Tải bản đầy đủ

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái Vàm Cỏ Đông huyện Bến Lức- tỉnh Long An

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC Tp. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUY HOẠCH
BỘ MÔN HẠ TẦNG KỸ THUẬT


THUYẾT MINH ĐỒ ÁN

QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI VÀM CỎ ĐÔNG
HUYỆN BẾN LỨC – TỈNH LONG ANGVHD : Th.S.KTS.Lê Anh Đức
KS. TRẦN THỊ SEN
KS. TRẦN MINH ANH

Th.S.KS. NGUYỄN HOÀNG MINH VŨ
SVTH : PHẠM NGỌC SÁU
LỚP KD03
NHÓM II
MSSV : H032052


Tháng 06 - 2007, thành phố Hồ Chí Minh.
Mục lục
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 1
MỤC LỤC
WUX
PHẦN I: QUY HOẠCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT.............................................................................. 7
A./ MỞ ĐẦU SỰ CẦN THIẾT TIẾN HÀNH QUY HOẠCH : ..............................................7
I. Cơ hội:..................................................................................................................................7
II. Thách thức: ..........................................................................................................................8
III. Mục tiêu của công tác quy hoạch:..................................................................................8
IV. Các căn cứ để thiết kế qui họach: ..................................................................................8
B./ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG XÃ AN
THẠNH, HUYỆN BẾN LỨC TỈNH LONG AN: ..........................................................................9
I. Xác đònh ranh giới nghiên cứu:...........................................................................................9
II. Đặc điểm điều kiện tự nhiên: ............................................................................................9
1. Khí hậu:............................................................................................................................9
a) Nhiệt độ không khí:.....................................................................................................9
b) Độ ẩm không khí:........................................................................................................9
c) Lượng mưa:................................................................................................................10
d) Nắng:..........................................................................................................................10
e) Gió:.............................................................................................................................10
2. Hiện trạng Dân số và lao động:....................................................................................10
III. Hiện trạng sử dụng đất:.................................................................................................10
IV. Thực trạng phát triển và quản lý xây dựng..................................................................11
1. Thực trạng phát triển và quản lý đất xây dựng............................................................11
a) Hiện trạng phân bố dân cư nông thôn: .....................................................................11
b) Hiện trạng xây dựng:.................................................................................................12
V. Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật:....................................................................................12
1. Hiện trạng hệ thống giao thông:...................................................................................12
a) Giao thông đường bộ:................................................................................................12
b) Giao thông thủy:........................................................................................................12
2. Hiện trạng cấp nước:.....................................................................................................13


3. Hiện trạng cấp điện:......................................................................................................13
4. Hiện trạng vệ sinh , môi trường:...................................................................................13
a) Chất thải.....................................................................................................................13
C./ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SINH THÁI VÀM CỎ ĐÔNG - BẾN
LỨC - LONG AN : ........................................................................................................................13
I. Những yếu tố tác động đến quá trình hình thành và phát triển của đô thò sinh thái Vàm
Cỏ Đông :...................................................................................................................................13
1. Ngọai lực:.......................................................................................................................13
a) Thời điểm thích hợp: .................................................................................................13
b) Có vò trí đòa lí mang tính chiến lược với TPHCM: ...................................................14
c) Đô thò được hình thành tại đầu mối giao thông thủy-bộ quan trọng của cả vùng: .14
d) Đô thò nằm trong vùng KTTĐ Long An: ..................................................................15
2. Nội lực: ..........................................................................................................................16
a) Cảnh quan:.................................................................................................................16
b) Môi trường : ...............................................................................................................16
c) Con người và những nét văn hóa truyền thống:.......................................................16
Mục lục
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 2
d) Thực trạng sử dụng đất và phân bố dân cư: .............................................................16
II. Đònh hướng phát triển cơ cấu đô thò: ................................................................................16
III. Xác đònh tính chất của đô thò :......................................................................................17
1. Đô thò du lòch – nghỉ dưỡng, đô thò vệ tinh của TP.HCM gắn với vùng tiềm năng du
lòch sinh thái ĐBSCL:............................................................................................................17
2. Trung tâm vui chơi giải trí:............................................................................................18
3. Trung tâm hội nghò- triển lãm và hội chợ quốc tế:......................................................18
4. Trung tâm các khu ở cao cấp:.......................................................................................19
5. Là trung tâm thương mại- tài chính- văn phòng:..........................................................19
6. Là trung tâm hàng hoá tại cửa ngỏ TPHCM:...............................................................20
IV. Xác đònh qui mô đô thò :................................................................................................20
1. Qui mô dân số đô thò:....................................................................................................20
a) Qui mô du lòch: ..........................................................................................................20
b) Qui mô dân số cốù đònh: .............................................................................................21
c) Qui mô dân số đô thò:................................................................................................21
2. Qui mô đất xây dựng đô thò: .........................................................................................21
V. Hướng chọn đất xây dựng đô thò:......................................................................................22
VI. Cơ cấu phân khu chức năng:.........................................................................................23
1. Các khu trung tâm: ........................................................................................................23
a) Khu trung tâm công cộng- dòch vụ thương mại tổng hợp:........................................23
b) Khu trung tâm du lòch, trung tâm hội nghò và triển lãmï quốc tế:............................23
2. Các khu ở trong đô thò:..................................................................................................24
a) Khu ở chỉnh trang: .....................................................................................................24
b) Khu ở tái đònh cư: ......................................................................................................24
c) Khu nhà ở tổng hợp:..................................................................................................24
d) Khu nhà ở biệt thự cao cấp. ......................................................................................24
3. Khu cây xanh tập trung : ...............................................................................................24
4. Khu du lòch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí: .................................................................24
a) Khu vui chơi giải trí:..................................................................................................24
b) Khu nghỉ dưỡng: ........................................................................................................25
PHẦN II : QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG.................................................................... 26
A./ QUY HOẠCH GIAO THÔNG: ........................................................................................26
I. HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG:........................................................................................26
1. Giao thông đường bộ.....................................................................................................26
a) Giao thông đối ngoại:................................................................................................26
b) Giao thông đối nội:....................................................................................................26
2. Giao thông thủy:............................................................................................................26
II. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH GIAO THÔNG:..............................................................26
1. Giao thông đường bộ.....................................................................................................26
a) Giao thông đối ngoại:................................................................................................26
b) Giao thông đối nội.....................................................................................................26
2. Giao thông thủy:............................................................................................................28
a) Giao thông đối ngoại:................................................................................................28
b) Giao thông đối nội:....................................................................................................28
B./ TÍNH TOÁN NHU CẦU GIAO THÔNG, XÁC ĐỊNH MẶT CẮT ĐƯỜNG................29
I. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN VÀ GIẢ ĐỊNH NHU CẦU ĐI LẠI:..........................................29
1. Số liệu tính toán: ...........................................................................................................29
Mục lục
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 3
2. Giả đònh nhu cầu giao thông:........................................................................................29
a) Về lý do đi lại:...........................................................................................................29
b) Về phân bố chỗ làm việc, trường học, cửa hàng, công sở…..................................29
II. TÍNH TOÁN NHU CẦU GIAO THÔNG: .......................................................................31
1. Tổng nhu cầu giao thông trong đô thò:..........................................................................31
2. Phân bố 32058 lần “xuất phát” theo các nhóm hành khách........................................32
3. Phân bố số lần đi lại về các khu đối ứng. ....................................................................33
a) Nhóm đi làm D
1
:........................................................................................................33
b) Nhóm mua bán hàng ngày D
2
:.................................................................................34
c) Nhóm mua bán đột xuất D
3
:.....................................................................................35
d) Nhóm giáo dục D
4
:...................................................................................................36
e) Nhóm công nhân viên chức, làm việc công sở D
5
:.................................................38
f) Nhóm đi thăm viếng, vui chơi giải trí D
6
:..............................................................39
4. Tổng hợp nhu cầu giao thông của đô thò:.....................................................................41
III. LẬP MA TRẬN PHÂN BỐ NHU CẦU GIAO THÔNG TRÊN CÁC TUYẾN
ĐƯỜNG .....................................................................................................................................43
IV. XÁC ĐỊNH MẶT CẮT NGANG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, TÍNH TOÁN CÁC CHỈ
TIÊU MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG. .......................................................................................51
1. Xác đònh mặt ngang các tuyến đường ..........................................................................51
2. Bảng thống kế mặt cắt ngang các tuyến đường:..........................................................52
3. Tính toán các chỉ tiêu mạng lưới đường.......................................................................52
a) Mật độ mạng lưới đường G (km/km
2
): ......................................................................52
b) Mật độ mạng lưới đường theo diện tích xây dựng đường(%)..................................53
c) Mật độ diện tích trên một người dân đô thò
O
()
......................................................53
PHẦN III : QUY HOẠCH CHIỀU CAO – THOÁT NƯỚC MƯA..................................................... 54
A./ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG TỰ NHIÊN.....................................................54
I. Khí hậu:..............................................................................................................................54
1. Nhiệt độ không khí........................................................................................................54
2. Độ ẩm không khí ...........................................................................................................54
3. Lượng mưa.....................................................................................................................54
4. Nắng...............................................................................................................................54
5. Gió..................................................................................................................................54
II. Hiện trạng mặt nền và hệ thống thoát nước mưa: ...........................................................54
1. Hiện trạng mặt nền: ......................................................................................................54
2. Hiện trạng hệ thống thoát nước:...................................................................................55
B./ QUY HOẠCH CHIỀU CAO THOÁT NƯỚC MƯA .......................................................55
I. QUY HOẠCH CHIỀU CAO.............................................................................................55
1. Đònh hướng quy hoạch chiều cao..................................................................................55
2. Tính toán khối lượng san nền........................................................................................55
II. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC MƯA. .............................................................................56
1. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước mưa: .......................................................................56
a) Nguyên tắc vạch tuyến. ............................................................................................56
b) Đònh hướng thoát nước mưa:.....................................................................................57
c) Chọn vò trí, kiểu cửa xả:............................................................................................57
2. Tính toán thoát nước mưa: ............................................................................................57
a) Cường độ mưa tính toán:...........................................................................................57
Mục lục
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 4
b) Lưu lượng thiết kế của cống: ....................................................................................58
c) Tính toán thủy lực tuyến cống 5.5 – 5.1 – CX.5.......................................................58
PHẦN IV : QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC....................................................................... 61
A./ HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC:.............................................................................................61
B./ SỐ LIỆU TÍNH TOÁN: ....................................................................................................61
C./ TÍNH TOÁN QUY NHU CẦU DÙNG NƯỚC CỦA ĐÔ THỊ: ......................................62
I. XÁC ĐỊNH CÔNG XUẤT CỦA TRẠM BƠM CẤP II ..................................................62
1. Lưu lượng nước cho sinh hoạt. ......................................................................................62
2. Lưu lượng nước cho tưới đường, quảng trường: ..........................................................62
3. Lưu lượng nước cho tưới cây xanh độ thò : ..................................................................62
4. Lưu lượng nước cho các công trình công cộng:............................................................62
5. Lưu lượng nước cho thất thoát (rò rỉ):..........................................................................63
6. Lưu lượng nước cho yêu cầu riêng của nhà máy xử lý nước: ....................................63
7. Lưu lượng nước cho dự phòng:.....................................................................................63
8. Lưu lượng nước ngày tính toán (trung bình trong năm) cho hệ thống cấp nước:.......63
9. Lưu lượng nước ngày tính toán trong ngày dùng nước nhiều nhất (ngày dùng nước
max): ......................................................................................................................................63
10. Công suất của trạm bơm cấp II phát vào mạng lưới vào ngày dùng nước max:....63
11. Công suất của nhà máy xử lý nước vào ngày dùng nước max:...............................63
II. Lập bảng thống kê lưu lượng nước tiêu thụ theo từng giờ trong ngày dùng nước max và
vẽ biểu đồ tiêu thụ nước: ..........................................................................................................64
1. Lập bảng thống kê:........................................................................................................64
2. Xác đònh chế độ bơm của trạm bơm cấp II, vẽ biểu đồ tiêu thụ nước cho các giờ
trong ngày dùng nước lớn nhất: ............................................................................................65
III. Xác đònh dung tích đài nước và bể chứa: .....................................................................66
1. Xác đònh dung tích của đài nước:..................................................................................66
2. Xác đònh dung tích bể chứa:..........................................................................................67
D./ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÍNH TOÁN THỦY LỰC CHO MẠNG LƯỚI CẤP
NƯỚC CỦA ĐÔ THỊ:...................................................................................................................68
I. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC:.....................................................................68
1. Xác đònh nguồn cung cấp nước cho đô thò:...................................................................68
2. Xác đònh vò trí đài nước, trạm bơm tăng áp, vạch tuyến cấp nước: ............................69
a) Vò trí đài nước và trạm bơm:.....................................................................................69
b) Vạch tuyến cấp nước:................................................................................................69
II. TÍNH TOÁN THỦY LỰC MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC CỦA ĐÔ THỊ: .........................70
1. Các trường hợp tính toán thủy lực của mạng lưới:.......................................................70
2. Xác đònh chiều dài tính toán, lưu lượng dọc đường các đoạn ống:.............................70
a) Xác đònh chiều dài tính toán các đoạn ống..............................................................70
b) Xác đònh lưu lượng dọc đường các đoạn ống (vào giờ dùng nước lớn nhất):.........71
3. Tính toán thủy lực giờ dùng nước max.........................................................................76
a) Giả đònh sơ bộ lưu lượng trên các đoạn ống.............................................................76
b) Hiệu chỉnh lưu lượng và tính toán thủy lực:.............................................................77
c) Kiểm tra áp lực trên vòng bao chu vi .......................................................................84
d) Kiểm tra điểm bất lợi nhất trên mạng lưới và bố trí chữa cháy:.............................85
4. Tính toán thủy lực giờ dùng nước max khi có cháy xảy ra: ........................................85
a) Giả thiết lưu lượng chữa cháy trên các đoạn ống:...................................................85
b) Tính toán thủy lực mạng lưới vào giờ dùng nước max khi có cháy xảy ra:............86
Mục lục
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 5
5. Bảng tổng hợp khối lượng đường ống cấp nước trên mạng lưới ................................94
PHẦN V :QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC BẨN.......................................................... 95
A./ TÀI LIỆU BẢN ĐỒ LÀM CƠ SỞ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ Số
LIỆU TÍNH TOÁN:.......................................................................................................................95
I. Tài liệu bản đồ làm cơ sở thiết kế:...................................................................................95
II. Đánh giá hiện trạng qui hoạch và điều kiện tự nhiên của đô thò:...................................95
1. Qui hoạch:......................................................................................................................95
2. Điều kiện hiện trạng tự nhiên:......................................................................................95
a) Mặt nền:.....................................................................................................................95
b) Lượng mưa.................................................................................................................95
c) Nắng:..........................................................................................................................95
d) Gió..............................................................................................................................96
3. Hiện trạng thoát nước bẩn:............................................................................................96
4. Khó khăn và thuận lợi trong việc quy hoạch thoát nước bẩn:.....................................96
a) Thuận lợi:...................................................................................................................96
b) Khó khăn:...................................................................................................................96
III. Số liệu tính toán: ...........................................................................................................96
B./ TÍNH TOÁN QUY MÔ NƯỚC THẢI CỦA ĐÔ THỊ:...................................................96
I. Xác đònh công suất của nhà máy xử lý nước: ..................................................................96
1. Lưu lượng nước thải sinh hoạt:......................................................................................96
2. Lưu lượng nước thải công trình công cộng:..................................................................96
3. Công suất nhà máy xử lý nước thải:.............................................................................97
II. Bảng tổng hợp lưu nước thải đô thò và biểu đồ nước thải: ..............................................97
1. Bảng tổng hợp lưu nước thải đô thò: .............................................................................97
2. Vẽ biểu đồ nước thải theo từng giờ trong ngày: ..........................................................98
C./ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC BẨN CHO ĐÔ THỊ: ............98
I. Lựa chọn hệ thống, vạch tuyến mạng lưới thoát nước và xác đònh vò trí nhà máy xử lý
nước:...........................................................................................................................................98
1. Xác đònh vò trí đặt nhà máy xử lý nước:.......................................................................98
a) Đặt ở hướng Bắc đô thò, nằm gần với khu nhà ở tái đònh cư, những ưu điểm và
khuyết điểm khi đặt nhà máy xử lý nước tại vò trí này: ..................................................98
b) Đặt nhà máy xử lý ở vò trí Đông Nam của đô thò, trong phần đất hạ tầng kỹ thuật
99
2. Nguồn tiếp nhận:...........................................................................................................99
3. Lựa chọn hệ thống thoát nước cho đô thò:....................................................................99
4. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước:..............................................................................100
II. Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước bẩn: ...............................................................101
1. Xác đònh lưu lượng nước thoát tính toán của các tuyến cống: ..................................101
a) Trong diện tích của đô thò, diện tích tính thoát nước bao gồm:............................101
b) Tính toán diện tích tiểu khu có tuyến cống tính toán đi qua:................................101
2. Xác đònh lưu lượng tính toán cho tuyến cống chính A.1 – A.2 – A.3 – A.4 – A.5 – A.6
– A.8 – A.12 – A.13 – A.17: ................................................................................................101
3. Tính toán thủy lực của tuyến cống chính ...................................................................104
a) Tính toán thủy lực đoạn A17 – A13........................................................................104
b) Tính toán thủy lực đoạn A13 – A12:.......................................................................104
c) Tính toán điuke của đoạn ống A5-A4: ...................................................................105
d) Chọn bơm tại nâng bậc tại giếng A4:.....................................................................107
Mục lục
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 6
PHẦN VI :QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CUNG CẤP ĐIỆN ........................................................... 109
A./ HIỆN TRẠNG CUNG CẤP ĐIỆN:................................................................................109
B./ QUY HO
Ҥ
CH CUNG C
Ҩ
P
Ĉ
I
ӊ
N:.................................................................................109
I. TÍNH NHU CẦU ĐIỆN TOÀN ĐÔ THỊ .......................................................................109
1. Tiêu chuẩn áp dụng tính toán: ...................................................................................109
a) Cung cấp điện cho sinh hoạt:..................................................................................109
b) Cung cấp điện cho đường:.......................................................................................109
c) Cung cấp điện cho công viên..................................................................................109
2. Xác đònh nhu cầu từng khu: ........................................................................................110
3. Tổng hợp nhu cầu toàn bộ đô thò:...............................................................................114
II. XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI CỦA ĐÔ THỊ, LỰA CHỌN NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN
115
1. Xác đònh tâm phụ tải của đô thò:.................................................................................115
2. Lựa chọn nguồn cung cấp điện...................................................................................116
III. VẠCH TUYẾN CUNG CẤP ĐIỆN............................................................................116
IV. TÍNH TOÁN LỰA CHỌN DÂY DẪN ......................................................................117
1. Giả sử tính toán cho lộ bất lợi nhất ............................................................................117
a) Chọn cáp theo mật độ dòng kinh tế:.......................................................................118
b) Chọn cáp theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép:.............................................118
c) Kiểm tra cáp theo điều kiện phát nóng:................................................................119
2. Chọn cáp cho các lộ: ...................................................................................................119
3. Tổng hợp kết quả chọn dây dẫn: ................................................................................119
PHẦN VII: QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI THÔNG TIN................................................................... 120
A./ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỦA TỈNH LONG AN: ...120
B./ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH.......................................................................................120
I. Căn cứ thiết kế: ...............................................................................................................120
1. Mục tiêu phát triển đến năm 2010 .............................................................................120
2. Đònh hướng phát triển đến 2015 và tầm nhìn đến 2020.............................................120
II. Chỉ tiêu thiết kế:..............................................................................................................121
III. Tính toán nhu cầu thông tin liên lạc của đô thò:.........................................................121
IV. Lựa chọn sơ đồ và vạch tuyến mạng thông tin liên lạc của đô thò: ..........................122
PHẦN VIII: TỔNG HP ĐƯỜNG DÂY ĐƯỜNG ỐNG ................................................................. 123
A./ KHOẢNG CÁCH BỐ TRÍ CÁC ĐƯỜNG DÂY ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT:...........123
I. Khoảng cách tối thiểu theo chiều ngang (m) .................................................................123
II. Khoảng cách tối thiểu theo chiều đứng (m)...................................................................124
B./ BỐ TRÍ CÁC ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT :..................................................................126
I. Nguyên tắc bố trí:............................................................................................................126
II. Giải quyết mâu thuẩn khi thi công các công trình kỹ thuật ngầm tạo những chỗ giao
nhau:.........................................................................................................................................127
III. Lựa chọn hình thức bố trí: ...........................................................................................127
TÀI LIỆU THAM KHẢO:.................................................................................................................. 128
Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 7
PHẦN I: QUY HOẠCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT
A./
MỞ ĐẦU SỰ CẦN THIẾT TIẾN HÀNH QUY HOẠCH :
I. CƠ HỘI:
 TP. HCM với những tiềm lực lớn về phát triển kinh tế- xã hội và đang trở thành 1 thành
phố cực lớn của tòan khu vực phía Nam. Không gian phát triển của thành phố này đang
vượt ra bên ngoài ranh giới hành chánh của nó, là tác nhân tạo nên những khu công
nghiệp, những đô thò vệ tinh nằm trong bán kính từ 30- 50 km từ trung tâm của TPHCM
nhằm đáp ứng nhu cầu ở và sản xuất của người dân thành phố. Song trong thực tế hiện
nay trước mức sống ngày được nâng cao của người dân trong vùng và trong bối cảnh tòan
cầu hóa… thì các dòch vụ cao cấp như trung tâm hội thảo, hội chợ - triển lãm quốc tế
phục vụ cho sản xuất và nghiên cứu khoa học đã trở thành nhu cầu lớn đồng thời các nhu
cầu về nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các khu nhà ở cao cấp đang trở thành một nhu cầu
lớn hết sức thiết thực của xã hội hiện nay và tương lai… Vậy đối với một khu vực trọng
tâm của vùng KTTĐ phía Nam thì giải pháp nào cho những nhu cầu mang tính qui luật
này trước một không gian đang dần trở nên “chật chội” và ô nhiễm của TPHCM và các
vùng lân cận?
 Bến Lức một trong 3 huyện (cùng với Đức Hòa và Cần Giuộc) nằm trong vùng KTTĐLA
có ranh giới tiếp giáp với TP.HCM, đã và đang trong giai đọan có những thay đổi lớn
trong cơ cấu kinh tế, từ một huyện với phần lớn diện tích đất sản xuất nông nghiệp đã trở
thành đòa bàn có tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao nhất tỉnh (trong thời gian qua, ước
tính tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp khoảng 20- 30%/năm). Sở dó có được bước
thay đổi lớn là nhờ vào vò trí tự nhiên mang tính chiến lược của huyện Bến Lức, là cửa
ngỏ phía Nam của TPHCM thông qua QL1A và sắp đến là tuyến cao tốc TPHCM đi Cần
Thơ cùng nhiều dự án phát triển hạ tầng trong khu vực đang hình thành như tuyến vành
đai 4 của TPHCM đi qua đò bàn Bến Lức; tuyến N1, N2 và tuyến đường Thanh Niên… đi
qua vùng KTTĐLA làm động lực để Bến Lức phát triển. Theo quy luật phát triển chắc
chắn vùng KTTĐLA, đặc biệt là khu vực dọc hành lang Q.L 1A sẽ trở thành một trung
tâm công nghiệp lớn, một đô thò có tầm cỡ của tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói
chung.
 Hơn nữa, với khỏang cách 20- 30km từ trung tâm TPHCM, đòa bàn huyện Bến Lức đang
trở thành khu vực ngoại thành của TPHCM với đầy đủ ý nghóa về quan hệ kinh tế- xã
hội, hạ tầng kỹ thuật và cả về không gian đòa lí.
 Bán đảo An Thạnh thuộc huyện Bến Lức cách TPHCM khỏang 25-30 km, nằm trên dòng
sông Vàm Cỏ Đông hiền hòa và thơ mộng, có đòa hình mang nét đặc thù của vùng
ĐBSCLvà là một vùng đất mang nhiều dấu ấn lòch sử hào hùng của người dân Nam bộ…
Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 8
sẽ là đòa điểm lí tưởng hội đủ nhiều yếu tố để phát triển thành một đô thò sinh thái đáp
ứng nhu cầu mang tính chất dòch vụ và nghỉ dưỡng của cả vùng…
II. THÁCH THỨC:
 Khu vực ven hành lang Q.L 1A và tuyến cao tốc (TPHCM - Cần Thơ), là một cửa ngõ
quan trọng từ vùng ĐBSCL vào TPHCM, khu vực thuận lợi tập trung phát triển công
nghiệp- dòch vụ và đô thò của cả tỉnh Long An. Trong thực tế, khu vực này đã và đang
hình thành nên các khu – cụm công nghiệp dọc theo QL1A và hai bên sông Vàm Cỏ
Đông – Vàm Cỏ Tây. Vì vậy nếu như không có một đònh hướng phát triển và quản lí về
không gian cũng như các họat động kinh tế – sản xuất một cách phù hợp cho từng khu vực
thì sẽ có những tác động xấu về môi trường và đặc biệt là vấn đề ô nhiễm trên dòng sông
Vàm Cỏ Đông, một dòng sông cảnh quan được đánh giá là đẹp nhất vùng Nam bộ …
 Đô thò sinh thái Vàm Cỏ Đông sẽ hình thành trên cơ sở những chức năng nào (dòch vụ,
công nghiệp hay ở, du lòch nghỉ dưỡng…) để thật sự khai thác và phát huy được tiềm
năng sinh thái của khu vực và đáp ứng nhu cầu xã hội, đồng thời thu hút được các nhà
đầu tư trong và ngòai nước ?
III. MỤC TIÊU CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCH:
Để đô thò phát triển theo hướng hiện đại và bền vững cần có quy hoạch chung xây dựng.
Mục tiêu của quy hoạch là :
- Xác đònh tính chất, quy mô phát triển của đô thò này dưới tác động của vùng ĐBSCL
và TPHCM cũng như các tiềm lực kinh tế- xã hội của tỉnh Long An.
- Trên cơ sở đó xác đònh các khu chức năng đô thò như các kho tàng bến cảng, khu trung
tâm đô thò , các khu nhà ở, cây xanh, công viên.v.v...
- Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước
mưa, xử lý chất thải rắn .v.v... nhằm từng quản lý và từng bước đầu tư xây dựng để khu
vực này phát triển hài hoà, bền vững thành một đô thò hiện đại gắn với thò xã Bến Lức và
TPHCM.
- Quy hoạch sẽ tạo tiền đề quản lý sử dụng đất, thu hút đầu tư đúng mục tiêu và sẽ là
cơ sở để lập các bước đi thích hợp để biến khu vực phía Bắc của huyện Bến Lức này trở
thành 1 đô thò sinh thái hiện đại mang đậm nét đặc thù của vùng Nam bộ.
IV. CÁC CĂN CỨ ĐỂ THIẾT KẾ QUI HỌACH:
- Công tác nghiên cứu và thiết kế đồ án qui họach chung xây dựng Đô thò sinh thái
Vàm Cỏ Đông được dựa trên các tài liệu sau:
- Qui họach đònh hướng phát triển hệ thống đô thò và dân cư nông thôn tỉnh Long An
đến 2020 do công ty Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp (bộ xây dựng ) thực hiện năm 2003, đã
được UBND tỉnh Long An phê duyệt theo quyết đònh số……/……….
Ngày…tháng…năm….
Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 9
- Qui họach chung xây dựng vùng kinh tế trọng điểm Long An và qui họach chung xây
dựng đô thò Bến Lức, tỉnh Long An đến 2020 do công ty Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp (bộ
xây dựng ) thực hiện năm 2004 đang trong quá trình thẩm đònh và thông qua…
- Các tài liệu qui họach phát triển kinh tế xã hội của huyện Bến Lức, tỉnh Long
An…đã được các câp có thẩm quyền phê duyệt.
- Các nghiên cứu và dự báo về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, hạ tầng kỹ thuật…
của các tỉnh lân cận và của cùng Nam bộ, như vùng Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng
ĐBSCL…
- Trên cơ sở công văn số 27/CV-SXD ngày 14/01/2005 của Sở Xây Dựng và số
312/CV-UB 25/ 01/2005 của UBND tỉnh Long An gởi công ty Nam Long về việc đồng ý
cho lập qui họach khu vực xã An Thạnh huyện Bến Lức theo đề nghò của công ty Nam
Long để làm cơ sở phê duyệt qui họach chi tiết 226,7 ha mà công ty dự kiến đầu tư tại
chính khu vực này.
B./
HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
XÃ AN THẠNH, HUYỆN BẾN LỨC TỈNH LONG AN:
I. XÁC ĐỊNH RANH GIỚI NGHIÊN CỨU:
Đô thò sinh thái Vàm Cỏ Đông được xác đònh là khu đất về phía Tây-Bắc của thò trấn Bến
Lức, nằm trên bán đảo sông Vàm Cỏ Đông thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức tỉnh Long
An. Ranh giới khu đất được xác đònh như sau:
- Phía Tây, Tây–Bắc và phía Nam được bao bọc bởi sông Vàm Cỏ Đông.
- Phía Đông và Đông-Bắc giáp TL830 (tuyến đường xuất phát từ thò trấn Bến
Lức đi thò trấn Đức Hòa và gặp TL10 vào TP HCM.
- Phía Đông- Nam tiếp giáp với tuyến đường cao tốc TPHCM- Cần Thơ.
- Tổng diện tích tự nhiên của khu đất khỏang 620ha.
II. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:
1. Khí hậu:
Đô thò sinh thái Vàm Cỏ Đông có đặc điểm khí hậu gần giống với T.P Hồ Chí Minh, nằm
trong khu vực nhiệt đới gió mùa cận xích đạo với các đặc trưng như sau:
a) Nhiệt độ không khí:
Qua số liệu của trạm khí tượng thuỷ văn Tân An cho thấy như sau:
Nhiệt độ trung bình năm khoảng 26- 28
0
c, trong đó tháng trung bình cao nhất là tháng 4
và 5 khoảng 29
0
C, tháng trung bình thấp nhất là tháng là tháng 12 và tháng 1 khoảng
25
0
C.
Nhiệt độ cao nhất lên tới 38
0
C vào một số ngày trong tháng 4 và 5.
Nhiệt độ thấp nhất khoảng 20
0
C va một số ngày trong tháng 8 và 9.
b) Độ ẩm không khí:
- Độ ẩm không khí trung bình trong năm từ 81- 90%
Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 10
- Độ ẩm không khí trung bình của tháng cao nhất là 93% đo được vào tháng 12 năm
2000.
- Độ ẩm không khí trung bình của tháng thấp nhất đo được 74% vào tháng 3 năm 1998.
c) Lượng mưa:
- Lượng mưa trung bình hàng năm : 1800 mm
- Lượng mưa trung bình tháng cao nhất đo được tại trạm Tân An là 438,3mm vào tháng
9 năm 1995.
- Lượng mưa trung bình tháng thấp nhất -tháng 1, 2 và 3 : 0-10 mm
- Lượng mưa tập trung trên 90% vào các thàng từ tháng 6-11. Các tháng còn lại chiếm
chưa đầy 10% .
d) Nắng:
Số giờ nắng trong năm đo tại trạm Tân an khoảng 2.300- 2.600 giờ. Các tháng 1, 2, 3,4, 5
có số giờ nắng cao nhất trên 200 giờ/tháng. Các tháng mùa mưa có giờ nắng thấp hơn-
dưới 200 giờ tháng.
e) Gió:
Có hai mùa gió chính: Gió mùa Đông Nam và gió mùa Tây Nam.
2. Hiện trạng Dân số và lao động:
Năm 2004, dân số tòan bán đảo An Thạnh (ấp 1 và ấp 2) là 4998 người.
Trong đó, có 2800 người trong độ tuổi lao động, trong đó:
- Đa số là lao động sản xuất nông nghiệp, 2500 người chiếm 90%.
- Lao động công nghiệp 224 người chiếm 8%.
- Lao động dòch vụ 56 người chiếm 2%.
III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT:
Tổng diện
tích tự nhiên
của bán đảo
An Thạnh là
591ha. Trong
đó
- Diện tích
ấp 1, là 197
ha
- Diện tích
ấp 2, là 394
ha
Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 11
Đây là bán đảo thuần nông, với phần lớn diện tích đất trồng lúa 2 vụ. Vì là khu vực bò
nhiễm phèn nên năng suất lúa không cao nên những năm gần đây người dân trong vùng
có khuynh hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó cây mía dùng làm nguyên liệu
sản xuất đường là lọai cây trồng thích ứng với vùng đất này và đã được người nông dân
trong vùng chọn để thay thế cây lúa song do tình hình biến động giá cả của thò trường
nguyên liệu này trên cả nước nên người nông dân chưa an tâm để tập trung đẩy mạnh sản
xuất.
Ngòai ra, một số hộ cũng đang trong giai đọan thử nghiệm trồng các vườn cây ăn trái mà
chủ yếu là sòai và mãng cầu sim… các khu vực đất ven sông rạch chưa được khai thác
nên hiện chủ yếu vẫn là dừa nước và cây mắm...
Bảng 1:Bảng thống kê sử dụng đất khu vực bán đảo An Thạnh, huyện Bến Lức.
Stt Loại đất D.tích (ha) Tỷ lệ (%)
1 Đất thổ cư 63 10,66
2 Đất trồng lúa 83 14,04
3 Đất trồng hoa màu 426 72,08
4 Mặt nước 19 3,21
Tổng cộng 591 100.00
Tóm lại, tình hình sản xuất nông nghiệp trên đòa bàn bán đảo xã An Thạnh chưa mang lại
hiệu quả kinh tế nên vòêc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của vùng đất này là hết sức cần
thiết.
IV. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
1. Thực trạng phát triển và quản lý đất xây dựng.
a) Hiện trạng phân bố dân cư nông thôn:
Mặc dù là xã tiếp giáp với thò trấn Bến Lức, đô thò có tỷ lệ đô thò hóa cao so với các đô
thò trong tỉnh nhưng
tình hình tập trung
dân cư của xã An
Thạnh trong những
năm gần đây tương
đối ổn đònh. Dân cư
chủ yếu bám dọc
theo tuyến đường
TL830 và các tuyến
đường “lộ tẻ” xuất
phát từ TL830.
Các cụm dân cư
Hiện trạng phân bố dân cư nông thôn tại
bán đảo An Thạnh
Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 12
nông thôn trong bán đảo tuỳ thuộc vào các điều kiện tự nhiên, và phân tán theo hình thái
sản xuất: nhà – vườn, nhà ruộng. Mô hình này giúp thuận lợi sản xuất nông nghiệp làm
năng suất lao động, nhưng do nhà ở quá phân tán (chủ yếu dọc theo các tuyến bời bào và
kênh rạch) nên có nhiều khó khăn đối với người dân trong việc được cung cấp các dòch
vụ phúc lợi công cộng đặc biệt là cải thiện hạ tầng kỹ thuật trong khu dân cư …
b) Hiện trạng xây dựng:
 Nhà ở:
Trong khu vực nghiên cứu hiện nay đa số là nhà ở của các hộ nông dân xây dựng tạm
(tường xây gạch, ván, lá; mái lợp tole, lá…)
 Công trình công cộng:
Tòan xã An Thạnh hiện có 5 điểm trường mẩu giáo, 02 trường tiểu học và 01 trường phổ
thông trung học cơ sở. Hầu hết là công trình xây dựng bán kiên cố .
Khu vực bán đảo An Thạnh hiện có một trường mẩu giáo nằm trong khu dân cư ấp 1,01
trường tiểu học và trường phổ thông cơ sở nằm trên TL830…
V. HIỆN TRẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT:
1. Hiện trạng hệ thống giao thông:
a) Giao thông đường bộ:
 Giao thông đối ngoại
T.L 830 nối Bến Lức, Đức Hoà, Đức Huệ đi Trảng Bàng và biên giới với Campuchia, đây
là tuyến đượng tạo động lực cho tòan xã An Thạnh, đặc biệt là khu vực bán đảo. Mặt
đường tráng nhựa rộng 7,5m; lề bảo vệ hai bên rộng 0,5m. Kết cấu : bê tông nhựa nóng
(BTNN),
Tuyến cao tốc TPHCM đi Trung lương đang được thi công. Giai đọan đầu có lộ giới ---m.:
Mặt đường : 7,5 m x 2
Giải ngăn cách giữa : 1 m
Giải ngăn cách 2 bên : 0,5 m x 2
Đường cho xe thô sơ : 3 m x 2
Lề bảo vệ : 0,5 m x 2
 Giao thông nội vùng:
Tuyến lộ tẻ là tuyến độc đạo nối từ TL830 vào bán đảo An Thạnh, tuyến này dài khỏang
3-3,5km, kết cấu mặt đường là cấp phối sỏ-đất đỏ rộng 5m.
Ngòai ra, giao thông trong bán đảo chủ yếu là đường bờ, đường đê và đường mòn…
b) Giao thông thủy:
Bán đảo An Thạnh được bao bọc bởi sông Vàm Cỏ Đông là một trong những tuyến giao
thông thủy của tỉnh Long An và có mối liên hệ gắn kết với hệ thống giao thông trong
vùng:
Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 13
Sông Vàm Cỏ, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây bắt đầu từ sông Soài Rạp đi vào Long An
tới Tây Ninh và biên giới Campuchia.
Ngoài các sông chính trên, còn có các sông, rạch khác trong đó có sông Chợ Đệm nối 2
sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây và sông Bến Lức nối sông Vàm Cỏ Đông với các
kênh Tẻ, kênh Đôi của T.P Hồ Chí Minh.
2. Hiện trạng cấp nước:
Nước sinh hoạt cho nông thôn chủ yếu là nước mưa, nước mặt bò nhiễm mặn và phèn và
nước ngầm thông qua các giếng UNICEF. Hiện chỉ có 52% dân số nông thôn được dùng
nước sạch. Phần còn lại sử dụng nước bò nhiễm mặn hoặc phèn.
Tại một số cụm dân cư nông thôn đã xây dựng các trạm cấp nước nhỏ do tư nhân đầu tư
và quản lý. Đây là một mô hình tốt. Tuy nhiên do cụm dân cư còn ít dân nên các trạm
nhỏ này chưa có hiệu quả.
3. Hiện trạng cấp điện:
4. Hiện trạng vệ sinh , môi trường:
a) Chất thải
 Chất thải rắn
 Vấn đề môi trường khác.
C./
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SINH THÁI VÀM CỎ ĐÔNG -
BẾN LỨC - LONG AN :

I. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA ĐÔ THỊ SINH THÁI VÀM CỎ ĐÔNG :
1. Ngọai lực:
a) Thời điểm thích hợp:
Đô thò sẽ được hình thành và phát triển trong thời gian từ nay đến năm 2025. Giai đọan
mà Đảng và Nhà nước dự kiến nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, tiến trình
CNH-HĐH ở từng đòa phương trên cả nước đã đạt được những thành quả nhất đònh. Đặc
biệt là khu vực nằm trong các vùng KTTĐ như vùng KTTĐ phía Bắc, vùng KTTĐ miền
Trung và vùng KTTĐ
phía Nam…
Long An, đòa bàn mới
bắt đầu thu hút đầu tư
phát triển công nghiệp từ
sau năm 1990. Hiện nay,
GDP ngành công nghiệp
của tỉnh tăng lên rất
nhanh từ 593 tỷ đồng
năm 1995 gấp đôi (1345
593,341
1,345,660
1,982,241
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
N1995 N2000 N2003
Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 14
Nằm trên tuyến đường thuỷ quan trọng
TP.HCM - vùng ĐBSCL

Khu đô sinh thái
Vàm Cỏ Đông
tỷ đ) và năm 2000 và gấp 3 (1.982 tỷ đ) năm 2003 và tiếp tục tăng cao trong giai đọan từ
nay đến 2015…
Giai đọan 2015-2025, giai đọan xã hội có chuyển tiếp cơ cấu lao động từ khu vực II (công
nghiệp-xây dựng) sang khu vực III (dòch vụ-khoa học), mức sống người dân ngày một cao
hơn nhu cầu dòch vụ về mọi lónh vực của xã hội ngày một cao hơn về lượng và chất…
Vậy, một đô thò sinh thái với mục đích phục vụ cho nhu cầu thiết thực của xã hội được
hình thành và phát triển trong giai đọan từ nay đến 2025 là thời điểm thích hợp và kòp
thời nhất là trong vùng KTTĐ phía Nam nói chung và vùng KTTĐ Long An nói riêng…
b) Có vò trí đòa lí mang tính chiến lược với TPHCM:
Đô thò sinh thái Vàm Cỏ Đông nằm về phía Tây-Bắc của thò trấn Bến Lức, cách trung
tâm TPHCM 20-30km, trong bán kính vệ tinh của một thành phố cực lớn. Vậy đô thò Vàm
Cỏ Đông cùng với đô thò Bến Lức trở thành đô thò vệ tinh của TP.HCM.
Đô thò Vàm Cỏ Đông cùng với đô thò Bến Lức nằm tại khu vực cửa ngỏ về phía Tây
Nam của hành lang QL1a, hành lang nối TPHCM với vùng ĐBSCL.
Với vò trí chiến lược như trên, thực trạng khu vực Bến Lức đang dần trở thành một vùng
ngọai ô của TP.HCM trên cả phương diện không gian và kinh tế-xã hội.
c) Đô thò được hình thành tại đầu mối giao thông thủy-bộ quan trọng của cả vùng:
 Điểm gặp nhau giữa tuyến cao tốc
TPHCM- Cần Thơ với TL830:
Đô thò Vàm Cỏ Đông được hình
thành tại điểm giao nhau giữa
tuyến cao tốc TP.HCM – Cần Thơ
với TL830. Trong đó:
Tuyến cao tốc TP.HCM-Cần Thơ
có vai trò giải toả bớt áp lực về
GTVT giữa TP.HCM với ĐBSCL
mà trước đây QL1A đóng vai trò
độc đạo. Giai đọan 1 tuyến được
đầu tư xây dựng từ TP.HCM đến
Trung Lương, Cầu Bến Lức đã
được khởi công xây dựng vào
ngày 16-12-2004 tại khu vực xã
An Thạnh huyện Bến Lức. Sẽ là
tuyến kết nối đô thò Vàm Cỏ Đông
với TP.HCM và với vùng ĐBSCL.
TL830 là tuyến kết nối đô thò Vàm
Cỏ Đông với hệ thống đô thò phía Bắc (thò trấn Hậu Nghóa, Đức Hòa…) và phía Nam
(Bến Lức, Gó Đen…) thông qua QL1A.
Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 15
 Sông Vàm Cỏ Đông, một nhánh giao thông thủy liên vùng.
Đô thò được bao quanh bỏi sông Vàm Cỏ Đông, bắt nguồn từ vùng biên giới Việt Nam-
Cam Pu Chia, nối kết với hệ thống đô thò phía Bắc (thò xã Tây Ninh, Gò Dầu, Đức
Huệ…) cùng với hệ thống
sông Vàm Cỏ- Sòai Rạp vào
TP.HCM và nối kết với hệ
thống giao thông thủy của
tòan vùng ĐBSCL (qua sông
Vàm Cỏ - kênh Chợ Gạo –
sông Tiền- sông Hậu kết nối
vào các tuyến kênh Xa-No
đi Cà Mau và kênh Rạch
Sỏi đi Rạch Giá…). Ngòai
ra, tuyến từ Vàm Cỏ Đông
nối Vàm Cỏ Tây qua kênh
Đồng Tiến vào sông Tiền
sau đó qua sông Hậu nới với
Hà Tiên qua các kênh chính của An Giang và Kiên Giang.
Sông Vàm Cỏ Đông, một nhánh giao thông thủy liên vùng là tác nhân kích thích đô thò
sinh thái Vàm Cỏ Đông phát triển.
 Nằm trên đường vành đai 4 của TP.HCM – 1 thành phố sẽ có trên 10 triệu dân trong
tương lai:
Theo quy hoạch của ngành giao thông vận tải, cũng như quy hoạch Vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam, quy hoạch TP.HCM tuyến vành đai 4 được hình thành nhằm phân luồng
giao thông vận tải từ các tỉnh phía Bắc, các tỉnh vùng ĐBSCL các tỉnh Đông Nam Bộ mà
không bò giao cắt tại các quận tập trung đông dân của TP.HCM . Tuyến này có bán kính
khoảng 30- 35 km từ trung tâm TP.HCM . Tuyến này chạy từ TP Biên Hoà ở phía Đông
trên Q.L 1A qua TX Thủ Dầu Một (Bình Dương), Củ Chi để về Bến Lức cắt Q.L 1A ở
phía Tây TP.HCM và kết thúc tại cảng trên sông Nhà Bè thuộc Long An.
Đường vành đai này, một mặt phân luồng giao thông vận tải nhưng mặt khác đóng vai trò
tích cực trong việc hình thành và phát triển các đô thò, khu công nghiệp ở các khu vực bên
ngòai TP.HCM góp phần giảm áp lực quá tập trung vào TP.HCM đồng thời kích thích
phát triển cơ sở hạ tầng ở những vùng mà vành đai này đi qua đặc biệt là vùng KTTĐ
Long An.
d) Đô thò nằm trong vùng KTTĐ Long An:
Vùng KTTĐ Long An được xác đònh bao gồm gồm 9 huyện thò phía Đông-Nam tỉnh Long
An là: TX Tân An, huyện Đức Hoà, H. Bến Lức, H. Cần Giuộc, H. Cần Đước, H. Tân
Đơ thị sinh
thái Vàm Cỏ
Đơng
Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 16
Trụ, Châu Thành, Thủ Thừa Đức Huệ và Thạnh Hoá. Trong đó có 3 huyện giáp ranh với
TP.HCM là H. Bến Lức, H. Cần Giuộc và H. Đức Hòa.
Do có lợi thế vò trí đòa lý, nên vùng KTTĐ Long An rất thuận lợi cho việc phát triển công
nghiệp và dòch vụ đô thò. Bởi vì:
Cơ hội đầu tư công nghiệp tại TP.HCM trở nên ngày một khan hiếm, giá cả cho thuê đất
tại thành phố trở nên đắt đỏ đã tạo ra áp lực buộc các nhà đầu tư lan toả ra các khu vực
lân cận.
Thuận lợi trong việc tiếp nhận các lan toả về đầu tư từ TP.HCM và kế thừa được một thò
trường tiêu thụ rộng lớn cũng như cơ sở hạ tầng từ TP.HCM.
2. Nội lực:
a) Cảnh quan:
- Vàm Cỏ Đông, dòng sông có “nước xanh biên biếc…” thật hiền hòa và thơ mộng.
Một trong những dòng sông đẹp nhất vùng Nam bộ.
- Đòa hình khu vực qui họach có nhiều sông rạch, một nét đặc thù của vùng ĐBSCL.
b) Môi trường :
Môi trường khu vực thiết kế trong lành và có vò trí đòa lí tự nhiên tách biệt với hệ thống
các khu – cụm công nghiệp trong khu vực nên rất thuận lợi cho việc giữ gìn và bảo vệ
môi trường hiện nay và trong tương lai lâu dài …
c) Con người và những nét văn hóa truyền thống:
Người dân xã An Thạnh- Bến Lức nói riêng và Long An nói chung đã từng được biết với
truyền thống hào hùng (với tấm lòng đôn hậu và sự hy sinh cao cả) trong những ngày
kháng chiến…
Ngày nay, sự cần cù, chất phát cùng với tấm lòng hiếu khách của người nông dân và đặc
biệt là những chủ trương “mở”, những đònh hướng đúng - kòp thời của các nhà chức trách,
các nhà quản lí sẽ là cơ sở thu hút sự đầu tư phát triển về đòa bàn Long An.
d) Thực trạng sử dụng đất và phân bố dân cư:
Với gần 80% đất nông nghiệp và cây công nghiệp ngắn ngày, yếu tố thuận lợi cho công
tác giải phóng mặt bằng…
Dân cư ít và cư trú phân tán hạ tầng chưa có, nhà cửa tạm bợ, thuận lợi trong công tác
đền bù giải tỏa và tổ chức tái đònh cư về sau…
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CƠ CẤU ĐÔ THỊ:
Trên cơ sở khai thác thế mạnh về cảnh quan và môi trường của sông Vàm Cỏ Đông, sẽ
hình thành trung tâm đô thò du lòch nghỉ dưỡng của cả vùng với các lọai hình dòch vụ cao
cấp đáp ứng nhu cầu của 10 triệu người dân TP.HCM và 18 triệu dân của cả vùng
ĐBSCL.
Bán đảo An Thạnh sẽ không bò tác động về mặt không gian trước nhu cầu phát triển của
thò xã Bến Lức và TP.HCM.
Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 17
Đô thò sinh thái Vàm Cỏ Đông sẽ là một bán đảo “xanh” với hình ảnh cây xanh- mặt
nước cùng với các khu chức năng của một đô thò du lòch nghỉ dưỡng sẽ tạo nên những sắc
thái riêng mang nét đặc thù của vùng sông nước ĐBSCL...
III. XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CỦA ĐÔ THỊ :
Tính chất đô thò được xác đònh trên cơ sở tổng hợp - phân tích đánh giá tiềm lực của khu
vực nghiên cứu qui họach trong các mối liên hệ vùng xung quanh. Đồng thời cũng được
xác đònh dựa trên nguyên lí “xác đònh nhu cầu người sử dụng”, khả năng đáp ứng nhu cầu
này sẽ hình thành nên tính chất trọng tâm của đô thò.
Khu vực thiết kế có cảnh quan đẹp, môi trường trong lành, đòa hình mang tính đặc thù của
vùng ĐBSCL… và có vò trí đòa lí mang tính chiến lược với TP.HCM và ĐBSCL. Do đó,
nhu cầu sử dụng trong đô thò được xác đònh với các đối tượng sử dụng như sau:
- Đô thò phục vụ cho chính người dân đòa phương (tái đònh cư là môi sinh).
- Đô thò phục vụ cho lực lượng tham gia quản lí và sản xuất tại các khu công
nghiệp trong khu vực (công nhân, cán bộ quản lí và chủ các doanh nghiệp chủ yếu
trong đòa bàn tỉnh Long An và TPHCM).
- Đô thò phục vụ cho người dân TPHCM.
- Đô thò phục vụ cho người nước ngòai, kiều bào đến làm việc tại TPHCM, Long
An và khu vực chung quanh.
- Đô thò phục vụ cho người dân vùng ĐBSCL và nơi khác đến làm ăn, sinh sống
và nghỉ dưỡng…
Đô thò sinh thái Vàm Cỏ Đông sẽ hình thành với các chức năng sau:
1. Đô thò du lòch – nghỉ dưỡng, đô thò vệ tinh của TP.HCM gắn với vùng tiềm năng du lòch
sinh thái ĐBSCL:
Với tiềm năng phát triển du lòch của khu vực và thế mạnh về vò trí đòa lí. Chức năng du
lòch – nghỉ dưỡng có khả năng hình thành rất đa dạng. Tổ hợp các họat động du lòch -dòch
vụ và nghỉ dưỡng tạo nên những đặc trưng và sức hấp dẫn cho đô thò. Đònh hướng hình
thành các lọai hình du lòch:
- Du lòch sinh thái: Đô thò sẽ hình thành khu vườn nhiệt đới trong đó phản ánh hình ảnh
sông nước và môi trường sinh thái đặt thù của vùng ĐBSCL, đô thò còn là đầu mối tổ
chức các tour du lòch sinh thái miệt vườn trong vùng, cùng với cảnh quan trong đô thò thể

Các khu resort ven sông cùng với thiền viện, các Spa, các dòch vụ chăm sóc
sức khỏe, nghỉ dưỡng theo phương thức y học cổ truyền Việt Nam…
Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 18
hiện nét đặc thù của một đô thò sinh thái vùng sông nước (một Venice phương Đông), sẽ
thu hút du khách đến thăm quan và nghỉ dưỡng..
- Du lòch nghỉ dưỡng, chữa bệnh: khu vực có môi trường trong lành- không gian yên
tỉnh- cảnh quan đẹp thích hợp cho chức năng an dưỡng chữa bệnh. Lọai hình y học dân
tộc cổ truyền như châm cứu, bấm huyệt, massage… được chú trọng khai thác.
2. Trung tâm vui chơi giải trí:
- Khai thác các lọai hình thể thao giải trí trên sông Vàm Cỏ Đông (du thuyền, lướt ván,
chèo ghe, trượt nước…) và lọai hình du lòch thám hiểm.
- Hình thành các khu trung tâm tổ chức các lể hội truyền thống và các khu cắm trại tập
thể… trên cơ sở hình thức du lòch chuyên đề.
3. Trung tâm hội nghò- triển lãm và hội chợ quốc tế:
Trên cơ sở là đô thò sinh thái trên sông Vàm Cỏ Đông, quan cảnh và môi trường nơi đây
thật lí tưởng cho các chương trình hội nghò- hội thảo mang tính quốc tế. Một nhu cầu thiết
thực của một quốc gia, của vùng lãnh thổ và của một trung tâm kinh tế- chính trò- văn hóa
lớn như TP.HCM mà bản thân TP.HCM hiện nay khó có được đòa điểm có vò trí và các
yếu tố thuận lợi như đô thò Vàm Cỏ Đông.Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 19
Là đô thò nằm trên hành lang QL1A tại cửa ngỏ của TP.HCM với ĐBSCL do đó sẽ giữ
vai trò chuyển tải thông tin kinh tế- KHKT của tòan vùng. Đây là nơi thuận lợi để tổ chức
các chương trình triển lãm và hội chợ mang tính quốc gia và quốc tế.
4. Trung tâm các khu ở cao cấp:
Trước thực trạng về nhu cầu ở ngày một cao của người dân TP.HCM, đặc biệt là những
nhà doanh nghiệp trong và ngòai nước, những kiều bào và người nước ngòai có nhu cầu
về nghỉ dưỡng và làm việc tại TP.HCM. những người này đang cần một không gian ở
ngày một cao cấp hơn thì đô thò Vàm Cỏ Đông với môi trường trong lành, cảnh quan thiên
nhiên đẹp và vò trí thuận lợi sẽ là nơi lí tưởng để đáp ứng nhu cầu ở cao cấp cho người
dân có mức thu nhập cao. Do vậy, đây sẽ là trung tâm ở cao cấp với các tiêu chuẩn cao
về an ninh, về môi trường – cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật hiện đại …
5. Là trung tâm thương mại- tài chính- văn phòng:


Đô thò được hình thành trong đòa bàn phát triển công nghiệp sôi động nhất cả vùng hiện
nay và trong thời gian tới, Bến Lức với sẽ là trung tâm công nghiệp vệ tinh của TP.HCM
với sự gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên vật liệu dồi dào và cũng là thò trường lớn
ĐBSCL. Do đó nhu cầu về văn phòng đại diện và giao dòch hay các nhu cầu dòch vụ tài
chính, ngân hàng tiền tệ… nhằm hổ trợ các họat động kinh doanh và sản xuất cho các
doanh nghiệp, các công ty là cần thiết.Các biệt thự ven sông, các khu nhà vườn… sẽ là mô hình nhà ở đặc
trưng trong đô thò

Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 20
6. Là trung tâm hàng hoá tại cửa ngỏ TPHCM:
Đô thò được hình thành tại đầu mối giao thông thủy-bộ của cả vùng, là một trong những
đầu mối nối kết giữa TP.HCM với vùng ĐBSCL tại cửa ngỏ Tây Nam thành phố, là một
trong những trung tâm tiếp nhận - phân phối sản phẩm hàng hóa và nguyên vật liệu giữa
TP.HCM với ĐBSCL.
IV. XÁC ĐỊNH QUI MÔ ĐÔ THỊ :
1. Qui mô dân số đô thò:
a) Qui mô du lòch:
Tiêu chuẩn không gian của một điểm họat động du lòch sinh thái được qui đònh bởi “sức
chứa”. Sức chứa được xây dựng trên cơ sở qui mô diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất đối với
từng khu chức năng cho từng du khách cùng với thời gian và hiệu quả khai thác…
Ví dụ: Đối với đô thò sinh thái.
+ Khu nhà nghỉ dọc bờ sông chỉ tiêu khống chế 80người/ha.
+ Khu cắm trại, lể hội…. 100- 200 m
2
/người.
+ Khu picnic 50-60m
2
/người.
+ Khu thể thao vui chơi giải trí, … 200 -300m
2
/người…
Sức chứa tại một điểm du lòch được tính theo công thức sau:
CPI = AR/ a
CPI: Sức chứa thường xuyên (Instan taneous carrying capacity) (người)
AR: Dòên tích của khu vực (Size of Area) (m
2
hoặc ha)
a : Tiêu chuẩn không gian (diện tích cần cho một người) (m
2
/người)
Vậy sức chứa lượng khách lưu trú (max) tại đô thò sinh thái Vàm Cỏ Đông được xác đònh
như sau:
Khu chức năng Quy mô dự
kiến
Chỉ tiêu Người

(ha) m
2
/ng (ng/ha)

Khách sạn trung
tâm
7-10 300-350
người/ha
2000-2500
Khu nghỉ dưỡng,
resort
50-60 120 người/ha 5000- 7000
Khu vui chơi giải trí 5-7 150-200
m
2
/người
300-350

Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 21
Khu cắm trại, lễ
hội…
15-20 120 m
2
/người 1300-1500
Tổng cộng 80-100 8000-10.000
Công suất tính bình quân đối với đô thò Vàm Cỏ Đông dư kiến khỏang 70-80%/ngày/năm
trong đó khách lưu trú khỏang 35 -50%.
CPD = CPI x TR
CPD: Sức chứa hằng ngày (daily capacity) (người/ngày)
TR: Công suất sử dụng mỗi ngày (turnover rate of user per day) (người/ngày)
Vậy trung bình mỗi ngày sẽ có khỏang 7-8 ngàn du khách trong đó lượng khách lưu trú
(hai ngày đêm) khỏang 3,5- 5 ngàn du khách.
b) Qui mô dân số cốù đònh:
Là một dự án phát triển đô thò nằm trong vùng KTTĐ Long An và tiếp giáp với TP.HCM,
trước một nhu cầu lớn về nhu cầu nhà ở, song với chức năng là một đô thò sinh thái trước
tiên phải hội đủ những điều kiện về dân số, môi trường, cảnh quan vv…, trong đó giới
hạn về mât độ dân số là một trong những yếu tố quan trọng. Do đó qui mô dân số đô thò
sẽ được xác đònh trên khả năng dung nạp của diện tích đất dân dụng trong trong đô thò.
 Dự kiến chỉ tiêu đất dân dụng khỏang 250- 280 m
2
/người. Trong đó :
- Đất ở: 130 -150m
2
/người.
- Đất CT-CC 17-20 m
2
/người
- Đất TM-DV 5-6 m
2
/người
- Đất cây xanh 50-55 m
2
/người
- Đất giao thông 62 m
2
/người.
 Đất ngòai dân dụng khoảng 80 m
2
/người, bao gồm đất du lòch và đất giao thông thủy -bộ).
 Dự kiến đến năm 2025, bán đảo An Thạnh, dân số đô thò cố đònh sẽ có khỏang 17-20
ngàn người.
c) Qui mô dân số đô thò:
Dự kiến đến năm 2025, trong những giới hạn về các chỉ tiêu của một đô thò sinh thái thì
đô thò sinh thái Vàm Cỏ Đông có thể dung nạp khỏang 30-35 ngàn người (kể cả khách du
lòch). Trong đó:
- Dân số cố đònh là 17-20 ngàn người.
- Khách lưu trú là 3,5- 5 ngàn người.
Vậy qui mô trung bình của đô thò sinh thái Vàm Cỏ Đông đến năm 2025 khỏang 20 đến
25 ngàn người.
2. Qui mô đất xây dựng đô thò:
Dự kiến đến năm 2025, qui mô đất xây dựng đô thò sinh thái Vàm Cỏ Đông được xác đònh
như sau:Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 22
TT LOẠI ĐẤT
DIỆN TÍCH
(ha)
CHỈ TIÊU
(m2/ người)
TỶ LỆ
(%)
A ĐẤT DÂN DỤNG 443.32 239.63 75.01
1 ĐẤT KHU Ở 179.63 97.10 30.39
KHU Ở CHỈNH TRANG 35.89
KHU Ở TỔNG HP 60.37
KHU BIỆT THỰ CAO CẤP 59.09
KHU Ở TÁI ĐỊNH CƯ 24.28
2 ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 46.76 25.28 7.91
CÔNG TRÌNH HÀNH CHÁNH 11.76
CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CÔNG CỘNG 25.21
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG KHU Ở 9.79
3 ĐẤT THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ 35.31 19.09 5.97
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẦU MỐI 22.05
DỊCH VỤ ĐA CHỨC NĂNG 13.26
4 ĐẤT CÂY XANH 81.40 44.00 13.77
CÂY XANH KHU Ở - CÁCH LY 12.02
CÂY XANH TẬP TRUNG 69.38
5 ĐẤT GIAO THÔNG 100.22 54.17 16.96
GIAO THÔNG BỘ 57.78
GIAO THÔNG THỦY 42.44
B ĐẤT NGÒAI DÂN DỤNG 147.68 79.83 24.99
1 ĐẤT DU LỊCH 34.41

5.82
2 ĐẤT GIAO THÔNG ĐỐI NGỌAI 106.77

18.07
GIAO THÔNG BỘ 32.46
GIAO THÔNG THỦY- MẶT NƯỚC 74.31
3 ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 6.50

TỔNG CỘNG 591.00

100.00

V. HƯỚNG CHỌN ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ:
Căn cứ đòa hình tự nhiên, căn cứ vào việc đánh giá đất xây dựng, việc lựa chọn các khu
vực đất xây dựng thích hợp với từng khu chức năng trong đô thò trên nguyên tắc hiệu quả
về kinh tế xây dựng đô thò và đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên
trong khu vực, trên cơ sở phát triển bền vững…
Dự kiến việc lựa chọn đất xây dựng như sau:
 Khu vực ven sông Vàm Cỏ Đông:
Phía Nam và Tây- Nam: Đòa hình thấp, tập trung nhiều sông rạch và tương lai sẽ tíêp
giáp với khu công nghiệp Thạnh Đức qua sông Vàm Cỏ Đông ở phía Nam nên việc hình
Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 23
thành các khu công viên cây xanh hay các khu chức năng có nhiều cây xanh mặt nước
vừa có vai trò vành đai bảo vệ sông rạch vừa có tác dụng cách ly và cải thiện môi trường
không khí từ các khu công nghiệp lân cận...
Phía Bắc và Tây- Bắc: Khu vực có cảnh quan đẹp và đòa hình đặc thù nên tập trung các
khu chức năng tham quan, ngắm cảnh hay nghỉ ngơi giải trí nhằm chú trọng khai thác thế
mạnh của cảnh quan sông Vàm Cỏ Đông…
 Khu vực phía Tây, Tây-Bắc (tiếp giáp TL830), nền đất tương đối ổn đònh đồng thời có vò
trí thuận lợi trong mối liên hệ với các khu vực xung quanh nên trung tâm đô thò sẽ hình
thành tại khu vực này là hợp lí.
 Khu vực trung tâm của khu đất có đòa hình bằng phẳng thuận lợi xây dựng các khu nhà
ở…
VI. CƠ CẤU PHÂN KHU CHỨC NĂNG:
Trên cơ sở tính chất và qui mô của đô thò đã được xác đònh cùng với hướng lựa chọn đất
xây dựng trong đô thò. Các khu chức năng trong đô thò sẽ được qui họach bố trí như sau:

1. Các khu trung tâm:
Trên cơ sở các khu chức năng của đô thò sẽ tập trung hình thành hai khu trung tâm chính:
a) Khu trung tâm công cộng- dòch vụ thương mại tổng hợp:
Với chức năng là trung tâm hình chính, dòch vụ thương mại tổng hợp có vai trò phục vụ
cho khu đô thò mới sinh thái Vàm Cỏ Đông và cả khu vực xung quanh, nên sẽ được hình
thành tại vò trí “mặt tiền” của TL830 (trục giao thông liên vùng của tỉnh Long An), và tại
điểm gặp nhau của trục chính vào bán đảo An Thạnh với TL830.
b) Khu trung tâm du lòch, trung tâm hội nghò và triển lãmï quốc tế:
Phần I: Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất GVHD: Th.S.KTS.Lê Anh Đức
SVTH: Phạm Ngọc Sáu
Trang 24
Đây chính là trung tâm mang tính động lực và là một trong những nhân tố quan trọng tạo
nên tính đặc thù của đô thò sinh thái Vàm Cỏ Đông.
Để thuận lợi khai thác cảnh quan và kết nối với các khu chức năng trong đô thò đồng thời
tạo sự “cách ly” với các họat động công nghiệp và lưu thông vận tải ở các khu vực xung
quanh, trung tâm du lòch- hội ng và triển lãm quốc tế sẽ nằm sâu vào bên trong bán đảo
tại vò trí kết thúc của trục chính trung tâm kết nối từ TL830 vào khu đô thò sinh thái Vàm
Cỏ Đông.
2. Các khu ở trong đô thò:
Trong khu đô thò sinh thái Vàm Cỏ Đông sẽ hình thành 3 dạng khu nhà ở với từng tính
chất khác nhau sẽ tương ứng với từng vò trí thích hợp:
a) Khu ở chỉnh trang:
Là tòan bộ khu nhà ở hiện hữu được tập trung tại khu vực TL830 và phía Đông- Nam của
sông Vàm Cỏ Đông.
b) Khu ở tái đònh cư:
Khu vực tiếp giáp với TL830 ở phía Bắc bán đảo với nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức
chổ ở và việc làm cho người dân nên được xác đònh làm khu tái đònh cư nhằm ưu tiên đầu
tư tái đònh cư cho người dân có đất và hiện đang sống – làm việc trong bán đảo An
Thạnh.
c) Khu nhà ở tổng hợp:
Là những khu nhà ở tiếp giáp với khu chỉnh trang và khu trung tâm dòch vụ-công cộng,
đồng thời cũng là khu chuyển tiếp giữa khu nhà ở chỉnh trang bên ngòai với khu nhà biệt
thự cao cấp bên trong…
d) Khu nhà ở biệt thự cao cấp.
Là các khu nhà ở được bố trí dọc bờ sông Vàm Cỏ Đông và nằm sâu vào bên trong bán
đảo để thuận lợi khai thác cảnh quan và tạo sự yên tỉnh cho khu ở, đây là hai trong các
tiêu chuẩn của một khu ở cao cấp.
3. Khu cây xanh tập trung :
Khu vực bờ sông phía Nam bán đảo (khu vực đòa hình tập trung nhiều kinh rạch) thích
hợp để hình thành khu chức năng cây xanh tập trung (như khu vườn nhiệt đới, công viên
văn hóa, sở thú đêm hay vườn chim…). Hơn nữa, đây cũng là mảng xanh cách ly giữa
khu ở hiện hữu chỉnh trang bên ngòai với khu biệt thự cao cấp bên trong.
4. Khu du lòch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí:
Là một trong những khu chức năng chính của đô thò sinh thái Vàm Cỏ Đông. Trên cơ sở
khai thác cảnh quan và môi trường của dòng sông này, khu du lòch nghỉ dưỡng sẽ được
hình thành tại vò trí “mặt tiền” sông, ở phía trong cùng của bán đảo An Thạnh với ba mặt
tiếp giáp với sông và một mặt tiếp trung tâm hội thảo- triển lãm quốc tế…
a) Khu vui chơi giải trí:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×