Tải bản đầy đủ

giáo án sinh học 8 bài 52 phản xạ có điều kiện và phản xạ không có điều kiện

Giáo án Sinh học 8
Bài 52:

PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN
XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN
I. Mục tiêu: Sau bài học này, học sinh cần đạt:
1. Kiến thức:
- HS phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.
- HS trình bày được quá trình hình thành các phản xạ có điều kiện và ức chế phản xạ,
điều kiện cần khi thành lập phản xạ có điều kiện.
- HS trình bày được ý nghĩa của phản xạ có điều kiện đối với đời sống.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp.
- Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
- Có ý thức học tập bộ môn.
II. Đồ dùng dạy học :
- GV: Chuẩn bị tranh vẽ H52.1, H52.2, H52.3, bảng phụ.
- HS: Đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy học :
1. Kiểm tra:

* Sĩ số:

8a:…………….
8b: ……………
8c: …………….

*Bài cũ:
- Trình bày cấu tạo của tai?
- Trình bày chức năng thu nhận sóng âm của tai?
2. Bài mới:


Giáo án Sinh học 8
Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

* Hoạt động 1: Tìm hiểu phản xạ có.

I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản

điều kiện và phản xạ không có điều kiện

xạ không có điều kiện:

- GV yêu cầu HS làm bài tập mục

sau

đó chữa bài trên bảng.
- GV yêu cầu HS thảo luận:

- Phản xạ không điều kiện: là phản xạ sinh
ra đã có, không cần phải học tập rèn luyện.
- Phản xạ có điều kiện: là phản xạ được

+ Phản xạ không điều kiện là gì?

hình thành trong đời sống cá thể, phải học


+ Phản xạ có điều kiện là gì?

tập và rèn luyện mới có.

HS thảo luận sau đó trình bày, nhận
xét, bổ sung rồi rút ra kết luận
- GV hoàn thiện kiến thức cho HS
* Hoạt động 2: Tìm hiểu sự hình thành
phản xạ có điều kiện.
+ VĐ 1: Tìm hiểu sự hình thành phản xạ
có điều kiện

II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện.
1. Hình thành phản xạ có điều kiện
- Điều kiện để thành lập phản xạ cos diều
kiện:
+ Phải có sự kết hợp giữa kích thích có

- GV yêu cầu HS nghiên cứu thí nghiệm

điều kiện với kích thích không có điều kiện.

của Paplốp và yêu cầu HS trình bày thí

+ Quá trình đó được lặp lại nhiều lần

nghiệm

- Thực chất của việc hình thành phản xạ

- GV yêu cầu HS thảo luận:
+ Để thành lập phản xạ có điều kiện

có điều kiện là hình thành đường liên hệ tạm
thời nối các vùng vỏ não với nhau.

cần những điều kiện nào?
+ Thực chất của việc thành lập phản xạ
có điều kiện?
HS đọc thông tin, thảo luận sau đó lên
bảng trình bày, nhận xét, bổ sung
- GV hoàn thiện kiến thức cho HS

2. Ức chế phản xạ có điều kiện
- Khi phản xạ có điều kiện không được
củng cố thì phản xạ sẽ mất dần.
- Ý nghĩa: Đảm bảo sự thích nghi với môi

+ VĐ 2: Tìm hiểu sự ức chế phản xạ có

trường sống luôn thay đổi, hình thành các

điều kiện

thói quen tập quán tốt đối với con người.

- GV yêu cầu HS đọc thông tin, thảo


Giáo án Sinh học 8
luận:
+ Nếu chỉ bật đèn và không cho chó ăn
nhiều lần thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?
+ ý nghĩa của việc ức chế phản xạ có
điều kiện kiện?

III. So sánh các tính chất của phản xạ

* Hoạt động 3: Tìm hiểu sự khác nhau

không điều kiện và phản xạ có điều kiện:

và giống nhau giữa phản xạ có điều kiện

- Nội dung ghi như phiếu học tập.

và không có điều kiện
- GV yêu cầu HS thảo luận hoàn thành
bài tập ở bảng 52.2 trang 168
HS đọc thông tin, thảo luận sau đó
lên bảng trình bày, nhận xét, bổ sung
- GV hoàn thiện kiến thức cho HS
- GV yêu cầu HS đọc kết luận chung

3. Kiểm tra đánh giá:
- Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện?
- Trình bày điều kiện cần để hình thành một phản xạ có điều kiện? Sự ức chế phản
xạ có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống con người?
4. Hướng dẫn học ở nhà;
- Học bài
- Đọc mục: Em có biết
- Soạn bài mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×