Tải bản đầy đủ

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Bộ môn: Động cơ Đốt trong Đồ án tốt
nghiệp
QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đồ án tốt nghiệp được trình bày tối thiểu 60 trang và tối đa 80 trang (không kể phụ
lục), in một mặt trên khổ giấy A
4
, đóng bằng bìa cứng.
Hình thức đồ án được trình bày theo nội dung sau:
1. Thứ tự:
- Bìa (theo mẫu)
- Tờ lót (theo mẫu)
- Giấy giao nhiệm vụ tốt nghiệp (theo mẫu)
- Danh mục chữ viết tắt trong đồ án (nếu có)
- Mục lục
- Lời nói đầu
- Chương 1, 2, 3, 4…
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục
2. Chú ý trong trình bày đồ án:
- Phông chữ “Times New Roman” Theo tiêu chuẩn của phông Unicode

- Cỡ chữ 13, giãn dòng “At least” 18pt, cách đoạn (Spacing) “before 0pt,
after 6pt”, căn đều hai bên “Justify”
- Căn lề: Trái 3.5cm, phải 2.5cm, trên và dưới 2.5cm.
- Trình bày Header and footer: Phông “Time New Roman” cỡ chữ 12, chữ
đậm “Bold” theo tiêu chuẩn của phông Unicode, nội dung như đã được
trình bày.
- Các bảng biểu, đồ thị, hình vẽ phải có tên và đánh số thứ tự (chữ số đầu
trùng với số chương, chữ số thứ 2 là thứ tự của hình vẽ hoặc đồ thị hoặc
bảng biểu trình bày trong chương đó). Sử dụng phông “Time New
Roman”, cỡ chữ 12, chữ nghiêng “Italic” theo mẫu sau:
Hình 1.1. Mặt cắt ngang động cơ D243;
Hình 2.1. Kết cấu bơm cao áp;
Sinh viên: Nguyễn Văn A Lớp: Động cơ - Khóa
47
1
Bộ môn: Động cơ Đốt trong Đồ án tốt
nghiệp
Bảng 1.1. Kết quả đo mômen N.....
- Các tài liệu tham khảo trong thuyết minh phải ghi chú theo tài liệu tham
khảo, ví dụ tham khảo quyển 1 trong mục tài liệu tham khảo thì ký hiệu [1].
- Cách ghi tài liệu tham khảo:
+ Tài liệu tham khảo bao gồm những sách, ấn phẩm, tạp chí,...đã đọc và
được trích dẫn hoặc sử dụng về ý tưởng vào đồ án và phải được chỉ rõ việc sử
dụng đó trong đồ án.
+ Các tài liệu tham khảo bằng các thứ tiếng khác nhau được xếp riêng theo
từng khối tiếng (Việt, Nga, Anh, Pháp, Đức,...). Giữ nguyên văn, không dịch,
không phiên âm tên các tài liệu bằng tiếng nước ngoài.
+ Trình tự sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo trong từng khối tiếng theo
nguyên tắc thứ tự ABC... của họ, tên tác giả:
+ Tác giả nước ngoài xếp thứ tự ABC theo họ;
+ Tác giả Việt nam xếp thứ tự ABC theo tên (không đảo lộn trật tự họ tên);
+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp thứ tự theo từ đầu của tên tài liệu.
+ Các tài liệu tham khảo khi liệt kê vào danh mục phải đầy đủ các thông tin
cần thiết và theo trình tự sau:
+ Số thứ tự; họ tên tác giả; tên tài liệu (in nghiêng); nguồn (tên tạp chí, tập,
số năm; hoặc tên nhà xuất bản, nơi xuất bản).
+ Số thứ tự được đánh từ [1] đến hết qua tất cả các khối tiếng.
Nội dung của đồ án tốt nghiệp
1. Phần tæng quan (1-3 trang)
- Sự cần thiết phải thực hiện đề tài.


- Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
- Phương pháp nghiên cứu.
- Kết cấu của đồ án.
2. Phần cơ sở lý thuyết (15 - 25 trang)
- Khái quát tổng thể về lý thuyết mà đề tài cần nghiên cứu.
- Trình bày nội dung cơ bản lý thuyết của vấn đề cần nghiên cứu:
+ Khái niệm cơ bản.
Sinh viên: Nguyễn Văn A Lớp: Động cơ - Khóa
47
2
Bộ môn: Động cơ Đốt trong Đồ án tốt
nghiệp
+ Chỉ tiêu đánh giá và phương pháp xác định các chỉ tiêu.
+ Nhân tố ảnh hưởng.
+ Phương hướng và giải pháp cải thiện các chỉ tiêu đánh giá.
- Số liệu và nguồn số liệu phục vụ cho việc thực hiện đề tài.
(lưu ý những nội dung lý thuyết được trình bày sẽ được áp dụng vào phần
phân tích và đề xuất giải pháp phía sau - tránh trình bày lan man không cần
thiết)
3. Phần tính toán thiết kế và thực nghiệm (30 - 50 trang)
- Giới thiệu khái quát phương pháp tính toán kết cấu, hệ thống … và áp
dụng tính toán cho đề tài được giao từ đó đưa ra phương pháp tính toán tối ưu
nhất.
- Đưa ra các yêu cầu cơ bản trong thiết kế kết cấu, hệ thống
- Kết quả thực nghiệm và phân tích kết quả thực nghiệm.
4. kết luận và hướng phát triển của đề tài (1-2 trang)
- Nhắc lại mục tiêu của đề tài.
- Nội dung mà đồ án đã thực hiện.
- Một số đề xuất kiến nghị khi áp dụng đề tài và hướng phát triển đề tài.
Sinh viên: Nguyễn Văn A Lớp: Động cơ - Khóa
47
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×