Tải bản đầy đủ

Thiết kế quy trình công nghệ trang trí nội thất tàu Container 225 TEU

HẬ XÉT CỦA CÁ BỘ HƯỚG DẪ

Họ và tên sinh viên: GUYỄ ĐĂG THỂ Lớp: 45TT-1
Ngành: Đóng Tàu Thủy
Tên đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ trang trí nội thất tàu container 225 TEU.
Số trang: 74 Số chương: 4 Số tài liệu tham khảo: 4
Hiện vật: - 01 đĩa CD;
- Bản vẽ: bản vẽ bố trí chung tàu container 225 TEU.
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Kết luận:...........................................................................................................
..........................................................................................................................

ha Trang, ngày …… tháng ……. năm 200…
CÁ BỘ HƯỚG DẪ

PHIẾU ĐÁH GIÁ CHẤT LƯỢG ĐAT
Họ và tên sinh viên: GUYỄ ĐĂG THỂ Lớp: 45TT-1
Ngành: Đóng Tàu Thủy
Tên đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ trang trí nội thất tàu container 225 TEU.
Số trang: 74 Số chương: 4 Số tài liệu tham khảo: 4
Hiện vật: - 01 đĩa CD;
- Bản vẽ: bản vẽ bố trí chung tàu container 225 TEU.
HẬ XÉT CỦA CÁ BỘ PHẢ BIỆ

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Điểm phản biện: .................................................................................................
ha Trang, ngày …… tháng …… năm 200 …
CÁ BỘ PHẢ BIỆĐIỂM CHUG
Bằng số Bằng chữ

ha Trang, ngày …… tháng …… năm 200 …
CH TNCH HI N G
C
C
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
Á
Á
N
N


T
T


T
T


N
N
G
G
H
H
I
I


P
PH và tên sinh viên: GUYỄ ĐĂG THỂ Lp: 45TT-1
a ch liên h: 138/37B guyễn Khuyến, ha Trang, Khánh Hòa.
Tên  tài: Thiết kế quy trình công nghệ trang trí nội thất tàu container 225 TEU.
N gành: Đóng Tàu Thủy
Cán b hưng dn: KS. BÙI VĂ GHIỆP
I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
1. i tưng nghiên cu: Tàu container 225 TEU.
2. Phm vi nghiên cu: Quy trình công ngh trang trí ni tht tàu container
225 TEU.
3. Mc tiêu nghiên cu: Thit k ưc quy trình công ngh trang trí ni tht
tàu container 225 TEU.
II. ỘI DUG GHIÊ CỨU

Chương 1. ĐẶT VẤ ĐỀ

1.1 Tng quan v vn  trang trí ni tht tàu.
1.2. Gii hn ni dung  tài.
Chương 2. YÊU CẦU KINH TẾ - KỸ THUẬT
2.1. Yêu cu kinh t.
2.2. Yêu cu k thut.
2.3. Mt s Tiêu chuNn – Quy nh v trang trí ni tht.
Chương 3. THIẾT KẾ QUY TRÌH CÔG GHỆ TRAG TRÍ ỘI
THẤT TÀU COTAIER 225 TEU

3.1. Gii thiu chung v con tàu container 225 TEU thit k.
3.2. Quy trình công ngh trang trí ni tht tàu container 225 TEU.
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN
4.1. Kt lun.
4.2.  xut ý kin.
III. KẾ HOẠCH THỜI GIA
1. Xây dựng đề cương: T ngày 17/03/2008 n ngày 08/04/2008.
2. Đi thực tế: T ngày 09/04/2008 n ngày 09/05/2008.
3. Xây dựng bản thảo: T ngày 10/05/2008 n ngày 10/06/2008.
Hoàn thành bản thảo: Trưc ngày 20/06/2008.
ha Trang, gày 30 tháng 07 năm 2007
CÁ BỘ HƯỚG DẪ SIH VIÊGUYỄ ĐĂG THỂ
LỜI CẢM Ơ
Sau hơn 3 tháng tích cc tìm hiu, xây dng  tài: “Thiết kế quy trình công
nghệ trang trí nội thất tàu container 225 TEU ” cho n nay  tài ca em ã ưc
hoàn thành.
Em xin chân thành cm ơn: Ban ch nhim Khoa K Thut Tàu Thy –
Trưng i Hc N ha Trang, các Thy trong B môn óng Tàu Thy ã to mi
iu kin thun li  em thc hin tt  tài này.
c bit em xin cm ơn thy KS. BÙI VĂN N GHIP ngưi ã trc tip
hưng dn tn tình cho em trong sut quá trình thc hin  tài.
Mt ln na, em xin cm ơn s quan tâm giúp  ca b m, anh, ch, em
cùng tt c các bn bè ã dành nhng tình cm và ng viên em vưt qua khó khăn
 hoàn thành  tài.
Em xin chân thành cảm ơn!
1
MỤC LỤC

LI N ÓI U ........................................................................................................4
CHƯƠN G 1: T VN ...................................................................................5
1.1 Tng quan v vn  trang trí ni tht tàu. .....................................................5
1.1.1. Thc trng v vn  trang trí ni tht tàu  Vit N am...........................5
1.1.2. Trin vng ca vn  trang trí ni tht tàu  Vit N am. ........................6
1.1.3. Tm quan trng ca vn  trang trí ni tht tàu.....................................7
1.2. Gii hn ni dung  tài................................................................................7
1.2.1. Lý do chn  tài....................................................................................7
1.2.2. Gii hn ni dung nghiên cu. ...............................................................8
1.2.3. Mc tiêu ca  tài.................................................................................8
CHƯƠN G 2: YÊU CU KIN H T - K THUT ..................................................9
2.1. Yêu cu kinh t.............................................................................................9
2.1.2. N ăng sut lao ng cao. .........................................................................9
2.1.3. Thi gian thi công công trình là ngn nht. ............................................9
2.1.4. Chi phí lp t ni tht là thp nht. .....................................................10
2.1.5. Giá thành ca công trình ni tht là thp nht.......................................10
2.2. Yêu cu k thut i vi quy trình trang trí ni tht tàu thy.......................11
2.2.1. Vt liu. ...............................................................................................11
2.2.2. N gun nhân lc....................................................................................11
2.2.3. Tính thi công........................................................................................11
2.2.3.1. Tính an toàn trong thi công............................................................11
2.2.3.2. m bo tin . ...........................................................................11
2.2.3.3. m bo cht lưng ca công trình. ..............................................12
2.2.3.4. Tính chuNn xác cao........................................................................12
2.2.4. Tính bn vng......................................................................................12
2.2.5. Tính thNm m.......................................................................................12
2.2.6. Tính hài hoà và tin nghi......................................................................12
2
2.2.7. Tính sang trng. ...................................................................................13
2.2.8. Tính kh thi..........................................................................................13
2.2.9. Hp s thích vi ch tàu. .....................................................................13
2.3. Mt s Tiêu chuNn - Quy nh v trang trí ni tht tàu. ...............................13
2.3.1. Bc các vách........................................................................................13
2.3.2. Bc các trn. ........................................................................................15
2.3.3. Lp t ca ..........................................................................................15
2.3.4. Lát sàn .................................................................................................16
CHƯƠN G 3: THIT K QUY TRÌN H CÔN G N GH TRAN G TRÍ N I
THT TÀU CON TAIN ER 225TEU. ....................................................................17
3.1. Gii thiu chung v tàu container 225TEU thit k.....................................17
3.1.1. Các thông s cơ bn. ............................................................................17
3.1.2. c im kt cu..................................................................................17
3.1.3. c im ni tht cabin tàu container 225TEU. ...................................18
3.1.3.1. V trí cn trang trí ni tht. ............................................................18
3.1.3.2. c im trang trí ni tht.............................................................21
3.2. Quy trình công ngh trang trí ni tht tàu container 225TEU. .....................22
3.2.1. Quy trình b trí lp t bông cách nhit và chng cháy. .......................22
3.2.1.1. Sơ  b trí bông cách nhit và chng cháy cho cabin...................22
3.2.1.2. Quy trình lp t bông cách nhit và chng cháy...........................25
3.2.2. Quy trình lp t vách và trn cabin. ....................................................40
3.2.2.1. Quy trình lp t khung sưn cho vách và trn..............................40
3.2.2.2. Quy trình lp t tm vách. ...........................................................45
3.2.2.3. Quy trình lp t tm trn..............................................................48
3.2.2.4. Tng quát v quy trình lp t tm trn và tm vách......................51
3.2.3. Quy trình lp t ph sàn cabin............................................................53
3.2.3.1. Sơ  ph sàn cabin.......................................................................53
3.2.3.2. ChuNn b b mt. ...........................................................................56
3.2.3.3. Yêu cu thi công............................................................................56
3
3.2.4.4. Quy trình ph sàn. .........................................................................56
3.2.4.5. Các bưc kim tra trong quy trình ph sàn. ...................................61
3.2.4. Quy trình lp t ca cabin. .................................................................62
3.2.4.1. B trí lp t ca chng cháy và ca ra vào cabin. ........................62
3.2.4.2. B trí lp t ca s cabin. ............................................................71
3.2.5. Quy trình lp t trang thit b và tin nghi sinh hot. ..........................72
CHƯƠN G 4: KT LUN VÀ KIN N GHN..........................................................73
4.1. Kt lun. .....................................................................................................73
4.2.  xut ý kin.............................................................................................73
TÀI LIU THAM KHO .....................................................................................74
4
LỜI ÓI ĐẦU

Cùng vi s phát trin ca nn kinh t hi nhp ca t nưc, ngành công
nghip  nưc ta ã và ang phát trin mnh m, c bit là ngành óng tàu. N hưng
ngành óng tàu  nưc ta mi ch dng li  óng phn kt cu ca con tàu và a s
nhp ngoi nguyên vt liu. Do ó, Tng công ty công nghip tàu thu Vit N am ã
ưa ra chin lưc phát trin ngành công nghip óng tàu mi t 60% ni a hoá.
Xut phát t nhng yêu cu trên, ưc s ng ý ca nhà trưng và Khoa
k thut tàu thu cùng b môn óng tàu ã phân cho em  tài vi ni dung sau:
“Thit k quy trình công ngh trang trí ni tht tàu container 225 TEU”.  tài gm
nhng ni dung chính sau:
Chương 1: t vn .
Chương 2: Yêu cu Kinh t- K thut.
Chương 3: Thit k quy trình công ngh.
Chương 4: Kt lun và  xut.
Do ln u tip cn vi công tác thc t và thi gian, kin thc bn thân còn
hn ch nên  án Tt nghip không tránh khi nhng sai sót nht nh, tôi kính
mong Hi ng bo v cùng các bn quan tâm n  án này óng góp nhng ý
kin quý báu   án tt nghip t kt qu tt nht
 án tt nghip này s không ưc hoàn thành nu không có s giúp  tn
tình ca thy giáo KS.Bùi Văn ghiệp cùng vi s giúp  ca các thy trong b
môn. Cui cùng tôi xin ưc cm ơn, cm ơn s giúp  ca các thy cô giáo, s
ng viên ca các bn  tôi hoàn thành  án tt nghip này.
Tôi xin chân thành cm ơn!

N GƯI THC HIN  ÁN

GUYỄ ĐĂG THỂ
5

CHƯƠG 1
ĐẶT VẤ ĐỀ
1.1 Tổng quan về vấn đề trang trí nội thất tàu.
1.1.1. Thực trạng về vấn đề trang trí nội thất tàu ở Việt am.
N hư chúng ta bit ngành óng tàu  Vit N am khi u nghèo nàn, lc hu,
công ngh thô sơ, ch sau hơn 10 năm, ngành óng tàu Vit N am hin nay ã có gn
200 cơ s trên c nưc, vi năng lc có th óng ưc các siêu tàu du trên 300
nghìn tn. Công nghip óng tàu Vit N am ang ngày càng ưc chú ý nhiu hơn
t các nưc có nn công nghip óng tàu tiên tin như Anh, N ht, Hà Lan, c vi
nhng hp ng ln.
Tuy nhiên, im xut phát thp khi mà bưc vào th trưng ã khin ngành
công nghip óng tàu Vit N am dù ã có bưc phát trin vưt bc nhưng vn ch
yu là “N gưi làm thuê”. N hng con tàu ã và ang ưc óng khá ln nhưng phn
trong nưc ch chim khong 30% bao gm c nhân công và mt s nguyên ph
liu. Các thành phn khác như chuyên gia giám sát, các tư vn viên và c bit là
hu ht các nguyên vt liu chính, máy móc và thit b ni tht u phi nhp khNu
t nưc ngoài. Công nghip ph tr cho ngành óng tàu trong nưc chưa áp ng
ưc nhu cu ngày càng ln này.
Khi chưa có công ty SEJIN -VIN ASHIN thì toàn b vn  trang trí ni tht
u là nh nưc ngoài, vt liu trang trí ni tht u nhp t nưc ngoài, và n
ngay c phn thi công cùng u nh chuyên gia nưc ngoài. Hơn th, vn  công
ngh trang trí ni tht còn lc hu, trình  năng lc thì hn ch và không áp ng
ưc yêu cu k thut, tay ngh công nhân còn non lt, chưa vng. n khi có công
ty SEJIN -VIN ASHIN vi trình  năng lc cao như là: năng lc sn xut tm tưng
ca Công ty t 100.0000m
2
/năm, tm trn 60.000m
2
/năm, ca chng cháy
2.400b/năm thì vn  trang trí ni tht ã có phn nào ưc ci thin, c th là nó
ã góp phn làm gim thêm 3% - 5% giá thành nguyên liu so vi nhp ngoi, và có
6
i ngũ kĩ sư có trình  năng lc cao...tuy mi thành lp nhưng công ty ã gt hái
ưc nhiu thành công như là toàn b ni tht trong du thuyn Bo N gc ca ngưi
Pháp u là sn phNm ca công ty, cung cp toàn b ni tht cho 5 chic tàu thu
ca tp oàn Raon (Séc)… Bên cnh ó, các sn phNm ca công ty tho mãn các
nhu cu cách nhit, chng cháy, gim n ca Công ưc quc t v an toàn sinh
mng trên bin (SOLAS 1974) và các phiên bn sa i b sung ca T chc hàng
hi quc t (IMO).  áp ng ưc nhng iu ó, trong quá trình sn xut, tt c
các sn phNm ca Công ty u ưc th nghim theo quy trình th la (FTP), áp
ng các yêu cu duyt kiu và ã ưc nhiu t chc ăng kim quc t như DN V
(MED), N K, GL, ABS và Vit N am cp chng ch. Vi nhng kt qu ã t ưc
công ty SEJIN -VIN ASHIN ã m ra th trưng trang trí ni tht  Vit N am phát
trin và có trin vng ln trong tương lai.
1.1.2. Triển vọng của vấn đề trang trí nội thất tàu ở Việt am.
 áp ng vi nhp  phát trin ca công nghip óng tàu hin nay thì các
công ty óng tàu, các công ty sn xut và cung cp các vt liu, ni tht phi áp
ng ưc các tiêu chuNn quc t.
Trang trí ni tht tàu  nưc ta ang  trình  thp, vic cung cp vt liu và
trang thit b ni tht không áp ng  nhu cu, tay ngh công nhân còn hn ch,
bên cnh ó nhu cu s dng ca khách hàng và thuyn viên ngày càng cao. Chính
vì vy, trong tương lai vn  trang trí ni tht tàu có trin vng rt ln. Vi nhiu
nhà máy óng tàu ưc xây dng tri khp trên t nưc, cùng vi ơn t hàng
trong và ngoài nưc ngay càng nhiu do ó vn  trang trí ni tht tàu có trin
vng ln c v kinh t và công ngh.
T nhng nhu cu thc t trên, vn  trang trí ni tht  Vit N am có th
làm nhng vic trong tương lai như sau:
− Xây dng thêm nhng nhà máy sn xut các vt liu dùng trong vn  trang
trí ni tht tàu thu.
− Chuyn giao công ngh hin i vi các nhà máy chuyên v trang trí ni tht
trên th gii.
7
– Cho k sư thit k  ha phn mm i nghiên cu  nưc ngoài v thit k
phi cnh ni tht tàu thy.
− ào to nghip v cho công nhân  nâng cao tay ngh.
− Xây dng tng kho vt tư theo mô hình liên hoàn  các nhà máy óng tàu d
dàng tra cu và tìm kim.
1.1.3. Tầm quan trọng của vấn đề trang trí nội thất tàu.
 cu thành nhng con tàu i bin có tr giá hàng chc t ng, không ch
cn st, thép, ng cơ, thit b hàng hi… mà còn là thit b ni tht. Trang trí ni
tht mang li 10 – 12% giá tr ca mi con tàu. Bên cnh ó, nó còn mang li s
thoi mái, tin ích i vi con ngưi mi khi sinh hot. Hơn nhng th, nó còn
mang li nhng tính sau cho mi con tàu:
− Tính thNm m.
− S tin nghi.
− Tính hài hòa.
− Tính sang trng.
− Tính hin i.
Chính nhng li ích mang li cho mi con tàu và con ngưi như th mà vn
 trang trí ni tht tàu có tm quan trng rt ln.
1.2. Giới hạn nội dung đề tài.
1.2.1. Lý do chọn đề tài.
N hư chúng ta ã bit vi mt con tàu hin i không nhng ch quan tâm n
kt cu ca nó mà còn phi bit quan tâm n cơ s vt cht bên trong nó,  m
bo ưc cuc sng tt hơn cho các thy th và các thành viên trên tàu.
Tuy rng vn  trang trí ni tht ch chim ti 1/10 giá tr kinh t con tàu
nhưng li b b ng và ít hoc chưa ưc chú ý n. T trưc n nay, các con tàu
sau khi ưc óng xong, phn trang trí ni tht thưng nhưng li cho các công ty
nưc ngoài, hoc thuê các chuyên gia  hoàn thin. Vì vy phn ln giá tr con tàu
không ưc tn thu, lãng phí quá ln.
8
Chính vì nhng iu ã nêu  trên mà trưng, khoa và b môn óng tàu ã
giao cho tôi  tài: “Thit k quy trình công ngh trang trí ni tht tàu container 225
TEU”.
1.2.2. Giới hạn nội dung nghiên cứu.
• T  tài: “Thit k quy trình công ngh trang trí ni tht tàu container 225
TEU” là ta cn gii quyt các vn  chính sau:
− Xây dng quy trình b trí lp t vách, trn cabin.
− Xây dng quy trình b trí lp t ph sàn cabin.
− Xây dng quy trình b trí lp t ca khu vc cabin.
− Xây dng quy trình lp t trang thit b tin nghi cho tàu.
• B cc  tài bao gm:
Chương 1: t vn .
Chương 2: Yêu cu kinh t - K thut.
Chương 3: Thit k quy trình công ngh.
Chương 4: Kt lun và  xut.
1.2.3. Mục tiêu của đề tài.
−  tài là cơ s lý thuyt cho vic i thit k quy trình công ngh trang trí ni
tht tàu container 225TEU và là tài liu tham kho cho vic thit k quy trình công
ngh trang trí ni tht ca các tàu container khác.
− Giúp cho sinh viên tp làm quen vi công vic ca mt ngưi k sư thit k
tàu, có kh năng t làm vic c lp, t sáng to, có th gii quyt các vn  mà
thc t yêu cu t ra.
− To iu kin cho sinh viên hiu thêm v vic trang trí ni tht tàu thy.

9
CHƯƠG 2
YÊU CẦU KIH TẾ - KỸ THUẬT
2.1. Yêu cầu kinh tế.
2.1.2. ăng suất lao động cao.
 cho năng sut lao ông cao thì quá trình chuNn b công ngh phi tht s
chu áo. N goài ra, các cơ s vt cht và k thut phi hin i. Bên cnh các yêu
cu cơ s vt cht và k thut hin i òi hi ngưi lao ng và ngưi qun lí sn
xut phi có trình , ý thc công nghip và ý thc t chc k lut cao:
− N gưi qun lí phi có kĩ năng t chc cao tc là phi nm bt ưc thông tin
nhanh nhy và phân tích ưc thông tin ó  ưa ra quyt nh iu phi công
vic. Bên cnh ó h phi bit s dng, liên kt, cô lp và bit tp hp, s dng
nhân tài. N goài ra, h phi bit sáng to và có mt ý trí không bao gi chu khut
phc khi gp tr ngi nào, ng thi h cũng phi có mt nn tng o c tt.
− N gưi lao ng phi có kĩ năng tư duy: ây là kĩ năng cơ bn ca ngưi lao
ng. H phi bit phi hp và phát huy ht tt c các năng lc hin có ca nhà máy
 m bo ưc năng sut lao ng là cao nht.
− Bên cnh các kĩ năng trên ngưi lao ng phi có kĩ năng nghip v: h phi
hiu bit v nghip v chuyên môn ca công vic mình ang làm.
− N goài ra công vic còn òi hi h phi có tác phong công nghip: tc là
trong công vic h luôn luôn nghĩ n công vic và có trách nhim vi vic mình
ang làm thì lúc này thi gian lao ng có ích tăng nên cho lên năng sut lao ng
s cao.
2.1.3. Thời gian thi công công trình là ngắn nhất.
Thi gian thi công công trình là ngn nht liên quan n rt nhiu yu t
như:
− Công tác chuNn b và phc v phi tt nht.
− Công tác qun lí lao ng phi hp lí và hiu qu.
10
− i ngũ công nhân có tay ngh cao và có trách nhim vi công vic.
− N ăng lc ca nhà máy phi m bo làm tt các khâu ca quy trình công
ngh.
2.1.4. Chi phí lắp đặt nội thất là thấp nhất.
Vn  chi phí lp t công trình là thp nht liên quan n các yu t như:
quy trình công ngh t ra có tính kh thi hay không, quy trình có phù hp vi năng
lc và trang thit b hin có ca nhà máy không.
Chi phí lp t công trình bao gm:
− Chi phí iu tra th trưng.
− Chi phí năng lưng.
− Chi phí công tác vn chuyn vt liu.
− Chi phí cho nhân công.
− Chi phí cho thit b công ngh.
2.1.5. Giá thành của công trình nội thất là thấp nhất.
Vn  giá thành công trình là tht nht có liên quan cht ch vi các yêu cu
nói  trên. C th là vn u tư vào quy trình là thp, năng sut lao ng phi cao,
thi gian thi công phi ngn nht và các chi phí lp t công trình thì phi thp nht.
Giá thành công trình t l thun vi chi phí vt tư và giá thành thit b ni
tht vì th mun giá thành công trình thp thì phi gim chi phí vt tư cũng là ã
gim i các chi phí cho vic bc d và vn chuyn…Vic gim chi phí cho vt tư
ưc thc hin bng các cách sau:
− Áp dng các k thut mi và quy trình công ngh tiên tin.
− Gim tn tht ph liu, tn dng ph liu.
− Dùng vt liu hin có  trong nưc.
− S dng vt liu thay th.


11
2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với quy trình trang trí nội thất tàu thủy.
2.2.1. Vật liệu.
Vt liu là yu t không nhng quyt nh n cht lưng sn phNm mà nó
còn quyt nh n giá thành sn phNm. Các yêu cu i vi yu t vt liu bao
gm:
− Vt liu phi bn.
− Vt liu phi p v mt thNm m.
− Vt liu phi d gia công.
2.2.2. guồn nhân lực.
N gun nhân lc là mt trong nhng yêu cu rt quan trng, nó quyt nh
n cht lưng sn phNm. Vi nhng tác ng như vy nên ta có các yêu cu i
vi ngun nhân lc như sau:
− Có trình .
− Có k lut.
− Có tác phong công nghip.
2.2.3. Tính thi công.
2.2.3.1. Tính an toàn trong thi công.
Quy trình công ngh trang trí ni tht tàu thu không nhng m bo các
tính nói trên mà nó còn phi m bo an toàn trong thi công. N ó phi m bo các
quy tc an toàn trong lao ng và bo v môi trưng.
2.2.3.2. Đảm bảo tiến độ.
i vi công trình nào cũng vy ch không ch công trình mang tính cht
trang trí m bo tin  là mt yu t rt quan trng. N ó không nhng nh hưng
rt ln i vi giá thành ca công trình mà nó còn nh hưng rt nhiu ti các khâu
thi công ca công trình.

12
2.2.3.3. Đảm bảo chất lượng của công trình.
Quy trình công ngh không nhng phi m bo tính thi công nhanh mà nó
còn phi m bo ưc cht lưng ca công trình. Tc là các bưc thi công trong
công quy trình phi ơn gin, d hiu, d thi công mà vn mang tính thNm m.
2.2.3.4. Tính chun xác cao.
Tính chuNn xác ưc th hin qua v trí tương i gia các thit b ni tht
vi kt cu, kt cu vi kt cu và vic lp ráp các chi tit ó phi chuNn xác, phù
hp vi các yêu cu quy nh.  làm ưc các iu này, trong quá trình thi công
òi hi tt c các khâu t khâu chuNn b cho n lp t phi ht sc chu áo, bên
cnh ó các cơ s vt cht và k thut ca nhà máy phi hin i, i ngũ cán b và
công nhân k thut có mt trình  cao.
2.2.4. Tính bền vững.
ây là tính cht không th thiu ưc khi bt kỳ mt công trình kin trúc nào
ưc xây lên. Hay nói theo mt cách khác ây chính là phn khung sưn ca công
trình.
2.2.5. Tính thm mỹ.
ây chính là tính c trưng ca mt công trình mang tính cht trang trí. Tính
cht này th hin qua vic ngưi này khen, ngưi kia chê.
Mt công trình t hiu qu cao v mt thNm m là mt công trình có s b
trí các phòng y  tin nghi, hp lí và t hiu qu cao trong khi s dng (Tt
nhiên không loi tr tính bn vng).
2.2.6. Tính hài hoà và tiện nghi.
Tt c các  c trong mt căn phòng phi ưc b trí, sp sp gn gàng,
ngăn np và hp lí mà không làm nh hưng ti các hot ng khác trong căn
phòng. Trái li, khi có mt chui các hot ng din ra trong mt căn phòng thì tt
c các  c ưc b trí trong ó thì càng làm Ny nhanh tin  ca công vic.
13
2.2.7. Tính sang trọng.
Mt căn phòng nói riêng và mt công trình mang tính trang trí nói chung
luôn phi có tính sang trng nht nh, tc là tt c  c trong căn phòng phi
ưc sp t không nhng hài hòa hp lý mà còn toát lên v lch lãm, sang trng.
Tính cht này ph thuc din tích ca căn phòng, s thông thoáng và cái quan trng
nht là cách sp xp  c và mc  tin nghi trong căn phòng cũng như trong
công trình.
2.2.8. Tính khả thi.
Quy trình công ngh trang trí ni tht tàu thu phi có tính kh thi và phù
hp vi iu kin, trình , năng lc hin có ca nhà máy và công nhân.
2.2.9. Hợp sở thích với chủ tàu.
Tt c các tính cht nói trên u chu nh hưng ca mt yu t duy nht, ó
chính là tính hp s thích vi ch tàu
2.3. Một số Tiêu chun - Quy định về trang trí nội thất tàu.
2.3.1. Bọc các vách.
− Các khung kt cu  các vách và các vách ngăn ưc bo qun bng lp sơn.
− Các chi tit kt ni chìm bên trong ưc m km hoc sơn bo qun.
− Các chi tit kt ni bên ngoài ưc m crôm hoc ch to bng thép không r.
− Khi ct các l vuông trong các góc ta lưn theo bán kính r > 5 mm.

Hình 2.1. Ct l vuông trên tm bc vách.
14
− Các l lun ng và bt các bullong ta khoan l có ưng kính ln hơn ưng
kính ca ng hoc ưng bullong 2- 3 mm.

Hình 2.2. Khoan l tròn trên tm vách.
− Mép các chi tit phi kt dính ưc vát mép 45
0
. Chiu sâu ca góc vát phi
u và không vưt qua chiu dày tm nha trang trí.
− Tt c các cnh tôn có mép sc cn mài nhn và cn thit sơn bo qun.
− Các khuyt tt ni trên b mt các tm lát ưc xác nh theo bng 2.1 sau:

Bảng 2.1. Các khuyt tt trên b mt tm lát vách.
S lưng các im khuyt tt trên 1m
2
din
tích b mt

Khuyt tt
Loi nhiu màu Loi mt màu
1. Các l có ưng kính n 20mm 5 5
2. Sai s v  bóng tng din tích b
mt cm
2

7 18
3. Các tp cht có tng din tích b mt
(mm
2
).
8 22
4. Các vt sưc b mt không sâu vào
lp phenol có tng chiu dài n 30cm.
trong ó chiu dài mi vt so không
vưt quá tng s chiu dài cho phép
trên.


30


30

15
2.3.2. Bọc các trần.
− Tt c các cnh trong và ngoài có mép sc phi mài nhn và không cn sơn
bo qun.
− Các tm bông thu tinh ưc dính theo mt phng rng và không dính các
tm nh, các tm lát trn không ưc dính theo ưng chu vi cách mép 15 mm.
− Các tm lát và các thanh np ti các góc phi ưc  m.
− Cho phép các vt nt nh ti mép các chi tit ph bng lakia khi b gãy 180
0
nhưng không ưc làm bong lp lakia.
− Mép ct ca các tm ưc un cong theo chiu cao 2 mm.
− Các khuyt tt ni trên b mt các tm p trn ưc xác nh theo bng 2.2
sau:
Bảng 2.2. Các khuyt tt trên b mt tm p trn.
S lưng các im khuyt tt trên
1m
2
din tích b mt

Khuyt tt
Loi nhiu màu Loi mt màu
1. Các vt sưc b mt không sâu vào lp phenol
có tng chiu dài n 30cm. trong ó chiu dài
mi vt so không vưt quá tng s chiu dài cho
phép trên.


30


30
2. Các tp cht có tng din tích b mt (mm
2
).
8 22
3. Các l có ưng kính n 20mm 5 5
4. Sai s v  bóng tng din tích b mt cm
2


7

18

2.3.3. Lắp đặt cửa
− Cánh ca có kt cu hình hp, bên trong có lót cách nhit bông thu tinh.
− Hp ca ưc ch to bng thép m km vi chiu dày 0.7 mm ưc ph
bng lp nha PVC.
− Vin ca ưc gia công bng thép tm có ph sơn bo qun.
16
− Ca có lp ráp các tm m làm gim  rung.
− Cánh ca có th ưc ch to cùng vi các rãnh thông gió và áp dng cho
ca thoát him.


2.3.4. Lát sàn
– Mc ích ca vic ph sàn là  làm phng mt boong tàu.
−  dày ti ưu ca lp bc là t 8 – 20 mm.
− Vt liu ph sàn phi có  bám dính tt, không có vt rn, l nh và nhám.
−  nhám b mt cho phép không ưc vưt quá 1/4 tng chiu dày (khong
1 mm )
− B mt vt liu ph sàn phi có các l trên lp ph có chiu dài 1.5m thì
không ưc ln hơn 5 mm.
− Sàn lát gch men phi bóng và có bin dng không ưc ln hơn 2mm trên
khong cách 2m.
− Mch t gia các viên gch phi t 5
±
1mm.

Hình 2.3. Lát gch men.
Tt c các tiêu chuNn và quy nh sau u theo tiêu chuNn óng tàu CN T 300 –
2007.

17
CHƯƠG 3
THIẾT KẾ QUY TRÌH CÔG GHỆ TRAG TRÍ
ỘI THẤT TÀU COTAIER 225TEU.


3.1. Giới thiệu chung về tàu container 225TEU thiết kế.

Hình 3.1. Hình con tàu container 225TEU.
3.1.1. Các thông số cơ bản.
Chiu dài ln nht 99.95 m
Chiu dài hai tr 96 m
Chiu rng 16 m
Chiu cao mn 7.35 m
Chiu chìm 4.95 m
Ti trng 4350 DWT
ng cơ chính (YAN MAR 6N 330 1set
Tc  11.4 hl/h
3.1.2. Đặc điểm kết cấu.
Tàu container 225TEU ưc óng theo kt cu liên hp gia kt cu ngang
và kt cu dc. Kt cu dc áp dng cho giàn áy, giàn boong. Giàn mn tàu t
chc theo nguyên tc h thng ngang. Hai vách dc ca tàu vi tư cách thành phn
chính tham gia  bn dc tàu, ưc tăng  cng bng các cơ cu t chc trong h
18
thng ngang. Các kt cu ngang t cách nhau 2.5m, các kt cu dc t cách nhau
1m.
3.1.3. Đặc điểm nội thất cabin tàu container 225TEU.
3.1.3.1. Vị trí cần trang trí nội thất.
Thưng tng tàu container 225TEU ưc b trí v phía sau tàu t sưn s 4
n sưn s 26.
Cabin tàu ưc yêu cu lp t ni tht  các tng: A deck, B deck, Wheel
house, Main deck và tween deck (bao gm c cu thang và li i các tng).
• Boong A (A deck).
Boong A ưc b trí các phòng theo hình 3.2 như sau:
− Phòng thuyn viên: gm 4 phòng: 301; 302; 303; 304.
− Kho cha: gm có 3 kho: 305; 306 và không s.

Hình 3.2. B trí các phòng trong boong A
• Boong B (B deck).
Boong B ưc b trí các phòng theo hình 3.3 như sau:
− Phòng thuyn trưng (phòng 403) gm có phòng làm vic và phòng
ng.
19
− Phòng máy trưng (phòng 402) gm có phòng làm vic và phòng ng.
− Phòng i phó (phòng 401) gm có phòng làm vic và phòng ng.
− Phòng y t (phòng 405).
− Kho cha (phòng 404).

Hình 3.3. B trí các phòng trong boong B.
• Wheel house (boong lu lái).
– Bung lái tàu.
– Phòng tm.
– Toilet.
– Phòng kho.

Hình 3.4. B trí bung lái tàu.
• Main deck (boong chính).
Boong chính ưc b trí các phòng theo hình 3.5 như sau:
– N hà bp.
– Phòng ăn.
– Văn phòng.
20
– Trm
2
CO
.
– Phòng máy iu hoà.
– Phòng máy phát s c.


Hình 3.5. B trí các phòng trong boong chính.
+ Tween deck (boong trung gian).
Boong trung gian ưc b trí các phòng theo hình 3.6 như sau:
− Phòng  thy th (6 phòng: 101; 102; 103; 104; 105;106 )
− Phòng iu khin bung máy.
− Phòng d tr.
− Phòng git .

Hình 3.6. B trí các phòng cho boong trung gian.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×