Tải bản đầy đủ

bài giảng toán lớp 5 bài cộng số đo thời gian

Phân môn: Toán
Lớp: Năm/3
GV: Võ Thái Bình


Thứ tư, ngày 05 tháng 03 năm 2014

Toán :

Kiểm tra bài cũ
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
2 giờ =…….phút
1,5 giờ =…….phút
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
90 phút = …….giờ


Thứ tư , ngày 05 tháng 03 năm 2014

Toán :


Cộng số đo thời gianVí dụ
dụ 11 :: Mộ
Mộtt ôô tô
tô đi
đi từ
từ Hà
Hà Nộ
Nội i đế
đếnn Thanh
Thanh Hó
Hóaa hế
hếtt 33 giờ
giờ 15
15 phú
phútt rồ
rồi i đi
đi
tiế
tiếpp đế
đếnn Vinh
Vinh hế
hếtt 22 giờ
giờ 35
35 phú
phútt.. Hỏ
Hỏi i ôô tô
tô đó
đó đi
đi cả
cả quã
quãnngg đườ
đườnngg từ
từ Hà

Nộ
Nội iđế
đếnnVinh
Vinhhế
hếttbao
baonhiê
nhiêuuthờ
thời igian
gian??

Hà Nội

3 giờ 15 phút

Thanh Hóa

2 giờ 35 phút

... thời gian ?
LƯU Ý:

3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = ?

- Đặt tính theo cột dọc,
các số cùng đơn vò đo
đặt thẳng cột với nhau
- Cộng các số đo theo
từng loại đơn vò , kể từ
phải sang trái

Ta đặt tính rồi tính :
+

3 giờ 15 phút
2 giờ 35 phút

5giờ 50 phút

Vậy : 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = 5 giờ 50 phút

VinhVídụ
dụ22::Mộ
Mộttngườ
người itham
thamgia
giua
đuaxe
xạ
đạpp,,quã
quãnnggđườ
đườnngg đầ
đầuutiê
tiênnđi
đihế
hếtt
22
22phú
phútt58
58giâ
giâyy,,quã
quãnnggđườ
đườnnggthứ
thứhai
haiđi
đihế
hếtt23
23phú
phútt25
25giâ
giâyy..Hỏ
Hỏi ingườ
người i
đó
đóđi
đicả
cảhai
haiquã
quãnnggđườ
đườnngghế
hếttbao
baonhiê
nhiêuuthờ
thời igian
gian??
22 phút 58 giây

23 phút 25 giây

...?.. phút ..?.. giây

22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = ?
+

22 phút 58 giây
23 phút 25 giây

Lưu ý: Khi có kết quả
45 phút 83 giây ( 83 giây = 1 phút 23 giây )
thì số đo có đơn vò
thấp có thể đổi thành
= 46 phút 23 giây
số đo có đơn vò cao
hơn liền kề
Vậy : 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 46 phút 23 giây


Thứ tư , ngày 05 tháng 03 năm 2014
Tốn

Cộng số đo thời gian

- Đặt tính theo cột dọc,
các số cùng đơn vò đo
đặt thẳng cột với nhau

LƯU Ý

+

- Cộng các số đo theo
từng loại đơn vò, kể từ
phải sang trái

-Khi có kết quả thì
số đo có đơn vò
thấp có thể đổi
thành số đo có đơn
vò cao hơn liền kề
nếu có ( Dựa vào
bảng ĐV đo thời
gian)

3 giờ 15 phút
2 giờ 35 phút
5 giờ 50 phút

+

22 phút 58 giây
23 phút 25 giây
45 phút 83 giây

= 46 phút 23 giây

( 83 giây = 1 phút 23 giây )


Thứ tư , ngày 05 tháng 03 năm 2014
Toán

Cộng số đo thời gian
Bài 1: Tính
a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây


Thứ tư , ngày 05 tháng 03 năm 2014
Toán

Cộng số đo thời gian
Bài 1: Tính
a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng
+

7 năm 9 tháng
5 năm 6 tháng

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút
+

3 giờ 5 phút
6 giờ 32 phút

9 giờ 37 phút
12 năm 15 tháng =
13 năm 3 tháng
a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng = 13 năm 3 tháng
3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút = 9 giờ 37 phút


Thứ tư , ngày 05 tháng 03 năm 2014
Toán

Cộng số đo thời gian
Bài 1: Tính
b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ
3 ngày 20 giờ
+ 4 ngày 15 giờ

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây
4 phút 13 giây
+ 5 phút 15 giây

7 ngày 35 giờ =
9 phút 28 giây
8 ngày 11 giờ
b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ = 8 ngày 11 giờ
4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây = 9 phút 28 giây


Thứ tư , ngày 05 tháng 03 năm 2014
Toán

Cộng số đo thời gian
Bài 2:

Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút ,sau đó đi ô
tô đến viện bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20 phút .
Hỏi Lâm đi từ nhà đến viện bảo tàng Lịch sử hết
bao nhiêu thời gian ?
Viện BT

Nhà

Bến xe

35 phút

2 giờ 20 phút

?


Thứ tư, ngày 05 tháng 03 năm 2014

Toán

Cộng số đo thời gian
Bài 2
Bài giải
Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử là :
35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút
Đáp số : 2 giờ 55 phút


Muốn cộng đơn vị đo thời gian em làm
thế nào?
1 : Đặt tính theo cột dọc .Các số cùng
loại đơn vị đo ,đặt thẳng cột với
nhau.
2: Cộng các số đo theo từng loại đơn
vị , kể từ phải sang trái.
3: Khi có kết quả thì số đo có đơn vị
thấp có thể đổi thành số đo có đơn
vị cao hơn liền kề.(Dựa vào bảng
đơn vị đo thời gian)


Tính:
8 phút 35 giây + 10 phút 25 giây = ?
8 phút 35 giây + 10 phút 25 giây =19 phút


Th t , ngy 05 thỏng 03 nm 2014
Toỏn

Cng s o thi gian

Dn dũ
Hoùc baứi,laứm baứi taọp.
Xem baứi sau: Tr sụ o thi gian(bi
1,bi 2)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×