Tải bản đầy đủ

sskn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

I. Phần mở đầu:
I.1. Lý do chọn đề tài.
Giáo dục mầm non là giai đoạn khởi đầu đặt nền móng cho sự hình thành
và phát triển nhân cách của trẻ, mục tiêu của giáo dục mầm non là giáo dục tình
cảm, đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách
trẻ một cách toàn diện đan lồng vào các môn học. Đối với trẻ mẫu giáo lớn, dạy
trẻ Làm quen với chữ cái là một trong những nội dung quan trọng - Làm quen với
chữ cái giúp trẻ bước đầu nhận biết được các chữ cái và phát âm chuẩn các chữ
cái trong các từ trọn vẹn, phát triển ở trẻ khả năng quan sát, so sánh và phát triển
ngôn ngữ khi trẻ đã thuộc và phát âm chuẩn các chữ cái thì trẻ sẽ dễ dàng làm
quen với cách tô và viết chữ để chuẩn bị vào lớp 1. Ngoài ra việc cho trẻ làm
quen với chữ cái còn phát triển tư duy trực quan hành động, tư duy trực quan
hình tượng và đặc biệt là phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ. Khi trẻ làm quen
với chữ cái, các cơ ngón tay, cơ bàn tay của trẻ phải hoạt động nhiều hơn, qua đó
cũng phát triển cơ thể trẻ.
Trên thực tế, việc cho trẻ làm quen chữ cái đã được giáo viên Mầm non rất
quan tâm, các giáo viên đã biết cách tổ chức cho trẻ tham gia vào các hoạt động
và đạt hiệu quả tương đối cao. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một số giáo viên

chưa biết cách tổ chức hoạt động cho trẻ, chưa biết vận dụng những biện pháp
linh hoạt, sáng tạo vào quá trình dạy trẻ và đặc biệt chưa biết thu hút sự tập trung
chú ý, sự tích cực tham gia vào các hoạt động của trẻ nên sự nhận thức về chữ cái
của trẻ còn chưa chắc chắn, hay nhầm lẫn, chưa rèn luyện được kĩ năng cho trẻ
dẫn đến hiệu quả giáo dục chưa cao. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất đó là ở
trường chúng tôi 93,3% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số và là con em
các bệnh nhân Phong tại trại Phong Eana. Cuộc sống vô cùng khó khăn, các cháu
ít được tiết xúc với mọi người, không chịu đi học. Giáo viên đã nhiều lần đến nhà
vận động phụ huynh đưa con em mình đi học. Khi đến lớp học các cháu lại không
tích cực tham gia vào các hoạt động, cô nói gì trẻ cũng không hiểu cứ nhìn cô và
không trả lời, nếu có nói thì cũng chỉ nói bằng tiếng mẹ đẻ. Đa số trẻ chưa nhận
biết được mặt các chữ cái, biết cách cầm bút, chưa biết cách tô trùng khít chữ
-1Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

theo chấm mờ. Đứng trước vấn đề trên, là một Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên
môn, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để giáo viên nắm vững được nội
dung, kiến thức, hình thức tổ chức một cách linh hoạt phương pháp bộ môn. Đưa
trẻ đến với hoạt động làm quen chữ cái được một cách có hiệu quả. Chính vì vậy
tôi đã lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng
môn Làm quen chữ cái ở vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số”.
I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.
I.2.1 Mục tiêu của đề tài
Giúp giáo viên nắm vững nội dung kiến thức, hình thức tổ chức và lồng
ghép tích hợp nội dung phương pháp cho trẻ Làm quen chữ cái.
Giúp giáo viên có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng
dạy đạt hiệu quả.
Tìm ra biện pháp và phương pháp thích hợp để giúp trẻ phát âm đúng, nhận
biết đúng 29 chữ cái, tô trùng khít lên chấm mờ, hoàn thành vở Tập tô sạch sẽ.
Đó chính là tiền đề để hình thành để cho trẻ vào lớp 1 sau này.
I.2.2 Nhiệm vụ của đề tài.
Tổ chức các hoạt động để trẻ làm quen chữ cái, trẻ được trải nghiệm và ghi
nhớ mặt chữ nhằm giúp trẻ phát âm đúng 29 chữ cái; nhận biết đúng 29 mặt chữ
cái; tô trùng khít lên chấm mờ, hoàn thành vở Tập tô sạch sẽ.
Nhiệm vụ mà đề tài đặt ra nhằm tạo cơ hội cung cấp, củng cố kinh nghiệm,
làm tăng sự tò mò, hứng thú. Qua thực hiện đề tài này nhằm giúp giáo viên trong
tiết dạy tạo nhiều cơ hội học tập và lĩnh hội được nhiều kiến thức mới nhằm phát


huy tính sáng tạo, tính tò mò ở trẻ thông qua chương trình mầm non mới.
Giúp giáo viên tìm ra các giải pháp, biện pháp để tạo được hứng thú cho trẻ
trong giờ làm quen chữ cái.
Sau khi vận dụng đề tài sẽ góp phần đắc lực đối với giáo viên trong quá trình
hình thành nhân cách phát triển tư duy cho trẻ.
I.3. Đối tượng nghiên cứu
Trẻ 5 tuổi trường Mẫu giáo Bình Minh, xã Đray Sáp huyện Krông Ana.
-2Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

I.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Cơ sở lý luận liên quan đến chuyên đề Làm quen chữ cái. Tôi lựa chọn một
số biện pháp chỉ đạo nâng giáo viên cao chất lượng môn Làm quen chữ cái ở
trường Mẫu giáo Bình Minh
I.5. Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Phương pháp trò chuyện
Phương pháp quan sát
Phương pháp điều tra
Phương pháp dự giờ
II. Phần nội dung
II.1. Cơ sở lý luận
Giáo dục mầm non là vấn đề có tầm chiến lược lâu dài, ảnh hưởng to lớn
đến sự phát triển giáo dục phổ thông, đây là bậc học đầu tiên là nền tảng để các
em học lên các lớp trên, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1. Góp phần Phổ cập
giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở đến năm 2015. Đồng
thời mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển thể chất, phát triển
nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm - quan hệ xã hội. Song vị trí
của phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non tương đối đặc biệt vì từ sự phát triển
ngôn ngữ sẽ tham gia trực tiếp vào phát triển các lĩnh vực khác. Bởi ngôn ngữ là
phương tiện giao lưu tình cảm, phương tiện để trẻ nhận thức, khám phá tự nhiên.
Mục đích của việc cho trẻ làm quen với chữ cái không chỉ nhằm giúp trẻ nhận
biết được các mặt chữ để phát âm chính xác khi nói mà còn tạo cho trẻ hứng thú
học tiếng mẹ đẻ, làm tiền đề cho trẻ thích ứng với việc tập đọc, tập viết ở lớp 1.
Làm quen với chữ cái không phải là môn học độc lập, riêng biệt mà nó là một
phần, một bộ phận của việc phát triển ngôn ngữ trong chương trình chăm sóc,
giáo dục trẻ 5 – 6 tuổi. Vì vậy nó có ý nghĩa trực tiếp trong việc phát triển ngôn
ngữ cho trẻ. Trước hết là rèn luyện kỹ năng nghe nói và giúp trẻ phân biệt được
các âm khó, thông qua các chữ cái. Thông qua việc làm quen với chữ cái, vốn từ
-3Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

của trẻ được nâng cao, bởi vì khi làm quen với chữ cái, trẻ không chỉ làm quen
với các chữ ở dạng tồn tại tự nhiên của chữ viết, mà các chữ đó được gắn vào các
từ, thông qua các đối tượng cụ thể, các từ đó có âm đầu là các chữ cái đã học,
nhằm rèn luyện cách phát âm cho trẻ. Cho trẻ làm quen với chữ cái còn giúp trẻ
hiểu được mối quan hệ giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ viết, trẻ hiểu thế nào là
“đọc và viết” sau này ở trường phổ thông. Thông qua việc tìm kiếm các chữ cái
khác nhau ở các vị trí khác nhau của từ giúp trẻ phát triển óc quan sát, ghi nhớ,
chú ý có chủ định.
Cho trẻ làm quen chữ cái còn góp phần kích thích, phát triển tư duy, thể hiện
ở chỗ trẻ đã xác định được tính chất đặc điểm của chữ đó bằng cách tìm kiếm các
từ, tiếng thông qua các đồ vật. Trẻ tìm đúng các âm theo các chữ cái mà trẻ đã
nhận ra. Như vậy trẻ nhận ra chữ cái đó thông qua việc phát âm chữ không phải
chỉ thông qua mặt chữ. Trong khi cho trẻ làm quen chữ cái, cần giúp trẻ một số
kỹ năng cầm sách, mở từng trang, đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, tư thế
ngồi của một học sinh…
Việc cho trẻ làm quen chữ cái không chỉ thông qua các tiết học mà đối với
trẻ mẫu giáo phải thông qua nhiều hoạt động khác như hoạt động tạo hình (vẽ, xé,
cắt dán chữ cái), hoạt động văn học, hoạt động thể dục…. Đặc biệt là qua các
hoạt động vui chơi, trò chơi. Những trò chơi phát triển giác quan, phát triển các
cơ nhỏ của ngón tay, là điều quan trọng để trẻ cầm bút sau này. Cho trẻ làm quen
chữ cái phải tạo ra được hứng thú, tạo cho trẻ ham muốn đi học, tránh làm thay
cho công việc của lớp 1. Thật sai lầm khi bắt trẻ ghép vần, tập viết vào một
khuôn khổ nhất định, trong khi trẻ chưa chuẩn bị những kỹ năng cần thiết trước
khi tập viết, như vẽ các nét giống với chữ viết được gọi là “tiền chữ viết”. Còn
tập viết thực sự là nhiệm vụ của lớp 1 và chỉ đến lớp 1 trẻ mới có thể làm việc
này một cách có kết quả. Không nên dạy trước những gì mà trẻ phải học một
cách bài bản ở phổ thông.
II.2.Thực trạng
a. Thuận lợi- khó khăn
* Thuận lợi
-4Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

Nhà trường nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Huyện Krông Ana, chính quyền địa phương xã Đray Sáp và sự quan tâm
của các Sr dòng Nữ Vương Hòa Bình.
Đội ngũ giáo viên nhiệt tình yêu nghề mến trẻ. 100% giáo viên có trình độ
chuyên môn đạt chuẩn. 50 % giáo viên đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn.
Ban giám hiệu nhà trường đã thường xuyên sắp xếp tạo điều kiện cho các
giáo viên được tham dự các buổi tập huấn bồi dưỡng chuyên môn và đi dự giờ
các đợt lên chuyên đề văn học chữ viết cũng như các chuyên đề của môn học
khác do phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức.
Có tài liệu để giáo viên tham khảo và nghiên cứu trong quá trình giảng
dạy. Nhà trường đã phân công hai cô giáo dạy trong một lớp tương đối đều tay,
có tinh thần trách nhiệm, yêu trẻ, yêu nghề, ham học hỏi.
Được sự quan tâm chỉ đạo của quý cấp có thẩm quyền và Ban giám hiệu
nhà trường, trường lớp được tu bổ sửa chữa khang trang sạch đẹp, sắm sửa thêm
đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động theo từng chủ điểm. Có phòng học
thoáng mát để phục vụ cho hoạt động chung và hoạt động góc.
Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho chăm sóc giáo dục trẻ tương đối
đầy đủ.
* Khó khăn:
Kế thừa chương trình đổi mới, chương trình giáo dục Mầm non mới vẫn có
một số vướng mắc, khó khăn, giáo viên chưa nắm vững, chưa linh hoạt trong tiết
dạy. Chuyên đề Làm quen chữ cái đã được bồi dưỡng và thực hiện từ nhiều năm
nay nhưng thực tế cho thấy giáo viên vẫn còn bị máy móc rập khuôn nên chưa
kích thích được trẻ thích thú khi học.
Giáo viên vẫn còn lúng túng, chưa biết tận dụng những nguyên vật liệu sẵn
có để làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho môn học.
Mặc dù nhà trường đã hết sức đầu tư về cơ sở vật chất song các phương
tiện phục vụ cho việc dạy và học cũng như các hoạt động vui chơi của trẻ vẫn còn
những khó khăn nhất định chưa đáp ứng thỏa mãn nhu cầu hoạt động của trẻ. Đồ

-5Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

dùng, đồ chơi còn ít, chưa được phong phú, chưa thích ứng với từng chủ điểm,
chủ đề.
Do đặc điểm phát triển về tâm sinh lý của trẻ ở lứa tuổi không giống nhau,
93.3% trẻ là người dân tộc thiểu số và là con em các bệnh nhân phong thuộc trại
phong Ea Na nên việc tiếp thu kiến thức còn hạn chế. Ngôn ngữ phổ thông còn
kém, trẻ đến lớp thường trao đổi với nhau bằng tiếng địa phương. Một số trẻ
không hiểu tiếng phổ thông, không hiểu được điều cô giáo nói nên ảnh hưởng rất
lớn đến chất lượng giáo dục. Đáng tiếc hơn vẫn còn một số trẻ thiếu sự quan tâm
của gia đình, phó mặc cho cô giáo và nhà trường, do đó trẻ bị thiệt thòi hạn chế
rất nhiều về mặt nhận thức cũng như kĩ năng. Đặc biệt là đối với trẻ mẫu giáo
lớn, dạy trẻ Làm quen với chữ cái là một trong những nội dung quan trọng nếu
như chúng ta không có những giải pháp kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc
học của trẻ ở lớp 1 sau này. Từ những vướng mắc ấy mỗi giáo viên cần có cách
nhìn thực tế, nhìn xa trông rộng, tìm ra một số phương pháp, biện pháp tối ưu
trong việc tổ chức hoạt động làm quen chữ cái ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Qua khảo sát bước đầu cho thấy các kĩ năng cần thiết của trẻ còn rất hạn
chế, cụ thể như sau:
Nội dung

Giai đoạn 1
Tốt Khá TB Yếu
5/30 8/30 12/30 5/30
16,6% 26,6% 41,2% 16,6%

- Trẻ phát âm đúng 29 chữ cái;
- Nhận biết đúng 29 mặt chữ cái
Kỹ năng viết: Trẻ biết cách ngồi, cầm bút, để vở, tô
4/30
chữ đúng quy trình, tô trùng khít theo đường chấm
13,2%
mờ…
Kỹ năng đọc: biết cách giở sách, đọc từ trái sang
4/30
phải, từ trên xuống dưới…”Đọc” sách qua các tranh
13,2%
vẽ. Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.

6/30 8/30 12/30
20% 26,6% 41,2%
6/30 8/30 12/30
20% 26,6% 41,2%

b.Thành công- hạn chế
* Thành công: Trong một năm thực hiện tôi cũng gặt hái được một số
thành công nhất định đó là :
-6Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

Giáo viên đã nắm vững phương pháp bộ môn, có nhiều hình thức linh hoạt
và sáng tạo, phát huy được tính tích cực của trẻ.
Giáo viên đã biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn giảng
Số trẻ hăng say làm quen chữ cái ngày một nhiều hơn chiếm hơn 80% số
trẻ trong lớp.
Trẻ phát âm đúng 29 chữ cái;
Nhận biết đúng 29 mặt chữ cái
Trẻ biết cách ngồi, cầm bút, để vở, tô chữ đúng quy trình…
Kỹ năng đọc: biết cách giở sách, đọc từ trái sang phải, từ trên xuống
dưới… “Đọc” sách qua các tranh vẽ. Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
Làm phong phú vốn từ tiếng Việt của trẻ. Để từ đó trẻ mạnh dạn tự tin
trong các hoạt động giao tiếp.
Góp phần hoàn thiện những kĩ năng tiền đọc, viết phục vụ cho việc học tập
ở lớp 1 sau này.
* Hạn chế:
Khi vận dụng đề tài này phải trải qua thực nghiệm tại các lớp và tôi nhận
thấy có một số hạn chế như sau: Muốn tiết dạy thành công đòi hỏi phải có sự đầu
tư về chuyên môn lẫn đồ dùng, phải có tranh ảnh thật sinh động hoặc vật thật để
cho trẻ làm quen. Điều này rất khó khăn bởi hầu như thời gian cô đứng lớp từ
sáng tới tối nên rất vất vả trong việc làm đồ dùng cũng như tìm kiếm hình ảnh
cho trẻ làm quen ...
Bên cạnh đó tôi chưa tìm ra được biện pháp hay để cho trẻ khuyết tật phát
triển tốt nhất hoạt động cùng lúc với trẻ bình thường.
Mặt mạnh- mặt yếu
* Mặt mạnh :
Cô có khả năng tạo được môi trường hoạt động ở lớp tương đối phong phú.
Kiên trì, yêu nghề mến trẻ. Có kĩ năng sư phạm tương đối tốt, khả năng ứng dụng
CNTT trong dạy học tốt.

-7Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

Được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, của ban giám hiệu
nhà trường, đầu tư về cơ sở vật chất tương đối đầy đủ. Đồ dùng đồ chơi sạch sẽ
bảo đảm an toàn cho trẻ.
Được sự hướng dẫn dìu dắt, giúp đỡ của các đồng nghiệp đi trước có kinh
nghiệm trong giảng dạy chuyên ngành mầm non.
Cô có trình độ chuẩn về chuyên môn, thường xuyên được Ban giám hiệu
nhà trường tạo điều kiện cho đi tham gia các lớp tập huấn về chuyên đề mầm
non. Dự giờ các tiết mẫu về môn chữ cái cũng như các môn học khác trong
chương trình do Phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức.
* Mặt yếu:
Một số giáo viên sử dụng máy tính chưa thành thạo nên để tải hình ảnh từ
mạng còn phải nhờ đồng nghiệp hoặc nhờ người thân.
Một số giáo viên là người Kinh sử dụng tiếng dân tộc thiểu số còn yếu mà
trong lớp học sinh dân tộc thiểu số lại khá đông, nên vận dụng biện pháp mới
cũng gặp không ít nan giải.
Đồ dùng phục vụ tiết dạy chưa đa dạng như: Những vật mẫu, những con
vật thật, đồ vật ...
Một số giáo viên chưa thực sự chủ động linh hoạt trong việc tổ chức các
hoạt động cho trẻ làm quen chữ cái.
b. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động…
Làm quen với chữ cái giúp trẻ bước đầu nhận biết được các chữ cái và phát
âm chuẩn các chữ cái trong các từ trọn vẹn, phát triển ở trẻ khả năng quan sát, so
sánh và phát triển ngôn ngữ khi trẻ đã thuộc và phát âm chuẩn các chữ cái thì trẻ
sẽ dễ dàng làm quen với cách tô và viết chữ để chuẩn bị vào lớp 1. Tuy nhiên, dù
là vấn đề đơn giản hay phức tạp muốn đạt được kết quả cao như mong muốn đều
phải có những nguyên nhân để dẫn đến thành công và hạn chế, yếu kém của nó.
Nguyên nhân dẫn đến thành công của đề tài này là:
- GV đã tiến hành tìm hiểu đặc điểm riêng của từng trẻ bằng cách khảo sát
trẻ đầu năm, theo dõi trẻ ở các hoạt động trong ngày để tìm ra nguyên nhân, để có
biện pháp giúp đỡ trẻ.
-8Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

- Giáo viên nhiệt tình, chịu khó học hỏi kinh nghiệm để không ngừng nâng
cao nghệ thuật lên lớp và sáng tạo về đồ dùng, trò chơi để gây hứng thú cho trẻ
tham gia vào hoạt động.
- Tạo môi trường học chữ viết phong phú, cuốn hút trẻ và vận dụng môi
trường đó để dạy trẻ trong các hoạt động.
- Học hỏi thêm kinh nghiệm, kiến thức từ chị em đồng nghiệp, từ sách báo,
tài liệu, các phương tiện thông tin đại chúng.
c. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra.
* Ưu điểm: Nhìn chung đề tài tôi nghiên cứu có những mặt thuận lợi,
thành công và cũng có những mặt mạnh nhất định:
Luôn học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, biết lắng nghe, biết sửa sai,
không bảo thủ nên chuyên môn nghiệp vụ tương đối vững vàng.
Các đồng chí giáo viên được bố trí công tác phù hợp năng lực, giáo viên có
tình thần tự học cao.
Trong quá trình thực hiện đề tài tôi đã đi thực tế tại các lớp và hiệu quả
đem lại sau những lần áp dụng các biện pháp giáo viên đã biết cách cung cấp kiến
thức phù hợp với từng lứa tuổi, đã đưa trẻ đến vùng phát triển gần nhất, tạo cơ
hội cho trẻ tự trải nghiệm ... từ đó trẻ rất hứng thú và phấn khởi khi được tham
gia hoạt động làm quen chữ cái.
Giáo viên đa số là giáo viên trẻ có năng lực, tiếp cận những cái hay cái mới
nhanh để từ đó áp dụng trong quá trình dạy học có hiệu quả cao.
Được sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp nên vận dụng tìm ra nhiều
biện pháp mới cũng thuận lợi hơn.
* Tồn tại : Bên cạnh những ưu điểm trên trong thời gian nghiên cứu đề tài
tôi cũng gặp không ít vấn đề hạn chế, khó khăn và có mặt yếu kém như:
Do một số giáo viên lớn tuổi dạy chương trình 26 tuần, chương trình cải
cách thời gian lâu nên khi tiếp cận chương trình mầm non mới còn mang nặng
chương trình cải cách.
Việc tiếp cận công nghệ thông tin trên mạng, soạn giảng trên máy vi tính
không thành thạo ở một số giáo viên lớn tuổi.
-9Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

Vốn tiếng Việt của trẻ còn nghèo nàn, phụ huynh học sinh phần lớn là lao
động nghèo, chưa có ý thức cao trong việc đưa con em mình đến trường học. Trẻ
còn theo bố mẹ lên nương, lên rẫy để chăn trâu, chăn bò, hái điều. Trẻ còn nhút
nhát hạn chế về ngôn ngữ tiếng Việt, trẻ phát âm chưa chuẩn tiếng Việt chiếm tỉ
lệ cao: “Con Khỉ” trẻ phát âm : “Con hỉ”; từ “không thích” trẻ phát âm “khôn
thít”…Số trẻ nhận biết, phát âm chữ cái qua các trò chơi chưa chính xác chiếm tỉ
lệ cao : 45,45% (qua kết quả khảo sát trước khi thực hiện)
II.3. Giải pháp, biện pháp:
a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
Tìm ra các giải pháp, biện pháp giúp giáo viên nắm vững nội dung kiến thức,
hình thức tổ chức và lồng ghép tích hợp nội dung phương pháp cho trẻ Làm quen
chữ cái
Giúp giáo viên có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng
dạy đạt hiệu quả.
Kích thích tính tò mò ham hiểu biết muốn làm quen chữ cái của trẻ.
Thông qua hoạt động làm quen chữ cái sẽ góp phần giúp trẻ tăng cường
tiếng Việt, từ đó sẽ thúc đẩy khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ. Bởi vì khi trẻ
tham gia vào hoạt động làm quen chữ cái thì bắt buộc trẻ phải nhận biết, phát âm
đúng chữ cái và đó cũng là tiền đề để trẻ học chữ viết ở phổ thông sau này.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp
Để thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái tôi đã
thực hiện và áp dụng một số giải pháp sau :
b.1. Xây dựng kế hoạch
Muốn thực hiện tốt việc cho trẻ làm quen chữ cái thì đầu tiên phải xây
dựng kế hoạch rõ ràng, cụ thể ngay từ đầu năm học. Kế hoạch xây dựng phù hợp
với đặc điểm thực tế của nhà trường, của lớp và có sự thống nhất trong Ban giám
hiệu và tập thể giáo viên. Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ năm học các cấp đã chỉ
đạo và hướng dẫn từ đó xây dựng kế hoạch năm học; kế hoạch tháng; kế hoạch
tuần; xây dựng chế độ sinh hoạt; xây dựng kế hoạch chuyên môn: cụ thể chương
trình dạy cho các khối lớp phù hợp, sát với tình hình của trường, của lớp. Chỉ đạo
- 10 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

giáo viên các nhóm lớp xây dựng kế hoạch hoạt động và được nhà trường phê
duyệt mới thực hiện. Hàng tháng giáo viên báo cáo kế hoạch, lịch dạy của lớp
cho chuyên môn. Qua đó có cơ sở để theo dõi, kiểm tra và có biện pháp chỉ đạo
kịp thời tốt hơn. Ngoài ra, tôi thường xuyên tổ chức chuyên đề, thao giảng, thi
giáo viên dạy giỏi cấp trường…, sau đó góp ý, rút kinh nghiệm tiết dạy để tháo
gỡ những vướng mắc của giáo viên, giúp giáo viên năng động, sáng tạo và biết
đầu tư suy nghĩ cách tổ chức dạy học trong quá trình hoạt động giảng dạy.
Hoạt động làm quen chữ cái có hiệu quả khi người giáo viên biết sử dụng
những phương pháp khác nhau trong trường lớp mầm non, nhưng phải đảm bảo
lấy trẻ làm trung tâm và phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ. Phương pháp
đặc trưng của môn học là đàm thoại, trực quan, giải thích, trò chơi… bằng các
hình thức đa dạng phong phú nhưng mang tính vừa sức dựa trên yếu tố tâm lý
của trẻ. Từ đó giúp giáo viên cảm nhận được giờ học làm quen chữ cái vừa vui
vẻ, vừa nhẹ nhàng, vừa thiết thực gần gũi với trẻ và mỗi bé đều có thể chiếm lĩnh
tri thức của mình qua thế giới thu nhỏ mà cô đã sưu tầm, sáng tạo trong quá trình
nghiên cứu để cùng thực hiện.
Là một Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tôi đã xây dựng kế hoạch
ngay từ đầu năm học, cập nhật, nắm bắt chương trình kịp thời để tổ chức các tiết
chuyên đề, đầu tư nghiên cứu chuyên môn, tìm hiểu các kiến thức một cách trọn
vẹn. Làm như vậy sẽ làm cho môn Làm quen chữ cái ngày càng hứng thú, lôi
cuốn trẻ và trẻ đạt được kết quả cao nhất.
b.2. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.
Sau khi tiếp thu những chuyên đề do ngành tổ chức, nhà trường xây dựng
kế hoạch tổ chức chuyên đề cho toàn thể cán bộ giáo viên học tập với từng đề tài
khác nhau theo từng chủ đề, chủ đề nhánh với các nội dung đa dạng, phong phú.
Tất cả các giáo viên phải nắm vững mục đích yêu cầu nội dung về việc nâng cao
chất lượng cho trẻ Làm quen chữ cái. Việc bồi dưỡng giáo viên là một định
hướng giúp giáo viên nắm được kiến thức mới trong việc nâng cao chất lượng
môn Làm quen chữ cái.

- 11 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

Giáo viên phải tự học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng
lực công tác, thực hiện đúng thời gian biểu, bài soạn đầy đủ sáng tạo, có chất
lượng, phù hợp với đặc điểm tình hình của trẻ trong lớp. Sưu tầm sáng tác những
bài hát, câu đố, thơ truyện, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi, tranh ảnh, trang trí lớp
phù hợp với từng chủ điểm và mang bản sắc dân tộc, gần gũi với trẻ. Giáo viên
thường xuyên có kế hoạch làm thêm nhiều đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho hoạt
động làm quen chữ cái như: mỗi cháu có một bộ chữ cái rôky, còn có các bộ chữ
bằng nhựa, bằng gỗ tập trung ở các góc học tập cho trẻ xem, tìm hiểu và tập ghép
các chữ thành từ, các nét thành chữ. Ngoài ra, còn có các vật liệu: đất nặn, dây
mềm, xốp…để trẻ tạo chữ.
Bằng nhiều hình thức giáo viên cung cấp kiến thức, rèn luyện phát triển
ngôn ngữ cho trẻ một cách nhẹ nhàng, tùy từng đối tượng học sinh có phương
pháp để dạy thích hợp. Đối với giáo viên người dân tộc thiểu số không được lạm
dụng tiếng mẹ đẻ để dạy cho trẻ. Rèn ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ ở mọi lúc mọi
nơi trong hoạt động tự nhiên.
Ví dụ: Trong hoạt động vui chơi ngoài trời đi dạo tham quan có thể cho trẻ
làm quen với chữ cái bằng cách quan sát và tìm các chữ cái trên tấm bảng trang
trí, pa nô, áp phích…
Giáo viên thường xuyên học tập bạn bè đồng nghiệp, luyện tập giọng nói
sao cho thật truyền cảm, tác phong dạy sao cho nhẹ nhàng, linh hoạt.
Về kiến thức phải nắm vững phương pháp dạy, cung cấp cho trẻ kiến thức
dù đơn giản nhưng cũng phải thật chính xác.
Tận dụng mọi thời gian để tự rèn luyện mình, dù ở lớp hay ở nhà.
Giáo viên phải biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhận xét, của BGH cũng như
bạn bè đồng nghiệp sau mỗi tiết dạy, để từ đó phát huy những mặt tốt, khắc phục
những hạn chế.
b3: Khảo sát kỹ năng nghe – nói – đọc – viết của trẻ
Đây là bước đầu tiên nhằm xác định tình trạng của trẻ để giáo viên nắm
được kỹ năng nghe, nói, đọc viết của trẻ để từ đó có biện pháp thay đổi phù hợp

- 12 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

- Ngay từ đầu năm học tôi đã chỉ đạo giáo viên tiến hành khảo sát trẻ và
thông qua các bài tập để từ đó giáo viên đánh giá và có sự tác động đúng với từng
trẻ.
- Công việc khảo sát trẻ thường thực hiện vào cuối tháng 9. Quá trình khảo
sát qua các hoạt động chung (kể chuyện, đọc thơ, hát, múa,…) và qua các hoạt
động hàng ngày (hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, hoạt động chiều, …) để từ
đó đánh giá từng trẻ theo các kỹ năng.
+ Kĩ năng nghe: Trẻ nghe được các âm thanh, ngữ điệu, giọng nói khác
nhau. Độ to, nhỏ, nhanh, chậm của giọng nói, giọng đọc, các từ khái quát, từ trái
nghĩa. Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu ghép. Nghe hiểu thơ, ca dao, đồng
dao, tục ngữ phù hợp với trẻ. Nghe và làm theo từ 2 lời chỉ dẫn liên tiếp nhau trở
lên…
+ Kỹ năng nói: Trẻ có nói lắp, nói ngọng không? Trẻ có nói đủ câu, nói có
mạch lạc không? Biết trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: Tại sao? Có gì
giống nhau? Có gì khác nhau? Do đâu mà có? Đặt các câu hỏi: Tại sao? Như thế
nào? Làm gì? Sử dụng các từ biểu cảm, có hình ảnh. Tự tin khi giao tiếp. Nói và
thể hiện, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp. Đọc
thơ, ca dao, đồng dao.
+ Kỹ năng đọc: trẻ có biết cách giở sách, có biết xem từ trái sang phải, từ
trên xuống dưới? Có biết kể lại chuyện không? Có biết đọc thuộc bài thơ không?
Có phát âm đúng các chữ cái không?
VD: âm “nờ”(n) trẻ hay đọc thành “lờ”( l )
+ Kỹ năng viết: Trẻ có biết cầm bút đúng cách không? Có biết tô trùng
khớp lên các nét không? Tư thế ngồi viết ngay ngắn. Làm quen với cách viết
tiếng Việt: hướng viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, hướng
viết của các nét chữ.
VD: Có một số trẻ tô chữ cái thường tô ngược như chữ O trẻ thường tô
ngược thay vì lượn vòng sang trái thì trẻ lại lượn sang phải và vòng về bên trái
Sau khi khảo sát trẻ, tôi thấy có một số ít trẻ nói được tiếng phổ thông
nhưng chưa biết các chữ cái hay từ ngữ của tiếng Việt, trẻ chưa nhận được mặt
- 13 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

các chữ cái, phát âm chưa chính xác. Vì vậy việc dạy trẻ làm quen với chữ cái
giúp trẻ nhận biết chính xác cấu tạo của chữ cái, cách phát âm để từ đó trẻ nghe
cô phát âm và tìm được chữ cái tương ứng, nhìn thấy chữ cái là phát âm được.
b4. Tổ chức hướng trẻ vào hoạt động:
Ngay rừ đầu năm học tôi đã chỉ đạo giáo viên tạo mọi điều kiện để cho trẻ
tích cực tham gia vào các hoạt động Làm quen chữ cái thông qua các giờ hoạt
động trên lớp, giờ học ngoại khóa, mọi lúc mọi nơi. Tổ chức các trò chơi mang
tính chất ôn luyện các kiến thức đã học. Sáng tác, sưu tầm các câu chuyện, bài
thơ mang tính chất giáo dục ôn luyện cao nhằm phát triển ngôn ngữ, khả năng
giao tiếp và nhận biết thế giới xung quanh trẻ.
* Tổ chức tiết học nhẹ nhàng sinh động:
Có một số ít trẻ nói được tiếng phổ thông nhưng chưa biết các chữ cái hay
từ ngữ của tiếng Việt. Vì vậy việc dạy trẻ Làm quen với chữ cái giúp trẻ nhận
biết chính xác cấu tạo của chữ cái, cách phát âm để từ đó trẻ nghe cô phát âm và
tìm được chữ cái tương ứng, nhìn thấy chữ cái là phát âm được.
Ví dụ : - Cho trẻ LQCC: i - t - c ( chủ đề: Động vật sống trong gia đình)
- Cô cho trẻ xem tranh " Vịt con" cho trẻ đọc từ : Vịt con
- Cho trẻ nhận biết trong từ Vịt con có bao nhiêu tiếng ? Có mấy chữ cái?
- Tiếp theo cô gắn từ rời cho cháu nhận biết và tìm chữ đã học rồi phát âm
lại những chữ đó. Còn lại cô giới thiệu cho trẻ làm quen i – t - c, cô phân tích các
nét cơ bản cấu tạo nên chữ cái i – t - c, giới thiệu các kiểu chữ cái in thường, viết
thường, in hoa…, Cô viết mẫu và phân tích tỉ mỉ cách viết từng chữ cái. Cho trẻ
phát âm chữ i – t - c nhiều lần, so sánh đặc điểm giống và khác nhau của chữ i – t
– c, giúp trẻ khắc sâu cấu tạo và nhận biết một cách chính xác từng chữ cái.
* Thu hút trẻ tham gia tạo môi trường chữ trong góc tạo hình, góc sách, góc
thư viện nhằm phát huy tích tích cực hoạt động của trẻ:
Để phát huy tính tích cực của trẻ trong góc chơi, đặc biệt là góc thư viện,
đây là nơi trẻ được tiếp xúc nhiều với chữ cái và rèn luyện kỹ năng tiền biết đọc,
biết viết của trẻ như: cách lật giở sách, cách đưa mắt từ trái sang phải khi đọc,
hoặc các từ mới như: tên truyện, tên các trang bìa, tên các album tự tạo....với các
- 14 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

mẫu chữ khác nhau.
VD1: Cô tạo cơ hội cho trẻ được hoạt động với truyện thơ tranh chữ to có sẵn, tự
tạo... trẻ được xem tranh, tập kể chuyện, tập "đọc" chữ to trong truyện...và như
vậy một lần nữa trẻ mở rộng vốn từ, phát triển ngôn ngữ, trẻ như được hoà nhập
với thế giới của người lớn.
VD2: Cô tổ chức cho trẻ cùng làm album và truyện tranh chữ to theo chủ điểm.
Nếu là chủ điểm "Sắc hoa mùa xuân" cô và trẻ sưu tầm album về các loại hoa:
hoa mai, hoa cúc, hoa hồng, hoa sen….Phía dưới tranh tôi có viết các chữ tương
ứng như “hoa mai”.Tôi yêu cầu trẻ tìm các chữ trong hoạ báo cắt và ghép từ "hoa
mai", dán dưới hình ảnh các con vật tương ứng. Một đều tôi luôn lưu ý nhắc trẻ là
phải ghép chữ lần lượt từ trái sang phải, hết chữ này đến chữ khác, hết từ này đến
từ khác bên cạnh phía phải, và sau đó tôi yêu cầu trẻ phát âm các chữ, "đọc" các
từ .
Để trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động tạo hình giáo viên cho trẻ
làm tranh:
VD : Cho trẻ sưu tầm các chữ có trong hoạ báo, lịch cũ,...trẻ cắt, tô màu và cùng
ghép chữ với cô để tạo thành các tuýp chữ, các tiêu đề xung quanh lớp mỗi khi
thay đổi chủ điểm. Với chủ điểm " Thế giới động vật", cô yêu cầu trẻ ghép chữ
mà trẻ sưu tầm được và xếp từng chữ từ trái qua phải: chữ t rồi đến chữ h rồi đến
chữ ê... Trong suốt quá trình hoạt động tích cực như vậy, bản thân trẻ lại một lần
nữa khắc sâu chữ cái và từ.
Trẻ được tham gia hoạt động tích cực như vậy, trẻ rất hứng thú và biết trân
trọng những sản phẩm mình là ra. Đặc biệt các chữ, các từ mà trẻ tự tay sưu tầm
được, thực tế cho thấy trẻ nhớ chữ nhớ từ rất lâu.
* Dạy trẻ làm quen với chữ cái bằng các trò chơi .
Để đáp ứng nhu cầu nhận thức của trẻ, đồng thời thực hiện mục tiêu nhiệm
vụ của nhà trường, ngay từ đầu năm học tôi đã chỉ đạo giáo viên ứng dụng công
nghệ thông tin, giáo án điện tử vào giảng dạy thông qua việc khai thác trò chơi
kidsmart và happykids, các nguồn dữ liệu thiết kế trên máy tính như phần mềm
Powerpoin, Violet, Activice, Presenter….
- 15 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

- Giáo viên lấy ý tưởng từ ngôi nhà sách của Bailey's, trong chương trình
Kisdmart, tổ chức cho trẻ được ôn luyện chữ bằng cách tìm tranh chứa chữ cái
cô vừa dạy, tự in và gạch chân chữ vừa tìm được.
- Cũng ý tưởng từ ngôi nhà sách của Bailey's, trong chương trình Kisdmart,
giáo viên cho trẻ ôn chữ đã học thông qua trò chơi: " Đuổi hình bắt chữ". Tôi
hướng dẫn giáo viên thiết kế các hình ảnh ngộ nghĩnh phù hợp với các chủ điểm,
các chữ minh hoạ cho các hình ảnh, yêu cầu khi chơi trẻ phải tìm đúng chữ với
hình ảnh.
VD: Hình ảnh Con mèo ( trong chủ điểm thế giới động vật), trẻ phải quan sát và
ghi nhớ hình ảnh Con mèo , từ "Con mèo " có 6 chữ cái bắt đầu là chữ c, sau đó
là o,...trẻ tập phát âm chữ cái đó, từ đó, trẻ càng chơi nhiều lần càng nhớ lâu chữ
đã học.
- Hay với các giờ dạy trẻ tô chữ, tôi hướng dẫn giáo viên tận dụng chương
trình happykis, bằng cách cho trẻ thực hành điều khiển chuột trên máy tính để
quan sát thao tác tô chữ trên máy tính với 3 kiểu chữ in hoa in thường và viết
thường. Trẻ được khắc sâu thao tác tô theo qui luật nhất định là tô từ trái sang
phải, từ trên xuống dưới, trùng khít lên nét chấm mờ.
- Ngoài ra, giáo viên chủ động thiết kế tạo nguồn dữ liệu:
+ Dữ liệu chữ: in thường, in hoa, viết thường chuẩn của 29 chữ cái được scan và
thiết kế trên powerpoint có màu sắc khác nhau: tất cả chữ in thường màu đỏ, chữ
in hoa màu xanh, chữ viết thường màu vàng để trẻ dễ phân biệt. Hàng ngày giờ
chơi hoạt động góc, giờ đón trả trẻ...Trẻ tự vào góc chơi theo ý thích của mình, tự
dùng chuột điều khiển trò chơi: "tìm chữ", tìm được chữ nào đọc to chữ ấy, hoặc
tìm chữ theo yêu cầu của cô, của bạn, trẻ trao đổi và sửa cho nhau(nếu có). Hay
tôi thiết kế trò chơi: "Bù chỗ còn thiếu", "sắp xếp lô zích"...các đối tượng là các
chữ cái mà trẻ đã được học trong các chủ đề chủ điểm . Như vậy trẻ được cùng
chơi, cùng ôn luyện nhẹ nhàng thoải mái.
+ Dữ liệu từ sưu tầm tranh ảnh động trên mạng, scan các loại tranh ảnh tự vẽ
hoặc mua đưa vào máy, phân loại theo từng chủ đề chủ điểm khác nhau.
VD: Chủ điểm: " Quê hương- Đất nước- Bác Hồ", tôi thiết kế trên máy tính các
- 16 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

loại tranh ảnh về địa danh của Đăk lăk như: Thác Đray Sáp, Nhà rông, Lễ hội
đâm trâu... Tranh ảnh về Đất nước như: phong cảnh Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí
Minh, Đà Lạt… . Tranh ảnh về Bác Hồ như: chân dung, Bác Hồ với các cháu,
Bác Hồ đang trồng cây.... có các từ tương ứng kèm theo. Trẻ được chơi dưới hình
thức chọn tranh theo yêu cầu của cô hoặc của bạn, trẻ quan sát phát âm chữ,
"đọc" các từ dưới tranh, và ngẫu nhiên trẻ được ôn luyện, phát triển ngôn ngữ rất
nhẹ nhàng thông qua trò chơi này.
Như chúng ta đã biết, trẻ mầm non “Học mà chơi, chơi mà học”. Muốn trẻ
hiểu bài nhanh và nhớ lâu, nếu chúng được trực tiếp tham gia vào các hoạt động.
Tôi đã sưu tầm, sáng tác được một số trò chơi khi cho trẻ làm quen với chữ viết
để trẻ tăng hứng thú, cung cấp, củng cố kiến thức kĩ năng.
Ví dụ: Trò chơi giúp trẻ ghi nhớ các chữ đã học như:
+ Trò chơi: Tôi là chữ gì?
Cách chơi: Cô nêu đặc điểm chữ, trẻ đoán chữ gì. Vd: “Tôi có một nét cong tròn
khép kín, tôi đội trên đầu cái mũ, đố bạn biết tôi là chữ gì”?(ô)
+ Trò chơi: Cho trẻ dùng các bộ phận trên cơ thể mình tạo chữ vừa học
VD Trẻ đứng thẳng người dang 2 tay ra tạo thành chữ t, trẻ vòng hai tay lên trên
đầu tạo thành chữ o…
Theo tôi, mỗi giáo viên cần chịu khó sưu tầm, sáng tác các trò chơi, biết
vận dụng các trò chơi ấy vào các giờ học ở mọi lúc, mọi nơi một cách phù hợp sẽ
kích thích trẻ ham học hỏi, thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo tìm tòi, trẻ sẽ hứng
thú khi đến lớp cũng như hứng thú tham gia trong các hoạt động.
b.5. Tạo môi trường học chữ viết phong phú
* Tạo môi trường chữ trong lớp học: Như chúng ta đã biết đối với trẻ mầm
non lớp học chính là mái nhà thứ hai của trẻ. Cảm giác đầu tiên khi bé bước vào
cửa lớp, phản xạ tự nhiên của bé là nhình xung quanh xem có những gì và có đẹp
không, đặc biệt những gì mới lạ. Vì vậy, các mảng chính trong lớp học đó là
mảng chủ điểm, các góc hoạt động là đối tượng đầu tiên khi trẻ bước vào lớp. Để
trẻ hứng thú với các mảng hoạt động, ngay từ đầu năm học tôi đã chỉ đạo giáo
viên xậy dựng một môi trường học tập ở trong lớp thật sinh động và thu hút trẻ.
- 17 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

Các giáo viên đã tập trung trẻ cùng tham gia thảo luận dưới dạng kể chuyện sáng
tạo. Cuối cùng cô và trẻ đi đến thống nhất chọn tên của từng góc chơi mỗi khi
chuyển chủ điểm mới. Các kiểu chữ, các góc có tên gọi ngây thơ, ngộ nghĩnh,
gần gũi trẻ, và bắt buộc phải có hình ảnh minh hoạ cho các tiêu đề ấy. Như vậy sẽ
thu hút được sự chú ý của trẻ, từ đó mục đích ôn luyện chữ đã học, cung cấp vốn
từ cho trẻ đạt hiêụ quả tối đa.
Ví dụ: Chủ điểm Gia đình: giáo viên và trẻ cùng trò chuyện về chủ điểm Gia
đình, sau đó cô hướng trẻ vào câu truyện: Tại cửa hàng búp bê có tất nhiều thứ,
nào là đồ dùng Gia đình như: quần áo, giường nệm, chén bát, tivi…Búp bê rất
muốn chúng mình đặt tên cho cửa hàng của búp bê đấy, nào chúng mình cùng
nghĩ ra một cái tên nhé.Trẻ nghe, suy nghĩ và đưa ra ý kiến của mình như: cửa
hàng của búp bê, siêu thị mi li, siêu thị của búp bê, búp bê bán hàng...với nhiều
cái tên ngộ nghĩnh như vậy và cả quá trình cô đàm thoại với trẻ. Chính lúc đó trẻ
đã tư duy xem mình đã bao giờ được đi siêu thị chưa, đã nghe thấy cái tên đó
chưa, và ngẫu nhiên cô đã cung cấp vốn từ cho trẻ.
Hay với các góc khác cũng vậy, cô và trẻ cùng đàm thoại, thoải mái trao
đổi để đặt tên như: Bé làm họa sĩ, Họa sĩ tí hon, Bé khéo tay hay làm...(đối với
góc Tạo hình); Công trình của bé, bé tập làm thợ xây, ngôi nhà mơ ước, thành
phố tương lai...( đối với góc xây dựng).
Từ những tên gọi gần gũi với trẻ mà chính cô và trẻ đặt tên, đã kích thích
trẻ ghi nhớ từ đó lâu hơn và trẻ đã phần nào hiểu về từ đó.
Khi trang trí tên gọi các góc, giáo viên thường lựa chọn cỡ chữ cho phù hợp với
góc, dán chữ ở độ cao vừa tầm nhìn của trẻ để trẻ dễ nhìn thấy. Đặc biệt kiểu chữ
phải chuẩn, hầu hết các chữ này tôi thường để ở dạng chữ in thường, với màu sắc
đẹp phù hợp với mảng hoạt động và hình ảnh minh hoạ của góc. Còn mảng hoạt
động của trẻ ở phía dưới giáo viên thường gài nhựa trong, các chữ rời với mẫu
chữ khác nhau như chữ in thường viết thường, chữ in hoa để trẻ cùng bắt chước
cô ghép tên góc. Khi chơi giáo viên thường hỏi chữ cái đầu tiên của từ là chữ gì?
Chữ cái nào trong từ đã học rồi? Làm như vậy trẻ nhớ các từ đó rất lâu và lại một
lần nữa trẻ được luyện phát âm, đặc biệt có trẻ đã thao tác ghép chữ nhiều lần
- 18 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

thành quen và đã tự ghép mà không cần mẫu của cô.
Ngoài ra tôi thường vjir đạo giáo viên thay đổi tên gọi hình ảnh và các góc
cho phù hợp với từng chủ điểm và tạo sự mới mẻ khoảng không gian hấp dẫn
mỗi khi trẻ đến lớp:
VD: Góc xây dựng, chủ đề Nghề nghiệp: giáo viên thống nhất với trẻ đặt tên góc:
" Kiến trúc sư tí hon", ...Trẻ được làm quen với từ " Kiến trúc sư", và biết được
từ " Kiến trúc sư" có chữ cái đầu tiên là chữ K, chữ đã học là chữ: ê,u.ư...
Nhưng với chủ điểm Gia đình: giáo viên và trẻ lại thoả thuận nhất trí đưa ra tên: "
bé tập làm nội trợ", ở đây, trẻ được cung cấp thêm từ: "nội trợ" và từ; "nấu ăn".
Như vậy, qua mỗi chủ điểm giáo viên lại cung cấp thêm cho trẻ nhớ được nhiều
từ mới và ôn luyện nhiều chữ cái đã học.
Việc ghép tên các đồ vật đồ chơi trong lớp không những tác động lên giác
quan của trẻ để nhớ các chữ các từ lâu và chính xác mà còn giúp cho hoạt động
có chủ đích phát triển ngôn ngữ làm quen với chữ viết được ôn luyện củng cố
một cách thoải mái nhẹ nhàng.
VD: Trong chủ điểm Thế giới Động vật: cô dạy trẻ làm quen chữ: I,t,c. Khi tổ
chức hoạt động có chủ đích, giáo viên cho trẻ ôn bằng cách: Tôi chuẩn bị các con
vật có gắn từ tương ứng như: con cá, con tôm, con khỉ... giáo viên yêu cầu trẻ tìm
chữ vừa học( I,t,c) trong các từ gắn với đồ vật ở xung quanh lớp. Và như vậy trẻ
hoạt động rất tích cực, vận động thoải mái và tập chung chú ý cao độ để trẻ tìm
thấy chữ đã học trong "thế giới của người lớn". Ra ngoài cuộc sống gặp những
hình ảnh, băng rôn, các từ, các chữ...trên đường phố trẻ sẽ tự tin hơn, mở rộng
hiểu biết hơn về từ, chữ Tiếng Việt cho trẻ.
Qua các chủ điểm, mỗi khi thay đổi đồ dùng đồ chơi, thay đổi các tiêu đề
trên giá đồ chơi, giáo viên lại giới thiệu cho trẻ đồ dùng đồ chơi mới, giới thiệu
chữ mới, từ mới. Kết hợp áp dụng thực tế bên ngoài xã hội, cùng với việc giới
thiệu chữ cái của cô, trẻ có thể đọc được nhiều từ trong sách báo và thực tế. Và
tôi thấy rằng đó thự sự là môi trường cho trẻ thực sự phong phú và có hiệu quả.
* Tạo môi trường chữ ngoài lớp học:
Thực tế cho thấy trẻ đến trường ngoài hoạt động có chủ đích, hoạt động ăn,
- 19 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

hoạt động ngủ, còn các thời gian khác trẻ hoạt động với môi trường bên ngoài
như: góc thiên nhiên, mảng tuyên truyền, khu vực để đồ dùng cá nhân của trẻ.
Đây là nơi trẻ thường xuyên hoạt động nên có tác dụng ôn tập củng cố chữ cái và
từ rất tốt.
Nơi để đồ dùng cá nhân của trẻ như: mũ, ba lô, giầy dép, khăn mặt,... giáo viên
luôn gắn ảnh kèm theo tên của trẻ. Như vậy, hàng ngày trẻ cất đồ dùng hoặc sử
dụng đồ dùng vừa đúng qui định, vừa biết tên của mình (của bạn), biết tên của
mình có chữ gì, biết thứ tự của từng chữ từ trái sang phải của các chữ như thế
nào… Mỗi một môi trường hoạt động của trẻ, giáo viên đều chủ động tạo môi
trường để trẻ có cơ hội được luyện phát âm, ôn luyện chữ đã biết, làm quen chữ
mới và làm quen từ một cách rất tự nhiên thoải mái không gò bó áp đặt trẻ.
Khu vực tuyên truyền ngoài lớp học của trẻ là nơi không những tạo môi
trường chữ cho trẻ mà còn mang tính tuyên truyền đến các bậc phụ huynh để phụ
huynh hiểu biết về chữ mà con em mình đang học. Và từ đó phối kết hợp ôn
luyện tại gia đình. Tránh trường hợp cô dạy chữ đúng phụ huynh lại dạy chữ
chưa đúng
+ Chữ x đọc là "xờ", chữ s đọc là "sờ", nhưng có ông bà lại dạy là "ích xì" và "ét
xì".
+ Hay chữ l, n, lại đọc là "e lờ" và " e nờ"...
Và nếu không thống nhất trẻ sẽ giao động không biết như thế nào là đúng,
hơn nữa nếu đã đọc sai thì rất khó sửa. Xác định được điều đó, mỗi tuyên truyền
giáo viên đều có hình ảnh kèm theo chữ in hoa, in thường, viết thường ( chủ yếu
là chữ in thường), tuyệt đối không viết chữ cách điệu chữ bay.
Hay tên chủ điểm viết dạng: " Thế giới Động vật", các tranh ảnh các con vật... có
kèm theo từ để trẻ có thể phát âm, tự đọc.
Góc thiên nhiên ngoài trời: Đây là nơi trẻ được tiếp xúc mọi lúc mọi nơi,
mọi thời điểm trong ngày. Tạo môi trường chữ có kèm hình ảnh không những
cho trẻ hiểu về thế giới các loài cây, loài hoa, biết các giai đoạn phát triển của
cây, hiện tượng thử nghiệm khoa học...mà còn có thể ghi chép hiện tượng mà trẻ
theo dõi hàng ngày.
- 20 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

VD: giáo viên gắn tiêu đề cho góc : " Vườn hoa của bé" và giáo viên làm
các biển cắm có chữ ghi tên cây có kèm hình ảnh. Khi cho trẻ tri giác chữ từ dưới
mỗi hình ảnh trong biển cắm giáo viên đều yêu cầu trẻ tìm đúng từ " cây hoa
hồng" gắn vào cây hoa hồng, và các loại cây khác cũng vậy, trẻ biết tên, chữ, từ,
của cây đó, tập "đọc"tên các cây mà trẻ đã tìm đúng.
VD2: giáo viên chuẩn bị các mảnh rời như sau và yêu cầu trẻ ghi chép lại
sự phát triển của cây đó theo đúng thứ tự Và như vậy trẻ được tri giác chữ từ có
hình ảnh tương ứng , trẻ lại được ôn luyện chữ cũ và được làm quen chữ mới
ngay cả trong khi chơi, ngôn ngữ của trẻ phát triển, vốn từ của trẻ được mở rộng
thêm.
Để có môi trường cho trẻ khám phá khoa học phong phú chuyên môn nhà
trường đã phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi, có chấm điểm xếp loại và
lấy kết qủa làm đồ dùng đồ chơi là một trong những tiêu trí thi đua để xếp loại
giáo viên hàng tháng.
b.6. Công tác tuyên truyền với phụ huynh
Trẻ đến trường được cô giáo dạy dỗ với nhiều nội dung làm quen chữ cái
thông qua các hoạt động với nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên các kiến thức,
kĩ năng về chữ cái mà giáo viên cung cấp cho trẻ phải được ôn luyện tại nhà.Vì
vậy, để giúp trẻ học tốt thì cần có sự cộng tác giữa giáo viên và phụ huynh học
sinh. Vậy làm thế nào để tuyên truyền với phụ huynh một cách thuyết phục, đạt
kết quả, phối hợp với phụ huynh thật tốt? Đó là một công việc không đơn giản.
Trong công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh, tôi đã chỉ đạo giáo viên đã
thực hiện các biện pháp sau:
- Hàng ngày, giáo viên thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình
học tập của trẻ để về nhà phụ huynh kết hợp dạy thêm, cho trẻ ôn luyện.
- Lên kế hoạch, thông báo chương trình dạy trẻ ghi rõ nội dung dạy vào
bảng treo ngoài cửa lớp để phụ huynh theo dõi, ôn luyện thêm cho con ở nhà.
- Đánh vi tính với các nội dung trẻ đã được học ở lớp đưa cho phụ huynh về
nhà cùng tham khảo và dạy trẻ.
- Giới thiệu các loại sách vở có tính giáo dục tới phụ huynh.
- 21 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

- Trao đổi một số nhược điểm của trẻ về cách phát âm, nhận mặt chữ, cách
tô, cầm bút, để vở…để phụ huynh nắm được. Sau khi sử dụng các biện pháp
tuyên truyền tới phụ huynh, phụ huynh đã hiểu bản chất, tác dụng của vấn đề dạy
trẻ, nắm bắt được phương pháp dạy trẻ. Từ đó phụ huynh luôn luôn kết hợp chặt
chẽ với giáo viên để dạy trẻ.
b.7. Bồi dưỡng giáo viên sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào
tiết dạy.
Ngay từ đầu năm học nhà trường đã phổ biến cho giáo viên toàn trường
hưởng ứng cuộc vận động ứng dụng công nghệ thông tin.
Tổ chức cho giáo viên được học các lớp bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ
thông tin trong quá trình giảng dạy.
Bồi dưỡng và hướng dẫn cho giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin
vào bài giảng thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, cách thiết kế giáo án
điện tử trên power point. Từ đó giáo viên có thể sử dụng lntemet để chủ động
khai thác tài nguyên giáo dục phong phú, chủ động tìm những hình ảnh, những
con vật ngộ nghĩnh, những bông hoa đủ mầu sắc sống động thu hút sự chú ý và
kích thích hứng thú của trẻ.
Ban giám hiệu vận động giáo viên soạn và dạy giáo án điện tử ở tất cả các
khối lớp. Xây dựng các tiết dạy mẫu để giáo viên dự giờ và rút kinh nghiệm.
Thông qua các tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng các bài giảng
điện tử, những hình ảnh đẹp, những kỹ năng sống được chuyển tới trẻ một cách
nhẹ nhàng và sống động, góp phần hình thành ở trẻ nhận thức về cái đẹp, biết yêu
cái đẹp, mong muốn tạo ra cái đẹp trong cuộc sống và những kỹ năng sống cần
thiết đối với lứa tuổi mầm non. Không những thế năng lực và lòng yêu nghề của
đội ngũ giáo viên trong trường không ngừng được trau dồi và phát triển.
Qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy trẻ lĩnh hội kiến
thức đạt hiệu quả cao và chất lượng chuyên đề được nâng lên một cách rõ rệt.
c. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp
Chất lượng hiệu quả của việc hình thành những biểu tượng về chữ cái cho
trẻ phụ thuộc vào quá trình tổ chức hoạt động giáo dục của cô giáo mầm non.
- 22 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

Nếu các trò chơi học tập, các hoạt động làm quen chữ cái được thiết kế dựa vào
nội dung của các tiết học làm quen chữ cái và việc tổ chức trò chơi hâp dẫn phù
hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ sẽ góp phần tích cực trong việc hình thành
những biểu tượng về chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi giúp trẻ học tập thoải mái hơn, hiệu
quả hơn.
Cần phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, cấu trúc lôgic, hợp lí, chặt chẽ,
phải đảm bảo được phương pháp nghiên cứu phù hợp với đối tượng nghiên cứu.
Đảm bảo nội dung của các giải pháp, biện pháp.
d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Các giải pháp, biện pháp khi thực hiện đề tài có mối quan hệ liên quan mật
thiết với nhau, biện pháp này nó sẽ hỗ trợ cho biện pháp kia nhằm hòa quyện các
nội dung lại với nhau để đi đến một thể thống nhất là tìm ra các giải pháp tối ưu
nhất nhưng vẫn đảm bảo được tính chính xác, khoa hoc và lô gíc giữa các giải
pháp và biện pháp.
e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
Sau một thời gian thực hiện, là một Phó Hiệu trưởng tôi rất phấn khởi khi
kết quả đạt được rất cao:
Hầu hết giáo viên trong nhà trường đều nắm vững phương pháp bộ môn
Làm quen chữ cái. Giáo viên nắm vững được nội dung, phương pháp dạy trẻ theo
hướng tích cực chủ động của học sinh.
Kiểm tra sau chuyên đề: 70% Giáo viên đạt loại tốt
30% đạt loại khá
- 100% giáo viên trong nhà trường đã nắm được nội dung, phương pháp
dạy trẻ theo hướng tích cực, phát huy tính sáng tạo của trẻ. Đặc biệt là việc nâng
cao chất lượng môn Làm quen chữ cái cho trẻ.
- 100% GV biết sắp xếp môi trường học tập phù hợp với từng chủ đề, từng
độ tuổi có hiệu quả để dạy trẻ, giúp trẻ học dễ nhớ, dễ nhận biết về từng hoạt
động ở mọi lúc mọi nơi.
* Đối với trẻ.
Sau khi thực hiện đề tài nay tôi thấy trẻ tiến bộ rõ rệt, cụ thể là:
- 23 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

Nội dung

Giai đoạn 1
Tốt Khá

TB

Yếu

Giai đoạn 2
Tốt Khá

TB

Yếu

- Trẻ phát âm đúng 29 chữ
cái;
5/30 8/30 12/30 5/30 10/30 12/30 8/30
- Nhận biết đúng 29 mặt
0
16,6% 26,6% 41,2% 16,6% 33,2% 41,2% 26,6%
chữ cái;
KN đọc: biết cách giở
sách, đọc từ trái sang phải,
từ trên xuống dưới. ”Đọc” 4/30 6/30 8/30 12/30 12/30 10/30 8/30
0
sách qua các tranh vẽ. 13,2% 20% 26,6% 41,2% 41,2% 33,2% 26,6%
Phân biệt phần mở đầu, kết
thúc của sách.
KN viết: Trẻ biết cách
4/30 6/30 8/30 12/30 8/30 12/30 10/30
ngồi, cầm bút, để vở, tô
13,2% 20% 26,6% 41,2% 26,6% 41,2% 33,2%
chữ đúng quy trình
So sánh kết quả khảo sát trẻ trước và sau khi thực hiện đề tài ta thấy:
+ Trẻ phát âm đúng 29 chữ cái; Nhận biết đúng 29 mặt chữ cái loại tốt từ
16,6 % lên 33,2 %; trẻ yếu giảm từ 16,6% xuống 0%
+ Trẻ biết cách ngồi, cầm bút, để vở, tô chữ đúng quy trình loại khá tốt
tăng từ 32,2% lên 67,8%; Loại yếu giảm từ 41,2 % xuống 0 %.
+ Kĩ năng đọc, viết của trẻ đạt loại khá, tốt tăng từ 32,2% lên 67,8%; Loại
yếu giảm từ 41,2 % xuống 0 %.
II.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên
cứu
Với những biện pháp mà bản thân tôi đã đưa ra trong quá trình thực hiện
đề tài nhờ được sự giúp đỡ tận tình của Hiệu trưởng nhà trường, đội ngũ giáo
viên và sự phối kết hợp của các bậc phụ huynh và sự nỗ lực hết mình của bản
thân nên tôi đã khắc phục được những khó khăn để đạt được những kết quả như
sau:
a. Đối với giáo viên
- 24 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái
vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

Có nhiều kinh nghiệm trong môn “Làm quen chữ cái”.
Giáo viên chủ động sắp xếp chương trình phù hợp với từng chủ đề. Phát
huy khả năng ham học hỏi, tìm tòi suy nghĩ, sáng tạo để vốn kiến thức ngày càng
tăng. Đặc biệt là khi kết thúc chủ đề, biết tận dụng nguyên vật liệu giảng dạy của
chủ đề này nối kết cho chủ đề sau và biết linh hoạt trong quá trình dạy và học.
Biết sắp xếp môi trường học tập phù hợp, có hiệu quả trong từng chủ đề để
dạy trẻ. Giúp trẻ dễ học, dễ nhớ, dễ nhận biết về chữ cái ở mọi lúc, mọi nơi.
Giờ dạy “Làm quen chữ cái” một số giáo viên đã được nhà trường cùng
đồng nghiệp đánh giá xếp loại giỏi.
b. Đối với trẻ
Trẻ nhận biết và phát âm đúng 29 chữ cái tiếng Việt.
Phân biệt và phát âm đúng các âm khó như: l – n; b – p; s - x.
Phân biệt được các chữ gần giống nhau p – q ; b – d ; m – n thông qua việc
phân tích các nét của chữ.
Trẻ hứng thú nhận dạng, tìm kiếm các chữ cái ở mọi lúc mọi nơi, thông qua
sách báo, tranh ảnh và các bảng chữ….
* Về phụ huynh.
Đa số phụ huynh đã hiểu rõ tầm quan trọng của các hoạt động nói chung
và hoạt động làm quen chữ cái nói riêng nên 100% các bậc phụ huynh đồng tình
ủng hộ rất tích cực cả tinh thần, lẫn vật chất tạo điều kiện cho trẻ hoạt động tốt
môn học này.
So với những năm trước đây đa số các bậc phụ huynh quan tâm đến cách
chăm sóc nuôi dưỡng trẻ và hiểu được tầm quan trọng của các hoạt động giáo dục
nên đã nhiệt tình ủng hộ cả tinh thần và vật chất nhờ vậy mà chất lượng dạy và
học ngày một đi lên.
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:
III.1.Kết luận
- Việc dạy trẻ môn “Làm quen chũ cái” là một trọng tâm trong những nội
dung lớn của chương trình giáo dục cho trẻ Mầm non. Nhằm phát triển ngôn ngữ

- 25 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam- Trường Mẫu giáo Bình Minh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×