Tải bản đầy đủ

Quy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa bình tách chịu áp lực ở mỏ Bạch Hổ

Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
LỜI NÓI ĐẦU

 !"#$ !%& 
'() *#$ +,'
-./0 12 1  30+
45643(-" 7,89
:(;<=48+ ><4?;< ><0
@ A./8 10<456
BC 102&D*#
$0  (    4        ;  4  0 8    +  0
E0E0 &4&D*06#2 (
;&8B &DF*;0G
4%H&2B &B#IJ2;2
K;&%L"M*E NO& * !<
2 (?Quy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa bình tách chịu áp lực
ở mỏ Bạch Hổ. I+ (?Các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
của bình tách.
P!<F+C0A 8Q;;+
OFA4+CR>&2;&8BST0
+@H&C NA#2C 1>+C

0 !G&C7R&+U
,-H&-#VB04 ;-:DW%
+DRJA#
V8QX0Y1M&D*
FDRJ2 3DL"M* NT Z2K
R0 (0E0D !#Q QEG8D,7
D&X2D1Q+08+0E0E0 N
T Z4 E0 !<
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010
Sinh viên
G$M>
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
1
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ TÁCH PHA VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC
DẦU KHÍ Ở MỎ BẠCH HỔ
1.1. Giới thiệu chung về mỏ Bạch Hổ
[,YR\WS+() *1]^6_`^6__ 1a
Y@_]bc]6_^] 1P<GM_d](P
#PQ1Q%+X'=4
8BC%8+0E0E0#
e4J, 2-J!dJfJJ
#I(Q2D0J,0g]+-9) 
0;Q#M< 17' 1Q_g6d] Rhgi7'22
 F W`d]6c]i# 12D0" W`dg &
c]
]
I#P132D0cc6cgi#
ME0< *BF B D(3D-B4
08Q;F,#[C 1 *B'J,Ob
1jE#
[,YR\W 0]c"_^kg D@ 
`]b"_^hb#M>  <0?
 [08E2?dbi]bi_^hb
 l08ER?_gi]gi_^hk
 l08E+?dgi__i_^hk
 [-?]bi]^i_^hh
M2> ]_i]_id]]g+, N-__0< *km N


0W1dnb&00 --dd&0"7ddn&
0#
0`&0 ;+
< *o[p.qmoYeq -E0<K 2cR-
D&_dc#I-dRr)D1dRrQ 0
!0D>#
DX2SFBs ;`d<r
Bc]#]]]
c
in]#]]]
c
idRBg]]
c
i 3
+[p.6^#M+B< * (-&D*r+#
M &]_i]_id]]g N ?
 _cg#dbn#dghB0 -?
M`[08E2? n#_c]#cd^B#
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
2
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
M`l08E? k#bdk#ngbB
M`-? _dc#g]b#nkcB
 dg#n^g#c]h
c
0 -?
M`[08E2? k]n#gkg
c

M`l08E? _#kbb#^g]
c

M`-? dc#]dc#khc
c

 k#k]c#bdkB20 -?
M`[08E2? d#knc#bk_B#
M`l08E? ndb#cchB
M`-? n#gcc#b_hB
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
3
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
\F_#_pX !*,YR\W
M0`&
+1&COA#+`T0
4 1LH&-7 1
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
4
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
<4?;@ A./R0DAR0GX#
1& -Xt 1
B *-9);&0#
1.2. Sơ lược về thiết bị tách pha
M&D*14HJ s1DFB9) 
B,#
I&D*(<>ADF03DK@ 3R*
B03'&)Q7RC B
,&,#$0D< &+ &&2< 1
7C>0B#
I&D*sJ 203B,ou2q,
>-+ADF<003DK#&&D*2@ 3
&F,0 !>72;00' DF#
I7'DF,0rBB,,F2
0' DF70' sDF#
M&D*(<'BB>AD!v#
IB0`DF07B  (2DC
0+> -7DFB03BD-7#
IDFD41'R 1B03R
>ADFN' D*+! #
IG-DXB,7`00B,&2N
'#
IDFAGX;DFJ0&-B
CB,X02B%&&>J+
&<Q<0 &R0E0AA2#w0RA
-D*D1&XWD&E0)&0X
;DF#w0RA27X O1 ,- 
9RD)DtRB -OD1&X ,#YFA>
@'7 +`&D*89:DBx03&D*7#
1.2.1. Phân loại thiết bị tách pha
1.2.1.1. Theo chức năng làm việc
YFd?0R%& ,, 
E0 >+D#
YFc?B`&+ Q
2 E0 >+D#
1.2.1.2. Theo phạm vi ứng dụng
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
5
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
YF9&?J  0B,-D*0R !!
 0("29 *x&039&'
D+,#M&D*-d?aR 1-d03c) C
S03F#
YF 0?-)2 0B-;
0J1DF&& D0 080R
-d03c#y0RdB,  0'B
B%DF#M0&D*c-s 003K2#
0> ;E0?=80D! 0'
BB#2(DA03 120> 0 0A
OD1<&1za%B,#
YF?1DF 3DB,&-B0
0DFO00 1DF BX
 1B,&#p;;E0C{0E6M00N
'B,O> -8;)#IB,!T -
 W * "DXO0DC#
1.2.1.3. Theo áp suất làm việc
IDF2B`*Q002c]]
WD&02R_g6_]]#
 w0RB?B%DF]k6_g#
 w0R?B%DF_b6ng#
 w0R0?B%DFng6_]]#
1.2.1.4. Theo nguyên lý tách cơ bản
 +:A;?;0;+4 1%B
#IDF0R'90&&D14R0 4
703 @#I7'9%-@ 3D14&
X#
+: 403E0)?!B&D*'90-D<
B@ 4 @ ;XB#
 +:Q?-J0XBCB;Q
R0E0(X?
6$70E02&&2DF#
6.0DF-B0F80@+2 '103'
1`#
w;QR07802< 10 % B,#M< 1
& Q W`c6d]i*WD&`b6hi#P<
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
6
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
&D*Q-F) C#M+&D*F)G-@
D14R0Q' 0 XB' % ,#
1.2.1.5.Theo hình dáng bình tách
YF)- X03r?d03c#w0Rr!
DFD<!++#w0R XWD&XF-
2073&8T61>H>-
29L#P> W`]h6_b/(`
n6k]/#M> )0>?
IO62Cc#
MDA?>-&8T,2DAUD*z
0r,6-O#
X-(0R&0B#
Mz60#
|&-< 1W *1B,Dr#
I0R`D1<&C&8T62#
YF) C?- >`]h6_]/(0- R`n/
&dg/>J?
Mz6,0#
IB,&-(DJRB@#
X-R&RC0D#
I0&- W0R1C>&-r
 0R#
y78-R0 )03E0)#
YFF?>- >`dn6kd>9)
?
Mz60< 1W *B,-1#
P(@ 3J#
I&D*,s1>-403@ 3#
wD1A+ 9)'>03'#
0 (9)+ Q7B0RF)S
-1<02) C'5 >DrX-J
B4LFB X#M4T-R&XD
&2-HB,W *#
1.2.2. Chức năng của thiết bị tách pha
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
7
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
 IC"XDD0!,,2
,#
- D@ B, `s0&
0<Q<8#F4H>20DF
 N 00T 0DFs7R00
E0 >+#p;+4 1,6-D0 0O
+K &XX}RD1&
XX28,DF#
M< 1-,1<D&+E0B
 1#M,)10B4:0A%
B 14< 1F2%
DF(&<#M< 1ODF(Q2B,
'BO& *>H03>@#M>>`
_6cT0N`>DA7"+`g6d]TJ
E0 1W *%DA&B%DFB`d6nT0Rd`
d]Q &dT0Rc`d &_]T0>-3`d]
Q &d>#\<89: 7,000
D0!@E0)@#&- 12003C"D(3
2F9)4A#
20B& 2 OD14
7 "`;"7R003R0GXD(
Q-"089:#2;0&D*cDS
X&A;&20B#&&D*-2 %2 
E0+FTU 0DF@' >0
03%&D*-7XD103DW#&2D*G0F
-0B %G#
 IC")%DFD0!FB<CB,
0DF#
P;<C"XDB0DF F'
*00B,B0E0 >+DXC0
<089:#F ;D'0+5DF
0310B01<DF#|*<%B
*D0 O&0BDXt#
PF BH1 B,'B%DF
--)"0E0B,CB,> <&
D' (DSXE0#
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
8
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
 IC" 3D%&D*D0!DA"`@
A/"`;sRB#
M01<0RDA DAD'1
,R0DAQ0B,#[1<0RR- 12C
"D(30GD*HR0X;DA#YA- 1W
*xE0QR0DA-0#$
R0DA>-zABXn] 1~.• 122Xgc 1
BX_b] 1v#p;R0DA"%&D*)
) 08W0&"%61
7,&D* 3D03"`;R0DAE0X
@@0A#
I&D*(/-3'R0/@ A
O-`0R 10DFm03D1&
X- >KB,D*B#|O-JX-03
 /#M+<BJ"`DS
0B0&D*X%12B€0#
Mx10 ( *B%CB-E0
RBXADJ<&%2 #T
20 ><1B&#IRRB2<
, E0+@@0DF) C2 F
83 *x#[<&% 0D'28E0 >82#
1.2.3. Mục đích sử dụng thiết bị tách pha
 M!+0003J+
#
 |801%76C"z;+<
KR&;R0GX#
 |-DA N+ ><#
 | 4BR0+<056K2
RDX03R89:#
 M2,GXW *#
1.3. Cơ chế tách
M- OFDS;03:&#
+C(%K&D'DX0
E0X?&8T103(#[K+C-
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
9
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
KB;&' &03KR0+3 B#$JK0
GD0 z6 Tz0 (,#[K 0
0DF02 1 W#p; WB;DSDX
0zQ; WU  0;&#
 2&8TB0DX + Q0X
DA! 11`B1 -4*XC#
e2 DAU 1r%<U"0+1
W,BUK &; W2(0DF#F4
(&8T-J 8 * DABBX DA#MR5
BBQDs-W#
.•.

.‚.

.ƒ.

\F_#d#M&8T#
IT?
.6BD %K#
.

6BDAC2 1#
 2>D@ D'B DAF&+
*FR<2>&8T#e2&8T5
F ,,DFDSHBDX W#M
 N'2 (t02 (DF0 
<N'V&<„#M  0;&-#
.‚.

.ƒ.

Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
$
\
$
\
$

\
$
\
e
$
\
$
\
10
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
\F_#c#M#
-0(X&8T#+Q-
1D4&8T212B9L
040<#I7DrX+
-8Q40 -#
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
11
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
CHƯƠNG 2
LÝ THUYẾT VỀ BÌNH TÁCH
2.1. Các phương pháp tách dầu ra khỏi khí
M07>-HD)RXJ0347
A#PT0&D*>@D1&X#M
+7,DFK-1B *J10;
0(=4U)0 1#
IXJ ,0DFD0!?
MA; 4 W2< 1 175J;
QX&E0)B#
2.1.1. Tách trọng lực
+:;0;+(zA#emX' (
tA3X;+`n]] &_b]]#eB
 1"F;+ -U#I}R'Bg]F;
+s7`b &_]#&2A %2FTUL
@ A#M+ ( -8F2R,
>Dr0T-82W0,7
0>@ 3D&< 170#e2R< 1
7F- &O,N>X&QA;#
IRB,-2`_]]…'+ XD0
&D*DF7R-2,X> &D1&
X#
2.1.2. Tách va đập
$7-C5, 401B@B,U+
D(3B@4R2A2@8<>A;#
eB,0032RDr "O>
R0( 4>;D<33&&#
2.1.3. Thay đổi hướng và tốc độ chuyển động
IX&;++@;O%B,2XB#
e7-E0B,32R4U W2
 11 11#$0-O2B,K&) E0
2G0D(340 -4R02R0
HA2@8<2>A;#I7B0-O
DrXB4; W21LD,RRB, 
DE022#
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
12
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
7%OG 4) ,6DSX
 W< 17 11#e< 17 110O
B,2U+2,B#R"1
1 11FBU+2>ODrX#
2.1.4. Sử dụng lực ly tâm
e7XC,D1 1E0O= R072< 1
%2;QU tB,8XD0DF42
A2@8<2>A;#I7B0-;
QDr+U'HDF00E0 >0#PQ1
0XOB ,,#\OU"J
2;"<7+- 2%&D*#
2.1.5. Đông tụ
I  )1X-O ,,;
+#[10C)WD&B0<4
Q<#FT -z,0-B#P,0
 )9)4X&? 4 W2 W< 1
7E0)#\O)10-44R
B,#
eJ 0&D*>>: (? 
& &R0`47BL,4@ 3† 
2r -D*@D0@ 1./4#
2.1.6. Phương pháp thấm
M01<>XBG)<#4
8<-)0RD,03,7#eO48<U
* 4 W2< 1 1#e -L O7
RB, HR#
2.2. Các phương pháp tách khí ra khỏi dầu
7B&#M2& 4)0
) 9)1D1XR#0T0 0>
8X#
IX,D0!?XA-A#
2.2.1. Các giải pháp cơ học
.WD&0 1 4@;Q#
 I 1 (7-0 1+UC"
D(3 12%T0 LLXDA
U&R20,#
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
13
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
 M+ > 0DF>@&XD-)
7B,0DF2 1<<Q0L0
#I&70R` 40<%B,2DF#I
B@7 D<+ >@%UTH2
,+ >8<@#IAU""
ODA> J DA#
 IB@- )5 @>J 7
&&2 1mU"+ODA#
 & @1> %2;0U ,r0
>HUr0E0;" >03(Q2B,
0DF#M+"(Q2B,U EROF
U";0%;0#e&O<s 2@
,C-zD(3&8T0#
 $2)%;Q3X+ HR'DF7
&*0%780<#
2.2.2. Giải pháp nhiệt
 -7C"D(3+DA 12
%"HDS%;#.XOB 
-0T O2-#M2& Q
03R, ""&8T22-O2
- +&2 1DAUE0),#PQ
XOB20RDA4J0DF
s)0DC# B;&D'
!XOD140 W#
2.2.3. Giải pháp hóa học
M)%-BC"D(382R0
DA%0 -""#
2.3. Những khó khăn thường gặp trong quá tách dầu khí trong
bình tách
2.3.1. Tách dầu bọt
eB21C 10 -HDA D0DAD'2
,-70#P(Q+DA03
D*8RX90R0+HBADA#P12C"
D(3%-H0QR0DA0#$UL
R0DA?
 MzA~.•ƒn]
]
~.•#
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
14
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
  1ƒ_b]
]
v#
 $- 12•gcI#
YAU "B%DFD'F>H
& &DA0#$CDA 0
8DS !!DF 0E01O20 -#H-
"&2;00 BR&0
X&D* 0#H a9DA @ 3`< 0
&< %DFT  3nR01F
-'QE0( C%DF#H a T05
0B70ZDA0#H a
+D(3Q61C%DFJ AR
B,`ZHDA7R00C%DF#[
"R2b 3'9%A&X7R0
ZHDA7-R0 -#YF C J 89:
DA#e8< aFDAD*D&RZ#e-
"B%DF089:DA`_]6_g‡#HQ<
05ZHDAB--B;Q#
HQ<G J %0#HDF
9)09:DA` &T 8B'(
X1<DF &&0HC)+#
2.3.2. Lắng đọng Parafin
./@ A0&D*B%&D*
--@ A)D10DFQ'0R 1%&#
P0R`'%./@ A-JX-03
700./#
|<B";@ AD %-DS
-B#[1X%DAD+0%DF12;#P1
3%./U0-X,D(32)R12 &C
-R#
2.3.3. Cát, bùn, cặn khoan, muối và các tạp chất khác
&7B +C1 4F
0RD,T2 T0 ><#HR`2<
,-0RD,DS@ A0DF C21L2
0RD,TE0 *x#[<-0RD,TDS0+
200<7F2 , 8
0#
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
15
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
2.3.4. Chất lỏng ăn mòn
IB,7-CRBQ"7;"7-Q`
0R 1%DF#IB07LQsrB2\
d
pIl
d
#
\0R-!R0DF2<2`n]6g]‡
#M0;+-C120 --
BX030XCDN07#p;R02;0J2;
B 1UR0& 1BX 1#[3
2@8<2%<%sr
><oF2BQsRq#eo-C\
d
pqQsr
320 ><XH-R0plB 1#M0-
IlRDS\
d
pG- 3sr-;%
2#- +-%;+
+A&22#
2.4. Phân loại bình tách
2.4.1. Phân loại theo chức năng
 YF#
 YFc?2#
 YFRDK#
 YF` 0R#
 YF22#
 YFA#
M&D*ADF> J0D!C D)3
><s4,#
 YFR2#
YF>J00 ><Q<
H5+003E%B,#YF
RJ&D*X&D*D+07RX;
DF#
YFR227OD!C03
B, 9RD)RB7R,#e  
O1&D*X B,,-#[1&D*A-0
1&D* 321W&D* D0-,B,
2#
 YFA#
2.4.2. Phân loại bình tách theo hình dạng
 YFF) C#
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
16
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
 YFF)S#
 YFF#
2.4.2.1. Bình tách trụ đứng
 YF) Cd?6#
 YF) Cc?662#
 YFc9);Q#
$7+08+E01<#I-<K
7R0780723BD*QD<<K0;
Q2B#$mXUQD<'30*'%;
QU, +#$2D*r08<2E0K#2
3BF8<2W++#
\Fd#_#YFF) Cd
IT?
_6I90%5#
d6Y14R0 4#
c6Y14&X#
n6P>8#
g6P>8B,#
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
17
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
\Fd#d#YFF) Cc
IT?
_6P>0%5#
d6Y14R0 4#
c6Y14&X#
n6P>8#
g6P>0AB,#
b6P>82#
k6P>8#
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
18
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
\Fd#c#YFF) Cc9);Q
IT?
_6I90%5#
d6Y14 180#
c67F7#
n6Y(3&8T6#
g6Y(3&8T62#
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
19
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
2.4.2.2. Bình tách hình trụ nằm ngang
 YFF)Sd#
 YFF)Sc#
\Fd#n#YFF)Sd
IT?
_6P>0%5#
d6Y14R0 4#
c6Y14&X#
n6P>8#
g6P>8B,#
\Fd#g#YFF)Sc
IT?
_6P>0%5# n6P>8#
d6Y14R0 4# g6P>82#
c6Y14&X# b6P>8#
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
20
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
2.4.2.3. Bình tách hình cầu
 YFFd6#
 YFFc662#
\Fd#b#YFFd
IT?
_6Y14Q6&D* W290#
d6[&#
c6.0 0CB,#
n6M&D* (CB,0DF#
g68; 1
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
21
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
\Fd#k#YFFc
IT?
_6M&D* 0#
d6Y14&X#
c6.0D0C0DF#
n6.0D0C20DF#
g6M&D* (C20DF#
b6M&D* (C0DF#
k6.08; 1#
h6.082; 1#
2.5. Phạm vi ứng dụng
M0DF &R0E0cFRX
D?DFF) CDFF)DFF#[50R
&D*-H B *0OF9)#F4;A
05C)>;+O 0OF@ 3
F*#
2.5.1. Bình tách hình trụ đứng
M0DFF) C> 9
)0>?
 IB,&-z,i0#
 $-C3)@#
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
22
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
 p;@ 3D*2R((D*2R((0
%&D*#
 P@ 3'HXB,- W( 1
1?&;&/ 0R#
 P0%&D*8BUJ2;-
3%B,'0 0#
 p9)RH )DFF) CR
O&0X#
2.5.2. Bình tách hình trụ nằm ngang
YFF)S> 9)0>?
 M,6,0DFc0;@ 3 OX0
62#
 MDAX&8T,62X0r
R0ZDAX;`,OX#
 YFF)S @ 3R*2R((0
FD-%--EBJ)4#
 P@ 3RH&W *#
 @ 3RHXH&D* (H (
7,;&& 4"2D+0"C 0`
9)D1 (2B,62#
 $J'X-(&D*X 1 +0
8B#
 M!%H&D*8BU0R 17(
-B,0' 0#
 \R!%H&D*8B0r030B,
) )#
 $J0H>*&%&D*) C E
RBX#
2.5.3. Bình tách hình cầu
YFF> 9)0H>?
 HB,&260W *-
0 4%7#
 P@ 3'H*D*2R((0#
 \R!%H&D*89:2DS|0&D*A
oOF9xq R"89:B,
~0
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
23
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
 P@ 3RH * +&D*,L
2X@ 3#
 w@ 3RHXO R`&D*F0X#
 ˆ+R+89:0,039)#
2.6. Ưu - nhược điểm của các loại bình tách
Yd#_#p0;44%0RDF#
pMM IB (0
YFF
)S
YFF
) C
YF
F
_ \O _ d c
d p;W *%B _ d c
c
e"C2;
 W (
_ d c
n
MBX 1%;
0R 1
d _ c
g $ _ d c
b
|%1 X*

_ d c
k 40 c _ d
h e"89:DA _ d c
^
e"C 9
) 1
_ c d
_]
e0+
0@ 3
[3} C
[3S
_
c
c
_
d
d
__ M0@ 3 d c _
_d
M0
D0Z&D*
_ c d
IT?
_6MB#
d6MDF#
c6er#
2.7. Các loại bình tách đang sử dụng tại XNLD Vietsovpetro
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
24
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
2.7.1. Bình tách C
1
2.7.1.1. Bình tách C
1-1
và C
1-2
w0RDF0d>9)XA;
<%DF?
 w0RB?2#
 ‰B&&?dkgD#
  1&&?__]
]
I#
 M?dg
c
#
 P>0?d]]]#
 e0Hd DF?k]]]#
 $7B0?
6$?d_]khbi#
6e?n]]hhi#
62?g]g^bi#
 P(4?
6‰B?__g#
6 1?_]]
0
I#
 \<0?I-cCD0DF0>B0
BB#
6[C_?CB0B.p\iwsD0 1+pI~$~#
6[Cd?BB0BBwp\\iwwUD0 1 -p$
6c]]in]]#
6[Cc?00R 1'(I
n
#
 Y0DF0>C0B#
6[C0Bwp\iwsD0 1'pI~$~#
6[CB0BBwp\\iwwUD0 1 -p$6d]]#

2.7.1.2. Bình tách C
1-3
wDF0c2B_]#]]]B62i
2< -2h]‡<<%DF?
 w0RB?2#
 ‰B&&?dkgD#
  1&&?_dg
]
I#
 M?kg
c
#
 P>0?dhg]#
 e0Hd DF?__n]]#
 $7B0?
Vũ Duy Trường
Lớp: Thiết bị dầu khí K50
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×