Tải bản đầy đủ

Giáo án xây dựng kế hoạch gia đình của bé

A. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: “GIA ĐÌNH”
Thời gian thực hiện (4 tuần). Từ ngày 21/10 - 15/11/2013
CHỦ ĐỀ NHÁNH:
- GIA ĐÌNH CỦA BÉ
- GIA ĐÌNH SỐNG CHUNG MỘT NHÀ
- NHU CẦU CỦA GIA ĐÌNH
I. MỤC TIÊU
STT

Lĩnh vực
phát triển

1

Điều chỉnh

MỤC TIÊU

NỘI DUNG

- Biết bày tỏ tình cảm, - Bày tỏ tình cảm, nhu

Phát

nhu cầu, mong muốn, suy cầu và hiểu biết của

triển

nghĩ của của mình bằng bản thân rõ ràng, dễ

ngôn ngữ

lời nói. Biết lắng nghe, hiểu bằng các câu
đặt và trả lời câu hỏi.

đơn, câu ghép khác
nhau.

- Nghe, hiểu và thực hiện - Hiểu và làm theo
theo yêu cầu của người yêu cầu bằng lời nói
lớn.

của mọi người với
bản thân.

- Thích xem các loại sách, - Xem tranh ảnh về
tranh, ảnh về gia đình.

gia đình, biết các
thành viên trong gia
đình.

- Kể lại được một số sự - Hiểu và kể lại các sự
kiện của gia đình theo kiện trong gia đình
đúng trình tự, có lôgic.

một cách trình tự.

- Đọc một số bài thơ, kể - Hiểu nội dung và
lại chuyện đã được nghe đọc lại được bài thơ:

bổ sung


(Có nội dung về gia đình) “Làm anh, vì con”,
một cách rõ ràng, diễn câu truyện: “Hai anh
cảm.

em, ba cô gái”.

- Biết xưng hô phù hợp - Nói và sử dụng các
với các thành viện trong từ biểu thị sự lễ phép,
gia đình và mọi người lịch sự với người
xung quanh.

xung quanh.

- Nhận biết kí hiệu nhà vệ
sinh, nơi nguy hiểm, lối ra
vào.
- Phát âm và tô chính xác
các chữ cái.

- Nhận dạng các chữ
cái: e, ê, u, ư. Tập tô,
tập đồ các nét chữ.

2

Phát
triển thể
chất

* Dinh dưỡng và sức
khỏe:
- Biết tên một số thực
phẩm quen thuộc, một số
món ăn hàng ngày trong
gia đình và cách chế biến
đơn giản.
- Biết ích lợi của việc
luyện tập, ăn uống và bữa
ăn đa dạng thực phẩm đối
với sức khỏe.

- Nhận biết, phân loại
một số thực phẩm
thông thường theo 4
nhóm thực phẩm.

- Tập luyện một số
thói quen tốt trong ăn
uống, ăn nhiều loại
thực phẩm khác nhau
để cơ thể phat triển
cân đối, khỏe mạnh.
- Biết làm một số công - Tự làm một số việc
việc tự phục vụ đơn giản tự phục vụ trong sinh
hoạt hàng ngày.
(Đánh răng, rửa mặt, rửa
tay bằng xà phòng, mặc
quần áo).
- Có một số hành vi tốt - Biết nhờ sự giúp đỡ
trong việc giữ gìn sức của người thân trong


khỏe: Gọi người lớn khi
ốm, đau, mặc quần áo phù
hợp với thời tiết.
- Biết sử dụng hợp lý các
dụng cụ ăn uống và một
số vận dụng trong gia
đình.
* Vận động:
- Thực hiện đúng thuần
thục các động tác của bài
thể dục theo hiệu lệnh
hoặc theo nhịp, bản nhạc,
bài hát. Bắt đầu và kết
thúc động tác đúng nhịp.
- Phối hợp tay- mắt trong
vận động.

gia đình khi cần giúp
đỡ: Khi đau, ốm...
- Biết công dụng
của các đồ
dùng, vật dụng
trong gia đình.

- Thực hiện tốt các
động tác thể dục ở bài
tập phát triển chung
theo hiệu lệnh, theo
nhịp hoặc theo nhạc...

- Biết phối hợp nhịp
nhàng giữ tay, mắt,
- Thể hiện nhanh, mạnh, các nhóm cơ....
khéo trong thực hiện bài - Thực hiện tốt các
vận động cơ bản:
bài vận động cơ bản:
+ Bò zíc zắc bằng bàn
tay, bàn chân qua 5 hộp + Bò zíc zắc bằng bàn
tay, bàn chân qua 5
cách nhau 60cm.
hộp cách nhau 60cm.
+ Đi trên ghế thể dục.
+ Bật liên tiếp vào các ô. + Đi trên ghế thể dục.
+ Trườn sấp trèo qua ghế + Bật liên tiếp vào các
ô.
thể dục.
+ Trườn sấp trèo qua
ghế thể dục.

3

Phát
triển
nhận

- Biết địa chỉ/ số điện - Biết và nhớ được địa
chỉ, số điện thoại của
thoai của gia đình.
gia đình.
- Biết công việc của mỗi - Tìm hiểu về các
thành viên trong gia đình thành viên trong gia
đình, biết được công


thức

và nghề nghiệp của bố việc của mỗi thành
viên.
mẹ.
- Biết các nhu cầu của gia - Biết được gia đình
đình (Nhu cầu về nhà ở, mình cần có nhu câu
gì.
đồ dùng, phương tiện
trong gia đình, nhu cầu
được

ăn

ngủ,

nghỉ

ngơi....).
- Phát hiện được sự thay - Biết được sự thay
đổi đặc biệt trong gia
đổi rõ nét trong gia đình: đình mình: Có thêm
Thêm người, có những đồ người, đồ dùng...
- Đếm trong phạm vi
dùng mới...
10 và đếm theo khả
- Nhận biết điểm giống và năng.
khác nhau của bản thân so
với những người thân
trong gia đình.
- Nhận biết điểm giống và
khác nhau của một số đồ - So sánh sự giống và
khác nhau của một số
dùng trong gia đình.
- Biết được chức năng, đồ dùng gia đình.
chất liệu và cách sử dụng - Biết phân loại 1 số
của một số đồ dùng, đồ đồ dùng gia đình theo
chơi ở gia đình. Phân loại chất liêu và công
một số đồ dùng trong gia dung.
đình theo 3- 4 dấu hiệu.
- Biết nhận biết, phân biệt
khối vuông, khối chữ
nhật.
- Biết đếm đến 6 trên các
đồ dùng gia đình, thành - Biết đếm số lượng


viên trong gia đình....

các đồ dùng gia đình
và người thân trong

- Biết các thành viên gia đình.
trong gia đình của bé.

- Biết trong gia đình

- Chia nhóm số lượng 6 có những ai.
đối tượng thành 2 phần.

- Nhận biết các chữ
số, số lượng và số thứ
tự trong phạm vi 6.

- Trẻ cảm nhận được vẻ - Thể hiện thái độ,
Phát

đẹp của cuộc sống xung tình cảm khi nghe âm

triển

quanh.

thẩm mĩ

thanh gợi cảm, các
bài hát, bản nhạc...

- Biết vẽ, nặn, xếp hình về - Phối các kĩ năng vẽ,
các đồ dùng, đồ chơi, về nặn, xếp hình để tạo
các thành viên trong gia ra sản phẩm có màu
đình.

sắc, kích thước, hình
dáng, đường nét và bố

4

cục.
- Thích hát múa và biết - Hát đúng giai điệu,
thể hiện cảm xúc với các lời ca, thể hiện sắc
bài hát, bản nhạc.

thái, tình cảm của bài
hát và vận động nhịp
nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu và thể hiện
sắc thái phù hợp với
các bài hát, bản nhạc,
sử dụng các dụng cụ
âm nhạc.

5

- Biết yêu thương, tôn - Lắng nghe ý kiến


Phát

trọng và giúp đỡ các của người khác, sử

triển

thành viên trong gia đình.

tình cảm
xã hội

dụng lời nói, cử chỉ,
lễ phép, lịch sự.

- Có một số kĩ năng ứng - Biết được mình sinh
sử phù hợp với truyền ra và lớn lên là nhờ có
thống tốt đẹp của gia đình bố

mẹnhững

Việt Nam (Lễ phép với người thân chăm sóc,
người lớn, nhường nhịn biết kính trọng, lễ
em bé, yêu thương quan phép với người lớn,
tâm đến mọi người.....)

nhường

nhịn

em

nhỏ...
- Nhận biết cảm xúc của - Biết quan tâm giúp
người thân và thể hiện đỡ người thân trong
cảm xúc của bản thân với gia đình.
các thành viên trong gia
đình (Thông qua lời nói,
hành động, cử chỉ).
- Biết thực hiện một số - Biết được một số
qui tắc trong gia đình: Tắt quy định trong gia
điện khi ra khỏi phòng, đình: Để đồ dùng đồ
cất đồ dùng, đồ chơi dúng chơi đúng chỗ, tắt
nơi qui định...

điện

khi

ra

khỏi

phòng.
- Vui vẻ mạnh dạn trong - Luôn cởi mở, mạnh
sinh hoạt hàng ngày.

dạn trong sinh hoạt
hàng ngày.

II. MẠNG NỘI DUNG.
CHỦ ĐỀ LỚN: GIA ĐÌNH.

CHỦ ĐỀ NHÁNH:
+ GIA ĐÌNH CỦA BÉ.


+ GIA ĐÌNH SỐNG CHUNG 1 NGÔI NHÀ.
+ NHU CẦU GIA ĐÌNH.
+ ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH.
III. MẠNG HOẠT ĐỘNG
1. Phát triển ngôn ngữ.
- Thơ:
+ Làm anh.
+ Vì con.
- Truyện:
+ Ba cô gái.
+ Hai anh em
- Làm quen chữ cái:
+ Tập tổ chữ cái: e, ê.
+ Làm quen chữ cái: u, ư.
2. Phát triển nhận thức.
- Gia đình của bé.
- Phân loại đồ dùng theo chất liệu.
- Chia nhóm số lượng 6 thành 2 phần.
- Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.
3. Phát triển thẩm mĩ.
- Nặn cái giỏ (Làn).
- Vẽ ngôi nhà của bé.
- DH:
+ Cháu yêu bà.
+ Cả nhà thương nhau.
+ Ông cháu.
+ Múa cho mẹ xem.
- NH:
+ Chỉ có 1 trên đời.
+ Inh lả ơi.
+ Cho con.
+ Bàn tay mẹ.
- TC:
+ Nghe tiết tấu tìm đồ vật.


+ Ai nhanh hơn.
+ Hát theo hình vẽ.
+ Tai ai tinh.
4. Phát triển thể chất.
- Bò zíc zắc bằng bàn tay, bàn chân qua 5 hộp cách nhau 60cm.
- Đi trên nghế thể dục.
- Bật liên tục vào các ô.
- Trườn sấp trèo qua ghế thể dục.
5. Phát triển tình cảm xã hội.
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi: Gia đình, bán hàng, bác sỹ, góc nghệ thuật, làm
tranh về gia đình.
- Xây dựng nhà của bé, xây khu tập thể gia đình.
- Trò chơi mới. Đổi khăn, truyền tin.
- Đây là cái gì làm bằng gì?
IV. CHUẨN BỊ
- Sưu tầm quần, áo, giày, dép, túi sách cũ các loại khác nhau nhung còn
đẹp( của người lớn và trẻ em).
- Hột, hạt các loại và đảm bảo an toàn.
- Các loai vật liệu có sắn: rơm ra, lá, mùn cưa.....
- Tranh ảnh và đồ chơi về các loại thực phẩm: rau, củ, quả, trứng...
- Một số loại thực phẩm, rau củ, quả, các loại có sẵn ở địa phương.
- Các loại sách báo, tạp chí cũ.
- Giấy vẽ, bút, phẩm mầu, giấy màu.
- Hồ dán, đất nặn, kéo.
- Đồ dùng, đồ chơi trong gia đình; xoong, nồi, chảo, thìa, bát, đũa , cốc, chén...
-Tranh ảnh về các đồ dùng đồ chơi trong gia đình: đồ gỗ, đồ nấu ăn uống,
phương tiện đi lại, phương tiện nghe nhìn.
- Album gia đình: ảnh gia đình, ảnh chân dung, ảnh về các loại hoạt động khác
nhau của gia đình.
- Bộ đồ chơi xây dựng.
- Búp bê.
V. MỞ CHỦ ĐỀ.
- Căn cứ vào mục tiêu và nội dung của chủ đề giáo viên có thể.


- Trưng bày tranh ảnh về gia đình, các kiểu nhà, các loại đồ dùng ,vật dụng
trong gia đình, hình ảnh về cô giáo và các cháu học sinh.
- Các thành viên gia đình: Tôi, bố, mẹ, anh, chị, em (họ tên, sở thích, ngày sinh
nhật).
- Công việc của các thành viên trong gia đình.
- Gia đình là nơi vui vẻ, hạnh phúc: Tình cảm của bé với các thành viên trong
gia đình: Bé tham gia các hạo động cùng gia đình vào các ngày kỷ niệm của gia đình,
cách đón tiếp khách...
- Những thay đổi trong gia đình (Có người chuyển đi, có người sinh ra, có
người mất.
- Họ hàng bên nội, bên mgoại.
- Cách gọi bên nôi, cách gọi bên ngoại (Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại,
cô, dì, chú, bác..)
- Những ngày họ hàng thường tập trung (Ngày giỗ, ngày lễ...)
- Đồ dùng gia đình, phương tiện đi lại của gia đình và nhu cầu gia đình.
- Chất liệu làm gia đồ dùng gia đình.
- Các loại thực phẩm cần cho gia đình.
- Cần ăn những thức ăn hợp vệ sinh.
- Cách giữ gìn quần áo.
- Sử dụng các phương tiện khác nhau: tranh ảnh ,thơ,truyện câu đố, tham quan
với nội dung.
VI. KHÁM PHÁ CHỦ ĐỀ
- Giáo viên lựa chọn nội dung và xây dựng mạng hoạt động thích hợp.
- Cách thức sử dụng khi triển khai các hoạt động:
+ Trò truyện đàm thoại với trẻ về gia đình.
+ Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động có chủ đích.
+ Cho trẻ nghe các bài thơ câu truyện về gia đình.
+ Cho trẻ thăm quan các góc chơi.
+ Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi.
+ Cho trẻ tham gia các hoạt động vẽ nặn xé dán,…
+ Cho trẻ hát vận động các bài hát nói về gia đình.
B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: GIA ĐÌNH CỦA BÉ


(Thực hiện 1 tuần: Từ ngày 21/10 ->25/10/2013)
1. Kiến thức:
- Trẻ biết họ tên và đặc điểm của một số người thân trong gia đình, hiểu được
mối quan hệ của gia đình.
- Biết công việc và cuộc sống hàng ngày củ các thành viên trong gia đình.
2. Kĩ năng:
- Phát triển trí tuệ cho trẻ.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
3. Thái độ:
- Biết yêu thương chia sẻ với mọi người trong gia đình.
- Biết kính trọng, lễ phép với mọi người trong gia đình.
- Biết cách chào hỏi , xưng hô với mọi người trong gia đình.
4. Chuẩn bị:
- Sưu tầm quần, áo, giày, dép, túi sách cũ các loại khác nhau nhung còn đẹp
(của người lớn và trẻ em).
- Hột, hạt các loại và đảm bảo an toàn.
- Các loai vật liệu có sắn: rơm rạ, lá, mùn cưa.....
- Tranh ảnh và đồ chơi về các loại thực phẩm: rau, củ, quả, trứng...
- Một số loại thực phẩm, rau củ, quả, các loại có sẵn ở địa phương.
- Các loại sách báo, tạp chí cũ.
- Giấy vẽ, bút, phẩm mầu, giấy màu.
- Hồ dán, đất nặn, kéo.
- Đồ dùng, đồ chơi trong gia đình; xoong, nồi, chảo, thìa bát, đũa, cốc chén...
-Tranh ảnh về các đồ dùng đồ chơi trong gia đình: Đồ gỗ, đồ nấu ăn uống,
phương tiện đi lại, phương tiện nghe nhìn.
- Album gia đình: Ảnh gia đình, ảnh chân dung, ảnh về các loại hoạt động khác
nhau của gia đình.
- Bộ đồ chơi xây dựng.
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: GIA ĐÌNH CỦA BÉ
Nội
dung/

Tuần 1
Thứ hai
21/10/2013

Thứ ba
22/10/2013

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

23/10/2013

24/10/2013 25/10/2013

Đón
- Cho trẻ vào lớp, trò chuyện với trẻ về chủ đề. Cho trẻ chơi các góc.
trẻ,
- Cho trẻ quan sát tranh ảnh, gia đình.
TDS -


ĐD

- Hô hấp 2, tay 2, bụng 5, chân 2, bật 1 (Thứ 2 và thứ 5 tập kết hợp bài
hát: “Nào chúng mình cùng tập thể dục”).

Cô dạy

Cầm
Thị Cầm Thị Cầm Thị Cầm
Thị Cầm Thị Thu
Thu Hằng
Thu Hằng Thu Hằng Thu Hằng
Hằng

Hoạt
động
chung.

Tăng
cường
tiếng
việt.
Hoạt
động
ngoài
trời.

Lĩnh
vực Lĩnh vực Lĩnh vực Lĩnh
vực Lĩnh vực phát
phát triển phát triển phát triển phát triển triển thẩm mĩ:
thể chất :
ngôn ngữ : thẩm mĩ:
nhận thức: Hát
múa:
- Bò zích
- Thơ: - Nặn cái - Gia đình “Cháu yêu bà”.
zắc bằng bàn “Làm anh”. giỏ. (Làn). của bé.
- Nghe hát: “Chỉ
tay, bàn chân
ĐT
có 1 trên đời”.
qua 5 hộp
- TC: Nghe tiết
cách
nhau
tấu tìm đồ vật.
60cm.
- Bàn tay, - Làm anh, - Cái giỏ, - Gia đình,
bàn chân, zíc bé gái, cái đi chợ, cái ông bà nội,
zắc, cái tủ.
ấm.
xoong.
ông

ngoại,
cái
bát.

- Bà ngoại, tóc
trắng, đôi đũa và
các từ đã làm
quen trong tuần.

- QS: Cái tủ, cái ấm, cái xoong, cái bát, đôi đũa.
- TC: Ai nhanh hơn, kéo co, chuyền bóng, dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự chọn.
- Góc xây dựng: Khu tập thể nhà em.

Hoạt
động
góc

- Góc phân vai: Gia đình, nấu ăn .
- Góc nghệ thuật: Vẽ các thành viên trong gia đình.
- Góc học tập: Hát, đọc thơ về chủ đề.
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây cảnh.

- Trẻ rửa tay, rửa mặt.
Vệ
sinh,
- Cho trẻ ăn trưa.
ăn trưa,
- Cho trẻ ngủ trưa.
ngủ
trưa.
Hoạt
động

- TC mới: - Ôn: Đếm - Ôn: Đọc thơ: - Ôn: Trò Nêu
Người đưa
chuyện về gia

gương


chiều

thư.

đến 6.

Làm anh.

đình bé.

cuối tuần.

- Nêu gương, cắm cờ.
Trả trẻ

- Vệ sinh cho trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và tình hình ở lớp của trẻ.

I. HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC SÁNG
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên các động tác và tập tốt cùng cô. Trẻ thuộc lời ca và tập các động
tác theo lời ca.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng tập thể dục sáng, phát triển thể lực cho trẻ.
3. Giáo dục:
- Giáo dục trẻ biết thể dục sáng có lợi cho sức khỏe.
II. CHUẨN BỊ.
- Sân bãi sạch sẽ, an toàn.
- Các động tác thể dục.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.
Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

* Hoạt động 1: Khởi động.
- Để cho cơ thể thật là khỏe mạnh và vào các tiết - Vâng ạ.
học thật thoải mái thì cô con mình cùng tập bài thể
dục buổi sáng nhé.
- Cho trẻ hát bài: “Đoàn tàu nhỏ xíu”. Đi kết hợp
các kiểu chân xen kẽ: Đi thường – Đi mũi bàn chân - Trẻ thực hiện.
– Đi thường – Đi bằng gót chân – Đi thường – Đi
bằng mé bàn chân – Đi thường – Chạy chậm –
Chạy nhanh – Giảm tốc độ - Xếp hàng.
* Hoạt động 2: Vận động cơ bản.

- Lắng nghe.


- Bây giờ chúng mình cùng tập các động tác thể - 2 lần 8 nhịp.
dục giúp cho cơ thể chúng ta thật là khỏe mạnh - 2 lần 8 nhịp.
nhé.
- 2 lần 8 nhịp.
+ Động tác hô hấp 1:
- 2 lần 8 nhịp.
+ Động tác tay 1:
- 2 lần 8 nhịp.
+ Động tác chân 3: Bước khụy gối.
- Trẻ vận động.
+ Động tác bụng 2:
+ Động tác bật 2: Bật tiến về phía trước.
* Thể dục theo lời ca: “Nào mình cùng tập thể
dục”.
- 2 tay đưa ra trước, rồi 2 tay
cầm 2 tai.
- 1 tay chống hông tay kia chỉ
về trước và đổi tay.
- “Ồ sao bé không lắc”2
- 2 tay đưa ra trước, rồi 2 tay
- Đưa tay ra nào nắm lấy cái eo “ lắc lư cái mình”2
chống hông.
- 1 tay chống hông tay kia chỉ
về trước và đổi tay.
- “Ồ sao bé không lắc”2
- 2 tay đưa ra trước, rồi 2 tay
- Đưa tay ra nào nắm lấy cái chân “ lắc lư cái đùi”2 cầm 2 chân.
- “Ồ sao bé không lắc”2
- 1 tay chống hông tay kia chỉ
về trước và đổi tay.
- Đưa tay ra nào nắm lấy cái tai “ lắc lư cái đầu”2

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
- Cho trẻ vận động nhẹnh nhàng 2-3 phút.

II. HOẠT ĐỘNG GÓC
T
T

1

Tên góc
Xâydựng:
Xây
khu
tập thể nhà
em.

Mục đích yêu
cầu

Chuẩn bị

- Trẻ biết cách - Gạch đồ chơi,
xếp các viên nhà đồ chơi, cây,
gạch tạo thành hoa
nhà.

Hướng dẫn
1. Phân vai chơi:
- Cô trò truyện với trẻ về
chủ điểm, về buổi chơi,
phân vai chơi cho trẻ, cho
trẻ nhận vai chơi.


2

Góc phân - Trẻ biết cách - Các đồ ăn, búp
vai.
chăm sóc em bê.
Gia đình, bé, cư sử tốt
với các thành
nấu ăn.
viên trong gia
đình.

3

Góc học - Hát các bài - Dụng cụ âm
tập.
Hát hát đúng giai nhạc.
múa
các điệu.
bài hát về
gia đình.

4

Góc nghệ - Trẻ vẽ, nặn - Đất nặn, giấy
thuật:
đẹp.
vẽ,
Vẽ
các
thành viên
trong gia
đình.

5

Góc thiên
nhiên:
chăm sóc
cây cảnh.

Trẻ biết cách Một số cây cảnh,
tưới nước cho bình tưới nước,
cây, rửa lá cho rẻ lau.
cây.

III. TRÒ CHƠI MỚI
“NGƯỜI ĐƯA THƯ”
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:


1. Kiến thức:
- Trẻ biết được số nhà của mình, biết được các chữ số.
2. Kĩ năng:
- Phát triển thị giác cho trẻ.
3. Giáo dục:
- Chú ý khi chơi.
II. CHUẨN BỊ:
- Mỗi trẻ một chấm tròn.
- Một bộ thẻ số có số lượng từ 1-10.
- Các thẻ có số lượng đồ vật tương ứng.
III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

* Hoạt động 1: Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Trẻ nghe.

* Hoạt động 2: Cách chơi:
- Trẻ ngồi thành hình tròn, mỗi trẻ một thẻ chấm tròn, một
trẻcầm làn làm người đưa thư, vừa đi vừa đọc bài thơ:
Này bạn ơi!
Tôi đưa thư
Từ nơi xa
Đến nơi đây
Nào bạn ơi!
Hãy cho biết số nhà
Đến câu cuối bạn nào có thẻ số giống của bạn giơ lên.
Người đưa thư chọn tất cả những thẻ số có số lượng giống
- Trẻ trả lời.
bạn đưa cho bạn. Nừu sai không được đưa thư nữa.
- Trẻ chơi 5 - 6 lần.
* Hoạt động 3: Luật chơi:
- Người đưa thư chọn đúng số lượng đồ vật và chữ số
tương ứng.
- Hỏi lại cách chơi, luật chơi.
* Hoạt động 4: Cô chơi mẫu.


- Tổ chức chop trẻ chơi.
* Kết thúc.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
Sì Lở Lầu, ngày
tháng 10 năm 2013
Kiểm tra, phê duyệt
..............................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×