôn căn dăn phải thực
hiện tốt. Bác chỉ ra rằng, muốn xây dựng và phát triển Đoàn thành một lực
lượng vững chắc trước hết phải đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh
niên, tránh cô lập, hẹp hòi.
Xây dựng đoàn kết phải bảo đảm mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết giữa tổ
chức đoàn với đông đảo thanh niên, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đoàn viên
theo phương châm “trọng chất hơn lượng”. Đoàn thanh niên trước hết là tổ chức
của những thanh niên tiên tiến nhưng Đoàn là người đại diện lợi ích chính đáng


5
của thanh niên, vì thanh niên. Bác dạy “muốn cũng cố và phát triển, Đoàn phải
liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên. Phải quan tâm đến đời
sống, công tác, học tập của thanh niên… và tất cả đoàn viên phải gương mẫu”.
Trong công tác xây dựng Đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn nhiều lần
việc phải phát triển Đoàn về số lượng, đồng thời phải coi trọng việc nâng cao
chất lượng đoàn viên. Bác dạy “tổ chức đoàn phải rộng hơn Đảng… cố nhiên
khi kết nạp đoàn viên cần phải lựa chọn cẩn thận những thanh niên tốt” cần phát
triển đoàn hơn nữa nhưng phải chọn lọc cẩn thận về chất lượng hơn số lượng.
Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên là hệ
thống quan điểm lý luận của người về vị trí, vai trò của thanh niên trong tiến
trình lịch sử qua các thời kỳ cách mạng; về công tác giáo dục thanh niên và về
Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh với chức năng là đội hậu bị của Đảng
là sự tổng kết lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam, tiếp tục định hướng con
đường tổ chức thanh niên thành lực lượng cách mạng quanh Đảng và phát huy
mọi tiềm năng to lớn của thanh niên vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước.
* Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên và công tác
thanh niên
- Thanh niên và công tác vận động thanh niên có vị trí, vai trò cực kỳ
quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn xác định thanh niên là một lực lượng xã
hội hùng hậu, là đội quân xung kích cách mạng, là lớp người kế thừa sự nghiệp
cách mạng của Đảng, là lực lượng quyết định sự phát triển tương lai của đất
nước, tiền đồ của dân tộc Việt Nam. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa VII đã khẳng định: “Sự nghiệp đổi mới có thành
công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng
đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã
hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc
bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên”. Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa X tiếp tục khẳng định: “Thanh niên là rừng cột của nước


6
nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa
xã hội”.
Vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên được xác định bởi thanh niên chiếm
tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số; là nguồn nhân lực có chất lượng cao; lực lượng xung
kích trong bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
và hội nhập quốc tế; lực lượng tiếp nối các thế hệ cha anh thúc đẩy xã hội phát
triển, xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa. Từ vai trò
chiến lược to lớn của thanh niên, Đảng ta coi chính thanh niên chứ không phải ai
khác “được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và
nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động
lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”.
- Đào tạo, giáo dục thanh niên là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là
quá trình hình thành lớp người kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp
cách mạng của Đảng và dân tộc
Tiếp thu tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác vận động thanh
niên, Đảng ta luôn xác định công tác vận động thanh niên là sự nghiệp “trồng
người”, là quá trình “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”, “là vấn đề sống
còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách
mạng”. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư khoá VII chỉ rõ; giáo dục,
bồi dưỡng để hình thành một lớp thanh niên ưu tú, vững vàng về chính trị, kiên
định con đường xã hội chủ nghĩa, thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh
doanh giỏi, những chuyên gia xuất sắc trên mọi mặt hoạt động xã hội, những trí
thức uyên bác chiếm lĩnh các đỉnh cao của khoa học, những văn nghệ sĩ có tài
năng, những người lao động có tay nghề cao.
Nghị quyết lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X tiếp tục xác
định: “xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân
tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách
mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực,
bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong


7
công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước”
và khẳng định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, không chỉ góp phần hình
thành nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, mà còn xây dựng lực lượng chính trị kế tục sự nghiệp cách
mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
- Phát huy thanh niên là quá trình vận động thanh niên tham gia phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước, giải quyết các vấn đề xã hội vốn có của
thanh niên; là quá trình rèn luyện thanh niên thành những chủ nhân thực sự
của đất nước
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa VII
khẳng định: “Phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên để
thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến
thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn
minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do , hạnh phúc”. Điều này thể hiện quan
điểm nhất quán của Đảng trong việc giáo dục thanh niên, đó là: “Học đi đôi với
hành”, “nói đi đôi với làm”, đưa thanh niên vào hoạt động thực tiễn và coi việc
thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội là quá trình rèn luyện thanh niên
thành những chủ nhân của đất nước.
Để phát huy lực lượng và tiềm năng to lớn của thanh niên, Đảng và Nhà
nước đã ban hành các chính sách khuyến khích thanh niên lập nghiệp, tự tạo
việc làm và giúp nhau tạo việc làm, huy động thanh niên tham gia các chương
trình kinh tế - xã hội của đất nước, các chính sách cho thanh niên vay vốn để sản
xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động; đầu tư ngân sách cho các chương trình
giải quyết việc làm; mở rộng mạng lưới dạy nghề và giới thiệu việc làm cho
thanh niên… cũng bằng các chính sách, cơ chế cụ thể, Nhà nước khuyến khích
và hỗ trợ các tổ chức trong hệ thống chính trị, trước hết là Đoàn thanh niên lập
nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên tự lập cuộc sống.
- Công tác vận động thanh niên là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
dưới sự lãnh đạo của Đảng


8
Trong chế độ xã hội do Đảng lãnh đạo, công tác vận động thanh niên “tự
phát” sẽ không có chỗ đứng. Công tác vận động thanh niên dưới sự lãnh đạo của
Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn bó hữu cơ với quá trình xây
dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn
diện về đức, trí, thể, mỹ và hoàn chỉnh nhân cách của mình. Quan điểm này
được cụ thể hóa như sau:
Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và xã hội thực hiện nhiệm vụ công tác
vận động thanh niên bằng chủ trương, đường lối; lãnh đạo bằng tấm gương của
đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự hoạt động sâu sát của tổ chức đảng và đảng viên
trong phong trào thanh niên; bằng tăng cường kiểm tra công tác thanh niên; lãnh
đạo trực tiếp, toàn diện Đoàn thanh niên. Mỗi cấp ủy cần xác định công tác vận
động thanh niên là trách nhiệm của mỗi đảng viên, của tập thể cấp ủy (không phải
chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy viên phụ trách thanh niên hay của Đoàn thanh niên),
xây dựng chương trình công tác thanh niên hàng năm hay trong nhiệm kỳ; tổ chức
tiếp xúc, đối thoại với thanh niên theo tinh thần “nghe thanh niên nói và nói cho
thanh niên nghe” và “kết quả công tác thanh niên, công tác đoàn và phong trào
thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm”.
Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên bằng pháp luật, chính
sách, gồm các chính sách bồi dưỡng, giáo dục thanh niên; các chính sách phát huy
thanh niên và các chính sách quy định trách nhiệm của các cấp chính quyền, các
tổ chức, nhà trường và gia đình đối với công tác vận động thanh niên; các chính
sách về đầu tư nguồn lực cho công tác vận động thanh niên. Chương trình công
tác thanh niên được “cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hằng năm của các cấp, các ngành”.
Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức có chương trình công tác vận
động thanh niên của tổ chức mình; phối hợp với Đoàn thanh niên và các tổ chức
thanh niên trong công tác vận động thanh niên; vận động cộng đồng chấp hành
nghiêm chỉnh pháp luật, chính sách thanh niên; tham gia xây dựng chính sách,
pháp luật thanh niên và công tác thanh niên; tham gia bồi dưỡng, giáo dục và
phát huy thanh niên.


9
Gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý, nuôi dạy và giáo
dục thanh niên, giáo dục ý thức công dân, ý thức duy trì và phát triển nòi giống,
truyền thống gia đình và ý thức cộng đồng trách nhiệm; động viên thanh niên
tích cực thực hiện đường lối của Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà
nước, tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quản lý và phát triển
cộng đồng.
- Công tác vận động thanh niên gắn với việc xây dựng và phát triển Đoàn
Thanh niên Cộng Sản và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức của những thanh niên
tiên tiến, giác ngộ lý tưởng cộng sản, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội. Đoàn thanh niên cộng sản là tổ chức được ghi thành một trong điều lệ
đảng, phản ánh trách nhiệm trực tiếp của đảng đối với công tác thanh niên và
đoàn thanh niên cộng sản. Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên
Việt Nam, là tổ chức trực tiếp giúp đảng thực hiện nhiệm vụ công tác vận động
thanh niên, phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh
niên, là cầu nối giữa thanh niên với đảng, phụ trách đội thiếu niên tiền phong.
Xây dựng tổ chức đoàn theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của đảng ta
phải đáp ứng yêu cầu sau:
Xây dựng tổ chức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản là quá trình xây dựng tổ
chức dự bị của Đảng, góp phần giáo dục và đào tạo lực lượng thanh niên tiên
tiến bổ sung sinh lực mới cho Đảng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp
hành Trung ương khóa X chỉ rõ : “Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan
trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”.
Xây dựng tổ chức Đoàn phải gắn với đoàn kết, tập hợp thanh niên thành
một mặt trận rộng lớn. Bên cạnh tổ chức thanh niên cộng sản, Đảng chủ trương
phát triển các hình thức tập hợp thanh niên trong tổ chức Hội Liên hiệp Thanh
niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm
nòng cốt. Xây dựng Đoàn phải đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết giữa tổ
chức Đoàn với đông đảo thanh niên; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên
theo phương châm “trọng chất hơn lượng”.


10
Các cấp ủy Đảng, Chính quyền có trách nhiệm trong việc xây dựng tổ chức
Đoàn và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Nhà nước cần phối hợp và
tạo các điều kiện cần thiết để Đoàn và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng
cốt tiến hành công tác vận động thanh niên.
- Công tác vận động thanh niên là một khoa học và nghệ thuật
Theo đặc thù lứa tuổi, thanh niên có những đặc điểm đặc trưng về tâm lý,
sinh lý, về nhận thức xã hội, do vậy, công tác vận động thanh niên cần được
tiến hành theo những phương thức đặc thù, dựa trên các căn cứ khoa học và văn
hóa cụ thể. Đảng cần nắm chắc tình hình thanh niên, thường xuyên hoàn thiện lý
luận về thanh niên và công tác vận động thanh niên. Nhà nước cần thường
xuyên tiến hành các điều tra cơ bản về tình hình thanh niên, làm căn cứ để hoạch
định chính sách, pháp luật thanh niên. Đoàn thanh niên và các tổ chức thanh
niên do Đoàn làm nòng cốt cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức
công tác vận động thanh niên, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của thanh niên. Các tổ
chức khác, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình cần thường xuyên cập
nhật tình hình thanh niên để có các phương thức vận động thanh niên thích hợp.
Trên đây là những quan điểm cơ bản của Đảng về thanh niên và công tác
vận động thanh niên. Nắm chắc và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quan điểm
của Đảng là yếu tố quan trọng để thực hiện thắng lợi công tác vận động thanh
niên, góp phần giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên.
2/- Cơ sở thực tiễn:
a. Đặc điểm tình hình:
* Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của xã Mỹ Long, huyện Cao
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp:
Xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là 1 xã vùng ven Quốc lộ
30, có diện tích tự nhiên là 2.097 ha. Phía Đông giáp xã Mỹ hiệp, phía Tây giáp
xã Bình Hàng Tây, phía Nam giáp xã Bình Thạnh, phía Bắc giáp xã Tân Hội
Trung.


11
Dân số là 11.462 người với 2.319 hộ, mật độ dân số là 546 người/km 2,
dân cư sống rải rác không đều, 76 % sống bằng nghề nông, số còn lại làm nghề
mua bán, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và làm thuê.
Xã được tách ra từ xã Long Hiệp, thành 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Long vào
năm 1981, xã Mỹ Long được chia thành 4 ấp với 97 tổ dân phòng liên kết, có
Quốc lộ 30 chạy ngang và tuyến ĐT 850 của Tỉnh chạy dọc theo chiều dài của
xã, về kết cấu hạ tầng có 2 chợ nông thôn, có 04 điểm trường từ mẫu giáo đến
trung học phổ thông, có 1 cụm dân cư tập trung, có 1 trạm y tế, 3 trạm nước sạch
và 100 % hộ sử dụng điện.
Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc Mỹ Long là căn cứ địa
cách mạng, quân và dân xã Mỹ Long bảo vệ vững chắc khu căn cứ Xẻo Quýt
của Tỉnh ủy Kiến Phong (nay là Tỉnh Đồng Tháp) với những thành tích nổi bậc
trong kháng chiến, năm 1998 quân và dân Mỹ Long được Đảng nhà nước phong
tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.
* Đặc điểm về kinh tế - xã hội:
- Về kinh tế:
Nhân dân sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. diện tích xuống giống cả
năm được 2.530/2.430 ha, đạt 104% kế hoạch, tăng 2.020 ha, so với năm 2010,
năng suất bình quân 6,1 tạ/ha, sản lượng ước đạt 15.433 tấn, tăng 2.806 tấn so
cùng kỳ năm 2010, các loại cây ăn trái, cây công nghiệp, vật nuôi cũng có bước
phát triển cả về quy mô và số lượng.
Thủy sản phát triển ổn định, diện tích thả nuôi tự nhiên là: 26/26 ha, đạt
100% so với kế hoạch; sản lượng thả nuôi cá lồng bè giảm 24 bè so với năm
2010, sản lượng cả năm đạt 450/750 tấn, đạt 60%.
- Tài chính (tính đến ngày 30/11/2011): thực hiện đúng luật ngân sách,
đảm bảo thu - chi cân đối.
+ Tổng thu ngân sách Nhà nước: 2.492027.572/1.977.300.000 đồng.
+ Tổng chi ngân sách: 2.284.913.424/1.977.300.000 đồng


12
+ Thu các loại quỹ, phí và thuế đều đạt chỉ tiêu giao, tuy nhiên còn quỹ
đền ơn đáp nghĩa đạt 98,3%:
- Về văn hoá - xã hội:
+ Giáo dục: có 01 trường Trung học phổ thông, 01 trường Trung học cơ
sở, 02 Trường Tiểu học, 01 nhà trẻ mẫu giáo và 01 trung tâm học tập cộng đồng.
Huy động học sinh ra lớp: bậc THCS >99,86%, tiểu học 100%, mẫu giáo 100%.
+ Y tế: xã có 01 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia với 4 giường bệnh, có 01
bác sĩ, 02 y sĩ và 03 y tá. Số trẻ từ 0 đến 6 tuổi được tiêm chủng và bảo hiểm y
tế đạt 100%.
+ Văn hóa: kết quả xét đạt 03 tiêu chuẩn gia đình văn hoá là 2.276/2.563
hộ, đạt 88,80%, số hộ đạt gia đình thể thao là 350/349 hộ, đạt 103%. Thực hiện
đăng ký ấp văn hóa năm 2011 xã đăng ký 04 ấp, cuối năm xét công nhận đạt
03/04 ấp đạt ấp văn hóa.
+ Về hoạt động chính sách xã hội: nhân dịp Tết Nguyên đán Ủy ban nhân
dân xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách là 320 phần quà, với
số tiền: 66.600.000 đồng.
- Thực hiện Quyết định 167/CP của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở
cho người nghèo, xã tổ chức xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng được 29
căn nhà; xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa.
- Xóa đói giảm nghèo: tổng số hộ nghèo đầu năm 2011 là 382/2.536 hộ,
chiếm 15,06%, hộ cận nghèo 166/2.563 hộ, chiếm 6,54%. Qua phúc tra hộ
nghèo, hộ cận nghèo toàn xã giai đoạn 2011 - 2015 có 319/2.536 hộ nghèo, đạt
12,57%, hộ cận nghèo là 200/2.536, đạt 7,88%.
- Công tác xây dựng giáo dục quốc phòng toàn dân, phong trào bảo vệ an
ninh Tổ quốc được tăng cường, tình hình an ninh chính trị được ổn định.
Thường xuyên củng cố tổ dân phòng liên kết duy trì sinh hoạt lệ hàng tháng.
b. Vài nét sơ lược về thanh niên ở xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp:
- Số lượng thanh niên của xã là 1.921. Trong đó Nam: 1.098, Nữ 823.


13
- Về trình độ học vấn có 931 thanh niên có trình độ từ lớp 10 trở lên, 803
thanh niên có trình độ từ lớp 6 đến tốt nghiệp THCS, có 187 thanh niên có trình
độ tiểu học.
- Trình độ chuyên môn từ trung cấp đến đại học là 215 thanh niên, trình độ
chính trị là 85 thanh niên.
- Trong tổng số thanh niên ở địa phương thì số thanh niên đã có gia đình là
903 thanh niên còn lại chưa có gia đình là 1.018 thanh niên.
- Có việc làm 1.194 đoàn viên thanh niên, chưa có việc làm là 805 đoàn viên
thanh niên ở địa phương, trong đó có học sinh là 331.
c. Thực trạng nội dung công tác vận động thanh niên:
Trong suốt chiều dài lịch sử từ trước đến nay và có lẽ đến mãi về sau,
lúc nào thanh niên cũng là lực lượng to lớn, là nguồn nhân lực mạnh mẽ
đầy nhiệt huyết cách mạng và là người làm chủ tương lai của đất nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá đúng vai trò của thế hệ trẻ trong sự
nghiệp cách mạng, đặt niềm tin sâu sắc vào họ và thường xuyên chăm lo
giáo dục, bồi dưỡng họ trở thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên”.
Cũng như thanh niên cả nước, thanh niên xã Mỹ Long đã coi quá
trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một trong những
điều kiện hết sức quý báu để tuổi trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến và
trưởng thành. Hầu hết thanh niên trong xã tin tưởng và tiếp tục phấn đấu
cho sự nghiệp đổi mới, kế tục và phát huy truyền thống cách mạng của cha
anh, không ngại khó khăn gian khổ, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những năm đổi mới, cùng với sự ổn định
chính trị, sự phát triển kinh tế của địa phương, Đoàn thanh niên xã Mỹ
Long đã đạt được những thành tích trong các hoạt động:
* Vận động thanh niên xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có
lối sống đẹp, lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị và văn hoá Việt Nam:
Nhìn chung, thanh niên xã Mỹ Long đã và đang thực hiện rất tốt việc kế
thừa và giữ vững truyền thống cách mạng của lớp cha anh đi trước, họ rất quan
tâm tới quá trình đi lên của đất nước. Bên cạnh đó một lực lượng lớn các thế lực


14
thù địch trong và ngoài nước bằng hình thức này hay bằng hình thức kia đã làm
cho một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, có những việc làm trái với con
người xã hội chủ nghĩa. Do đó, động cơ, thái độ của họ đối với gia đình và xã
hội còn lờ mờ, chưa trở thành máu thịt, thành niềm tin sắt đá để kế tục sự nghiệp
cách mạng. Biểu hiện của họ là thiếu ý thức rèn luyện trong công việc, non kém
về tư tưởng chính trị chưa nhận thức được tình hình mới như hiện nay, họ còn
coi thường các giá trị nhân văn, ngại tham gia các buổi sinh họat đoàn thể… họ
nghĩ đồng tiền nhiều hơn cả lý tưởng, tìm thú vui trong rượu chè và cờ bạc.
Ngoài ra một bộ phận thanh niên công nhân còn dính vào các tệ nạn xã hội như
trộm cắp, cờ bạc, nghiện ma túy,…
Quán triệt các quan điểm giáo dục đối với thanh niên của Đảng và Bác
Hồ, thời gian qua Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Mỹ Long đã phát
huy vai trò nòng cốt trong thanh niên, Đoàn thanh niên xã Mỹ Long luôn kiên trì
thực hiện nhiệm vụ giúp Đảng giáo dục và rèn luyện thanh niên. Công tác tuyên
truyền giáo dục được BCH xã Đoàn thường xuyên thực hiện nhân ngày thành
lập Đảng (3/2), mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đổi mới, ngày thành Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh (26/3), ngày miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất
nước (30/4), ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05); tuyên truyền ngày thành
lập Hội LHTN Việt Nam, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam(22/12)
chương trình hành động của huyện Ủy năm 2009, 2010, 2011 và mục tiêu nhiện
vụ chính trị của Đảng bộ xã năm 2009, 2010, 2011 được 85 cuộc thu hút 845
ĐVTN tham gia. Tuyên truyền 2 chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh gắn với nội dung "5 xây, 5 chống"; Nghị quyết 32 của Thủ
thướng Chính phủ, tập trung công tác phòng chống bảo lũ, lũ lụt trong mùa
mưa,..được 09 cuộc thu hút 112 ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia, triển
khai các bài học lý luận chính trị cơ bản, học tập, nghiên cưu chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng,
Đoàn cấp trên, tổ chức tọa đàm, sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức lối
sống, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, sinh hoạt các
câu lạc bộ “Nông dân, thanh niên với pháp luật”, “nhịp sống trẻ”….


15
Ngoài công tác tuyên truyền còn vận động đoàn viên thanh niên và quần
chúng nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, ATTP, phòng
chống HIV/AIDS, dịch cúm gia cầm, phòng chống các tệ nạn xã hội như số đề,
đá gà cờ bạc, gây rối,… được 11 cuộc thu hút 856 ĐVTN và quần chúng tham
gia.
* Vận động thanh niên tham gia xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh;
mở rộng Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tích cực tham gia xây dựng
đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân:
Thông qua các phong trào giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên,
công tác kết nạp đoàn viên mới được xã Đoàn luôn quan tâm chú trọng cụ thể
như: năm 2009 kết nạp 52/60 đoàn viên đạt 86,7%, năm 2010 kết nạp mới 71/75
đoàn viên đạt 94,7%, năm 2011 kết nạp 98/98 đoàn viên đạt 100% so với chỉ
tiêu. Phát huy vai trò nồng cốt trong hội LHTN Việt Nam xã, từ năm 2009 2011 đoàn đã chủ động hướng dẫn, hỗ trợ tạo điều kiện về mọi mặt để hội hoạt
động tốt. Kết nạp mới 326 hội viên mớ (trong đó trường học là 187, nông thôn
139), xoá tên 310 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn xã là 375 hội viên.
Từ vị trí, vai trò của thanh niên trong xã hội không ngừng được khẳng
định và nâng cao thông qua việc thanh niên tham gia ngày càng nhiều và hiệu
quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của
địa phương, nên hàng năm đều có giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét
kết nạp, từ năm 2009 - 2011 số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng là 76 đoàn
viên, trong đó được Đảng xem xét kết nạp 35 đồng chí. Riêng năm 2011 đã có
20 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng trong đó 14 đồng chí được kết nạp
vào đảng, điều đó đã góp phần tăng cường sinh lực trẻ cho Đảng, khẳng định xu
hướng tích cực chính trị - xã hội trong thanh niên, đồng thời cũng là kết quả to
lớn trong chiến lượt phát triển nhân tố con người của Đảng ủy xã trong giai
đoạn mới hiện nay.
* Vận động thanh niên tham gia phong trào "5 xung kích phát triển
kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "4 đồng hành với thanh niên lập thân lập
nghiệp":


16
- Về phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ
Quốc":
+ Xung kích kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:
Trong những năm qua các hoạt động ngày thứ 07 tình nguyện được tổ
chức thực hiện thường xuyên với các nội dung như đắp sữa lề lộ nông thôn, diệt
lăng quăng, phát hoang các bụi rậm che chắn tầm nhìn….được 12 cuộc. Vận
động xây dựng cây cầu pêtông với số tiền 26.550.000đ do mạnh thường quân
đóng góp, kể cả ngày công. Cũng cố tuyến đường an toàn giao thông, đội TNTN
phòng chống dịch rầy nâu vàng lùn lùn xoắn lá, phòng chống lụt bảo, phòng
bệnh sốt xuất huyết, dịch cúm gia cầm, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng
vật nuôi và ở người.Trong năm ra quân chiến dịch diệt lăng quăng được 03 đợt
như: Phát tờ rơi, tuyên truyền vận động từng hộ dân thường xuyên làm vệ sinh
nhà cửa, thả cá…thu hút 285 ĐVTN, HS, SV tham gia.
Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Tổ chức thăm
và tặng quà cho gia đình chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng được 5 lần/năm
với tổng trị giá 1.350.000đ.
Thành lập 04 tổ hùn vốn với 52 thành viên, tổng số tiền 37.000.000 triệu
đồng. Quản lý tốt các nguồn vốn vay Ủy thác từ ngân hàng chính sách huyện.
+ Chương trình vay HSSV: Tổng cộng có 59 hộ, với tổng số tiền đã
được giải ngân là: 1.262.850.000 đồng.
+ Chương trình vay nghèo: Tổng cộng có 58 hộ, với tổng số tiền đã
được giải ngân là: 337.833.300 đồng.
+ Chương trình vay xuất khẩu lao động: Tổng cộng có 01 hộ, với
tổng số tiền đã được giải ngân là: 10.000.000 đồng.
+ Chương trình vay giải quyết việc làm: Tổng cộng có 10 hộ, với
tổng số tiền đã được giải ngân là: 156.000.000 đồng.
+ Chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở: Tổng cộng có 06 hộ, với
tổng số tiền là: 48.000.000 đồng.
Trong đó có 03 hộ nợ quá hạn: tổng số tiền là 6.000.000 đồng.


17
Trong đó có 13 hộ nợ khoanh: tổng số tiền là 20.000.000 đồng.
Tổng cộng các nguồn vốn là: 1.814.683.300 đồng (trong đó không
có số dư nợ của nợ quá hạn, nợ khoanh).
+ Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn
xã hội:
Hàng năm phối hợp với Ban chỉ huy quân sự tổ chức đón bộ đội xuất
ngũ hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Đồng thời tư vấn giới thiệu việc
làm, xuất khẩu lao động cho các đối tượng này và chuyển sinh hoạt đoàn về ấp
quản lý.
Tham gia tốt ngày hội tòng quân năm gắn với nội dung thắp nến bia
tưởng niệm, tổ chức các trò chơi dân gian, diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tiếp
bước hào khí cha anh - xứng danh bộ đội cụ Hồ”, hàng năm có 12 thanh niên
tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 12 đoàn viên, 100% tình
nguyện lên đường, đồng thời vận động tặng quà cho tân binh.
- Phong trào "4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp":
+ Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn
chuyên môn nghiệp vụ:
Hàng năm phong trào thi đua học tập và rèn luyện tốt trong trường học
tiếp tục thực hiện thông qua mô hình: câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ bóng đá,
bóng chuyền…Đặc biệt công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài
tiếp tục được quan tâm thực hiện thường xuyên từ đó giúp đở cho các em có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2010 cấp 11 suất học bổng cho các em
học sinh vượt khó học giỏi với mỗi suất 300.000 đồng, phát quà cây mùa xuân
cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị là 3.300.000 đ.
+ Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm: mỗi năm
giới thiệu việc làm cho 356 thanh niên đi làm trong và ngoài Tỉnh.
+ Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất và đời
sống văn hoá tinh thần:


18
Các hoạt động nâng cao sức khoẻ, thể chất và đời sống văn hoá tinh thần
của thanh niên được duy trì thường xuyên nhân các ngày lễ lớn như 22/12; 26/3;
30/4; 19/5, 15/10…tổ chức thể dục thể thao và văn nghệ được 04 lần/năm thu
hút 1.250 Đoàn viên, hội viên, thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia.
Tổ chức phát động ngày môi trường thế giới 5/6 với nội dung: làm vệ sinh
tượng đài và khu vực chợ. Đồng thời phát tờ rơi vệ sinh môi trường thu hút 189
ĐVTN, SH, SV tham gia.
+ Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỷ năng xã hội:
Tiếp tục duy trì các câu lạc bộ, đội, nhóm như câu lạc bộ học tập, câu lạc
bộ nông dân - thanh niên với pháp luật, câu lạc bộ nữ thanh, câu lạc bộ bóng đá,
bóng chuyền, nhịp sống trẻ, câu lạc bộ cầu lông,… thu hút 750 Đoàn viên, hội
viên, thanh niên tham gia.
d. Đánh giá chung:
* Về ưu điểm:
Những năm đổi mới vừa qua, công tác vận động thanh niên ở xã Mỹ
Long luôn được chú trọng, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng và Đoàn
cấp trên, kịp thời nắm bắt tư tưởng và chăm lo đến đời sống vật chất cũng như
tinh thần của thanh niên, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức và
phương pháp giáo dục nên đã có tác động tích cực đối với thanh niên, tạo nên sự
ổn định về lập trường trong thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức và giác
ngộ, củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng, sự ổn định và đi
lên của xã nhà. Thanh niên ngày nay tích cực tham gia vào các họat động chính
trị - xã hội có ý nghĩa to lớn như họat động kỷ niêm các ngày lễ lớn của đất
nước; Đồng thời tham gia các họat động tìm hiểu về truyền thống dân tộc, tìm
hiểu về Đảng, về Đoàn…
Đạt được những ưu điểm trên là do:
- Thắng lợi bước đầu của công cuộc đổi mới cùng với những chuyển biến
trong cách nhìn nhận, đánh giá vai trò công tác thanh niên và sự quan tâm lãnh
đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của các cơ quan Nhà nước và xã hội đã tạo những
thuận lợi cơ bản cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.


19
- Các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan
trực tiếp đến thanh niên và công tác thanh niên từng bước được thể chế hoá
thành chương trình, mục tiêu, dự án, để triển khai thực hiện.
- BCH TW Đoàn có những định hướng lớn cho công tác Đoàn và phong
trào TTN theo hướng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động tạo điều kiện thuận
lợi cho địa phương, cơ sở trong việc xây dựng các Nghị quyết, chương trình
công tác sát với thực tế, vừa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của
Đảng, vừa tạo điều kiện cho tuổi trẻ cống hiến và trưởng thành.
- Phát huy được tính sáng tạo, năng động và nhiệt tình của cán bộ, đoàn
viên, hội viên, có sức lôi cuốn đông đảo TTN tham gia các hoạt động của Đoàn,
Hội, Đội.
- Sự quyết tâm, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện nghị
quyết, chủ trương của Đảng, của Nhà nước, của Đoàn thông qua vận dụng
những cách làm hay, mô hình mới, đồng thời duy trì, phát triển những mô hình
hoạt động có hiệu quả.
* Khuyết điểm, thiếu sót.
Tuy nhiên, ngoài những thành tựu đã đạt được như trên, công tác vận
động thanh niên trong xã vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần phải khắc phục
như:
Một số chi ủy chưa thực sự quan tâm đến công tác thanh niên, đặc biệt là
trong công tác vận động thanh niên, đôi khi họ còn khoán trắng công tác này cho
xã Đoàn. Nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên, công tác thanh niên chưa
thực sự sâu sắc.
Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên của một số cơ sở
Đoàn ở ấp còn thiếu chiều sâu và chưa theo kịp diễn biến tư tưởng, tình cảm của
thanh niên. Trình độ nghiệp vụ thanh vận của cán bộ Đoàn, cán bộ Hội chưa
theo kịp yêu cầu phát triển chung của xã hội và xu hướng vận động, phát triển
của thanh niên. Vẫn còn một bộ phận cán bộ Đoàn làm việc theo kiểu hành
chính, thiếu sự gắn bó với phong trào thanh niên ... Nhiều nội dung hoạt động
còn hình thức chưa sát thực tế đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của tuổi trẻ,


20
vì vậy sức hấp dẫn của Đoàn, Hội, Đội đối với TTN chưa thường xuyên, dễ tan
lắng.
Nguyên nhân tồn tại thiếu sót:
- Mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động và làm cho không ít thanh
niên nhận thức lệch lạc về những chuẩn mực giá trị, nên có những cách nghĩ,
cách nhìn nhận khác nhau về định hướng lý tưởng, về lối sống, nếp sống, nhưng
tổ chức Đoàn, Hội chưa kịp thời động viên giúp đỡ và có những hoạt động phù
hợp để tập hợp các đối tượng thanh niên tham gia vào các chương trình hành
động của Đoàn.
- Còn thiếu những chính sách nhất quán để Nhà nước đầu tư cơ sở vật
chất cho các hoạt động của thanh niên, cũng như tăng cường công tác quản lý
Nhà nước về thanh niên trong tình hình hiện nay. Một số cấp ủy Đảng và chính
quyền chưa thực sự quan tâm, còn xem nhẹ vai trò công tác thanh niên.
- Trong công tác chỉ đạo chưa quan tâm đến việc xây dựng mô hình, tổng
kết, nhân điển hình, thiếu kiểm tra sâu sát và hướng dẫn cụ thể trong hoạt động
ở cơ sở; chưa chăm lo đúng mức đến nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tinh thần.
3/- Phương hướng và giải pháp:
* Phương hướng:
- Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng nếp sống
văn minh lành mạnh; khơi dậy trong thanh niên hoài bão lớn của dân tộc không
cam chịu đói nghèo, lạc hậu; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục
khó khăn, ý chí tự lực, tự cường, xung phong, tình nguyện đi đầu trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - vì tương lai tươi sáng của dân tộc và của
thế hệ trẻ.
- Chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, thể lực của
thanh niên; động viên và tổ chức thanh thiếu niên tiến quân vào lĩnh vực giáo
dục - đào tạo và khoa học công nghệ; rèn luyện tác phong làm việc kỷ luật góp
phần nhanh chóng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. Bồi
dưỡng hình thành một lớp thanh niên ưu tú tiêu biểu cho thế hệ trẻ, vững vàng
về chính trị, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, trở thành những nhà lãnh


21
đạo, quản lý, kinh doanh giỏi, những người lao động lành nghề trên các lĩnh
vực.
- Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về chính trị, tư
tưởng và tổ chức, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là hạt nhân đoàn kết
mọi tầng lớp thanh niên xung quanh Đảng, là nòng cốt của phong trào thanh
niên; góp phần xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân vững mạnh. Làm tốt
công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí
Minh.
* Giải pháp:
- Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng, đạo đức
cách mạng lối sống văn hóa và ý thức công dân đến mọi tầng lớp nhân dân và
thanh niên, thông qua nhiều hình thức, đa dạng hóa nội dung. Trước hết, phải
làm cho các cấp, các ngành đến tận chi bộ và tổ chức đoàn thanh niên các cấp
thông suốt nhận định về công tác thanh niên, để có sự chuyển biến mới về tư
tưởng, sữa chữa những quan niệm lệch lạc để tăng cường lãnh đạo đoàn thanh
niên, làm cho đường lối thanh vận của Đảng được thông suốt.
- Thứ hai, nâng cao chất lượng dạy và học, có chính sách khuyến khích và
từng bước xã hội hóa giáo dục, thực hiện công tác phổ cập tin học cho thanh
niên đến năm 2020 có 100% đoàn viên thanh niên biết sử dụng vi tính, thông
qua các lớp phổ cập tin học do tỉnh - huyện tổ chức, thanh niên được đặt ở vị trí
trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn nhân lực của
con người. Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống
hiến và trưởng thành, được họp tập, có việc làm, nâng cao thu nhập, có đời sống
văn hóa tinh thần lành mạnh.
- Thứ ba, định hướng cho thanh niên chọn những ngành nghề mang tính
chất phục vụ lâu dài, tham gia các hội chợ tư vấn giới thiệu việc làm do tỉnh,
huyện tổ chức hàng năm, đáp ứng thị trường lao động cao, tiếp tục kêu gọi các
nhà đầu tư về đóng trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ từ khâu dạy nghề đến việc
giải quyết việc làm ổn định, có chính sách hỗ trợ trong học nghề và giải quyết


22
việc làm, nhằm giải quyết tốt nhu cầu lao động trên địa bàn, tăng thu nhập ổn
định đời sống cho thanh niên.
- Thứ tư, chính quyền cần quan tâm trong việc tạo sân chơi lành mạnh,
mội trường thuận lợi để thanh niên cống hiến và trưởng thành, nhất là về thể
chất và tinh thần, quản lý chặt các dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ internet,
ngăn chặn những cơ hội, điều kiện mà thanh niên có thể bị lôi kéo vào các tệ nạn
xã hội. Đồng thời tạo mọi điều kiện cho công tác thanh niên từng bước đáp ứng
yêu cầu ngày một lớn mạnh của phong trào thanh niên.
- Thứ năm, đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ
trẻ, cán bộ làm công tác thanh niên phải còn trong độ tuổi đoàn, cần tạo bước
đột phá trong công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ
mới.
- Thứ sáu, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất
lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt
Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, xây dựng nhiều mô hình mới phù hợp với
nguyện vọng của thanh niên, nhất là mô hình phát triển kinh tế, giải quyết việc
làm, nâng cao tay nghề….để giúp thanh niên phát triển toàn diện. Tạo mọi điều
kiện cho thanh niên tham gia vào hoạt động, phát huy năng lực tham mưu, đề
xuất nội dung, giải pháp, nâng cao chất lượng công tác thanh niên và hoạt động
của tổ chức đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững
mạnh.
- Thứ bảy, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
trong công tác thanh niên, nhất là vai trò của gia đình trong việc chăm lo, giáo
dục thanh thiếu niên, nhằm tạo môi trường xã hội lành mạnh cho sự phát triển
lành mạnh trong thanh niên.
- Thứ tám, tiếp tục làm cho thanh niên nhận thức rõ về vai trò và trách
nhiệm của mình, ý thức tự vươn lên, tự thân vận động, sự nỗ lực học tập, rèn
luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh có lập trường và bản lĩnh chính trị rõ ràng, có đạo đức lối sống lành mạnh,
hiểu rõ và phát huy tốt truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, phát huy tốt vai trò


23
xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, chống lãng phí, sa hoa, đua đòi, hiếu thảo
với người lớn, gương mẫu với trẻ em, sống có lý tưởng và hoài bão lớn.
- Thứ chín, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo cơ chế, triển khai thực
hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách có liên quan đến thanh niên và công
tác thanh niên, nhất là thực hiện chương trình chiến lược phát triển thanh niên
đến năm 2010 và những năm tiếp theo của Huyện, kế hoạch phát triển nguồn
nhân lực nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của thanh
niên.
4/- Một số kiến nghị:
- Trước mắt cần ban hành một số chính sách riêng cho thanh niên như về
chế độ hoạt động phí cho cơ sở Đoàn, nhất là trong các trường học và ở xã
phường; chính sách dạy nghề, phổ cập nghề cho thanh niên; chế độ đào tạo cán
bộ thanh thiếu niên, chế độ phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm công tác Đoàn. Điều
chỉnh cơ cấu đầu tư và nguồn vốn cho giải quyết việc làm, nhất là đối với địa
bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
- Ban hành các chính sách kinh tế - xã hội lồng ghép trên mọi lĩnh vực có
liên quan đến đối tượng thanh niên; tổ chức nghiên cứu rà soát để chỉnh sửa bổ
sung các chính sách đã ban hành, nhất là về lĩnh vực gíao dục đào tạo, lao động
việc làm, phân công tuyển dụng lao động, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, đầu
tư vay vốn (vốn giải quyết việc làm, vốn tín dụng học tập) v.v.. Nghiên cứu soạn
thảo một số văn bản mới đồng thời với việc chỉ đạo các cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền ở các cấp trong qúa trình xây dựng những chính sách, chương trình,
đề án của Nhà nước cần có sự lồng ghép đến đối tượng thanh niên, tạo hành lang
pháp lý và môi trường thuận lợi để giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng thanh niên
phát triển toàn diện, tạo điều kiện cho thanh niên cống hiến, trưởng thành.
- Cấp ủy Đảng và chính quyền xã cần quan tâm hơn nữa trong chích sách
tạo việc làm, hỗ trợ cho thanh niên tiếp nhận tiến bộ khoa học công nghệ. Chú
trọng việc triển khai thực hiện mô hình đào tạo nghề theo địa chỉ cho thanh niên
nông thôn. Quan tâm hơn nữa đối với việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh
niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo cơ hội phát triển cho thanh niên đặc


24
biệt khó khăn trong tạo lập cuộc sống, hội nhập cộng đồng. Thúc đẩy sự tham
gia của thanh niên trong chính sách của nhà nước về công tác bảo vệ môi
trường.
III. KẾT LUẬN

Thực tiễn đã chứng minh trong mỗi giai đoạn cách mạng của dân tộc,
thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong phong trào cách mạng. Song, họ phải
được giáo dục, giác ngộ lý tưởng của Đảng. Đảng ta hết sức coi trọng và đánh
giá rất cao vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân
tộc.
Đại bộ phận thanh niên cả nước nói chung, thanh niên xã Mỹ Long nói
riêng luôn giữ vững và kiên định lý tưởng cách mạng, phát huy truyền thống yêu
nước, tinh thần lao động xã hội chủ nghĩa, đoàn kết tích cực cùng toàn Đảng,
toàn dân đưa đất nước vượt qua được mọi thử thách phải tiến hành sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hơn lúc nào hết thanh niên xã Mỹ Long
ngày nay cần không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
tiếp thu những tiến bộ của khoa học công nghệ, tri thức của nhân loại.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường, những hành
động phá hoại của các thế lực thù địch có tác động xấu đến tư tưởng, tâm lý, tình
cảm của thanh niên. Do đó vấn đề cấp bách và thiết yếu trong giai đoạn hiện nay
là công tác vận động tập hợp thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên xã
Mỹ Long nói riêng. Đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản và quan trọng của
cả hệ thống chính trị, của mỗi cá nhân. Vì vậy, mỗi chúng ta, người chiến sỹ
cộng sản trên mặt trận tư tưởng - văn hóa cần ra sức hoạt động, nghiên cứu và
tìm ra những giải pháp đúng đắn góp phần thực hiện tốt công tác vận động thanh
niên đạt hiệu quả cao hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×