Tải bản đầy đủ

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn vật lí 2015 quảng ninh

thi th THPT Qu c Gia – Qu ng Ninh - 2015
S

GIÁO D C & ÀO T O
T NH QU NG NINH
CHÍNH TH C

Your dreams – Our mission

KH O SÁT CH T L
NG L P 12 THPT
MÔN : V T LÝ
Ngày thi : 14/03/2015
Th i gian làm bài : 90 phút

Câu 1:
t đi n áp xoay chi u u = U0cos(50 t + /6) (V) vào đo n m ch xoay chi u RLC m c
n i ti p. Bi t t i th i đi m c ng đ dòng đi n qua m ch có đ l n c c đ i thì đi n áp hai đ u
m ch đang có đ l n b ng U0/2. Kho ng th i gian ng n nh t gi a hai th i đi m mà công
su t t c th i b ng không là
A. 1/150 s.

B. 1/100 s.
C. 1/300 s.
D. 1/600 s.

π
Theo bài ra ta có ϕ =
3
Ta có công su t t c th i :
p = U.I.cosϕ + U.I.cos (100πt + α ) → p = 0 ⇔ cos (100πt + α ) = −cosϕ = −0,5

T
1
100π
tmin =
= 100π
=
s Ch n A
3
3
150
Câu 2: Cho hai dao đ ng đi u hoà v i li đ x1 và x2 có đ th nh hình v . T ng t c đ c a hai
dao đ ng cùng m t th i đi m có giá tr l n nh t là
A. 20 cm/s.
B. 10 cm/s.
C. 140 cm/s.
D. 200 cm/s.

(Hi – Bài này trong đ kh i A – 2014 đã có nhé !)
Nhìn trên đ th ta có th y 2 dao đ ng đi u hòa cùng chu kì và t n s góc, ta có T = 1s

=2

X= x1 + x 2
→ V = v1 + v 2 = X '
Ta đ t : 
V= v1 + v 2
A1 = 8cm
10cm
→A=
Nhìn đ th th y x1 và x2 vuông pha và 


A 2 = 6cm
Vmax = A. = 10.2 = 20 cm/s Ch n A
Câu 3: N u t ng s vòng dây c a cu n c m, thì chu k c a m ch dao đ ng đi n t s thay đ i
nh th nào?
A. Gi m.
B. Không đ c s đ tr l i.
C. T ng
D. Không đ i.
Ta có T = 2π LC
T ng s vòng dây

L t ng

Chu kì t ng

Ch n C

Trang 1/11 – tailieulovebook.com


thi th THPT Qu c Gia – Qu ng Ninh - 2015

Your dreams – Our mission

Câu 4: Hai v t A và B có cùng kh i l ng 1 kg và có kích th c nh , đ c n i v i nhau b ng
m t s i dây m nh, nh , không d n đi n dài 20cm, v t B tích đi n tích q = 10-6 C. V t A đ c g n
vào m t đ u lò xo nh có đ c ng K = 10 N/m, đ u kia c a lò xo c đ nh. H đ c đ t n m
ngang trên m t bàn nh n trong m t đi n tr ng đ u có c ng đ đi n tr ng E = 2.105 V/m
h ng d c theo tr c lò xo. Ban đ u h n m yên, lò xo b dãn. C t dây n i hai v t, v t B r i ra
chuy n đ ng d c theo chi u đi n tr ng, v t A dao đ ng đi u hòa. Sau kho ng th i gian 1,5 s k
t lúc dây b c t thì A và B cách nhau m t kho ng g n đúng là
A. 24,5 cm.
B. 22,5 cm.
C. 28,5 cm.
D. 44,5 cm.

q.E
= 0,02 m= 2cm
k
V t A dao đ ng đi u hòa v i biên đ A = 2 cm và T = 2s
Ch n tr c Ox n m ngang, chi u theo chi u chuy n đ ng v t B, g c O t i VTCB c a v t A, g c
th i gian lúc c t dây.
l q.E → ∆=
l
T i VTCB lò xo giãn ∆l . Ta có : k.∆=


x 0 = A

V t A :=
→=
x1,5s 0
 v0 0

T T
=
t 1,5s=
+
2 4

q.E

0, 2 m / s 2
=
a =
m
V t B chuy n đ ng nhanh d n đ u v i gia t c : a = 
1
x =
x 0 − B + a.t 2 =
22 + 22,5 =
44,5cm
 1,5s
2
∆x = 44,5 cm Ch n D

Câu 5: C ng đ hi u d ng c a dòng đi n xoay chi u trong đo n m ch
A. b ng không n u đo n m ch ch a cu n c m thu n.
B. t l ngh ch v i t n s góc n u m ch ch ch a cu n c m thu n.
C. t l ngh ch v i t n s góc n u đo n m ch ch ch a t đi n.
D. b ng không n u đo n m ch ch a t đi n.
Câu 6: Dao đ ng có biên đ dao đ ng gi m d n theo th i gian g i là
A. dao đ ng duy trì.
B. dao đ ng c ng b c.
C. dao đ ng đi u hoà.
D. dao đ ng t t d n.
Câu 7: Dùng m t th c có chia đ đ n milimét đo 3 l n chi u dài c a con l c đ n đ u cho
cùng m t giá tr là 55,6 cm. L y sai s d ng c là m t đ chia nh nh t. K t qu đo đ c vi t là
A. = (556 ± 0,1 ) mm.
B. = (55,6 ± 0,05) cm.
C. = (556 ± 2) mm.
D. = (55,6 ± 0,1) cm.
Câu 8: Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe đ c chi u b ng ánh sáng tr ng
có b c sóng t 380 nm đ n 760 nm. Kho ng cách gi a hai khe là 1 mm, kho ng cách t m t
ph ng ch a hai khe đ n màn quan sát là 2 m. Trên màn, t i v trí cách vân trung tâm 4 mm, s
b c x cho vân sáng là
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 6.

λ.D
2


4mm
= k.i
= k.
µm
2
 x=
k=
s
→ 0,38µm ≤ ≤ 0,76µm
Ta có 
a →
k
k
0,38µm ≤ λ ≤ 0,76µm
0,38µm ≤ λ ≤ 0,76µm
Trang 2/11 – tailieulovebook.com


thi th THPT Qu c Gia – Qu ng Ninh - 2015

Your dreams – Our mission

k = {3; 4; 5}
= {0,67 µm; 0,5 µm; 0,4 µm} Ch n B
Câu 9: Quang ph liên t c c a m t v t
A. ph thu c vào nhi t đ c a v t nóng sáng.
B. ph thu c vào nhi t đ và b n ch t c a v t.
C. ph thu c vào b n ch t c a v t.
D. không ph thu c vào nhi t đ và b n ch t c a v t.
Câu 10: Bi t công thoát êlectron c a các kim lo i: b c, canxi, kali, và đ ng l n l t là: 4,78 eV;
2,89 eV; 2,26 eV; và 4,14 eV. Chi u ánh sáng có b c sóng 0,33 µm vào b m t các kim lo i
trên. Hi n t ng quang đi n x y ra v i các kim lo i nào sau đây?
A. Kali và đ ng.
B. Canxi và b c.
C. Kali và canxi.
D. B c và đ ng.

h.c
= 3,76eV
λ
i u ki n x y ra hi n t ng quang đi n ε ≥ A Ch có Canxi và Kali th a mãn
Ch n C
Câu 12: M t v t dao đ ng đi u hòa khi đang chuy n đ ng t v trí cân b ng đ n v trí biên âm
thì
A. đ l n v n t c và gia t c cùng t ng.
B. đ l n v n t c và gia t c cùng gi m.
C. véc t v n t c ng c chi u v i véc t gia t c.
D. v n t c và gia t c cùng có giá tr âm.
Câu 13: Phát bi u nào không đúng khi nói v sóng đi n t ?
A. Sóng đi n t dùng trong thông tin vô tuy n g i là sóng vô tuy n.
B. Trong sóng đi n t , đi n tr ng và t tr ng bi n thiên theo th i gian v i cùng chu kì.
C. Trong sóng đi n t , đi n tr ng và t tr ng t i m t đi m luôn dao đ ng l ch pha
nhau /2.
D. Sóng đi n t là s lan truy n trong không gian c a đi n t tr ng bi n thiên theo th i
gian.
Ch n C sai vì i n tr ng và t tr ng dao đ ng cùng pha.
Câu 14: Trong m t máy phát đi n xoay chi u m t pha, n u t c đ quay c a rôto t ng
thêm 20 vòng/phút thì t n s c a dòng đi n xoay chi u do máy phát ra t ng t 50 Hz đ n 60 Hz
và su t đi n đ ng hi u d ng c a máy thay đ i 30V so v i ban đ u. N u ti p t c t ng t c đ
quay c a rôto thêm 20 vòng/phút n a thì su t đi n đ ng hi u d ng do máy phát ra khi đó là
A. 180 V.
B. 210 V.
C. 150 V.
D. 260 V.
ε
Ta có =

n.p

50
=
1
f=
n + 20 6
60

= → n = 100 vòng / phút
Theo bài ra ta có 
n + 20 ) .p
n
5
(
f= 60
=
2

60
ω1.Φ 0

E1 =
E + 30 ω2 f 2 6
2
→ 1
= = = → E1 =150 V
Ta có : 
.
ω
Φ
E
ω1 f1 5
2
0
1
E + 30 =
1

2

Trang 3/11 – tailieulovebook.com


thi th THPT Qu c Gia – Qu ng Ninh - 2015

Your dreams – Our mission

ω1.Φ 0

E1 =
ω
E
f
n
100 + 40
2
→ 3= 3= 3= 3=
→ E 3 =1, 4.E1 =1, 4.150 = 210 V
Ta l i có 
.
ω
Φ
E
f
n
100
ω
3
0
1
1
1
1
E =
 3
2
Câu 15: Tia t ngo i không có tác d ng nào sau đây?
A. Th p sáng.
B. Kích thích s phát quang c a m t s ch t.
C. Sinh lí.
D. Gây ra hi n t ng quang đi n.
Câu 16: Ch n phát bi u sai v giao thoa sóng c v i hai ngu n k t h p ng c pha trên m t
n c.
A. T p h p các đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i trên m t n c t o thành h đ ng
Hypebol.
B. Trên đ ng n i hai ngu n, hai đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i liên ti p nhau thì
ng c pha v i nhau.
C. T p h p các đi m dao đ ng ng c pha trên m t n c t o thành h đ ng Hypebol.
D.
ng trung tr c c a đo n th ng n i hai ngu n là g n c c ti u.
Câu 17: M t v t dao đ ng đi u hòa v i ph ng trình là x = 10cos(4 t) (cm). Biên đ dao đ ng
c a v t là
A. 20 cm.
B. 10 cm.
C. 5 cm.
D. 4 cm.
Câu 18: Phát bi u nào sau đây không đúng?
A.
i v i m i kim lo i, hi n t ng quang đi n ngoài ch x y ra khi b c sóng c a ánh
sáng kích thích l n h n gi i h n quang đi n c a kim lo i đó.
B. i n tr c a quang tr gi m m nh khi có ánh sáng thích h p chi u vào.
C. Trong pin quang đi n, quang n ng bi n đ i tr c ti p thành đi n n ng.
D. Có m t s t bào quang đi n ho t đ ng khi đ c kích thích b ng ánh sáng nhìn th y.
Câu 19: M t v t dao đ ng đi u hoà theo ph ng trình x = 5cos(2 t + /6) v i x đo b ng cm, t
2
đo b ng s. Kho ng th i gian l c kéo v sinh công d ng trong s đ u tiên là
3
1
1
1
5
s.
A. s .
B. s .
C. s .
D.
6
12
2
4
i v i con l c lò xo n m ngang dao đ ng đi u hòa thì l c đàn h i trùng v i l c kéo v .
Theo Sgk V t lý 10 : công c a l c đàn h i (kéo v ) b ng đ gi m th n ng đàn h i, v i
Ađh = Wt-1 – Wt-2
L c kéo v sinh công d ng khi v t đi t Biên v VTCB
T T 5.T 5
=
s Ch n D
V vòng tròn Fresnen ta đ c t = + =
6 4 12 12
Câu 20:

t đi n áp xoay chi u u = U 2 cos t (V) vào hai đ u đo n m ch RLC m c n i ti p

(cu n dây thu n c m). Khi n i t t t C thì đi n áp hi u d ng trên đi n tr R gi m 3 l n và
dòng đi n trong hai tr ng h p này vuông pha nhau. H s công su t c a đo n m ch ban đ u
b ng
A.

1
.
2

Ta có i1 và i2 vuông pha

B.

1
.
2

tgϕ1.tgϕ2 =−1 →

C.

3
.
2

D.

1
.
3

Z L − ZC Z L
=−1 → ZL ( ZC − ZL ) =R 2
.
R
R

(1)

Trang 4/11 – tailieulovebook.com


thi th THPT Qu c Gia – Qu ng Ninh - 2015

Your dreams – Our mission

Theo bài ra :
UR1 =

T

3.U R 2 →

(1) và (2)

U.R

=
2
2
R + ( Z L − ZC )

3.U.R
R +Z
2

2
L

→ 2R 2 + 2ZL2 + 3ZC2 − 6Z=
0
L .ZC

3

 ZL = 4 ZC
R
=
→ cosϕ1
 =
2
R 2 + ( Z L − ZC )
R = 3 Z
C

4

3
2

(2)

Ch n C

Câu 21: Xét 3 s đ đi n xoay chi u sau: M ch (RL) (s đ 1); m ch RC (s đ 2); và m ch
LC (s đ 3). Cho R = ZL= 2ZC.
Thí nghi m 1: N i hai đ u m ch vào ngu n đi n không đ i thì không có dòng đi n qua m ch.
Thí nghi m 2: N i hai đ u m ch vào ngu n đi n xoay chi u có u = 100cos t thì có dòng đi n
ch y qua là i = 5cos( t – /2). Ng i ta đã làm thí nghi m v i s đ nào?
A. Không có s đ nào th a đi u ki n thí nghi m.
B. S đ 3.
C. S đ 1.
D. S đ 2.
T thí nghi m 1 ta th y s đ ph i có T đi n
(1)
T thí nghi m 2 ta th y u s m pha h n i góc /2
m ch có tính c m kháng
(2)
Theo bài ra ZL = 2ZC
(3)
T (1), (2), (3) s đ 3 Ch n B
Câu 22:

t hi u đi n th xoay=
chi u u U 0cos (100πt + ϕ ) V vào hai đ u đo n m ch n i ti p

theo th t g m R1 ,R2 và cu n thu n c m có đ t c m L thay đ i đ

c. Bi t R1 = 2R2 =

100 3 Ω . i u ch nh L cho đ n khi hi u đi n th t c th i gi a hai đ u đo n m ch ch a R2 và

L l ch pha c c đ i so v i hi u đi n th hai đ u đo n m ch. Giá tr c a đ t c m lúc đó là

1,5
3
H
B. L =
H .
π
π
Ta có gi n đ véc t nh sau :
A. L =

(

tg ϕLR 2
Ta có tgϕLR 2 −=
u

ZL
ZL

R 2 R1 + R 2
− ϕu=
=
Z
ZL
1+ L .
R 2 R1 + R 2

Theo bài ra ϕLR 2 − u l n nh t

)

C. L =

1
H
π

2ZL
3.R
= 22
Z
1 + L2
3.R 2

3.R 2
Z
+ L nh nh t
2ZL 2.R 2

D. L =

1,5 3
H
π

1
3.R 2
Z
+ L
2ZL 2.R 2

3.R 2
Z
= L → ZL = 3.R 2 = 150Ω
2ZL 2.R 2

Trang 5/11 – tailieulovebook.com


thi th THPT Qu c Gia Qu ng Ninh - 2015

Your dreams Our mission

150 1,5
=
H Ch n A
100
Cõu 23: Cho l ng kớnh cú gúc chi t quang A t trong khụng khớ. Chi u chựm tia sỏng n s c
mu l c theo ph ng vuụng gúc v i m t bờn th nh t thỡ tia lú ra kh i l ng kớnh n m sỏt m t bờn
th hai. N u chi u ng th i 3 ỏnh sỏng n s c mu cam, chm, tớm theo ph ng nh trờn thỡ
cỏc tia lú ra kh i m t bờn th hai
A. ch cú tia cam.
B. g m tia cam v tia tớm.
C. ch cú tia tớm.
D. g m tia chm v tia tớm.
Tia l c lú ra i sỏt m t bờn
tia lú ra ph i cú gúc l ch bộ h n gúc l ch c a tia l c
ch cú tia
mu cam Ch n A
Cõu 24: Chi u m t chựm ỏnh sỏng tr ng song song h p (coi nh m t tia sỏng) t khụng khớ vo
m t b n c v i gúc t i b ng 300. D i ỏy b cú m t g ng ph ng t song song v i m t n c
v m t ph n x h ng lờn. Chựm tia lú ra kh i m t n c sau khi ph n x t i g ng l
A. chựm sỏng song song cú mu c u v ng, ph ng vuụng gúc v i tia t i.
B. chựm sỏng phõn kỡ cú mu c u v ng, tia tớm l ch nhi u nh t, tia l ch ớt nh t.
C. chựm sỏng song song cú mu c u v ng, ph ng h p v i tia t i m t gúc 600.
D. chựm sỏng phõn kỡ cú mu c u v ng, tia tớm l ch ớt nh t, tia l ch nhi u nh t.
Ch n C v hỡnh theo nguyờn lý c a hi n t ng khỳc x ỏnh sỏng v ph n x ỏnh sỏng chỳng ta
s cú k t qu !
Cõu 25: M ch dao ng dựng ch n súng c a m t mỏy thu vụ tuy n i n g m t i n cú i n
dung C v cu n c m thu n cú t c m L. Mỏy ny thu c súng i n t cú b c súng 10 m.
thu c súng i n t cú b c súng 20 m thỡ i n dung c a t ph i t ng thờm m t l ng l
A. 4 C.
B. C.
C. 2C.
D. 3C.
=
L

1 = 10m = 2.c. LC1
C
Chia 2 vộ

2 = 4 ph i t ng thờm 1 l ng l 3C
Theo bi ra ta cú
C1
2 = 20m = 2.c. LC2
Ch n D
Cõu 26: M t cỏi sỏo (m t u kớn, m t u h ) phỏt ra õm c b n l n t nh c Sol t n s 392 Hz.
Ngoi õm c b n, t n s nh nh t c a cỏc ho õm do sỏo ny phỏt ra l
A. 784 Hz.
B. 1176 Hz.
C. 1568 Hz.
D. 392 Hz.
v m.v

với m = 1, 3, 5..(lẻ)
f
=
=

4.

V i ng sỏo ta cú : m = 1 th ì âm phát ra là âm cơ bản
m = 3; m = 5 th ì ta có các họa âm bậc 3, bậc 5..


H a õm cú t n s nh nh t ng v i m = 3
1.v

f 0 = 392 Hz
=
f
4
1 =3 f1 =1176 Hz Ch n B

392
f = 3.v
1 4
Cõu 27: Phỏt bi u no sau õy l khụng ỳng khi núi v hi n t ng quang phỏt quang?
A. B c súng c a ỏnh sỏng phỏt quang bao gi c ng l n h n b c súng m ch t phỏt
quang h p th .

Trang 6/11 tailieulovebook.com


thi th THPT Qu c Gia – Qu ng Ninh - 2015

Your dreams – Our mission

B. Chi u chùm tia h ng ngo i vào m t ch t phát quang, ch t đó h p th và có th phát ra
ánh sáng đ .
C. Hu nh quang và lân quang đ u là hi n t ng quang phát quang.
D. Khi đ c chi u b ng tia t ngo i, ch t fluorexêin phát ra ánh sáng hu nh quang màu
l c.
Ch n B sai vì theo nh lu t Xt c : b c sóng ánh sáng phát quang ph i l n h n b c sóng ánh
sáng kích thích.
Câu 28: i n áp u = 100 2 cos t (V) đ t vào hai đ u m t t đi n thì dòng đi n trong m ch có
c ng đ hi u d ng I = 2 A. Dung kháng c a m ch có giá tr là
A. 50 2 Ω .

B. 200 Ω .

C. 200 2 Ω .

D. 50 Ω .

U 100
=
= 50 Ω Ch n D
I
2
Câu 29: Trong thí nghi m Y- âng v giao thoa ánh sáng, khe h p S phát ra đ ng th i ba b c x
đ n s c có b c sóng là 1 = 0,4 µm, 2 = 0,5 µm và 3 = 0,6 µm. Trên màn, trong kho ng gi a
hai vân sáng liên ti p có màu gi ng màu vân trung tâm, s vân sáng có màu c a b c x 1 là
A. 14.
B. 10.
C. 12.
D. 8.
V trí vân sáng gi ng màu vân trung tâm và g n vân trung tâm nh t th a mãn
xs = k1.i1 = k2.i2 = k3.i3 4.k1 = 5.k2 = 6.k3 (v i k1, k2, k3 min)
BCNN (4, 5, 6) = 60
k1 = 15 ; k2 = 12; k3 = 10
gi a vân trung tâm và vân g n nh t cùng màu có 14 vân c a 1.
V trí vân sáng 1 trùng 2 (gi a vân trung tâm và vân g n nh t cùng màu) th a mãn
k1 5 10 15
4.k1 = 5.k2
... Có 2 vân c a 1 trùng 2
= =
=
k 2 4 8 12
Ta có Z=
C

V trí vân sáng

trùng 3 (gi a vân trung tâm và vân g n nh t cùng màu) th a mãn
k1 6 12
4.k1 = 6.k3
= =
= ... Có 2 vân c a 1 trùng 3.
k3 4 8
1

Có 14 – 2 – 2 = 10 vân có màu c a 1 Ch n B
Câu 30: M t c u chì dùng cho m t m ng đi n xoay chi u có t n s không đ i ch u đ c dòng
đi n xoay chi u có giá tr hi u d ng 10A. Cho r ng nhi t l ng t a ra môi tr ng xung quanh t
l thu n v i di n tích xung quanh c a dây chì. N u t ng đ ng kính dây chì lên 1,44 l n thì
trong cùng m t đi u ki n, dây chì ch u đ c dòng đi n xoay chi u có giá tr hi u d ng t i đa là
A. 17,28 A.
B. 14,4 A.
C. 12 A.
D. 15,84 A.
Ta có nhi t l ng t a ra t l thu n v i di n tích xung quanh dây lên ta có
I12 .R1 Sxq −1 π.D1.
1
= =
=
2
I 2 .R 2 Sxq − 2 π.D 2 . 1, 44

ς.
π.D 22
1, 44.
1, 44.
1, 44.R1
D 22
S1
4
I1
I
1,
44.
10 1,
443 17, 28A
=
→ I 2 I1
= I1
=
=
=
=
1
2
2
ς.
π.D1
R2
D1
S2
4

Ch n A

Câu 31: M t ngu n đi m O phát sóng âm có công su t không đ i trong m t môi tr ng truy n
âm đ ng h ng và không h p th âm. M t ng i đang chuy n đ ng th ng đ u t A v O v i
t c đ 5 m/s. Khi đ n đi m B cách ngu n 10 m thì m c c ng đ âm t ng thêm 20 dB. Th i
gian ng i đó chuy n đ ng t A đ n B là
Trang 7/11 – tailieulovebook.com


thi th THPT Qu c Gia – Qu ng Ninh - 2015
A. 24 s.

B. 22 s.

Your dreams – Our mission
C. 18 s.

D. 20 s.

2

Ta có LB – LA = 20 dB

R 
I
10lg B = A  =20 → R A =10.R B =100 m → AB =90 m
IA  R B 

AB 90
= = 18s Ch n C
v
5
Câu 32: Cho m ch dao đ ng đi n t lý t ng LC. Ban đ u, hi u đi n th c c đ i hai đ u b n t
là U0. T i th i đi m hi u đi n th hai đ u b n t gi m đi 13 l n so v i hi u đi n th ban đ u
thì c ng đ dòng trong m ch b ng kI0, v i I0 là c ng đ dòng c c đ i trong m ch. Giá tr k
b ng
A. 99,7%.
B. 99,4%.
C. 92,3%.
D. 96,1%.
t AB
=

2

 U0 
 i   u 
 k.I0   13 
Ta có :   + 
 =1 → k =0,997
 =1 → 
 +
 I0   U 0 
 I0   U 0 


2

2

2

Ch n A

Câu 33: Sóng c là
A. dao đ ng c c a các ph n t trong m t môi tr ng.
B. dao đ ng c lan truy n trong m t môi tr ng.
C. m t d ng chuy n đ ng đ c bi t c a môi tr ng.
D. s chuy n đ ng c a các ph n t trong m t môi tr ng.
Câu 34: Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa v i ánh sáng đ n s c có b c sóng 0,6 µm,
kho ng cách gi a hai khe là 1 mm, kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe đ n màn là 2 m.
Kho ng vân có giá tr là
A. 1,2 mm.
B. 2 mm.
C. 2,4 mm.
D. 4 mm.

λ.D
= 1, 2 mm Ch n A
a
Câu 35: M ch RLC n i ti p. t hi u đi n th xoay chi u u vào 2 đ u đo n m ch. G i u1, u2, u3
l n l t là hi u đi n th t c th i hai đ u đi n tr thu n, cu n dây, t đi n. K t lu n nào sau đây
là đúng ?
A. u = u1 + u2 – u3.
B. u = u1 + u2 + u3.
=
i
Ta có

C. u 2 =u12 + ( u 2 − u 3 )

2

D. u 2 = u12 + u 22 + u 32

Câu 36: M t máy phát đi n g m 8 t máy có cùng công su t P. i n s n xu t ra đ c truy n
đ n n i tiêu th v i hi u su t 90%. N u khi ch còn m t t máy thì hi u su t truy n t i là
A. 78,75 %.
B. 88,75 %.
C. 68.75 %.
D. 98,75 %.
Note : Các máy phát đi n s đ c hòa đ ng b v i nhau , t c là ghép song song các em nhé,

64.P 2
8P − 2 2

U cos ϕ
1

=
=
H1
0,9
P − .P
2
P
1

8P
80 = 0,9875 Ch n D
Ta có 
→ 2 2 =
.P → H 2 =
2
U cos ϕ 80
P
P

P− 2 2

U cos ϕ
H 2 =
P

Câu 37: M t ng i quan sát m t cái phao trên m t n c, th y kho ng th i gian t l n nhô lên
th nh t đ n l n nhô lên th m i là 4,5 s và hai đ nh sóng liên ti p cách nhau 45 cm. T c đ
truy n sóng trên m t n c là
Trang 8/11 – tailieulovebook.com


thi th THPT Qu c Gia – Qu ng Ninh - 2015
A. 90 cm/s.
B. 9 cm/s.
Theo bài ra ta có 9.T = 4,5 s
T = 0,5 s
λ 45
= 90cm / s Ch n A
v= =
T 0,5

Your dreams – Our mission
C. 10 cm/s.

D. 100 cm/s.

Câu 38: M t m ch dao đ ng LC có đi n tr thu n b ng không g m cu n dây thu n c m có đ t
c m 2 µH và t đi n có đi n dung 2 µF. Chu kì dao đ ng đi n t trong m ch b ng
A. 2 .10-6 s.
B. 3 .10-6s.
C. .10-6s.
D. 4 .10-6s.
Ta có T π=
2 πLC
= 4 .10−6 s

Ch n D

Câu 39: M t ng i xách m t xô n c đi trên đ ng, m i b c đi đ c 50 cm. Chu kì dao đ ng
riêng c a n c trong xô là 1 s. N c trong xô sóng sánh m nh nh t khi ng i đó đi v i t c đ là
A. 100 cm/s.
B. 50 cm/s.
C. 75 cm/s.
D. 25 cm/s.
N c trong xô v a dao đ ng riêng, v a dao đ ng theo chuy n đ ng c a ng i xách
N c sóng sánh m nh nh t khi t n s (chu kì) dao đ ng riêng b ng c a dao đ ng c ng b c
S
S
1 = → v = = 50cm / s Ch n B
v
1
Câu 40: Máy bi n áp lí t ng có cu n s c p g m 200 vòng, cu n th c p g m 50 vòng. i n
áp hi u d ng đ t vào cu n s c p là 880 V. i n áp hi u d ng cu n th c p là
A. 440 V.
B. 352 V.
C. 220 V.
D. 110 V.
U
N
U .N
880.50
Công th c máy bi n áp : 1 = 1 → U 2 = 1 2 =
= 220 V Ch n C
U2 N2
N1
200
Câu 41: Electron c a kh i khí Hidro đ c kích thích lên qu đ o d ng th n t tr ng thái c
b n. T s b c sóng dài nh t và ng n nh t trong v ch ph thu đ c là
2
λ
3 n ( n − 1)
A. max =
λ min 4 2n − 1

2

B.

( n + 1)( n − 1)
λ
C. max =
2n − 1
λ min

(

)

(

)

2
λ max 4 n − 1
=
λ min
3n 2

2
λ max 4 n + 1
=
C.
λ min
3n 2

3

Note : bài này r t d nh ng các em ph i xác đ nh chu n nhé
+ min khi hi u 2 m c n ng l ng là l n nh t khi t qu đ o n v 1
+ max khi hi u 2 m c n ng l ng là nh nh t khi t qu đ o n v n – 1.
Ta có :
c
13,6
13,6

13,6
1
=


+
=
h.
E
E
n
n
1

2
2
 λ
− 2 + 13,6
1− 2
n

n
1
(
)

λ
E
E
max

1
max
n
n
→ n
=
=
=

13,6
13,6
1
1
E n − E n −1 λ min −
13,6
h. c =
+
− 2
− 2 + 13,6
E n − E1 =
2
2
2
n
 λ min
( n − 1) ( n − 1) n
n
λ
=
→ max
λ min

(n

)

− 1 .( n − 1)
=
2
2
n − ( n − 1)
2

2

(n

2

)

− 1 .( n − 1)
2n − 1

2

Ch n C

Câu 43: Phát bi u nào sau đây không đúng?
A. T c đ truy n âm trong không khí x p x b ng t c đ truy n âm trong chân không.
B. Khi sóng âm truy n t không khí vào n c thì b c sóng t ng.
C. T c đ truy n âm ph thu c vào tính ch t c a môi tr ng và nhi t đ .
D. Sóng âm truy n trong n c v i t c đ l n h n trong không khí.
Trang 9/11 – tailieulovebook.com


thi th THPT Qu c Gia – Qu ng Ninh - 2015

Your dreams – Our mission

Câu 44: M t sóng truy n t ngu n O trên m t dây th ng, n m d c theo tr c ox theo ph ng
trình u = 5cos(20 t –0,5. x), trong đó u, x đ c đo b ng cm, t đo b ng s. Ph n t trên dây có
t a đ 20 cm t i th i đi m t = 0,0125 s có li đ dao đ ng b ng
A. 5 cm.

B. 2,5 3 cm.

D. 2,5 2 cm.

C. 2,5 cm.

x  λ =4cm

u = 5cos(20 t –0,5. x) = 5cos  20πt − 2π  → 
→ T =0,1
4  f = 10 Hz

20 

uM = 5cos  20πt − 2=
π  5cos ( 20πt − 10π )
4 


T i t = 0,0125

uM = 2,5 2 cm

Ch n D

Câu 45. M t con l c lò xo có v t n ng kh i l ng m = 0,2 kg
dao đ ng đi u hòa d c tr c Ox.
th li đ - th i gian c a v t
nh hình bên. Tính đ n th i đi m v t qua li đ x = - 3,5 3 cm
theo chi u d ng l n th 3 thì v t đi đ c quãng đ ng là :

Ph

A. 84 − 7 3 cm cm.

B. 84 − 3,5 3 cm

C. 84 + 7 3 cm

D. 84 + 3,5 3 cm

x A cos ( ωt + ϕ )
ng trình li đ=

A = 7 cm

1

T đ th li đ ta có :  T T 11 1 → T =
s → ω = 4 π → x = 7 cos ( 4 πt + ϕ )
2
 2 + 12 = 24 − 6

 11
t = 24 s

11
A 3
7 cos  4 π. 24 + ϕ  =3,5
π
A
x 0 =
→ϕ= − → 
T đ th ta có : x = 3,5 = → 
2
2
6

−28π sin  4 π. 11 + ϕ  > 0
v > 0
 0


v > 0

24


A 3
A 3
S = A −
+
2A
+
A

12A − A −3 =
84 7 3 cm


 + 2.4A =


2 
2 Ch n A

Câu 46: Hi n t ng giao thoa sóng trên m t n c v i hai ngu n S1, S2 cùng biên đ , ng c
pha, S1S2 =13 cm. Tia S1y trên m t n c, ban đ u tia S1y ch a S1S2. i m C luôn trên
tia S1y và S1C = 5 cm. Cho S1y quay quanh S1 đ n v trí sao cho S1C là trung bình nhân gi a
hình chi u c a chính nó lên S1S2 v i S1S2. Lúc này C trên vân c c đ i giao thoa th 3 tính t
vân trung tâm. S vân giao thoa c c ti u quan sát đ c là
A. 9.
B. 11.
C. 10.
D. 8.

Theo bài ra ta có hình và các kho ng cách gi a các đi m nh trên hình
Trang 10/11 – tailieulovebook.com


thi th THPT Qu c Gia – Qu ng Ninh - 2015

Your dreams – Our mission

Gi s ngu n S1 s m pha h n S2
T i C là vân c c đ i b c 3.
S C − S1C
π + 2π 2
= 3.2π → λ= 2,8cm
λ
S1N = d1
G i N là đi m dao đ ng c c ti u n m trên S1S2 v i 
S2 N = d 2
T i N dao đ ng c c ti u
0 ≤ 6,5 − 1, 4k ≤ =
13 → k

d 2 − d1

=
 π + 2π
2,8

d= 13 − d
1
 2

( 2k + 1) π

{4;3;2;1;0; −1; −2; −3; −4}

→ 13 − 2.d1 = 2,8k → d1 = 6,5 − 1, 4k
Ch n A

Câu 47: n v c a t n s góc trong dao đ ng đi u hoà là
A. s.
B. m/s.
C. rad/s.
D. Hz.
14
Câu 48: M t ngu n sáng ch phát ra ánh sáng đ n s c có t n s 5.10 Hz. N ng l
phôtôn mà ngu n phát ra là
A. 33,125.10-22J.
B. 33,125.10-20J.
C. 33,125.10-23J.
D. 33,125.10-21 J
34
Ta có =
ε h.f= 6,625.10−=
.5.1014

3,3125.10−19 J

ng m i

Ch n B

Câu 49: M t con l c đ n dao đ ng đi u hoà. Trong kho ng th i gian ∆t nó th c hi n đ c 10
dao đ ng. Khi thay đ i đ dài con l c m t l ng 15 cm thì trong cùng kho ng th i gian ∆t nh
trên, con l c th c hi n đ c 15 dao đ ng.
dài ban đ u c a con l c là
A. 29 cm.
B. 30 cm.
C. 28 cm.
D. 27 cm.
Theo bài ra thì chu kì T2 < T1
Chi u dài dây treo con l c gi m

 − 0,15

225
Ta có ∆=
t 10.T
15.T2 → 10 = 15
l 0, 27 m
=

=
= 2, 25 →=
1
g
 − 0,15 100

Ch n D
Câu 50: Theo m u nguyên t Bo, bán kính qu đ o K c a êlectron trong nguyên t hiđrô là r0.
Khi êlectron chuy n t qu đ o L lên qu đ o O thì bán kính qu đ o t ng thêm
A. 16r0.
B. 4r0.
C. 21r0.
D. 25r0.
Qu đ o L ng v i n = 2
Qu đ o O ng v i n = 5

2
=
rL 2=
.r0 4.r0
2
=
rO 5=
.r0 25.r0

Bán kính qu đ o t ng 21.r0

Ch n C

-------- H T -------S u t m: Nhà sách giáo d c LOVEBOOK.VN
Th o lu n thêm v V t lí t i: http://vatliphothong.vn
t i thêm tài li u, vui lòng truy c p: http://tailieulovebook.com

Trang 11/11 – tailieulovebook.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×