Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG (Pb, As) TRONG ĐẤT VÀ TRONG MỘT SỐ LOÀI GIUN ĐẤT Ở KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC – MÔI
TRƯỜNG
NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI
NẶNG (Pb, As) TRONG ĐẤT VÀ TRONG
MỘT SỐ LOÀI GIUN ĐẤT Ở KHU KINH
TẾ MỞ CHU LAI – HUYỆN NÚI THÀNH
– TỈNH QUẢNG NAM
SVTH: TRẦN VĂN BÌNH
GVHD: Ths. NGUYỄN VĂN KHÁNH

I. MỞ ĐẦU

Đất là nguồn tài nguyên có giới hạn, có vai trò
đặc biệt quan trọng đối với hoạt động nông
nghiệp, bảo vệ môi trường và sự sống trên toàn
cầu. Thế nhưng hiện nay, chất lượng đất đang
ngày một suy giảm, ô nhiễm môi trường đất
đang diễn ra trên quy mô rộng lớn. Đặc biệt, ô
nhiễm đất bởi các kim loại nặng (KLN) đang là

vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa
học trên toàn thế giới do tính chất độc hại và
bền vững của chúng trong môi trường.


Hiện nay, bên cạnh việc quan trắc ô nhiễm KLN
trực tiếp bằng các phương pháp lý, hóa thì việc
sử dụng các sinh vật tích tụ làm chỉ thị sinh học
để quan trắc môi trường đã được quan tâm
nghiên cứu và đưa lại nhiều kết quả có ý nghĩa
cho khoa học và thực tiễn.

xuất phát từ cơ sở lý luận thực tiễn trên chúng
tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu sự tích lũy kim
loại nặng (Pb, As) trong đất và trong một số
loài giun đất ở khu Kinh Tế Mở Chu Lai -
Huyện Núi Thành- Tỉnh Quảng Nam”

II. ĐỐI TƯƠNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯƠNG NGHIÊN CỨU
Hình 2.1. Giun đất (giống pherentima)

2.2. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×